Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину

Аутор: Gdjakovic
278 посета

УРЕДБУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ,

УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА 2023. ГОДИНУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 39/23

 од 15. маја 2023. године)

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 2.

Врста и обим радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и друга инвестициона улагања (контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта; комасација и набавка нове опреме за наводњавање), извори финансирања по врсти радова и учешће средстава, корисници средстава, висина средстава утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе и спроводе се у складу с тим програмом.

 

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број: 110-4032/2023

У Београду, 11. маја 2023. године

 

ВЛАДА

 

ПРЕДСЕДНИК

4827023.0154.12/1

ПРОГРАМ

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ

I.

На територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина, у 2023. години на основу овог програма извршиће се радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања која обухватају:

1) радове, односно улагања у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта:

(1) контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта;

2) радове, односно улагања који се односе на уређење пољопривредног земљишта:                                                                             (1) комасација;                                                          (2) набавка нове опреме за наводњавање.

Изузетно радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања из става 1. тачка 2) подтачка (1) ове главе извршиће се на територији Републике Србије.

У 2023. години, поред нових инвестиционих и других улагања, на основу овог програма биће исплаћена средства подносиоцима пријава, и то за:

1) контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта на основу Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 88/22), у висини од 60.000 динара;

2) комасацију на основу Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 18/19, 30/19, 36/19 и 82/19), Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 76/20 и 146/20), Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 32/21 и 117/21) и Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2022. годину, у висини до 29.500.000 динара;

3) набавку нове опреме за наводњавање на основу Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину, Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2020. годину, Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2021. годину и Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2022. годину који су испунили услове и критеријуме на основу наведених уредби, у висини до 10.000.000 динара.

 

II.

Учешће средстава буџета Републике Србије по врсти радова за започете, односно изведене радове и нове радове, односно улагања у 2023. години, то јест за намене из овог програма дато је у Табели 1.

Средства из буџета Републике Србије за 2023. годину за новe и започете, односно изведене радове, то јест инвестициона и друга улагања на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, обезбеђена су у складу са наменама наведеним у глави I. овог програма, а према динамици прилива средстава предвиђених за те намене.

 

Табела 1.

 

Врста радова/Намена улагања  Средства буџета Републике Србије за нове и започете/изведене радове, односно улагања – Раздео 24 Глава 24.7 – Управа за пољопривредно земљиште, Програм 0102 – Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов по Програмским активностима/по појединим економским класификацијама, у динарима Средства буџета Републике Србије за нове и започете/изведене радове, односно улагања у укупним средствима буџета Републике Србије за 2023. годину (укупно у динарима)
По Програмским активностима  451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
 463 – Трансфери осталим нивоима власти
 Започети/изведени радови  Нови радови, односно улагања  Започети/ изведени радови  Нови радови, односно улагања
 1.  2.  3.  4.  5. 6.  7.
1. Заштита и коришћење пољопривредног земљишта
1.1.Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта 0002 – Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта 0,00 0,00 60.000,00 3.940.000,00 4.000.000,00
I. Укупно 0,00 0,00 60.000,00 3.940.000,00 4.000.000,00
2. Уређење пољопривредног земљишта
2.1. Комасација 0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта 29.500.000,00 87.718.000,00 0,00 0,00 117.218.000,00
2.2. Набавка нове опреме за наводњавање 0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта 0,00 0,00 10.000.000,00 143.000.000,00 153.000.000,00
II. Укупно 29.500.000,00 87.718.000,00 10.000.000,00 143.000.000,00 270.218.000,00
Укупно  (I-II)  29.500.000,00  87.718.000,00 10.060.000,00 146.940.000,00 274.218.000,00
Укупна средства из буџета Републике Србије 274.218.000,00
за 2023. годину (динари)

 

 

III.

 

Корисник средстава за радове на новим инвестиционим и другим улагањима на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта из главе I. став 1. овог програма може да буде:

  • јединица локалне самоуправе;
  • физичко лице;
  • oвлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта (у даљем тексту: овлашћена организација);
  • научноистраживачка организација;

5) установа;

6) привредно друштво и предузетник;

7) земљорадничка задруга.

Лице из става 1. ове главе може да оствари право на средства само под условима и за радове, односно намене који су прописани овим програмом.

Јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд, може да оствари право на средства за комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и израда програма комасације).

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за:

1) инвестиционе радове и геодетско-техничке радове из става 3. ове главе ако:                                                                                 (1) је обезбедила учешће сопствених средстава, односно учешће средстава из других извора;                                                                       (2) достави доказ да је усвојила Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину;                         (3) достави доказ да је усвојила програм комасације.

2) израду програма комасације из става 3. ове главе ако:                        (1) је обезбедила учешће сопствених средстава, односно учешће средстава из других извора;                                                    (2) достави доказ да је усвојила Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину.

Физичко лице може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2023. години, ако je уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и ако је уписало у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Овлашћена организација може да оствари право на средства за радове, односно улагања на заштити и коришћењу пољопривредног земљишта путем контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта, ако је привредно друштво и друго правно лице: високошколска образовна установа у области пољопривреде и институт у области пољопривреде са седиштем на територији Републике Србије ван територија аутономних покрајина која је овлашћена од стране министарства надлежног за послове пољопривреде за вршење контроле плодности земљишта у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

Овлашћена организација може да оствари право на средства за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта подношењем пријаве у своје име и за свој рачун, ако је контрола плодности извршена за:                                           1) земљиште од прве до пете катастарске класе, односно до седме катастарске класе за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди одређеним у складу са прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди;                                                                         2) катастарске парцеле најмање површине 0,5 ha, и то за један просечан узорак за једногодишње засаде/усеве и/или за два просечна узорка по производној парцели (ако су у питању парцеле са засадима воћарских култура и/или винограда), а највише десет просечних узорака по катастарској парцели на обрадивом пољопривредном земљишту у државној својини закупљеном или датом на коришћење без плаћања накнаде образовним установама – школама, стручним пољопривредним службама, социјалним установама и високообразовним установама – факултетима и научним институтима чији је оснивач држава и установама за извршење кривичних санкцијa;

3) пољопривредно земљиште на територији јединице локалне самоуправе које су прогласиле ванредну ситуацију због елементарне непогоде услед обилних падавина у периоду од новембра 2022. године до фебруара 2023. године и то за један просечан узорак за једногодишње засаде/усеве и/или за два просечна узорка по производној парцели (ако су у питању парцеле са засадима воћарских култура и/или винограда).

Овлашћена организација може да оствари право на средства за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта ако је пријаву примила од корисника, односно закупца пољопривредног земљишта из става 7. тачка 2) и/или од јединице локалне самоуправе из става 7. тачка 3) ове главе.                               Овлашћена организација може да оствари право на средства за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта ако:

1) поднесе једну пријаву,

2) достави обједињени извештај о извршеној контроли плодности са подацима о затеченом начину коришћења пољопривредног земљишта, резултатима агро-хемијске анализе земљишта и препоруком за ђубрење.

Научноистраживачка организација: факултет и институт која је акредитована од стране одбора за акредитацију научноистраживачких организација министарства надлежног за послове науке за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2023. години, ако је уписана у Регистар у активном статусу и ако је уписала у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде које је основала Република Србија може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2023. години, ако је уписана у Регистар у активном статусу и ако је уписала у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство и предузетник и земљорадничка задруга може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2023. години, ако је регистровано у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре, ако је уписано у Регистар у активном статусу и ако је уписало у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Физичко лице, научноистраживачка организација, установа, привредно друштво, предузетник и земљорадничка задруга може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако за сву набављену опрему поднесе једну пријаву, с тим да вредност набављене опреме по пријави износи минимално 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

IV.

Процентуално учешће средстава по кориснику средстава и намени улагања, односно врсти радова из главе III. овог програма на које има право корисник средстава, а у зависности од подручја на коме ће се извршити радови, као и максимални износи средстава по врсти ограничења које корисник средстава може да оствари у зависности од врсте радова, односно намене улагања дати су у Табели 2.

Лице из главе III. став 1. овог програма не може да оствари право на средства на име пореза на додату вредност.

 

Табела 2.

Корисници средстава и врсте радова, односно намене улагања Средства за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (% учешћа) до Средства за остала подручја                            (% учешћа) до  

Максимални износи средстава које корисник средстава  може да оствари дати по врсти ограничења у динарима

по извршеној агро-хемијској анализи  

по поднетој пријави/по катастарској парцели за све анализиране узорке

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.1. Комасација – инвестициони радови, геодетско – технички радови и израда програма комасације  

70

 

70

2. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
2.1. Набавка нове опреме за наводњавање 60 60 3.000.000
3. ОВЛАШЋЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
3.1. Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта:

3.1.1. код закупца пољопривредног земљишта у државној својини

 

 

100

 

 

100

2.000 динара по узорку 20.000
3.1.2. код корисника пољопривредног земљишта у државној својини 100 100 2.000 динара по узорку 20.000
3.1.3. на катастарским парцелама које се налазе на територији на којој је јединица локалне самоуправе прогласила ванредну ситуацију услед обилних падавина 100 100 2.000 динара по узорку 20.000
4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
4.1. Набавка нове опреме за наводњавање 60 60 3.000.000
5. УСТАНОВА
5.1. Набавка нове опреме за наводњавање 60 60 3.000.000
6. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПРЕДУЗЕТНИК И ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
6.1. Набавка нове опреме за наводњавање 60 60 3.000.000

 

V.

Лице из главе III. става 1. овог програма за све радове, односно намене из овог програма подноси пријаву на конкурс Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за пољопривредно земљиште, Београд, Немањина 22-26 (у даљем тексту: Управа).

Расподелу и динамику коришћења средстава извршиће Управа на основу спроведеног конкурса у зависности од обезбеђених средстава и времена извођења радова.

Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, образац и начин подношења пријаве и документације  и остали критеријуми за остваривање права на средства, ако их има.

Управа утврђује ранг листу подносилаца пријава за сваку врсту радова, односно намену улагања и спроводи поступак одлучивања по поднетим пријавама према редоследу достављања потпуних пријава до расположивог износа утврђеног у Табели 1.

Управа на основу пријаве на конкурс утврђује испуњеност прописаних услова, са лицем које је испунило услове закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе у вези са коришћењем средстава, а посебно динамика исплате средставa и решењем врши исплату средстава.

Управа на основу поднете пријаве из главе III. став 13. овог програма решењем утврђује испуњеност прописаних услова и врши исплату средстава.

VI.

Корисник средстава који оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање дужан је да:

1) нову опрему за наводњавање користи у складу са предвиђеном наменом;

2) нову опрему за наводњавање не отуђи нити да другом лицу на коришћење или у закуп у року од годину дана од набавке нове опреме за наводњавање за коју се не издаје гарантни лист, односно у року од пет година од набавке нове опреме за наводњавање за коју се издаје гарантни лист;

3) сву документацију која се односи на средства чува најмање пет година од дана исплате средстава.

Кoрисник средстава из става 1. ове главе дужaн je дa врaти изнoс срeдстaвa кojи je примиo решењем:

1) у случају неиспуњавања обавеза из става 1. ове главе;

2) на основу неистинитих или нетaчних пoдaтaкa датих у пријави;

3) на основу фалсификованих доказа који су у вези са предметом остваривања права на средства.

Уредба са сајта Министарства је у наставку:

4827023.0154.12-МПШВ 110523doc

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар