Све о субвенцијама 50:40:10 објашњено до детаља. Рок истиче 23. фебруара! Можете да конкуришете и за тракторе…

Аутор: Gdjakovic
1,1K посета

ВОДИЧ ЗА ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ НА ПРОЈЕКТУ КОНКУРЕНТНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВЕ, ПРИВАТНЕ КОНСУЛТАНТЕ, САВЕТОДАВЦЕ У ОКВИРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ СЛУЖБИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОСТАЛЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ

1)         Шта је то Пројекат конкурентне пољопривреде Србије?

            Преговори са Светском банком су се одвијали у другој половини 2019. године а Споразум о зајму потписан је 09. децембра 2019. године у Београду. Закон о потврђивању Споразума о зајму усвојен је у Народној Скупштини Републике Србије усвојен је у фебруару 2020. године. Планирано трајање Пројекта конкурентна пољопривреда Србије је до краја 2024. године.

            Споразум о зајму и Закон о потврђивању Споразума о зајму су основни документи на основу којих се спроводи Пројекат конкурентне пољопривреде Србије.

2)         Шта је законски основ за расписивање Другог јавног позива у оквиру      спровођења Пројекта конкурентне пољопривреде Србије?

            Законски основ за спровођење Пројекта конкурентне пољопривреде Србије је Споразум о зајму и то на основу члана III, Програм 2, одељак I, Пододељак Б тачка 1 Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 2/20).

            На основу Споразума о зајму и Приручника за спровођење грантова усвојен је Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду („Службени гласник РС“, број 30/2021 и 4/2022)(у даљем тексту: Правилник)

            А на основу Правилника је расписан Други јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2022. години. Други јавни позив је расписан 17. јануара 2022. године.

            Текст Другог јавног позива се може преузети на интернет страници Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/drugi-javni-poziv-projekat-konkurentne-poljoprivrede.pdf и интернет страници Пројекта конкурентне пољопривреде Србије www.scap.rs

3)         На шта се конкретно односи Други јавни позив?

            Други јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду у 2022. години се односи на подршку за унапређење конкурентности и тржишне позиције регистрованих пољопривредних газдинстава која се баве производњом млека (крављег, овчијег и козијег); производњом меса, односно узгојем животиња у сврху производње меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему „крава теле“, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца и коза у сврху производње меса, као и узгој бројлера пилића); пчеларством или аквакултуром.

            Аквакултура јесте гајење риба, и то шаранске и пастрмске рибе, у објектима за аквакултуру, у складу са законом којим се уређује сточарство.

            Други јавни позив се ни у ком случају не осноси на откуп и прераду у било ком сектору пољопривредне производње.

4)         Ко може да поднесе пријаву за остваривање права на коришћење            бесповратних средстава у оквиру Другог јавног позива?

            Право на коришћење бесповратних средстава на Другом јавном позиву имају:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 2. предузетник;
 3. привредно друштво;
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

            Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, привредно друштво и/или земљорадничка задруга могу да остваре право на коришћење бесповратних средстава на другом јавном позиву уколико су уписани у Регистру пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

5)         Које услове треба додатно да испуне предузетници, привредна    друштва или земљорадничке задруге ако желе да поднесу пријаву на       Другом јавном позиву?

            Ако је подносилац пријаве предузетник или привредно друштво или земљорадничка задруга, да би остварили право на коришћење бесповратних средстава на Другом јавном позиву, морају бити уписани у Регистар привредних субјеката и налазити се у активном статусу, као и ако:

 1. у Агенцији за привредне регистре није регистровано да им је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
 2. у Агенцији за привредне регистре није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
 3. у Агенцији за привредне регистре није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
 4. је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

            Ако је подносиалц пријаве привредно друштво, оно може остварити право на коришћење бесповратних средстава на другом јавном позиву ако:

 1. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала;
 2. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

6)         Који су општи услови за остваривање права на коришћење          бесповратних средстава на Другом јавном позиву.

            Да бисте остварили право на бесповратна средства у оквиру Другог јавног позива потребно је да испуњавате и следеће услове:

 1.             Морате имати пребивалиште (ако сте физичко лице), односно седиште (ако сте предузетник или привредно друштво или земљорадничка задруга), на територији региона Београда, Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводине), Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије.

            Територија АП Косово је покривена другим пројектима Светске Банке тако да они који имају пребивалиште односно седиште на територији АП Косово немају право на коришћење бесповратних средстава на овом јавном позиву.

 •             Место инвестиције мора се налазити на територији региона Београда, АП Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије.

            Место инвестиције, уколико се индивидуални пројекат подносиоца пријаве односи на набавку машина, механизације и опреме,јесте место пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве.

            Место инвестиције, уколико се индивидуални пројекат подносиоца пријаве односи на инвестиције које се односе на изградњу и опремање објеката, јесте место у ком се налази објекат који је предмет инвестиције у оквиру индивидуалног пројекта.

 •             За инвестицију за коју подноси пријава за остваривање права на коришћење бесповратних средстава, не смеју се користити подстицаји по било ком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) из републичких, покрајинских односно општинских фондова за рурални развој.

            Такође, иста инвестиција не сме истовремено бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја код било код другог органа власти (република, АП Војводина односно Општина/Град).

 •             Подносилац пријаве не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита.
 •             Подносилац пријаве мора имати измирене доспеле обавезе по основу јавних прихода, са изузетком доспелих обавеза на основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника (уколико је подносилац пријаве физичко лице и осигураник је Фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника).

            То значи да не сме имати било каквих доспелих а неизмирених дуговања код органа локалне пореске администрације.

            То такође значи да осим доспелих дуговања за ПИО за пољопривреднике не сме имати било каквих других доспелих а не измирених дуговања код органа републиче пореске администрације.

 •             Уколико се пријава односи на изградњу и опремање објеката, објекат који је предмет инвестиције мора бити у власништву подносиоца пријаве, ако није онда на њему мора имати има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси пријава за остваривање права на коришћење бесповратних средстава.

            Ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа.

 •             Добављач и подносилац пријаве не представљају повезана лица у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

            Повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

 •             Минимална вредност укупних прихватљивих инвестиција/трошкова индивидуалног пројекта, наведених у пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније и у пословном плану, не сме бити мања од 20.000 евра.
 •             Максимална вредност укупних прихватљивих трошкова индивидуалног пројекта, наведених у пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније и у пословном плану не сме бити већа од 50.000 евра.
 1.             Подносилац пријаве не сме започети ниједну активност у вези са реализацијом одобреног индивидуалног пројекта пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности наведених у опису припремних трошкова.
 1.             Подносилац пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава не може поднети пријаву уколико је већ било корисник бесповратних средстава за реалиазцију одређеног одобреног индивидуалног пројекта у оквиру пројекта конкурентне пољоопривреде Србије, а да први одобрени индивидуални пројекат није у потпуности завршен и реализован.

            У току трајања Пројекта конкурентна пољопривреда Србије један корисник може максимално два пута остварити право на коришћење бесповратних средстава

7)         Који су посебни услови за остваривање права на коришћење бесповратних       средстава на другом јавном позиву

            Подносилац пријаве мора у Регистру пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) имати пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају). Ово се односи на подносиоце пријава у свим наведеним секторима (производња млека и меса, пчеларство и аквакултура).

            HID број се може односити на друго лице искључиво ако је члан регистрованог пољопривредног газдинства подносиоца пријаве и као такво уписано у РПГ где је носилац газдинства подносилац пријаве.

            Уколико се индивидуални пројекат подносиоца пријаве односи на инвестиције у производњу крављег млека, подносилац пријаве у РПГ, као и у бази управе за ветерину може имати уписано до највише 19 млечних крава. Млечна крава јесте свако женско грло говеда млечних раса старије од 24 месеца.

            Уколико се индивидуални пројекат подносиоца пријаве односи на инвестиције у пчеларство, подносиалц пријаве може имати од минимално 5 до максимално 1.000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња.

            Уколико се пројекат подносиоца пријаве односи на инвестиције у производњу меса, у зависности од индивидуалног пројекта, односно сектора на који се он односи, подносилац пријаве мора имати укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, код Управе за ветерину, и то:

 • до највише 19 говеда, ако се пројекат подносиоца пријаве односи на производњу крављег млека;
  • до највише 149 оваца и коза, ако се пројекат подносиоца пријаве односи на производњу овчијег или козијег меса;
  • до највише 29 крмача, ако се пројекат подносиоца пријаве односи на производњу прасади за тов;
  • до највише 99 товних свиња по турнусу, ако се пројекат подносиоца пријаве односи на производњу свињског меса;
  • до највише 3,999 бројлера по турнусу, ако се пројекат подносиоца пријаве односи на производњу пилећег меса (бројлера;
  • до највише 399 товних ћурки по турнусу, ако се пројекат подносиоца пријаве односи на производњу ћурећег меса.

            На основу закона којим се уређује ветеринарство постоји регистар уписаних објеката и регистар одобрених објеката за гајење животиња. Дакле, подносилац пријаве мора имати објекат за сточарство уписан у једном од ова два регистра са одговарајућим наведеним капацитетима у турнусу.

            Уколико се пројекат подносиоца пријаве односи на инвестиције у аквакултуру, објекат за аквакултуру мора бити уписан у РПГ. Такође, објекат за аквакултуру мора да је уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

8)         Које су то све прихватљиве инвестиције, односно трошкови за које се подноси пријава за одобравање права на коришћење бесповратних средстава и на које        се         односи индивидуални пројекат подносиоца пријаве?

            Групе прихватљивих инвестиција/трошкова у оквиру Другог јавног позива су:

 1. припремни трошкови;
 2. капиталне инвестиције;
 3. инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава.

9)         Шта су то припремни трошкови?

            Да бисте имали право на коришћење бесповратних средстава за припремне трошкове потребно је:

            1)         да су припремни трошкови настали најраније почев од момента објављивања Другог јавног позива, а закључно до момента потписивања уговора између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и корисника бесповратних средстава.

            2)         да припремни трошкови обухватају трошкове стручно-техничке подршке, искључиво од стране приватних консултаната, у сврху припреме: неопходне документације, пословног плана и стручних студија и анализа тржишта, у процесу остваривања права на коришћење бесповратних средстава.

            3)         да је приватни консултант, у области пружања стручно-техничке подршке за активности које се подразумевају као припремни трошкови (дефинисано у правилнику и Другом јавном позиву), предузетник или привредно друштво које је уписано у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре и налази се у активном статусу, и то за претежне делатности:

            а) рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско (шифра 6920);    или

            б) консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем    (шифра 7022).

            4)         да трошкови израде пословног плана не буду бити већи од 3% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђеним индивидуалним пројектом.

            5)         да припремни трошкови у укупном износу не могу бити већи од 5% од укупног износа прихватљивих трошкова дефинисаних у Обрасцу пријаве, односно касније у пословном плану.

            6)         да припремни трошкови буду предвиђени у оквиру Обрасца пријаве (који је саставни део другог јавног позива) у табели где се представљају прихватљиве инвестиције и трошкови.

10)        Ко може да припрема обрасце, пружа стручно-техничку подршку поднсоиоцима            пријава и израђује пословни план?

            Подносилац пријаве има право да документацију и обрасце у склопу предаје пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на Другом јавном позиву уради самостално, уколико поседује адекватно знање. У том случају нема право да оствари право на бесповратна средства за припремене трошкове.

            Подносилац пријаве има право да за припрему документације и образаца у склопу подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на другом јавном позиву користи помоћ пољопривредних стручних и саветодавних служби Републике Србије. У том случају нема право да оствари право на бесповратна средства за припремене трошкове.

            Подносилац пријаве има право да, за документацију и обрасце у склопу предаје пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на Другом јавном позиву, користи помоћ других лица који не испуњавају услове предвиђене Правилником за приватне консултанте (пријатељи, познаници, лица ангажована у јавним установама и институцијама) али у том случају, такође, нема право да оствари право на бесповратна средства за припремене трошкове.

            Подносилац пријаве има право да, за документацију и обрасце у склопу предаје пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на Другом јавном позиву, користи помоћ приватних консултаната.            

            Приватни консултант, у области пружања стручно-техничке подршке за активности које се су у смислу Правилника и другог јавног позива подразумевају као припремни трошкови, јесте сваки предузетник или привредно друштво које је уписано у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре и налази се у активном статусу, и то за претежну делатност: а) рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање; или б) консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем.

            Тим за спровођење Пројекта конкурентне пољопривреде Србије ће организовати обуку за приватне консултанте и формираће и објавити листу приватних консултаната који су одслушали обуку.

            Листа приватних консултаната је чисто информативног карактера да би се потенцијалним корисницима пружила информација о томе који приватни консултанти су прошли обуку која је организована.

            Приватни консултанти на листи немају никакву предност приликом оцењивања индивидуалних пројеката у односу на остале приватне консултанте.

11)        Шта су то капиталне инвестиције у смислу Другог јавног позива?

            Капиталне инвестиције обухватају инвестиције у физичку имовину прихватљивих корисника бесповратних средстава и то за: набавку нових машина и опреме, инвестиције у дигитализацију/аутоматизацију и трошкове набавке софтвера неопходног за унапређење производног/прерађивачког процеса; као и за изградњу објеката, а које су уско везане за унапређење конкурентности и унапређење тржишне позиције корисника бесповратних средстава и чине део Пројекта конкурентне пољопривреде Србије

 1. Шта су то прихватљиви трошкови/инвестиције које се односе на набавку и         инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и           унапређење енергетске ефикасности?

                   То је група инвестиција која се односи на набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности а искључиво у сврху унапређења производног процеса на који се пројекат подносиоца пријаве односи.

                   Уколико се пројекат подносиоца пријаве делом односи и на ову врсту прихватљивих инвестиција то мора бити детаљно образложено у обрасцу пријаве у делу који се односи на ОПИС ПРОЈЕКТА. Детаљно се мора образложити на који начин ће набавка ових прихватљивих трошкова/инвестиција допринети унапређењу производње, конкурентности и јачању тржишне позиције газдинства.

                   Прихватљиви трошак/инвестиција за који се подноси пријава мора бити наведен и у табели у оквиру обрасца пријаве (у коју се уносе прихватљиве инвестиције/трошкови) и то конкретни прихватљиви трошкови/инвестиције из ове табеле (обележено црвеном бојом).

                   Прихватљиви трошкови/инвестиције из ове групе су прихватљиви у оквиру свих сектора у оквиру другог јавног позива (производња млека, производња меса, пчеларство и аквакултура).

ГРУПА ИНВЕСТИЦИЈАПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ/ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОКВИРУ ОВЕ ГРУПЕ ИНВЕСТИЦИЈА
1.1. Инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности ради унапређења конкурентости унутар сектора на који се пројекат односиOпрема за коришћење енергије сунца (соларне енергије)   Oпрема за коришћење енергије ветра   Oпрема за коришћење енергије добијене сагоревањем биомасе

13)              Шта су то прихватљиви трошкови/инвестиције које се односе на инвестиције у        набавку нове опреме за дигитиализацију и/или аутоматизацију производних        система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером?

            То је група инвестиција која се односи на набавку нове опреме за дигитиализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером а искључиво у сврху унапређења производног процеса на који се пројекат подносиоца пријаве односи.

            Уколико се пројекат подносиоца пријаве делом односи и на ову врсту прихватљивих инвестиција то мора бити детаљно образложено у обрасцу пријаве у делу који се односи на ОПИС ПРОЈЕКТА. Детаљно се мора образложити на који начин ће набавка ових прихватљивих трошкова/инвестиција допринети унапређењу производње, конкурентности и јачању тржишне позиције газдинства.

            Прихватљиви трошак/инвестиција за који се подноси пријава мора бити наведен и у табели у оквиру обрасца пријаве (у коју се уносе прихватљиве инвестиције/трошкови) и то конкретни прихватљиви трошкови/инвестиције из ове табеле (обележено црвеном бојом).

            Прихватљиви трошкови/инвестиције из ове групе су прихватљиви у оквиру свих сектора у оквиру другог јавног позива (производња млека, производња меса, пчеларство и аквакултура).

ГРУПА ИНВЕСТИЦИЈАПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ/ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОКВИРУ ОВЕ ГРУПЕ ИНВЕСТИЦИЈА
1.2. Инвестиције у набавку нове опреме за дигитиализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардверомОпрема за аутоматско и/или дигитализовано управљање производним параметрима;   Адекватни софтвери за управљање системима за аутоматско/дигитализоване управљање производним парамерима и процесима;   Припадајућа хардверска опрема потребна за инсталирање софтвера за управљање системима за аутоматско/дигитализоване управљање производним парамерима и процесима;   Опрема за навигацију (гпс навигација за тракторе)

14)        Који су прихватљиви трошкови/инвестиције у сектору производње млека?

            То је група инвестиција која се односи на инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне сточарске пољопривредне производње у области производње млека.

            Уколико се пројекат подносиоца пријаве односи на ову врсту прихватљивих инвестиција то мора бити детаљно образложено у обрасцу пријаве у делу који се односи на ОПИС ПРОЈЕКТА. Детаљно се мора образложити на који начин ће набавка ових прихватљивих трошкова/инвестиција допринети унапређењу производње, конкурентности и јачању тржишне позиције газдинства.

            Прихватљиви трошак/инвестиција за који се подноси пријава мора бити наведен и у табели у оквиру обрасца пријаве (у коју се уносе прихватљиве инвестиције/трошкови) и то конкретни прихватљиви трошкови/инвестиције из ове табеле (обележено црвеном бојом).

ГРУПА ИНВЕСТИЦИЈА /  ПОДГРУПА ИНВЕСТИЦИЈАПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ/ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОКВИРУ ОВЕ ГРУПЕ ИНВЕСТИЦИЈА
1.3. Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у области производње млекаИзградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млекаТрошкови изградње објекта за смештај млечних крава, оваца и коза за производњу млека
Изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњакаТрошкови грађења новог објекта за манипулацију и складиштење стајњака (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке, лагуне за стајњак, објекти за складиштење полутечног и течног стајњака и сл.);   Скрепери и сепаратори;   Транспортери за стајско ђубриво;   Уређаји за мешање осоке, полутечног и течног стајњака;   Пумпе за пражњење танкова;   Сепаратори за осоку, полутечни и течни стајњак.
Изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млекаТрошкови изградње објеката за мужу, хлађење и чување млека;   Опрема за мужу (музилице и затворени системи за мужу у слободном и везаном систему држања);   Опрема за хлађење и складиштење млека (лактофризи).
Набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњакаПриколице за дистрибуцију чврстог стајњака;   Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;   Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);   Компактни самоходни утоваривач стајњака.
Набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животињаБалирке и ролбалирке;   Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;   Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;   Елеватори за утовар бала на приколице;   Пужни транспортери;   Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;   Прикључне и самоходне косачице, тримери;   Прикључни сакупљачи и растурачи сена;   Микс приколице;   Мешаоне за припрему концентроване сточне хране;   Екструдери;   Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња.
Набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животињаСточне ваге;   Рампе за утовар и истовар;   Торови за усмеравање и обуздавање животиња.
Набавка нове опреме за обраду папакаОпрема за орезивање папака;   Боксови за орезивање папака;   Ножеви – леви и десни;   Клешта, велика и мала;   Машина за оштрење ножева;   Брусилица.
Набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашуЕлектричне ограде (за гајење на пашњацима);
Набавка новог трактора снаге до 80 kWНови трактори максималне снаге до 80 kW.

15)        Који су прихватљиви трошкови/инвестиције у сектору производње меса?

            То је група инвестиција која се односи на инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне сточарске производње у области производње меса.

            Уколико се пројекат подносиоца пријаве односи на ову врсту прихватљивих инвестиција то мора бити детаљно образложено у обрасцу пријаве у делу који се односи на ОПИС ПРОЈЕКТА. Детаљно се мора образложити на који начин ће набавка ових прихватљивих трошкова/инвестиција допринети унапређењу производње, конкурентности и јачању тржишне позиције газдинства.

            Прихватљиви трошак/инвестиција за који се подноси пријава мора бити наведен и у табели у оквиру обрасца пријаве (у коју се уносе прихватљиве инвестиције/трошкови) и то конкретни прихватљиви трошкови/инвестиције из ове табеле (обележено црвеном бојом).

ГРУПА ИНВЕСТИЦИЈА /  ПОДГРУПА ИНВЕСТИЦИЈАПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ/ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОКВИРУ ОВЕ ГРУПЕ ИНВЕСТИЦИЈА
1.4. Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње месаИзградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње месаТрошкови изградње објекта за смештај говеда, оваца, коза, свиња (објекти за крмаче и прасилишта и објекти за тов свиња) и бројлера у сврху това и производње меса   Опрема за објекте за смештај крмача и одгој прасади и тов свиња   Опрема за објекте за држање, одгој и тов оваца и коза   Опрема за објекте за држање, одгој и тов бројлера и товних ћурки
Изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњакаТрошкови грађења новог објекта за манипулацију и складиштење стајњака (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке, лагуне за стајњак, објекти за складиштење полутечног и течног стајњака и сл.);   Скрепери и сепаратори;   Транспортери за стајско ђубриво;   Уређаји за мешање осоке, полутечног и течног стајњака;   Пумпе за пражњење танкова;   Сепаратори за осоку, полутечни и течни стајњак.
Набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњакаПриколице за дистрибуцију чврстог стајњака;   Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;   Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);   Компактни самоходни утоваривач стајњака.
Набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животињаБалирке и ролбалирке;   Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;   Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;   Елеватори за утовар бала на приколице;   Пужни транспортери;   Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;   Прикључне и самоходне косачице, тримери;   Прикључни сакупљачи и растурачи сена;   Микс приколице;   Мешаоне за припрему концентроване сточне хране;   Екструдери;   Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња.
Набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животињаСточне ваге;   Рампе за утовар и истовар;   Торови за усмеравање и обуздавање животиња.
Набавка нове опреме за шишање оваца и обраду папакаОпрема за шишање оваца   Опрема за орезивање папака;   Боксови за орезивање папака;   Ножеви – леви и десни;   Клешта, велика и мала;   Машина за оштрење ножева;   Брусилица.
Набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашуЕлектричне ограде (за гајење на пашњацима)
Набавка новог трактора снаге до 80kWНов трактор максималне снаге мање или једнаке од 80 kW.

16)        Који су прихватљиви трошкови/инвестиције у сектору пчеларства?

            То је група инвестиција која се односи на инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне сточарске производње у области пчеларства.

            Уколико се пројекат подносиоца пријаве односи на ову врсту прихватљивих инвестиција то мора бити детаљно образложено у обрасцу пријаве у делу који се односи на ОПИС ПРОЈЕКТА. Детаљно се мора образложити на који начин ће набавка ових прихватљивих трошкова/инвестиција допринети унапређењу производње, конкурентности и јачању тржишне позиције газдинства.

            Прихватљиви трошак/инвестиција за који се подноси пријава мора бити наведен и у табели у оквиру обрасца пријаве (у коју се уносе прихватљиве инвестиције/трошкови) и то конкретни прихватљиви трошкови/инвестиције из ове табеле (обележено црвеном бојом).

ГРУПА ИНВЕСТИЦИЈА /  ПОДГРУПА ИНВЕСТИЦИЈАПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ/ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОКВИРУ ОВЕ ГРУПЕ ИНВЕСТИЦИЈА
1.5. Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства  Набавка нове опреме за пчеларствоАпи инхалационе коморе;   Аутоматске пакерице за паковање меда у тегле и фолије (за чајеве);   Аутоматски сто за паковање меда;   Дупликатори за мед, са или без мешача;   Електричне пумпе и пунилице за мед;   Електрични декристализатор;   Електрични отклапач саћа;   Инкубатор за матичњаке;   Каде за отклапање саћа;   Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела;   Кошнице и делови кошница;   Машине за одвајање меда од воштаних поклопаца;   Механички и електрични палетари и виљушкари;   Миксери за прављење мешавина од пчелињих производа;   Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела;   Надзорне камере са одговарајућим изворима напајања, за надзирање пчелињака;   Опрема за вађење перге и матичног млеча;   Пластичне складишне палете;   Прохромска амбалажа за мед;   Пчеларске ваге за мерење кошница;   Ручна преса за сатне основе.   Ручне или механизоване дизалице и мини зглобни утоваривачи за утовар и истовар (оспособљени за подизање и ношење једне или више кошница одједном);   Сатне основе произведене од пчелињег воска  (максимално 0,75 kg по обележеној кошници) или пластике (до 10 комада по кошници);   Специјализовани млинови за прополис и полен;   Стамбени или интермодални контејнер за врцање меда на терену;   Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће);   Сублиматор оксалне киселине;   Сушара за полен   Теретне ваге за мерење буради носивости до 1000 кг;   Топионици за восак;   Уређај за исушивање влаге из ваздуха објекта за врцање, складиштење и паковање меда;   Хладњача (контејнерска) за чување саћа и пчелињих производа;   Центрифуге.  
Набавка нових приколица за превоз пчелињих друштаваСве врсте приколица за моторна возила за превоз кошница, контејнера и платформи.
 Изградња објеката за складиштење пчеларске опремеИзградња објеката за складиштење пчеларске опреме
Изградња објеката за врцање, складиштење и паковање медаИзградња објеката за врцање, складиштење и паковање меда
Изградња и опремање хладњача (класична или контејнерска) за чување саћа и пчелињих производаИзградња и опремање хладњача (класична или контејнерска) за чување саћа и пчелињих производа

17)        Који су прихватљиви трошкови/инвестиције у сектору аквакултуре?

            То је група инвестиција која се односи на инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне сточарске производње у области аквакултуре.

            Уколико се пројекат подносиоца пријаве односи на ову врсту прихватљивих инвестиција то мора бити детаљно образложено у обрасцу пријаве у делу који се односи на ОПИС ПРОЈЕКТА. Детаљно се мора образложити на који начин ће набавка ових прихватљивих трошкова/инвестиција допринети унапређењу производње, конкурентности и јачању тржишне позиције газдинства.

            Прихватљиви трошак/инвестиција за који се подноси пријава мора бити наведен и у табели у оквиру обрасца пријаве (у коју се уносе прихватљиве инвестиције/трошкови) и то конкретни прихватљиви трошкови/инвестиције из ове табеле (обележено црвеном бојом).

ГРУПА ИНВЕСТИЦИЈА /  ПОДГРУПА ИНВЕСТИЦИЈАПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ/ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОКВИРУ ОВЕ ГРУПЕ ИНВЕСТИЦИЈА
1.6. Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуреНабавка нове опреме за аквакултуруКанте и танкови (базени) за транспорт аквакултуре;   Аератори и оксигенатори;   Мрежасти алати;   Оксиметри;   Уређаји и опрема за одржавање хигијене;   Опрема за заштиту од предатора;   Уређаји за излов аквакултуре;   Елеватори за аквакултуру;   Каде за мрест рибе;   Цугер апарати;   Лежнице за инкубацију;   Цеви и вентили за довод и одвод воде;   Пумпе и агрегати за воду;   Сортирач (класирач) за рибе;   Бројач за рибе;   Танкови (базени) за држање аквакултуре у рециркулационом систему са припадајућом опремом:  каце (базени), пумпе за циркулацију воде, уређаји за пречишћавање са филтерима за пречишћавање воде, уређаји за догревање воде, уређаји за издвајање гасова,  уређаји за UV филтрацију воде и уређаји за одређивање квалитета воде.  
Набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију рибље хранеХранилице
Изградња објеката за аквакултуруИзградња објеката за аквакултуру

18)        Шта су то инвестиције у стручно-техничку подршку и тренинг?

            Инвестиције за стручно-техничку подршку и тренинг обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и трошкове унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности коришћења бесповратних средстава, као што су: унапређење технологије производње; смањење загађења животне средине; коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности; унапређење квалитета и здравствене безбедности хране; достизање и примена националних стандарда; дигитализација пољопривредне производње; основна знања из области финансија; унапређење продаје и маркетинга, брендирања, паковања и означавања и друге сличне активности.

            Вредност инвестиција за стручно – техничку подршку и тренинг не може бити већа од 10% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђених у обрасцу пријаве и касније пословним планом (у другој фази за оне којима буде одобрено право на коришћење бесповратних средстава).

            За разлику од припремних трошкова ова врста активности може започети тек након потписивања Уговора између корисника и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и примењују се процедуре набавке као и за капиталне инвестиције, предвиђене правилником.

            Ова врста активности је обавезан део сваког пројекта подносиоца пријаве, али само ако те активности спроводе приватни консултанти онда се тај трошак може исказати. Уколико те активности спроводе пољопривредне стручне и светодавне службе Републике Србије те активности се морају приказати у опису пројекта али је тада њихова вредност 0 јер је то финансирано од стране ресорног министарства.

            Који приватни консултанти су прихватљиви?

            Приватни консултант, у области пружања стручно-техничке подршке за активности које су дефинисане као инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава, јесте предузетник или привредно друштво у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре и налази се у активном статусу, и то за претежну делатност: а) консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем (шифра 7022); или б) истраживање тржишта и испитивање јавног мњења (шифра 7320); или в) остале стручне, научне и техничке делатности (шифра 7490); или г) ветеринарске делатности- за пројекте у области примарне сточарске производње (шифра 7500).

19)        Која је документација обавезна да се проследи и на основу које се утврђује        испуњеност општих услова прихватљивости?

 1. Образац 1. из Прилога 2. другог јавног позива је обавезан документ.

            Овај образац мора бити комплетно попуњен јер без овог обрасца не може се покренути поступак за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава сходно правилнику. Мора се врло детаљно попунити јер се из њега црпе значајне информације. Документ је важно попунити у целости од почека до краја да би се сматрао комплетним.

            Нарочиту пажњу треба обратити на табелу у коју се уносе прихватљивие инвестиције/трошкови, као и њихова вредност, а која се налази у оквиру Обрасца 1:

Редни бројНазив прихватљивог трошка (унети тачан назив појединачне инвестиције из Прилога 1. овог правилника)Вредност у ЕУР (Укупна вредност са припадајућим ПДВ-ом)
   
   
   
   
   
УКУПНО: 

            У ову табелу је потребно конкретно побројати све врсте прихватљивих инвестиција/трошкова које се планирају спроводити кроз пројекат подносиоца пријаве почев од припремних трошкова, преко  капиталних инвестиција у зависности од сектора у оквиру ког се пријава подноси.

            Важно је навести конкретне прихватљиве трошкове који су у овом водичу обојени црвеном бојом.

            Такође је овде потребно побројати и инвестиције у стручно-техничку подршку и тренинг а вредност се стваља само и искључиво уколико ову активност спроводе приватни консултанти.

            Дакле само оне прихватљиве инвестиције/трошкови који буду наведени у овој табели ће бити узете у обзир за финансирање од стране Пројекта конкурентне пољопривреде Србије.

            Све прихватљиве инвестиције/трошкови из ове табеле морају бити детаљно обајшњени у делу под називом ОПИС ПРОЈЕКТА. Нарочито се мора навести на који начин ће допринети унапређењу конкурентности унутар производног процеса у сектору за који се пројекат односи.

 • Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца пријаве

            Сва доспела дуговања према органима општинске/градске локалне пореске администрације морају бити измирена и орган локалне пореске администрације издаје уверење да подносилац пријаве нема дуговања.

            Наша препорука је да подносиоци пријаве самостално изваде и доставе ово уверење јер то значајно убрзава процес обраде предмета а, још важније је, да се подносилац и сам увери у своје стање и да нема дуговања.

            Уколико подносилац пријаве не поднесе ово уверење, Тим за реализацију пројекта ће га исходовати по службеној дужности и тада уколико се установи да постоји дуговање пријава ће бити одбијена.

 • Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе.

            Сва доспела дуговања према органима републичке пореске администрације морају бити измирена и орган републичке пореске администрације издаје уверење да подносилац пријаве нема дуговања.

            Једино прихватљиво дуговање је дуг за пензионо и инвалидско осигурање пољопривредника (само и искључиво ова врста дуговања и то у случају када је подносилац пријаве физичко лице и обвезник је ПИО за пољопривреднике), сва остала дуговања морају бити измирена.

            Наша препорука је да подносиоци пријаве самостално изваде и доставе ово уверење јер то значајно убрзава процес обраде предмета а, још важније је, да се подносилац и сам увери у своје стање и да нема дуговања.

            Уколико подносилац пријаве не поднесе ово уверење, Тим за реализацију пројекта ће га исходовати по службеној дужности и тада уколико се установи да постоји дуговање пријава ће бити одбијена.

 • Потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја

            Ово се односи на оне подносилаце пријаве који имају пребивалиште, односно седиште на територији АП Војводине.

            Ову потврду ће министарство прибављати искључиво по службеној дужности и није је потребно прибављати и достављати.

 • Извод из катастра непокретности са копијом плана, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности

            Само уколико се инвестиција односи на  изградњу и/или опремање објекта и то искључиво за предметну парцелу на којој се обавља изградња, односно опремање објекта.

            Уколико подносилац пријаве не поднесе овај докуменат, Тим за реализацију пројекта ће га исходовати по службеној дужности.

 • Уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца, уколико подносилац пријаве није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције

            ОБАВЕЗАН ДОКУМЕНАТ искључиво ако се инвестиције односе на изградњу и/или опремање објеката.

 • Попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је дат у Прилогу 3, који је одштампан уз Правилник и Јавни позив и чини његов саставни део

            ОБАВЕЗАН ДОКУМЕНАТ искључиво ако је подносилац пријаве земљорадничка задруга.

 • Попуњен Образац 3 – За тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава,који је дат у Прилогу 4,који је одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни део

ОБАВЕЗАН ДОКУМЕНАТ, комплетно попуњен за све подносиоце пријаве.

            Ако је подносилац пријаве предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред наведене документације, потребно је доставити и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

20)        У којој форми мора бити документација?

 1. Уверења и потврде које се достављају уз пријаву не могу бити старија од тридесет (30) дана од дана подношења;
 • Сва документа која се достављају уз пријаву треба да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим ако овим јавним позивом није прописано другачије;
 • Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

21)        На који начин могу остварити бодове на основу критеријума за бодовање?

            Испуњеност одређеног елемента за бодовање утврђује се у моменту подношења Пријаве искључиво на основу података наведених у самој Пријави, односно из документације која je достављeна уз пријаву у року који назначен у Другом јавном позиву за достављање Пријаве.

            Накнадно допуњавање документације којом се доказује испуњеност критеријума бодовања неће бити могуће.

21.1.)    Критеријум број 1

Да ли подносилац пријаве, у календарској години када је расписан јавни позив, има мање или максимално навршених 40 година живота.Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетникДа – 5 бодова   Не – 0 бодова
Да ли 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге, у календарској години када је расписан јавни позив, има мање или максимално навршених 40 година живота.Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задруга

            Уколико је подносилац пријаве физичко лице- носилац регистрованог пољопривредног газдинства или предузетник, из Обрасца пријаве, а из уписаног јавног матичног броја грађана (ЈМБГ) се утврђује старост подносиоца. Сви они који у 2022. навршавају 40 година живота или су млађи ће добити 5 бодова на основу овог критериума.

            Уколико је подносилац пријаве земљорадничка задруга тада се мора попунити и поднети попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је дат у Прилогу 3, који је одштампан уз правилник и јавни позив и чини његов саставни део. Из попуњеног Обрасца 2 ће се видети да ли 50% или више чланова земљорадничке задруге, у календарској години када је расписан јавни позив, има мање или максимално навршених 40 година живота. Ако је то испуњено, подносилац ће добити 5 бодова.

            Уколико је подносилац пријаве привредно друштво тада се мора попунити и поднети оверен списак чланова привредног друштва са подацима о старости, полу и завршеној стручној спреми, Образац 4 – табела са подацима о власницима привредног друштва, који је дат у прилогу 5, који је одштампан уз правилник и јавни позив и чини његов саставни део, из ког ће се видети да ли 50% или више власника привредног друштва у календарској години када је расписан јавни позив, има мање или максимално навршених 40 година живота. Ако јесу, подносилац ће добити 5 бодова.

21.2)     Критеријум број 2

Да ли је подносилац пријаве особа женског пола?Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетникДа – 5 бодова   Не – 0 бодова
Да ли су 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге особе женског пола?Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задругаДа – 5 бодова   Не – 0 бодова

            Уколико је подносилац пријаве физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства или предузетник, из Обрасца пријаве, се утврђује пол подносиоца. Сви подносиоци женског пола ће добити 5 бодова по овом критеријуму.

            Уколико је подносилац пријаве земљорадничка задруга тада се мора попунити и поднети попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је дат у Прилогу 3, који је одштампан уз Правилник и Други јавни позив и чини његов саставни део, из ког ће се видети да ли су 50% или више чланова земљорадничке задруге особе женског пола. Ако јесу, подносилац ће добити 5 бодова по овом критеријуму.

            Уколико је подносилац пријаве привредно друштво, тада се мора попунити и поднети оверен списак чланова привредног друштва са подацима о старости, полу и завршеној стручној спреми, Образац 4 – табела са подацима о власницима привредног друштва, који је дат у прилогу 5, који је одштампан уз правилник и други јавни позив и чини његов саставни део, из ког ће се видети да ли су 50% или више власника привредног друштва особе женског пола. Ако јесу, подносилац ће добити 5 бодова по овом критеријуму.

21.3)     Критеријум број 3

Да ли је подносилац пријаве члан земљорадничке задруге, односно удружења пчелара уколико је пројекат везан за сектор пчеларства?Уколико је подносилац пријаве физичко лицеДа – 5 бодова   Не – 0 бодова
Да ли је подносилац пријаве члан пословног удружења, односно задружног савеза?Уколико је подносилац пријаве предузетник, привредно друштво, односно земљорадничка задруга

            Уколико је подносилац пријаве физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства да би доказао да је члан земљорадничке задруге и добио 5 бодова по овом критеријуму, потребно је да достави оверену потврду земљорадничке задруге о пуноправном чланству, која садржи и датум стицања чланства.

            Уколико је подносилац пријаве физичко лице- носилац регистрованог пољопривредног газдинства, а индивидуални пројекат се односи на сектор пчеларства, да би доказао да је члан удружења пчелара и добио 5 бодова по овом критеријуму, потребно је да достави оверену потврду удружења пчелара о пуноправном чланству, која садржи и датум стицања чланства.

            Уколико је подносилац пријаве предузетник или привредно друштво, да би доказали чланство у пословном удружењу и добили 5 бодова по овом критеријуму, потребно је да доставе оверену потврду пословног удружења, о пуноправном чланству, са тачно наведеним датумом стицања чланства.

            Уколико је подносилац пријаве земљорадничка задруга да би доказала чланство у задружном савезу и добила 5 бодова по овом критеријуму, потребно је да достави оверену потврду задружног савеза, о пуноправном чланству, са тачно наведеним датумом стицања чланства.

21.4)     Критеријум број 4

Да ли се место инвестиције налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривредина основу прописа којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди?У случају да се пројекат односи на на инвестиције у набавку нових машина и опреме подносилац пријаве мора имати пребивалиште, односно седиште на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди минимално 6 месеци пре момента подношења пријаве.Да – 15 Не –  0

            Уколико се инвестиције односе на набавку машина, механизације и опреме, а подносилац пријаве је физичко лице, тада место инвестицијејесте место пребивалишта. У том случају подносилац пријаве треба да достави уверење о пребивалишту како би се утврдило да има пребивалиште минимално 6 месеци пре момента подношења пријаве у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, а како би добио 15 бодова по овом критеријуму.

            Уколико се инвестиције односе на набавку машина, механизације и опреме, а подносилац пријаве је предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга , тада место инвестицијејесте место седишта. У том случају ће се из података из Агенција зе привредне регистре утврдити да има седиште минимално 6 месеци пре момента подношења пријаве у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, а како би добио 15 бодова по овом критеријуму.

            Уколико се инвестиције односе на изградњу и опремање објакта тада је место инвестицијејесте место у ком се налази објекат који је предмет инвестиције и уколико се налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, подносилац пријаве ће добити 15 бодова по овом критеријуму.

            Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди су дефинисана на основу Правилника о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 122/21 од 13. децембра 2021. године).

            Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди се може пронаћи на интернет страници Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/pravilnik-o-odredjivanju-podruchja-sa-otezhanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi.pdf

21.5)     Критеријум број 5

Да ли се место инвестиције налази у „неразвијеним општинамаˮ на основу уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе?У случају да се пројекат односи на на инвестиције у набавку нових машина и опреме подносилац пријаве мора имати пребивалиште, односно седиште на подручју обухваћеном уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе.Не- 0 бодова   Да у локалној самоуправи која спада у iii групу према степену развијености јединица локалних самоуправа – 5 бодова   Да у локалној самоуправи која спада у iv групу према степену развијености јединица локалних самоуправа – 10 бодова

            Уколико се инвестиције односе на набавку машина, механизације и опреме, тада место инвестицијејесте место пребивалишта (за физичка лица) или седишта (за предузетнике, привредна друштва или земљорадничку задругу). У том случају ће се из података из Обрасца 1 утврдити да ли се пребивалиште, односно седиште налази на територији локалне самоуправе која спада у 3. групу према степену развијености јединица локалних самоуправа, а како би добио 5 бодова по овом критеријуму.

            Уколико се инвестиције односе на набавку машина, механизације и опреме, тада место инвестицијејесте место пребивалишта (за физичка лица) или седишта (за предузетнике, привредна друштва или земљорадничку задругу). У том случају ће се из података из Обрасца 1 утврдити да ли се пребивалиште, односно седиште налази на територији локалне самоуправе која спада у 4. групу према степену развијености јединица локалних самоуправа, а како би добио 10 бодова по овом критеријуму.

            Уколико се инвестиције односе на изградњу и опремање објакта тада је место инвестицијејесте место у ком се налази објекат који је предмет инвестиције. У том случају ће се из података из Обрасца 1 утврдити да ли се место инвестиције налази на територији локалне самоуправе која спада у 3. групу према степену развијености јединица локалних самоуправа, и тада ће подносилац пријаве добити 5 бодова по овом критеријуму.

            Уколико се инвестиције односе на изградњу и опремање објакта тада је место инвестицијејесте место у ком се налази објекат који је предмет инвестиције. У том случају ће се из података из Обрасца 1 утврдити да ли се место инвестиције налази на територији локалне самоуправе која спада у 4. групу према степену развијености јединица локалних самоуправа, и тада ће подносилац пријаве добити 10 бодова по овом критеријуму.

            Уредбу о утврђивању јединствене листе развијености региона и локалних самоуправа можете наћи на следећој адреси: https://ras.gov.rs/uploads/2019/01/uredba-o-utvrdivanju-jedinstvene-liste-razvijenosti-regiona-i-jedinica-l-2.pdf

21.6)     Критеријум број 6

Да ли инвестиције предвиђене пројетом доприносе заштити животне средине и/или ублажавању ефеката климатских променаПројекти из области примарне сточарске производње: -инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности у сврху унапређења конкурентости унутар сектора на који се пројекат односи, -изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака; -набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњакаДа – 10   Не – 0

            Ако се пројекти подносиоца пријаве односе на:

 • инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности у сврху унапређења конкурентости унутар сектора на који се пројекат односи или
 • изградњу и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака или
 • набавку нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњака,

тада ће подносилац пријаве добити 10 бодова по овом критеријуму, јер ове групе прихватљивих инвестиција доприносе заштити животне средине и/или ублажавању ефеката климатских промена.

21.7)     Критеријум број 7

Да ли подносилац пријаве спроводи добровољне стандарде као што је органска производња и/или стандард globalgap?Сертификована органска производња/прерадаДа – 10 Не – 0

            Уколико се подносилац пријаве бави органском производњом у сектору на који се индивидуални пројекат односи, а да би доказао испуњеност овог критеријума, тада мора доставити оверену фотокопију сертификата за органску производњу. На основу достављеног доказа подносилац пријаве ће добити 10 бодова.

21.8)     Критеријум број 8

Да ли подносилац пријаве спроводи добровољне стандарде као што је органска производња и/или стандард globalgap?Поседовање сертификата GlobalGapДа – 5 Не – 0

        Уколико подносилац пријаве поседује GlobalGap сертификат у сектору на који се индивидуални пројекат односи, а да би доказао испуњеност овог критеријума, тада мора доставити оверену фотокопију сертификата за GlobalGap. У том случају ће добити 5 бодова.

21.9) Критеријум број 9

Да ли подносилац пријаве има завршену средњу школу IV степена или основне академске студије?Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетникДа – завршена средња школа IV степена било ког усмерења, осим усмерења у области пољопривреде, ветерине или прехрамбеног усмерења – 1 бод   Да – завршена средња школа IV степена усмерења у области пољопривреде, ветерине или прехрамбеног усмерења – 3 бода   Да – завршене основне академске студије било ког усмерења осим у областима пољопривреде, ветерине или технологије прераде пољопривредних производа – 5 бодова   Да – завршене основне академске студије у областима пољопривреде, ветерине или технологије прераде пољопривредних производа – 10 бодова   Не – 0 бодова
Да ли 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге има завршену средњу школу IV степена или основне академске студије?Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задруга

            Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетник, да би доказао испуњеност овог критеријума мора доставити оверену фотокопију доказа о завршеној средњој школи IV степена, односно оверену фотокопију доказа о завршеним основним академским студијама.

            Уколико је подносилац пријаве земљорадничка задруга, да би доказала испуњеност овог критеријума, мора доставити попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је дат у Прилогу 3, који је одштампан уз правилник и јавни позив и чини његов саставни део. Из овог документа ће се сагледати да ли 50% или више чланова земљорадничке задруге има завршену средњу школу IV степена или основне академске студије.

            Уколико је подносилац пријаве привредно друштво да би доказало испуњеност овог критеријума мора доставити оверен списак чланова привредног друштва са подацима о старости, полу и завршеној стручној спреми, образац 4 – табела са подацима о власницима привредног друштва, који је дат у прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и јавни позив и чини његов саставни део. Из овог документа ће се сагледати да ли 50% или више власника привредног друштва има завршену средњу школу IV степена или основне академске студије.

21.10)   Критеријум број 10

Да ли подносилац пријаве, има сарадњу са пружаоцима саветодавних услуга – пољопривредним стручним службама или приватним консултантима у домену производње примарних пољопривредних производа на који се пројекат подносиоца пријаве односи?Да – 5   Не –  0

            Као доказ испуњености овог критеријума се мора доставити оверена изјава пружаоца стручно-техничких услуга и то: пољопривредне стручне и саветодавне службе или приватног консултанта; о постојању сарадње и пружању стручно-техничке подршке подносиоцу пријаве у домену производње у сектору на који се пројекат подносиоца пријаве односи.

            Прихватљиви приватни консултанти за испуњавање овог критеријума јесу предузетник или привредно друштво, који су уписани у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре и налазе се у активном статусу, и то за претежну делатност: а) консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; или б) истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; или в) остале стручне, научне и техничке делатности; или г) ветеринарске делатности – за пројекте у области сточарства.

21.11)   Критеријум број 11

Да ли подносилац пријаве има претходно искуство од најмање 3 године, мерено у броју година у активном статусу, у регистру пољопривредних газдинстава?Да – 5 бодова   Не – 0 бодова

            Испуњеност овог критеријума се утврђује увидом у податке из Регистра пољопривредних газдинстава.

21.12)   Критеријум број 12

Да ли се пројекат односи на инвестиције у набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардверомДа – пројекат обухвата инвестиције у ГПС системе и/или употребу дронова – 5 бодова   Да – пројекат обухвата инвестције у дигитализацију/аутоматизацију производних/прерађивачких система, које укључују и набавку одговарајућих софтвера/апликација 10 бодова   Не –   0 бодова15

            Уколико се инвестиције у оквиру пројекта подносиоца пријаве односе на ГПС системе (везане за употребу у примарној пољопривредној производњи) или употребу дронова (везане за употребу у примарној сточарској пољопривредној производњи), који се искључиво односе на производни процес и доводе до унапређења конкурентности пољопривредног газдинства (то мора бити детаљно објашњено у Обрасцу 1 у оквиру ОПИСА ПРОЈЕКТА), тада подносилац пријаве добија 5 бодова.

            Уколико се инвестиције у оквиру пројекта подносиоца пријаве односе на дигитализацију/аутоматизацију производних система, које укључују и набавку одговарајућих софтвера/апликација и доводе до унапређења конкурентности пољопривредног газдинства (то мора бити детаљно објашњено у Обрасцу 1 у оквиру описа пројекта), тада подносилац пријаве добија 10 бодова.

            Укупно, по овом критеријуму, подносилац пријаве може добити 15 бодова.

22)        Како се подноси пријава по другом јавном позиву?

            Пријава се подноси на Обрасцу 1 – Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, који је дат у Прилогу 2, који је одштампан уз правилник и јавни позив и чини њихов саставни део.

            Детаљно, квалитетно и комплетно попуњен Образац 1 је ОБАВЕЗАН ДОКУМЕНТ БЕЗ КОГ НЕ МОЖЕ ЗАПОЧЕТИ ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПО ДРУГОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ.

            Уз комплетно попуњен образац пријаве доставља се и сва остала пратећа документација која је неопходна за утврђивање испуњавања општих и посебних услова, као и критеријума рангирања.

            Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву у оквиру Другог јавног позива.

            Читко попуњен и потписан образац пријаве заједно са прописаном документацијом у складу са правилником и јавним позивом, доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца пријаве и напоменом: „Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2022. години – Други јавни позивпрепорученом поштом на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за аграрна плаћања

Тим за управљање пројектом за конкурентну пољопривреду

Немањина 22-26

Поштански преградак број 52

11000 Београд.

23)        Који је рок за достављање пријаве и документације?

            Пријаве у оквиру Другог јавног позива подносе се почев од 24. јануара закључно са 23. фебруаром 2022. године.

            Пријаве поднете пре или после назначеног рока Управа за аграрна плаћања одбацујe решењем у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

24)        Шта следи након подношења пријаве?

            Управа за аграрна плаћања врши административну обраду пристиглих пријава и то провером: података из пријаве, документације приложене уз Пријаву, као и службених евиденција.

            Пријаву поднету од стране лица које не испуњава услове из члана 8. и 9. другог Јавног позива, преурањене и неблаговремене пријаве, пријаве послате факсом или путем мејла, пријаве са документацијом која не гласи на подносиоца, сваку наредну пријаву подносиоца који имају пребивалиште, односно седиште на истој адреси, као и сваку наредну пријаву истог подносиоца, поднету у периоду трајања Jавног позива, Управа за аграрна плаћања одбацује решењем у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

            Управа за аграрна плаћања спроводи поступак бодовања и рангирања уредних пријава.

            У случају када постоји више подносилаца пријава са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац који је раније поднео пријаву.

            Ранг листа подносилаца пријава се објављује на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

            На основу Ранг листе директор Управе за аграрна плаћања решењем одлучује о поднетим пријавама.

            Директор Управе за аграрна плаћања решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава подносиоцу пријаве на основу Ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом.

            Решење о одобравању права на коришћење бесповратних средстава садржи и податке о обавезама подносиоца Пријаве у складу са условима за одобравање Пројекта, као и рок за испуњавање тих обавеза и услове за подношење Захтева за одобравање Пројекта.

25)        Уколико се пројекат подносиоца пријаве односи на инвестиције у изградњу објеката… о чему подносилац пријаве треба да поведе рачуна?

            Извођење грађевинских и других радова јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња  и у правилнику и Другом јавном позиву оваква дефиниција се односи на све прихватљиве инвестиције које се називају ИЗГРАДЊА.

            За инвестиције које с еодносе на изградњу у моменту подношења пријаве морају бити испуњени сви општи и посебни услови предвиђени правилником и Другим јавним позивом, као што је и описано детаљно у овом Водичу.

            Подносиоцу пријаве коме је решењем одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси захтев за одобравање Пројекта у року дефинисаним решењем. Ако се пројекат подносиоца пријаве односи на инвестиције у изградњу објеката, поред остале правилником предвиђене документације, мораће да достави и:

 • извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, а подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца;
 • пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова, као и грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано прибављање грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

            Корисницима са којима Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде потпише уговор о додели бесповратних средстава а након релаизације пројекта ће уз финални извештај морати да поднесу употребну дозволу, уколико је предмет инвестиције изградња објекта за коју је у складу са законом којим се уређује планирање и изградња прописана обавеза издавања употребне дозволе.

            Савет подносиоцима пријава чији се пројекте односе на изградњу објеката је да се, пре подношења саме пријаве, подробно информишу у својим јединицама локалне самоуправе, код јединица надлежних за урбанизан и просторно планирање, о томе да ли је за предвиђене инвестиције у изградњу прописано прибављање грађевинске дозволе, као и употребне дозволе након реализације изградње.

Водич је преузет са сајта Министарства пољопривреде и можете га преузети овде: http://www.minpolj.gov.rs/projekat-konkurentne-poljoprivrede-srbije-spisak-konsultantskih-kuca-za-drugi-javni-poziv/

Srodni tekstovi

Оставите коментар