Промењен правилник којим се регулишу подстицаји за пренос знања

Аутор: Gdjakovic
293 посета

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА ЗНАЊА КРОЗ РАЗВОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ, ПРИМЕЊЕНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНОВАТИВНИХ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

– објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 144 од 30 децембра 2022. године –

 Члан 1.

У Правилнику о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РСˮ, бр. 76/20, 18/22 и 77/22), у члану 4. став 1. запета и речи: „најдуже до 31. децембра текуће годинеˮ бришу се.

Члан 2.

У члану 6. после става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:

„Право на подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника остварује лице из става 1. овог члана ако у складу са критеријумима за оцењивање пројеката постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених конкурсом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Право на подстицаје из члана 2. тач. 2) – 4) овог правилника лице из става 2. овог члана остварује ако по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру расположивих средстава опредељених јавним позивом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.ˮ.

Члан 3.

Члан 7. мења се и гласи:

„Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника расподељују се конкурсом који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде и који нарочито садржи: теме техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услове за њихово извођење, очекиване резултате пројеката и начин њихове дисеминације, преглед прихватљивих трошкова, садржину пројекта, документацију која се подноси ради доказивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје, начин и критеријуме за оцењивање пројеката, рокове за подношење пријава на конкурс, као и висину укупних средстава по конкурсу.ˮ.

Члан 4.

Члан 9. мења се и гласи:

„Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје из члана 2. тач. 2) – 4) овог правилника (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 2. тач. 2) – 4) овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника подноси лице из члана 6. став 2. овог правилника за подручја на којима обавља саветодавне послове у пољопривреди у складу са Годишњим програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди за претходну годину (у даљем тексту: Годишњи програм).

За подручја на којима се обављају саветодавни послови у пољопривреди у складу са Годишњим програмом за која није поднет захтев из става 4. овог члана, право на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника може да оствари друго лице из члана 6. став 2. овог правилника, без обзира на подручје на којем обавља саветодавне послове у пољопривреди у складу са Годишњим програмом.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 2) овог правилника подноси се:

1) копија дипломе, односно уверења којим се потврђује стручна спрема пољопривредног инжењера са којим се закључује уговор о привременим и повременим пословима;

2) нацрт уговора о привременим и повременим пословима који се закључује са лицем из тачке 1) овог става;

3) план активности лица из тачке 1) овог става;

4) план трошкова насталих реализацијом пројекта.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника подноси се:

1) решење којим се доказује испуњеност услова из члана 6. став 4. овог правилника, односно уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеном организацијом;

2) уговор о пословно техничкој сарадњи закључен између лица из члана 6. став 2. овог правилника и удружења грађана са којим се пројекат реализује;

3) план активности;

4) план трошкова насталих реализацијом пројекта.

Документацију којом се доказује испуњеност услова из члана 6. овог правилника, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.ˮ

Члан 5.

У члану 11. став 2. речи: „а најкасније до 10. децембра текуће годинеˮ замењују се речима: „у складу са уговором из члана 10. овог правилникаˮ.

Члан 6.

После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи:

„Члан 11а

После закључивања уговора из члана 10. овог правилника, а пре истека рока за реализацију пројекта, корисник подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника може поднети захтев за измену пројекта услед промењених околности из следећих разлога:

1) ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха пројекта;

2) ако се измене односе на продужетак рока за реализацију пројекта, односно продужетак рока за подношење извештаја о реализацији пројекта из члана 11. овог правилника, из оправданих разлога;

3) ако реализација пројекта није могућа или није економски оправдана услед:

(1) више силе,

(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге, односно других поремећаја на тржишту,

(3) промене прописа;

(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност пројекта.

Уз захтев за измену пројекта, корисник подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену из става 1. овог члана.

Комисија из члана 8. овог правилника оцењује оправданост разлога за измену, утврђује испуњеност услова за измену пројекта и директору Управе даје предлог за одобравање измене пројекта.

На основу предлога из става 3. овог члана, директор Управе решењем одобрава измену пројекта.

Ако је вредност измењеног пројекта мања од вредности утврђене решењем о додели подстицаја, директор Управе решењем из става 4. овог члана налаже кориснику подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника да врати вишак исплаћених новчаних средстава.

Ако је вредност измењеног пројекта, већа од вредности утврђене решењем о додели подстицаја, решењем из става 4. овог члана не може се одобрити додатни износ подстицаја.

Управа са корисником подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника коме је решењем одобрена измена пројекта закључује анекс уговора о коришћењу подстицаја из члана 10. овог уговора, којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја у складу са одобреним изменама пројекта.ˮ

Члан 7.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Број: 110-00-246/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 30. децембра 2022. године
Јелена Танасковић

фото: shutterstock

Srodni tekstovi

Оставите коментар