Промењена је кровна уредба за подстицаје, погледајте нове вредности за исплате

Аутор: Gdjakovic
474 посета

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

 

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2022. ГОДИНИ

Службени гласник РС, број 141/22 од 23. децембра 2022. године –

 

Члан 1.

У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години („Службени гласник РС”, бр. 125/21, 10/22, 30/22, 52/22, 67/22, 99/22 и 126/22), члан 2. мења се и гласи:

,,Члан 2.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 – Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 750.000.000 динара од чега 600.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 50.000.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13).  Решењем о измени апропријације 03 Број: 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године умањена су средства на извору финансирања приходи буџета (01) у износу од 28.000.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 722.000.000 динара, од чега је 572.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 50.000.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13), којa се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 – Директна плаћања, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 39.911.686.000 динара. Решењем о измени апропријације 03 Број: 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства увећана су у износу од 157.039.000 динара, а Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-10959/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства увећана су у износу од 1.187.953.000 динара.  Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 41.256.678.000 динара, којa се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 – Мере руралног развоја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 8.123.759.000 динара, од чега 7.877.480.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 246.279.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13). Увећањем апропријације на извору финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) укупна средства увећана су у износу од 77.000.000 динара. Решењем о измени апропријације 03 Број: 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства увећана су у износу од 474.211.000 динара, а Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-10959/2022 од 22. децембра 2022. године увећана су средства у износу од 376.489.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 9.051.459.000 динара од чега 8.728.180.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 246.279.000 из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13), која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 – Посебни подстицаји, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 250.000.000 динара. Решењем о измени апропријације 03 Број: 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства умањена су у износу од 23.900.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 226.100.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 5.494.000.000 динара, од чега 773.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја. Решењем о измени апропријације 03 Број: 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства умањена су из извора финансирања приходи буџета (01) у износу од 77.350.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 5.416.650.000 динара, од чега 696.150.000 из извора финансирања приходи буџета (01) и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2023. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2024. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.ˮ

 

Члан 2.

У члану 3. став 3. речи: „19.721.000 динараˮ замењују се речима: „721.000 динараˮ, а речи: ,,27.151.070 динараˮ замењују се речима: ,,13.151.070 динараˮ.

У ставу 4. речи: „5.000.000 динараˮ замењују се речима: „100.000 динараˮ.

 

Члан 3.

У члану 5. став 1. речи: „39.904.686.000 динараˮ замењују се речима: „41.249.678.000 динараˮ.

У ставу 2. тачка 1) речи: „9.785.930.000 динараˮ замењују се речима: „9.745.930.000 динара”.

У тачки 2) речи: „10.020.454.000 динара” замењују се речима: ,,10.003.454.000 динараˮ.

У тачки 3) речи: „9.547.606.400 динара” замењују се речима: „10.351.103.165 динара”.

У тачки 4) речи: „3.565.786.900 динара” замењују се речима: „3.911.518.317 динара”.

У тачки 5) речи: „31.000.000 динараˮ замењују се речима: „31.300.000 динараˮ.

У тачки 6) речи: ,,1.100.000.000 динараˮ замењују се речима: „1.265.000.000 динараˮ.

У тачки 8) речи: „771.585.700 динараˮ замењују се речима: „884.049.518 динараˮ.

У тачки 11) речи: „5.058.318.000 динара” замењују се речима: „5.033.318.000 динара”.

Члан 4.

У члану 8. став 1. мења се и гласи:

„Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја за решења која доспевају за плаћање у овој години износи 9.037.586.930 динара од чега 8.727.459.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 233.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13).ˮ.

У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи:

„1) унапређење конкурентности у износу од 6.980.978.930 динара од чега 6.720.851.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 183.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) и то за:ˮ.

У тачки 1) подтачка (1) мења се и гласи:

,,(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства у износу од 3.338.557.930 динара од чега  3.078.430.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и  183.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) од чега за:ˮ.

У подтачки (1) алинеја прва речи: „450.005.000 динара” замењују се речима: „483.005.000 динара”, а речи: „450.000.000 динара” замењују се речима: „482.999.858 динара”.

Алинеја друга мења се и гласи:

,,– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 2.855.553.072 динара од чега 2.595.425.142 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 183.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13), од чега за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 349.998.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње у износу од 1.869.894.442 динара од чега 1.609.766.512 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 183.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13), инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 197.159.630 динара, подршка инвестицијама у набавку опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 500.000 динара, инвестиције у изградњу и опремање објеката у износу од 396.000.000 динара, за подршку инвестицијама за електрификацију поља у износу од 1.000 динара и за дигитализацију сточарске производње у износу од 42.000.000 динара;ˮ.

