Преко Светске банке поново уз бесповратна средства до трактора или прерадних капацитета

Аутор: Gdjakovic
734 посета

Трећи јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2023. години. Рок за подношење пријава је од 4. Децембра 2023. до 2. фебруара 2024. године. Предмет Трећег јавног позива су инвестиције које се односе на унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде, пласмана пољопривредних производа, као и унапређење пласмана производа старих и уметничких заната и послова домаће радиности. За спровођење Трећег јавног позива у 2023. години, опредељена су средства у износу од 750.000.000,00 динара.

Овим правилником омогућено је да се средствима из кредита Светске банке финанасирају инвестиције у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње млека, меса, пчеларства, аквакултуре односно рибарства, производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа као и у области производње осталих усева каои старих и уметничких заната, односно домаће радиности. Није нам познато шта се мисли по осталим усевима.

Средства се могу утрошити за набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности ради унапређења конкурентости унутар сектора примарне пољопривредне производње на који се пројекат односи, набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером ради унапређења конкурентости унутар сектора примарне пољопривредне производње на који се пројекат односи.

Бесповратна средства обухватају и следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млека;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млека;

4) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

5) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

6) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

7) набавка нове опреме за обраду папака;

8) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

9) набавка новог трактора снаге до 80 kW.

Право на коришћење бесповратних средстава  остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник,привредно друштво, земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

П Р A В И Л Н И К О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 104/23  од 24. новембра 2023. године)

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте прихватљивих инвестиција и трошкова, услови и начин остваривања права на бесповратна средства, лица која остварују право на бесповратна средства, као и минимални и максимални износ бесповратних средстава по кориснику за спровођење Пројекта за конкурентну пољопривреду.

Дефиниције

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) агрегатор јесте предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга која откупљује пољопривредне производе од примарних пољопривредних произвођача у сврху дораде, складиштења, припреме, односно прераде, као и даљег пласмана на тржиште или прозводи и прерађује примарне пољопривредне производе ради даљег пласманa на тржиште;

2) аквакултура јесте гајење риба, и то шаранске и пастрмске рибе, у објектима за аквакултуру, у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) бесповратна средства јесу средства која корисници добијају у сврху реализације одобрених пројеката, а под условима и на начин прописан овим правилником;

4) винарија јесте објекат који је у функцији обављања производње шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина које се користе у производњи вина и састоји се од производног круга и помоћног круга у складу са посебним прописом којим се уређују ближи услови у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да испуњава произвођач шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина;

5) добављач јесте лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције;

6) извођење грађевинских радова јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: изградња);

7) капиталне инвестиције јесу инвестиције у имовину корисника бесповратних средстава и то за: изградњу и опремање објеката, набавку нових машина и опреме, инвестиције у дигитализацију/аутоматизацију, набавку софтвера за унапређење производног/прерађивачког процеса; набавку опреме за унапређење стандарда заштите животне средине и за изградњу објеката, а које се односе на унапређење конкурентности и унапређење тржишне позиције корисника бесповратних средстава и чине део Потпројекта; као и инвестиције у вези са коришћењем обновљивих извора енергије и унапређењем енергетске ефикасности корисника;

8) инвестиције у људске ресурсе јесу инвестиције у бруто зараде и припадајуће порезе и доприносе на зараду лица која су ангажована од стране агрегатора у време трајања Потпројекта, на основу процедура Светске банке за ангажовањем индивидуалних консултаната и плаћају се из одбрених средстава у току трајања индивидуалног Потпројекта корисника и чија се потреба за ангажовањем представља у Опису пројекта, заједно са предложеним буџетом;

Ко је отерао Мерло из Бордоа, и шта се дешава код нас у сектору вина и виноградарства?

9) инвестиције у стручно-техничку подршку и тренинг јесу накнаде за стручно-техничку подршку консултаната, као и накнаде за унапређење знања и тренинга неопходних за реализацију активности предвиђених Потпројектом (унапређење технологије производње/прераде, смањење загађења животне средине, коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности, унапређење квалитета, безбедност хране, достизање и примена националних стандарда, дигитализација пољопривредне производње/прераде, основна знања из области финансија, унапређење продаје и пласмана, брендирање, паковање и означавање и друге сличне активности);

10) иновација је скуп активности којима је развијен, односно пласиран на тржиште или у употребу нови или значајно побољшан производ, процес или услуга са циљем стварања нове додате вредности;

11) консултант за припремне трошкове корисника бесповратних средстава (у даљем тексту: консултант за припремне трошкове) јесте предузетник или привредно друштво које је уписано у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре и налази се у активном статусу, и то за претежну делатност: (1) рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање; или (2) консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;

12) консултант за стручно-техничку подршку и тренинг корисника бесповратних средстава (у даљем тексту: консултант за стручно-техничку подршку и тренинг) јесте предузетник или привредно друштво уписано у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре и налази се у активном статусу, и то за претежну делатност: (1) консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; или (2) истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; или (3) остале стручне, научне и техничке делатности; или (4) ветеринарске делатности – за пројекте у области сточарства;

13) купац производа јесте страно правно лице које је увозник пољопривредних производа од агрегатора и то робе пореклом из Републике Србије из сектора за који агрегатор подноси пријаву, или домаће правно лице које је власник малопродајних или велепродајних места или објеката у којима се врши промет пољопривредних и/или прехрамбених производа или домаће правно лице које од агрегатора купује производе за даљу продају на тржиште Републике Србије и то из сектора за који је агрегатор поднео пријаву;

14) машине и опрема јесу технички уређаји или системи састављени од различитих компоненти и механизама који омогућавају извођење одређених радњи или операција као што су пријем, транспорт, обрада, припрема, паковање, пласман или друге радње у производњи;

15) место инвестиције јесте место пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на бесповратна средства за инвестиције које се односе на набавку машина, механизације и опреме, односно место у ком се налази објекат који је предмет инвестиције у изградњу и/или опремање објекта;

16) млечна крава јесте свако женско грло говеда млечних раса старије од 24 месеца;

17) нова машина и опрема јесте машина, опрема и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови, која је произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобрење пројекта;

18) нови трактор јесте серијски произведен трактор који се први пут ставља у употребу, чији су сви саставни делови, уређаји и опрема нови и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на подстицаје. Трактор означава моторно возило које има најмање две осовине и које је намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење пољопривредних и шумских радова и за вучу прикључних возила за трактор, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима;

19) објекат за аквакултуру јесте рибњак, полурибњак, кавез, ограђени или преграђени делови риболовне воде и други објекти који служе за гајење риба, у складу са законом којим се уређује сточарство;

20) објекат за складиштење стајњака јесте пратећи економски објекат (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

21) објекат за смештај животиња јесте стаја за стоку и живинарник, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката;

22) објекат за складиштење пољопривредних производа јесте простор намењен чувању различитих пољопривредних производа као што су остали усеви, воће, поврће, млечни производи и други прехрамбени производи,  а који је намењен да обезбеди оптималне услове за чување квалитета и карактеристика производа током складиштења;

23) објекат за прераду пољопривредних производа јесте објекат у коме се обавља прерада пољопривредних производа, осим објекта у коме се обавља малопродаја;

24) остали усеви јесу: (1) житарице (пшеница, кукуруз, јечам, раж, хељда, просо, тритикале и др.); (2) уљане културе и индустријске културе (соја, сунцокрет, репица, лан, конопља, семе бундеве, меркантилна шећерна репа); (3) сирак; (4) хмељ; (5) зачинско, ароматично и лековито биље (бела слачица, црна слачица, ким, босиљак, анис, коријандер, камилица, нана, матичњак, бели слез, копар, коприва, валеријана итд.); (6) крмно биље, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

25) пољопривредна механизација јесте скуп техничких уређаја, машина и возила који су дизајнирани и намењени за употребу у пољопривредној производњи;

26) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

27) прерада пољопривредних производа јесте сваки поступак који битно мења почетни примарни производ, укључујући и хлађење, замрзавање, дубоко замрзавање или одмрзавање, одсецање, откоштавање, драње, млевење, дробљење, раздвајање, резање, уситњавање, сечење, љуштење, загревање, димљење, саламурење, зрење, сушење, маринирање, екстраховање, екструзију или комбинацију ових процеса;

28) примарна биљна производња јесте производња биљних култура, и то: осталих усева, поврћа, цвећа, воћа и грожђа, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

29) примарна пољопривредна производња у сточарству јесте производња: млека (крављег, овчијег и козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему „крава – телеˮ, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера у сврху производње меса), меда и других пчелињих производа, као и припрема, дистрибуција и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

Како да ракија заузме своје место преко океана открива наш повратник из Аустралије

30) припремни трошкови јесу накнада за:

(1) ангажовање консултаната припремне трошкове од стране подносилаца пријава за активности на припреми потребне докуменатације од момента објављивања Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава до потписивања уговора о додели бесповратних средстава између министарства надлежног за послове пољопривреде, са једне, и подносиоца пријаве којем су одобрена средства за реализацију Потпројекта са друге стране,

(2) активности консултаната за припремне трошкове на реализацији Потпројеката корисника који су потписали уговор са министарством надлежним за послове пољопривреде, са једне, и корисника бесповратних средстава, са друге стране, који настају од момента  потписивања уговора до завршетка Потпројекта;

31) Потпројекат јесте целокупна активност примарног пољопривредног произвођача или агрегатора у вези са спровођењем инвестиција у сврху унапређења конкурентности, квалитета производа, унапређења тржишне позиције и пласмана, а за коју се подноси захтев за одобравање Потпројекта, односно коришћење бесповратних средстава у складу са овим правилником, а који садржи и образложење економске исплативости и одрживости;

32) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи и обавеза утврђених решењем о одобрењу Потпројекта и уговором о додели бесповратних средстава, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

33) софтвер јесте збирка рачунарских програма и пратећих података који уз одговарајућу рачунарску опрему омогућавају дигитализацију, аутоматизацију, односно унапређење ефикасности и продуктивности у оквиру активности дефинисаних Потпројектом.

Босиљак – света биљка која лечи

  1. ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА

Члан 3.

Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:

1) припремни трошкови;

2) капиталне инвестиције;

3) инвестиције у људске ресурсе;

4) инвестиције у стручно-техничку подршку и тренинг.

Припремни трошкови обухватају накнаде за подршку консултаната за припремне трошкове у сврху припреме неопходне документације за пријављивање, израде пословног плана, као и припрме документације која прати спровођење набавки од момента потписивања уговора о додели бесповратних средстава.

Укупна накнада за припремни трошак не може бити већа од 5% вредности Потпројекта, од којих износ за активности које обавља консултант за припремне трошкове од момента објављивања јавног позива до потписивања уговора о додели бесповратних средстава на име припремних трошкова не може бити већи од 2%, док за активности након потписивања Уговора о додели бесповратних средстава до завршетка реализације инвестиције Потпројекта износ не може бити већи од 3%.

Вредност инвестиција у људске ресурсе не може бити већа од 10% од укупног износа Потпројекта.

Вредност инвестиција за стручно-техничку подршку и тренинг не може бити већа од 10% од укупног износа Потпројекта.

Консултант за стручно-техничку подршку и тренинг не може бити ангажован као консултант за припремне трошкове.

Програм подршке за унапређење конкурентности

и јачање веза унутар тржишног ланца у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима

Члан 4.

Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тач. 1), 2) и 4) овог правилника и бесповратна средства за Потпројекте који се односе на унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње, јачање веза унутар тржишног ланца, као и на диверзификацију економских активности на газдинству кроз развој старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, обухвата бесповратна средства за Потројекте и то за:

1) инвестиције у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње млека;

2) инвестиције у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње меса;

3) инвестиције у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства;

4) инвестиције у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуре;

5) инвестиције у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа;

6) инвестиције у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње осталих усева;

7) инвестиције у унапређење дохотка на пољопривредном газдинству кроз бављење активностима у области старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Члан 5.

Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 4. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности ради унапређења конкурентости унутар сектора примарне пољопривредне производње на који се пројекат односи;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером ради унапређења конкурентости унутар сектора примарне пољопривредне производње на који се пројекат односи.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 1) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млека;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млека;

4) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

5) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

6) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

7) набавка нове опреме за обраду папака;

8) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

9) набавка новог трактора снаге до 80 kW.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 2) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње меса;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

4) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

5) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

6) набавка нове опреме за обраду папака;

7) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

8) набавка новог трактора снаге до 80 kW.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 3) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за пчеларство;

2) набавка нових приколица за превоз пчелињих друштава;

3) изградња објеката за складиштење пчеларске опреме;

4) изградња објеката за врцање, складиштење и паковање меда;

5) изградња и опремање хладњача (класична или контејнерска) за чување саћа и пчелињих производа.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 4) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за аквакултуру;

2) набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију рибље хране;

3) изградња објеката за аквакултуру.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 5) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) инвестиције за унапређење производње у заштићеном простору:

(1) набавка, постављање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа и цвећа, као и за производњу расада ових култура,

(2) набавка нове опреме за вештачко опрашивање биљака,

(3) набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног простора,

(4) набавка нове опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака,

(5) набавка нове опреме и уређаја за хидропонско гајење биљака,

(6) набавка нове опреме и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљишта,

(7) набавка нове опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-диоксидом приликом производње у заштићеном простору);

2) инвестиције у набавку нових машина и опреме, опште и специјалне намене, за производњу биљака на отвореном пољу:

(1) набавка нове опреме за орезивање, млевење, сечење и уклањање остатака након орезивања у воћарству,

(2) набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама (подизање система противградних мрежа),

(3) набавка и постављање жичаних ограда око вишегодишњих плантажа,

(4) набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавање,

(5) набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мраза,

(6) набавка нових машина за основну обраду земљишта,

(7) набавка нових машина за допунску обраду земљишта,

(8) набавка нових машина за ђубрење,

(9) набавка нових машина за сетву,

(10) набавка нових машина за садњу, као и садњу са мулчирањем (малч фолије),

(11) набавка нових машина за заштиту биља,

(12) набавка новог трактора снаге до 80 kW;

3) инвестиције у набавку нових машина и опреме за бербу/жетву, транспорт и припрему пољопривредних производа за тржиште:

(1) набавка нових машина за бербу воћа и поврћа,

(2) набавка нових машина за превоз пољопривредних производа,

(3) набавка нових бокс палета за транспорт и складиштење производа,

(4) набавка нове опреме за чишћење и прање производа,

(5) набавка нове опреме за сортирање и калибрацију производа,

(6) набавка нове опреме за паковање и маркетинг производа.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 6) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нових машина за основну обраду земљишта;

2) набавка нових машина за допунску обраду земљишта;

3) набавка нових машина за међуредну обраду земљишта;

4) набавка нових машина за ђубрење;

5) набавка нове механизације за сетву;

6) набавка нових машина за заштиту биља;

7) набавка нових машина за транспорт;

8) набавка нове опреме и машина за наводњавање;

9) набавка нових специјализованих машина за жетву (искључиво за лековито и ароматично биље, а искључујући комбајне за жетву житарица, уљарица и индустријског биља).

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 7) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавкa опреме и оруђа у сврху очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;

2) набавка опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

Програм подршке за унапређење конкурентностии веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде, пласмана пољопривредних производа и унапређење пласмана производа домаће радиности  – Програм подршке за агрегаторе

Члан 6.

Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. овог правилника које се односе на унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде, пласмана пољопривредних производа, као и унапређење пласмана производа домаће радиности.

Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, обухвата бесповратна средства за Потпројекте и то за инвестиције за унапређење:

1) пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења, прераде и пласмана осталих усева;

2)  конкурентности у области прераде и пласмана млека и млечних производа;

3) конкурентности у области прераде и пласмана меса и производа од меса;

4) конкурентности у области производње и пласмана вина;

5) конкурентности у области прераде/дораде, паковања и пласмана пчелињих производа;

6) пласмана производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;

7) конкурентности у области откупа, прераде, припреме за даљу продају и пласмана воћа и поврћа.

Члан 7.

Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 6. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије (соларна енергија, биомаса, биогас, геотермал) и унапређење енергетске ефикасности ради унапређења конкурентости унутар сектора откупа, односно прераде на који се Потпројекат односи;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером ради унапређења конкурентости унутар сектора откупа, односно прераде на који се Потпројекат односи;

3) набавка и инсталирање нове опреме као и инвестиције у имовину, нарочито у циљу достизања стандарда заштите животне средине и то у области управљања отпадом и отпадним водама;

4) набавка и инсталирање нове опреме, инвестиције у физичку имовину, и/или услуга, које за циљ имају развој и примену иновација, иновативних технологија, и/или иновативних приступа и модела управљања.

Бесповратна средства за инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења, прераде и пласмана осталих усева, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) инвестиције за прераду:

(1) житарица:

– инвестиције у изградњу и опремање објеката за пријем, манипулацију, утврђивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење, као и откуп и даљу продају зрнастих производа, и то изградњу објеката за пријем, одређивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење и манипулацију зрнастим производима, са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

– набавка машина и опреме за манипулацију житарица,

– инвестиције везане за прераду житарица,

– изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

– набавка нових машина и опреме за прераду житарица,

– набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење житарица, као и производа насталих њиховом прерадом,

– набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије,

– набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

– набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

– набавка контролних маркица са ознакама географског порекла,

– изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

(2) уљаних култура:

– изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање уљаних култура са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

– набавка нове опреме и уређаја за хладно пресовање уљарица,

– набавка нове опреме и уређаја за физичку прераду уљарица,

– набавка нове опреме за пуњење и паковање уља,

– набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије,

– набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

– набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

– набавка контролних маркица са ознакама географског порекла,

            – изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

(3) гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља:

– изградња објеката за прераду, паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

– набавка нове опреме и уређаја за сушење гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

– набавка нове опреме и уређаја за прераду гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

– набавка нове опреме и уређаја за дестилацију гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

– набавка нове опреме и уређаја за екстракцију уља из гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

– набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење гајених зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

– набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

– набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

– набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

– набавка контролних маркица са ознакама географског порекла,

            – изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

2) набавка опреме за инвестиције из тачке 1) овог става, и то:

1) опрема за управљање отпадом, смањење отпада, рециклажу и поновну употребу;

2) опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода;

3) опрема за обновљиве изворе енергије: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну инсталацију, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

4) опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа;

5) ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом).

Бесповратна средства за инвестиције за унапређење конкурентности у области прераде и пласмана млека и млечних производа, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нових специјализованих возила за превоз сировог млека са одговарајућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање);

2) набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и млечних производа;

3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

4) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део постројења за прераду;

5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавка контролних маркица са ознакама географског порекла,

7) изградња и опремање објеката за прераду млека и складиштење готових производа од млека;

8) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

9) ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом);

10) опрема за држање, складиштење и чување млека и млечних производа;

11) опрема за складиштење и транспорт примарне, секундарне и терцијарне амбалаже и отпада;

12) опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода;

13) опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, опрема за биогас/биомасу и сва пратећа опрема неопходна за успешну инсталацију, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

14) опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа.

Бесповратна средства за инвестиције за унапређење конкурентности у области прераде и пласмана меса и производа од меса, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за омамљивање, клање и прераду трупова;

2) набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима;

3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизација) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

4) набавка нове опреме за прикупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу;

5) набавка нове опреме и уређаја за сечење, обраду, прераду, паковање и обележавање меса и млевеног меса, месних прерађевина, машински одвојеног меса и месних производа;

6) набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију, стерилизацију као и друге термичко-технолошке операције прераде меса и месних производа;

7) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

8) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

9) набавка контролних маркица са ознакама географског порекла;

10) изградња и опремање објеката за клање, прераду трупова и прераду меса и за складиштење готових производа од меса;

11) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

12) опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода;

13) опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

14) опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа;

15)  ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом).

Бесповратна средства за инвсетиције за унапређење конкурентности у области производње и пласмана вина, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за производњу вина;

2) набавка евиденционих маркица које означавају вина са ознаком географског порекла;

3) набавка лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, у склопу погона за прераду, укључујући опрему за испитивање квалитета вина;

4) изградња и опремање винарије;

5) набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

6) уређаји и опрема за прераду нуспроизвода од грожђа (осим  дестилата);

7) опрема и уређаји за пријем, паковање и обележавање стоног грожђа и друге специјализоване опреме;

8) опрема за сакупљање, транспорт и прераду грожђа;

9) опрема за ферментацију, хлађење, грејање, односно друге технолошке операције прераде вина;

10) опрема за флаширање, паковање и складиштење вина;

11) опрема за управљање отпадом, смањење отпада, рециклажу и поновну употребу;

12) опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода;

13) опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

14) опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа;

15) ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом).

Бесповратна средства за инвестиције за унапређење конкурентности у области прераде/дораде, паковања и пласмана пчелињих производа, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња објеката за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавка нове опреме и уређаја за дораду/прераду пчелињих производа;

3) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа;

4) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

7) набавка контролних маркица са ознакама географског порекла;

8) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

9) опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање,       биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

10) опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа;

11) ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом).

Бесповратна средства за инвестиције за унапређење пласмана производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, обухватају набавку опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

Бесповратна средства за инвестиције за унапређење конкурентности у области откупа, прераде, припреме за даљу продају и пласмана воћа и поврћа обухватају инвестиције, и то:

1) за сакупљање и откуп воћа и поврћа од примарних пољопривредних произвођача, складиштење и припрему за даљу продају:

(1) изградњу објеката за сакупљање, складиштење, паковање и припрему за транспорт и даљу продају свежег воћа и поврћа (сортирање, калибрисање, прање, етикетирање и сличне радње са производима) са припадајућом унутрашњом и екстерном инфраструктуром и опремом,

(2) набавку опреме и специјализоване механизације;

            2) за прераду и пласман воћа и поврћа:

(1) набавку нове опреме и уређаја за сушење воћа и поврћа, као и њихових производа,

(2) набавку нове опреме и уређаја за хлађење, лиофилизацију и/или замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа,

(3) набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију, стерилизацију, као и друге термичко-технолошке операције прераде производа,

(4) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије,

(5) набавку нове опреме и уређајa за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа и поврћа, као и њихових производа,

(6) набавку опреме за дезинфекцију радника,

(7) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона,

(8) набавка опреме за управљање отпадом из прерађивачке делатности (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде и др.),

(9) опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну инсталацију, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање,

(10) опрема за енергетску ефикасност, која ће смањити потрошњу енергије у преради производа,

(11) опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода,

(12) ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом).

Члан 8.

Детаљнија спецификација прихватљивих инвестиција из члана 7. овог правилника, за које се одобравају бесповратна средства, дата је у Прилогу 1 – Спецификација прихватљивих инвестиција који се односе на прераду пољопривредних производа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Неприхватљиви трошкови и  инвестиције

Члан 9.

Трошкови, инвестиције и активности који неће бити прихватљиви за подршку јесу:

1) набавка, закуп или лизинг земљишта и постојећих зграда, без обзира да ли је лизинг довео до преноса власништва на закупца;

2) новчане казне и трошкови парнице;

3) половне машине и опрема;

4) банкарске накнаде, трошкови гаранција и слични трошкови;

5) трошкови конверзије, курсни губици, као и други чисто финансијски трошкови;

6) трошкови заступања који нису од општег интереса;

7) нови инфраструктурни системи за наводњавање ван газдинства или њихово проширење;

8) улагања у активности које могу резултирати повећаном контаминацијом пограничних водених површина;

9) доприноси у натури;

10) набавка права на производњу одређених пољопривредних производа, набавка животиња, расада једногодишњих биљака и њихова садња;

11) сви трошкови одржавања, амортизације и закупа;

12) настали трошкови за које је уплате извршила јавна управа, а на име средстава за покривање трошкова за управљачку и оперативну структуру, а посебно покривања режијских трошкова, станарина и зарада запослених у активностима управљања, спровођења, праћења и контроле, а у оквиру спровођења Пројекта коришћења бесповратних средстава од стране корисника;

13) улагања у копање и реконструкцију бунара;

14) активности са негативним утицајима на животну средину или друштво, укључујући кумулативне утицаје, који су неповратни или неминовни;

15) производња или трговина дуваном;

16) производња или трговина било којим производом или активношћу која се према законима или прописима државе домаћина или међународним конвенцијама и споразумима сматра незаконитом или подлеже међународним забранама, као што су фармацеутски производи, пестициди/ хербициди, супстанце које оштећују озонски омотач, PCB (Polychlorinated bipheny) дивље животиње или производи регулисани CITES (Convention on International Trade of Endangered Species, Конвенција о међународној трговини ургоженим врстама дивље флоре и фауне);

17) производња или трговина радиоактивним материјалима. То се не односи на набавку медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мерења) и било које опреме где WBG (World Bank Group) сматра да је радиоактивни извор безначајан и / или адекватно заштићен;

18) производња или трговина неограниченим азбестним влакнима;

19) производња, трговина, складиштење или транспорт значајних количина опасних хемикалија или коришћење опасних хемикалија у комерцијалним размерама (бензин, керозин и други нафтни производи);

20) производња и прерада генетски модификованих организама (ГМО);

21) употреба забрањених пестицида;

22) употреба врста из Додатка 1 Бонске конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре;

23) активности које ће проузроковати висок негативан утицај на приходе/средства за живот;

24) активности које укључују било коју врсту присилног исељавања људи;

25) активности које не пружају једнаке плате за једнак рад женама и мушкарцима;

26) производња или активности које укључују присилни рад;

27) активности које узрокују или доводе до злостављања деце, експлоатације дечијег рада или трговине људима; ниједно дете млађе од 15 година не би требало да ради на Потпројекту, или на било који начин учествује у његовој реализацији;

28) развој нових насеља или проширење постојећих насеља на критичним стаништима, заштићеним подручјима или подручјима предложеним за одређене нивое заштите природе (нпр. национални паркови, шуме и сл.);

29) активности које се односе на стицање непокретности противно закону.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Услови у погледу лица

Члан 10.

Право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. овог правилника, остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Право на коришћење бесповратних средстава из члана 6. овог правилника, остварују лица која су уписана у Регистар и налазе се у активном статусу, и то:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга.

Лице из става 2. овог члана остварује право на коришћење бесповратних средстава ако врши откуп пољопривредних производа од примарних пољопривредних произвођача у сврху дораде, складиштења, припреме, односно прераде, као и даљег пласмана на тржиште или производи примарне пољопривредне производе и има регистровану претежну делатност за прераду пољопривредних производа у складу са прописом са којим се уређује класификација делатности.

Лице из става 1. тач. 2) – 4) и става 2. овог члана, може да оствари право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у Регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу и ако:

1) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) у Агенцији за привредне регистре није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) нема више од 50 запослених;

5) нема више од 5.000.000 евра годишњег промета, што је документовано званичном финансијском документацијом за претходну годину достављену Агенцији за привредне регистре.

Привредно друштво из става 4. овог члана може остварити право на коришћење бесповратних средстава ако:

1) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала;

2) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова средња и велика правна лица.

Општи услови за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава

Члан 11.

Лица из члана 10. овог правилника остварују право на коришћење бесповратних средстава ако:

1) имају пребивалиште, односно седиште, на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

2) се место инвестиције налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

3) за инвестицију за коју подноси пријаву за остваривање права, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода, са изузетком доспелих обавеза на основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника (за осигуранике фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника);

6) je катастарска парцела којa je предмет инвестиције у изградњу објеката за коју се подноси пријава у његовом власништву;

7) je објекат који je предмет инвестиције у опремање за који се подноси пријава у његовом власништву или ако на њему има право закупа на основу уговора закљученог са закуподавцем, на период закупа од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси пријава, с тим да ако је објекат предмет закупа, не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;

8) за инвестиције у изградњу објеката има:

(1) грађевинску дозволу или доказ о поднетом захтеву за издавање грађевинске дозволе надлежном органу,

(2) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова;

9) за инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат има употребну дозволу или доказ о упису у Централни регистар објеката, у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

10) није истовремено добављач за свој Потпројекат или Потпројекте других подносилаца пријава у оквиру истог јавног позива или са добављачем повезано лице;

11) није истовремено консултант за свој Потпројекат или друге подносиоце пријава у оквиру истог јавног позива или са консултантом повезано лице;

12) вредност Потпројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог правилника није мања од 20.000 евра и већа од 50.000 евра у динарској противвредности по куповном курсу Народне банке Србије на дан конверзије средстава;

13) вредност Потпројекта, који се односи на подршку програмима из члана 6. овог правилника, није мања од 25.000 евра и већа од 400 000 евра у динарској противвредности по куповном курсу Народне банке Србије на дан конверзије средстава;

14) корисник није започео ниједну активност у вези са реализацијом инвестиције пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности за реализацију припремних трошкова;

15) је први одобрени Потпројекат у потпуности завршен и реализован, у случају да је лице већ било корисник бесповратних средстава за реализацију одобреног Потпројекта.

Посебни услови за утврђивање права

на коришћење бесповратних средстава

Члан 12.

Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на бесповратна средства из члана 4. став 1. и став 2. тач. 1) – 4), ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

2) у зависности од врсте производње и предмета пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на пољопривредном газдинству има:

(1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 млечних крава,

(2) за инвестиције које се односе на пчеларство, од 5 до 1.000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња,

(3) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3,999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,

(4) за инвестиције које се односе на аквакултуру, објекат за аквакултуру уписан у Регистар, као и Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 13.

Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 5) ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

1) до 0,5 хектара производње биљака у заштићеном простору;

2) до 2 хектара јагодастог воћа, односно до 5 хектара осталог воћа;

3) до 2 хектара грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;

4) до 3 хектара поврћа (на отвореном пољу);

5) од 0,1 до 50 хектара цвећа (на отвореном пољу).

Члан 14.

Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 6) овог правилника, ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

1) до 50 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме, изузев за набавку нових машина и опреме за наводњавање;

2) до 100 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање.

Члан 15.

Лице из члана 10. став 1. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 7) овог правилника, ако је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу евиденције издатих сертификата.

Члан 16.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 2. овог правилника, ако:

1) је регистровано у Регистру откупљивача пољопривредних производа, који води министарство надлежно за послове трговине, и/или

2) је уписано у Централни регистар објеката, у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

За инвестиције у вези са куповином контролних маркица са ознаком географског порекла, лице из става 1. овог члана остварује право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у одговарајући регистар овлашћених корисника ознака географског порекла у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа.

Члан 17.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 3. овог правилника ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) утврђен капацитет за прераду млека мањи од 3.000 литара млека на дан.

За инвестиције у вези са куповином контролних маркица са ознаком географског порекла, лице из става 1. овог члана остварује право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у одговарајући регистар овлашћених корисника ознака географског порекла у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа.

Члан 18.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1.  и 4. овог правилника, ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) утврђен дневни капацитет клања мањи од 10 говеда, односно 50 свиња/оваца/коза, односно 5.000 бројлера.

За инвестиције у вези са куповином контролних маркица са ознаком географског порекла, лице из става 1. овог члана остварује право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у одговарајући регистар овлашћених корисника ознака географског порекла у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа.

Члан 19.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 5. овог правилника, ако:

1) је уписано Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

2) у Винарском регистру има уписан капацитет мањи од 20.000 литара вина на годишњем нивоу.

За инвестиције у вези са куповином евиденционих маркица за вино са ознаком географског порекла, лице из става 1. овог члана остварује право на коришћење бесповратних средстава ако је стекао статус овлашћеног корисника у складу са прописом којим се уређује вино и налази се у евиденцију овлашћених корисника објављеној на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде.

Члан 20.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 6. овог правилника, ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број; и/или

2) ако је регистровано у Регистру откупљивача пољопривредних производа, који води министарство надлежно за послове трговине.

За инвестиције у вези са куповином контролних маркица са ознаком географског порекла, лице из става 1. овог члана остварује право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у одговарајући регистар овлашћених корисника ознака географског порекла у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа.

Члан 21.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 7. овог правилника, ако је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се уређује одређивање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начин сертификовања истих и вођење евиденције издатих сертификата.

Члан 22.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 8.  овог правилника ако је:

1) регистровано у Регистру откупљивача пољопривредних производа, који води министарство надлежно за послове трговине; и/или

2) Централни регистар објеката, у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

За инвестиције у вези са куповином контролних маркица са ознаком географског порекла, лице из става 1. овог члана остварује право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у одговарајући регистар овлашћених корисника ознака географског порекла у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа.

  1. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ

ТРОШКОВА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 23.

Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од укупне вредности Потпројекта, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, која су предвиђене пословним планом.

Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:

1) 10% укупне вредности Потпројекта је сопствено учешће корисника и

2) 40% укупне вредности Потпројекта, као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Списак пословних банака са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи биће постављен на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе за аграрна плаћања, приликом објављивања сваког Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава.

  1. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 24.

Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: пријава) у оквиру јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив расписује министарство надлежно за послове пољопривреде, Управа за аграрна плаћања – Тим за управљање пројектом (у даљем тексту: Управа).

Управа може расписати Јавни позив, у складу са овим правилником, више пута у току календарске године за исти програм, односно за један или више програма подршке прописаних чл. 4. и 6. овог правилника.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи: обрасце, услове за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, документацију која се прилаже уз пријаву, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење пријаве, опредељена средства за спровођење Јавног позива, као и другу документацију и остале информације.

Јавни позив објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе – uap.gov.rs. и преко сајта пројекта: Конкурента пољопривреда Србије – https://scap.rs/ (у даљем тексту: сајт пројекта).

Члан 25.

Лице које испуњава опште и посебне услове за остваривање права за доделу бесповратних средстава, у складу са овим правилником покреће поступак  попуњавањем електронског обрасца пријаве, у online форми, у оквиру софтверског решења Пројекта Конкурентне пољопривреде Србије који се налази на сајту пројекта и сајту Управе.

У оквиру електронског обрасца Пријаве, подносилац, односно одговорно лице подносиоца пријаве, врши избор једне од следеће две изјаве, и то:

1) изјаве подносиоца пријаве, односно одговорног лица подносиоца пријаве, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, пријава ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по овом захтеву може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по пријави или

2) изјаве подносиоца пријаве, односно одговорног лица подносиоца пријаве да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, пријава ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка по овом захтеву прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски образац пријаве из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу пријаве, и то:

(1) категорија подносиоца пријаве,

(2) име и презиме, односно назив,

(3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(4) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(5) број телефона,

(6) електронску пошту,

(7) број пољопривредног газдинства (БПГ);

2) податке о Потпројекту, и то:

(1) процењена вредност Потпројекта,

(2) опис Потпројекта и сврха инвестиције,

(3) опис инвестиције која ће се финансирати у оквиру Потпројекта,

(4) циљеве Потпројекта;

3) податке о начину и динамици реализације Потпројекта и то:

(1) опис активности приликом реализације Потпројекта,

(2) рокове за реализацију активности,

(3) податке о одговорном лицу за спровођење одређених активности,

(4) економско-финансијску анализу Потпројекта,

(5) утицај Потпројекта на природно друштвено окружење,

(6) податке о корисницима Потпројекта,

(7) податке о могућим ризицима у реализацији Потпројекта;

4) податке о документацији потребној за рангирање подносиоца пријаве;

5) изјаву подносиоца пријаве под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

(2) за инвестицију за коју подноси пријаву не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,

(3) добављач и подносилац пријаве не представљају повезана лица,

(4) су сви подаци наведени у пријави тачни и истинити;

6) податке о документацији коју Управа прибавља службеним путем, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак;

7) потпис подносиоца пријаве, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац пријаве из става 1. овог члана обухвата и Контролну листу за управљање еколошким и друштвеним стандардима, која садржи:

1) основне информације о подносиоцу пријаве и Потпројекту  – администартивни и институционални подаци,

2) критеријуме за процену ризика,

3) друге информације од значаја за категоризацију Потпројекта у складу са Оквиром за управљање стандардима заштите животне средине и друштвених стадарда (ESMF).

Електронски образац пријаве из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац пријаве потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронску пријаву у складу са овим правилником.

Подносилац пријаве подноси само једну пријаву у оквиру Јавног позива.

Подносилац пријаве може поднети пријаву највише два пута за време трајања Пројекта конкурентна пољопривреда Србије под условом да је први одобрени Потпројекат у потпуности завршен и реализован.

Члан 26.

Подносилац пријаве у електронском управном поступању за остваривање права на бесповратна средства, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У општењу странке са Управом, идентитет подносиоца пријаве утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис подносиоца пријаве на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку у остваривању права на бесповртна средства, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

Члан 27.

Подносилац пријаве може користити услуге софтверског решења Пројекта Конкурентне пољопривреде Србије само уколико је регистрован.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Након регистрације, надлежни орган из става 1. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на бесповртна средства пријављује се на портал софтверског решења Конкурентна пољопривреда путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца пријаве, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима пријаве, објављују се на сајту пројекта.

Члан 28.

Управа омогућава пријем електронског обрасца пријаве, докумената и поднесака у оквиру остваривања права на доделу бесповратних средстава, преко софтверског решења Пројекта Конкурентна пољопривреда у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници. Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе. Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење, у оквиру Пројекта, аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Члан 29.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на бесповртна средства обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са поступком за остваривање права на бесповртна средства доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права на бесповртна средства доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе спровођења поступка за остваривање права на бесповртна средства, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Члан 30.

Уз електронски образац пријаве подносилац, у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења Пројекта Конкурентна пољопривреда Србије прилаже:

1) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца пријаве;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

3) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

5) извод из катастра непокретности са копијом плана, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, за инвестиције у изградњу и опремање објекта и то искључиво за предметну парцелу на којој се обавља изградња, односно опремање објекта;

6) уколико подносилац пријаве није власник објекта, уговор о закупу објекта, за инвестиције које се односе на опремање објеката, закључен са закуподавцем са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца;

7) за инвестиције у изградњу:

(1) грађевинску дозволу или доказ о поднетом захтеву за издавање грађевинске дозволе надлежном органу,

(2) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова;

8) за инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат доставља се употребна дозвола у складу са законом којим се уређује планирање и изградња односно законом који се уређује озакоњење објеката;

9) за инвестиције за набавку машина и опреме за прераду пољопривредних производа доставља се техничка спецификација и/или техничко – технолошки пројекат;

10) за инвестиције у обновљиве изворе енергије доставља се:

(1) за производни објекат / инвестицију Инсталисане снаге до 10,8 кW – Техничка спецификација која садржи и податак о укупној инсталисаној снази производног објекта у кW,

(2) за производни објекат / инвестицију Инсталисане снаге од 10,8 кW до 50 кW – Одобрење за прикључење или доказ о поднетом захтеву за издавање сепарата о прикључењу производног објекта крајњег купца, Идејни пројекат соларне електране,

(3) за производни објекат / инвестицију Инсталисане снаге од 50 кW до 160 кW – Решење о одобрењу за извођење радова или грађевинску дозволу за производни објекат, као и одобрење за прикључење производног објекта или Доказ о поднетом захтеву за издавање сепарата о прикључењу производног објекта крајњег купца, Идејни пројекат соларне електране,

(4) за производни објекат / инвестицију Инсталисане снаге преко 160 кW – Информације о локацији, доказ о поднетом захтеву за тражење услова за израду урбанистичког пројекта и/или Идејно решење и захтев за издавање локацијских услова;

11) Елаборат о енергетској ефикасности који садржи предлог мера енергетске ефикасности и анализу о оствареним уштедама применом тих мера; информацију о локацији и Идејно решење за реконструкцију/санацију уколико се мере примењују на грађевинским објектима/инсталацијама у објектима односно техничку спецификацију и/или техничко технолошки пројекат уколико се набавља опрема и машине.

Ако је подносилац пријаве предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана, прилаже и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Члан 31.

Уверења и потврде које се прилажу уз пријаву не могу бити старија од 30 дана од дана подношења пријаве.

Сва документа која се прилажу уз пријаву треба да гласе на подносиоца и прилажу се у оригиналу или овереној копији у складу са чланом 29. овог правилника.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Документацијa из чл. 30, 33. и 34. овог правилника, која се односи на податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, прибавља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Корисницима којима се одобре средства из Јавног позива, приликом потписивања уговора о финансирању, Управа може тражити на увид оригинале наведених документа.

Елементи за рангирање подносилаца пријаве

Члан 32.

Елементи за рангирање подносилаца пријава дати су у Табели 1 –Елементи за бодовање подносилаца пријава – примарних пољопривредних произвођача, на Јавни позив у сврху рангирања и Табели 2 – Елементи за бодовање подносилаца пријава – делу агрегатора, на Јавни позив у сврху рангирања.

 

Табела 1: Елементи за бодовање подносилаца пријава – примарних пољопривредних произвођача, на Јавни позив у сврху рангирања

Критеријум* Објашњење критеријума* Бодови по критеријуму* Максималан број бодова*
Социјални статус подносиоца пријаве* Да ли подносилац пријаве, у календарској години када је расписан јавни позив, има мање или максимално навршених 40 година живота.* Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетник* ДА – 5 бодова*

НЕ – 0 бодова*

10*
Да ли 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге, у календарској години када је расписан јавни позив, има мање или максимално навршених 40 година живота.* Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задруга*
Да ли је подносилац пријаве особа женског пола?* Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетник* ДА – 5 бодова*

НЕ – 0 бодова*

Да ли су 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге особе женског пола?* Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задруга* ДА – 5 бодова*

НЕ – 0 бодова*

Удруживање у сврху оснаживања позиције у тржишном ланцу* Да ли је подносилац пријаве члан земљорадничке задруге, односно удружења пчелара уколико је пројекат везан за сектор пчеларства?* Уколико је подносилац пријаве физичко лице* ДА – 5 бодова*

НЕ – 0 бодова*

5*
Да ли је подносилац пријаве члан пословног удружења, односно задружног савеза?* Уколико је подносилац пријаве предузетник, привредно друштво, односно земљорадничка задруга*
Географски и социо-економски показатељи од значаја за спровођење Пројекта Да ли се место инвестиције налази у Подручју са отежаним условима рада у пољопривреди на основу прописа којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди?* У случају да се пројекат односи на инвестиције у набавку нових машина и опреме подносилац пријаве мора имати пребивалиште, односно седиште на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди минимално 6 месеци пре момента подношења пријаве* ДА – 15*

НЕ – 0*

25*
Да ли се место инвестиције налази у „неразвијеним општинамаˮ на основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе?* У случају да се пројекат односи на инвестиције у набавку нових машина и опреме подносилац пријаве мора имати пребивалиште, односно седиште на подручју обухваћеном Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе* НЕ – 0 бодова*

ДА у локалној самоуправи која спада у III групу према степену развијености јединица локалних самоуправа – 5 бодова*

ДА у локалној самоуправи која спада у IV групу према степену развијености јединица локалних самоуправа – 10 бодова*

Утицај пројекта на животну средину и ублажавање ефеката климатских промене* Да ли инвестиције предвиђене пројетом доприносе заштити животне средине и/или ублажавању ефеката климатских промена* Пројекти из области примарне биљне производње: Инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности у сврху унапређења конкурентости унутар сектора на који се пројекат односи; набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног простора; набавка опреме за вентилацију, хлађење, односно грејање заштићеног простора; набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама подизање система противградних мрежа), као и за заштиту усева од претеране инсолације; набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавање; набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мраза* ДА – 10*

НЕ – 0*

25*
Пројекти из области примарне сточарске производње: инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности у сврху унапређења конкурентости унутар сектора на који се пројекат односи, изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака; набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњака*
Да ли подносилац пријаве спроводи добровољне стандарде као што је органска производња и/или стандард GlobalGap?* Сертификована органска производња/прерада* ДА – 10*

НЕ – 0*

Поседовање сертификата GlobalGap* ДА – 5*

НЕ – 0*

Капацитет подносиоца пријаве за реализацију Пројекта* Да ли подносилац пријаве има завршену средњу школу IV степена или основне академске студије?* Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетник* ДА – Завршена средња школа IV степена било ког усмерења осим усмерења у области пољопривреде, ветерине или прехрамбеног усмерења – 1 бод*

ДА – Завршена средња школа IV степена усмерења у области пољопривреде, ветерине или прехрамбеног усмерења – 3 бода*

ДА – Завршене основне академске студије било ког усмерења осим у областима пољопривреде, ветерине или технологије прераде пољопривредних производа – 5 бодова*

ДА – Завршене основне академске студије у областима пољопривреде, ветерине или технологије прераде пољопривредних производа – 10 бодова*

НЕ – 0 бодова*

20*
Да ли 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге има завршену средњу школу IV степена или основне академске студије?* Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задруга*
Да ли подносилац пријаве има сарадњу са пружаоцима саветодавних услуга – пољопривредним стручним службама или приватним саветодавцима у домену производње, односно прараде примарних пољопривредних производа на који се Пројекат односи?* ДА – 5*

НЕ – 0*

Да ли подносилац пријаве има претходно искуство од најмање 3 године, мерено у броју година у активном статусу, у Регистру пољопривредних газдинстава?* За физичка лица – као носилац породичног пољопривреног газдинства* ДА – 5 бодова*

НЕ – 0 бодова*

Иновативност пројекта* Да ли се Пројекат односи на инвестиције у набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером* ДА – Пројекат обухвата инвестиције у ГПС системе и/или употребу дронова – 5 бодова*

ДА – Пројекат обухвата инвестције у дигитализацију/аутоматизацију производних/прерађивачких система, које укључују и набавку одговарајућих софтвера/апликација 10 бодова*

НЕ – 0 бодова*

15*
МАКСИМАЛНИ БОДОВИ ПО ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ* 100*

Испуњеност одређеног елемента за бодовање утврђује се у моменту подношења пријаве искључиво на основу података наведених у самој пријави, односно из документације која je достављeна уз пријаву у року који је назначен у јавном позиву за достављање пријаве.

 

Табела 2: Елементи за бодовање подносилаца пријава – агрегатора, на Јавни позив у сврху рангирања

Категорија Критеријум Број бодова по критеријум Максималан број поена по категорији
1. Социјални статус подносиоца пријаве 1.1 Власник, или 50% или више власника или законских заступника подносиоца су особе женског пола; или има 50% запослених особа женског пола уколико је подносилац пријаве предузетник. 5

 

 

 

 

 

10

1.2 Власник, или 50% или више власника или законских заступника подносиоца су особе млађе од 40 година; или има 50% запослених особа млађих од 40 година уколико је подносилац пријаве предузетник. 5
2 . Подршка унапређењу капацитета кроз јединствену техничку помоћ

 

Подносилац захтева из листе прихватљивих инвестиција, према предложеном опису Потпројекта, уговара релевантну стручно-техничку помоћ или подршку, како би подржао изградњу капацитета, пренос знања или развој као што су:

1) паметне агроклиматске праксе (укључујући, али се не ограничавајући на: управљање водом, управљање отпадним водама, ублажавање климатских промена, климатска иновација, циркуларна економија, ефикасност ресурса, енергетска ефикасност, обновљива енергија, развој отпорних климатских алијанса),

 

или

 

2) додатне вредности, комерцијализације и јачања присуства корисника на тржишту?

 

 

 

2

 

2

3. Коришћење доступних финансијских инструмената код пословних банака Подносилац захтева није користио кредит код пословне банке у износу изнад 50.000 ЕУР (динарске противвредности) у последњих годину дана у односу на дан подношења пријаве.

 

3 3
 

4. Географски и социо-економски показатељи од значаја за спровођење Пројекта

4.1 Место инвестиције се налази у Подручју са отежаним условима рада у пољопривреди укључујући и места која се налазе изнад 500м надморске висине, на основу прописа којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

 

10  

 

 

 

 

 

20

4.2  Место инвестиције се налази у „неразвијеним општинамаˮ односно спада у III или IV групу јединица локалне самоуправе, на основу прописа којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

 

10
5. Искуство и професионална повезаност подносиоца захтева 5.1 Подносилац захтева има претходно искуство мерено бројем активних година (минимум 3 године) у регистру привредних субјеката.

 

3  

 

 

5

5.2 Подносилац захтева има чланство у пословном удружењу, задружном савезу или  другој асоцијацији која окупља агрегаторе у моменту објављивања Јавног позива.

 

2
6. Сарадња у сврху јачања тржишних позиција 6.1

6.1.1 Подносилац пријаве  има сарадњу (уговорни однос) са 5 до 19 примарних  пољопривредних произвођача из сектора за који подноси пријаву, у моменту објаве Јавног позива.

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

6.1.2 Подносилац пријаве има  сарадњу (уговорни однос) са 20 или више примарних  пољопривредних произвођача из сектора за који подноси пријаву, у моменту објаве Јавног позива.

10
 

 

6.2

 

6.2.1 Подносилац пријаве  има сарадњу  са 3-5 правних лица који су купци његових производа унутар сектора за који подноси пријаву на јавни позив.

 

 

5
 

6.2.2 Подносилац пријаве има сарадњу са 6 или више правних лица који су купци његових производа унутар сектора за који подноси пријаву на јавни позив.

 

 

 

10
7. Подршка унапређењу капацитета људских ресурса  

Потпројектом корисник радно ангажује двоје или више људи за период трајања Потпројекта, чији ће рад бити финансиран из инвестиција у људске ресурсе, од којих макар једно има завршене основне академске студије (240 ЕСПБ) и млађе је од 40 година

 

 

5  

 

 

5

8. Борба против климатских промена и подршка усклађивању пољопривредне праксе са стандардима заштите животне средине 8.1

8.1.1 Инвестиције које подносилац пријаве планира спровођењем предложеног Потпројекта се састоје од:

 

– коришћења обновљивих извора енергије (соларни панели, биогасна постројења, постројења на биомасу, опрема за рад и унапређење биогасних постројења и постројења на биомасу, геотермална енергија)?

 

Неопходно је да се инвестицијом финансира најмање 150 kW инсталисане снаге, или најмање 50% укупне потрошње енергије корисника, топлотне и електричне кумулативно (подносилац пријаве имплементацијом пројекта финансира опрему из обновљивих извора енергије где минимум 50% потрошње енергије коју користи  из фосилних горива замењује се обновљивом енергијом),

 

Или

 

8.1.2 Инвестиција подносиоца пријаве је повезана са мерама ефикасности енергије, тј. смањењем потрошње енергије, што резултира најмање 20% уштедом електричне и/или топлотне потрошње коју користи  из фосилних горива?,

 

или

 

8.1.3 Инвестиција агрегатора је повезане са заменом извора енергије, што као резултат има најмање 50% смањење емисије CO2, SO2, NOx и PM, за сваки параметар, и на тај начин смањује емисију штетних гасова и ефекте стаклене баште?

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

8.2

Инвестиције агрегатора су усмерене ка:

8.2.1 Усклађивању управљања отпадним водама из производних процеса са националним законодавством које дефинише управљање отпадним водама?

 

Или

 

8.2.2 Усклађивањем управљања отпадом из производње, обраде и других радних процеса агрегатора са националним законодавством које дефинише управљање отпадом?

10
8.3

Подносилац пријаве има сертификовану и стандардизовану производњу: IFS, или GlobalGAP, или органску производњу, или производ који агрегатор ставља на тржиште пољопривредних производа има важећи сертификат географског порекла.

5
9. Дигитализација

 

Инвестиција подносиоца пријаве повезана са набавком нове опреме за дигитализацију производних система, укључујући набавку адекватног софтвера (са или без хардверске опреме)

 

5 5
10. Иновација

 

Инвестиција подносиоца пријаве представља иновацију, иновативни приступ или примену иновативног производа у процесу производње, обраде или управљања процесом.

 

 

5  

 

 

5

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 100

Члан 33.

Поред документације из члана 30. овог правилника, као доказ да је испуњен одређени елемент рангирања за примарне пољопривредне произвођаче, доставља се и:

1) оверена потврда земљорадничке задруге о пуноправном чланству, уколико је подносилац пријаве члан земљорадничке задруге, која садржи и датум стицања чланства;

2) оверена потврда пословног удружења, односно задружног савеза о пуноправном чланству, уколико је подносилац пријаве члан пословног удружења, односно задружног савеза, са тачно наведеним датумом стицања чланства;

3) оверена фотокопија сертификата, уколико подносилац пријаве поседује сертификате за органску производњу, односно GlobalGap;

4) оверена фотокопија доказа о завршеној средњој школи, односно оверена фотокопија доказа о завршеним академским студијама уколико је подносилац пријаве физичко лице, односно предузетник;

6) уверење о пребивалишту уколико је подносилац пријаве физичко лице.

 

Члан 34.

Поред документације из члана 30. овог правилника, као доказ да је испуњен одређени елемент рангирања за агрегаторе, доставља се и:

1) основни извештај кредитног бироа подносиоца пријаве;

2) оверена потврда пословног удружења, односно задружног савеза о пуноправном чланству, уколико је подносилац пријаве члан пословног удружења, односно задружног савеза, са тачно наведеним датумом стицања чланства;

3) књиговодствена картица добављача примарних произвођача из сектора за који подносилац пријаве аплицира на дан објаве Јавног позива за текућу билансу годину односно предузетници који се паушално опорезују или правне форме које немају књиговодствену картицу треба да доставе оверену листу својих добављача;

4) потписани уговори о сарадњи са примарним пољопривредним произвођачима, из сектора подносиоца пријаве, који се налазе на књиговодственој картици добављача;

5) књиговодствена картица купаца на дан објаве јавног позива за текућу билансу годину;

6) потписани уговори о сарадњи са агрегаторима који се налазе на књиговодственој картици купаца;

7) документација у складу са чланом 30. тачка 10) овог правилника, за инвестиције у обновљиве изворе енергије;

8) Елаборат о енергетској ефикасности, за инвестиције повезане са мерама ефикасности енергије ;

9) извештај о мерењу емисија загађујућих материја у ваздух овлашћеног правног лица за мерење емисије, у складу са прописом којим се уређује мерење емисија загађујућих материја у ваздух и произвођачке карактеристике за планирану инвестицију замене извора, за инвестиције повезане са заменом извора енергије

10) оверена фотокопија сертификата, издата од стране тела које поседује адекватан обим акредитације, уколико подносилац пријаве поседује сертификат: за органску производњу, или IFS, или GlobalGap,  или сертификат о географском пореклу;

11) пројекат који описује дигитализацију – Техничко технолошки пројекат и/или техничка спецификација, за инвестиције у дигитализацију производних система;

12) потврда релевантне институције која инвестицију у иновацију потврђује као такву (Привредна комора Србије, Научни институти и сл.);

13) пројекат пречишћавања отпадних вода, за инвестиције усмерене ка усклађивању управљања отпадним водама из производних процеса;

14) план управљања отпадом, за инвестиције усмерене ка усклађивању управљања отпадом из производње, обраде и других радних процеса;

15) потврда/евиденција броја запослених из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, за предузетнике са више од 50% запослених особа женског пола и/или са више од 50% особа млађих од 40 година.

 

Члан 35.

Поступак за доделу бесповратних средстава покреће се објавом Јавног позива и води се електронски, путем софтверског решења Пројекта Конкурентне пољопривреде Србије.

Управа врши административну обраду пристиглих пријава и то провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву, као и из службених евиденција.

Ако се у поступку административне обраде утврди да постоје одређене недостаци у приложеној документацији Управа обавештава подносиоца пријаве на који начин да отклони недостатке, и то у року који не може бити краћи од 8 дана од дана пријема обавештења у електронско сандуче, уз