У подтачки (2) речи: „1.557.420.000 динараˮ замењују се речима: „1.762.420.000 динара”.

У алинеји трећој речи: „956.420.000 динараˮ замењују се речима: „1.026.420.000 динараˮ.

У алинеји четвртој речи: „600.000.000 динараˮ замењују се речима: „735.000.000 динараˮ.

У подтачки (3) речи: „1.410.000.000 динараˮ замењују се речима: „1.880.000.000 динараˮ.

У тачки 2) речи: „939.001.000 динара” замењују се речима: „731.701.000 динара”.

У подтачки (1) речи: „585.000.000 динара” замењују се речима: „577.700.000 динара”.

У алинеји првој речи: ,,185.000.000 динараˮ замењују се речима: „170.000.000 динара”.

У алинеји другој речи: „400.000.000 динара” замењују се речима: „407.700.000 динара”.

У подтачки (2) речи: „354.000.000 динара” замењују се речима: „154.000.000 динара”.

Алинеја трећа брише се.

 

Члан 5.

У члану 11. речи: ,,700.000.000 динараˮ замењују се речима: „672.000.000 динара”, а речи: ,,600.000.000 динараˮ замењују се речима: „572.000.000 динара”.

 

Члан 6.

У члану 13. став 1. речи: ,,245.000.000 динараˮ замењују се речима: „226.000.000 динара”.

У ставу 2. тачка 1) речи: ,,150.000.000 динараˮ замењују се речима: „144.000.000 динара”.

У тачки 2) речи: ,,5.000.000 динараˮ замењују се речима: „3.000.000 динара”.

У тачки 3) речи: ,,90.000.000 динараˮ замењују се речима: „79.000.000 динара”.

 

Члан 7.

У члану 15. став 1. речи: ,,5.494.000.000 динараˮ замењују се речима: ,,5.416.650.000 динараˮ, а речи: ,,773.500.000 динараˮ замењују се речима: ,,696.150.000 динараˮ.

Став 4. мења се и гласи:

,,Средства из ст. 1–3. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама и према јавним позивима у складу са табелом распореда буџета за ИПАРД 2 програм која је дата у Прилогу – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.ˮ.

 

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 Број: 110-10930/2022

У Београду,  22. децембра  2022. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић,с.р.

 

Прилог

ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ
Мера/Позив Извор финансирања Одговарајући укупан износ у динарима за 2022. годину Одговарајући укупан износ у динарима за 2023. годину Одговарајући укупан износ у динарима за 2024. годину
Мера 1 Други позив 01 6.500.000,00 712.532,50 0,00
56 30.986.290,00 2.137.597,50 0,00
Мера 1 Трећи позив 01 143.460.000,00 207.077.291,72 0,00
56 912.564.115,00 621.231.875,14 0,00
Мера 1 Четврти позив 01 23.200.000,00 101.660.966,11 0,00
56 88.952.740,00 304.982.898,33 0,00
Мера 1 Пети позив 01 136.100.000,00 278.278.517,09 0,00
56 1.054.296.981,00 834.835.551,26 0,00
Мера 1 Шести позив 01 127.700.000,00 209.700.197,06 0,00
56 450.000.000,00 629.100.591,18 0,00
Мера 3 Први позив 01 0,00 0,00 0,00
56 239.972,00 0,00 0,00
Мера 3 Други позив 01 55.200.000,00 0,00 0,00
56 453.348.932,00 0,00 0,00
Мера 3 Трећи позив 01 131.000.000,00 259.170.101,41 0,00
56 709.613.520,00 777.510.304,22 0,00
Мера 3 Четврти позив 01 37.100.000,00 209.700.197,06 0,00
56 200.000.000,00 629.100.591,18 0,00
Мера 7 Први позив 01 32.650.000,00 209.700.197,06 0,00
56 503.943.450,00 629.100.591,18 0,00
Мера 7 Други позив 01 2.500.000,00 75.000.000,00 0,00
56 240.054.000,00 225.000.000,00 0,00
Мера 9 Први позив 01 740.000,00 13.500.000,00 0,00
56 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00
ИПАРД програм
(нови позиви)
01 0,00 1.573.500.000,00 1.573.500.000,00
56 4.720.500.000,00 4.720.500.000,00 4.720.500.000,00
УКУПНО 5.416.650.000,00 6.294.000.000,00 6.294.000.000,00

 

Извор:

http://www.minpolj.gov.rs/download/odluka-o-izmeni-odluke-o-odredjivanju-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda-za-koje-se-placa-posebna-dazbina-pri-uvozu-i-utvrdjivanju-iznosa-posebne-dazbine-5/

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар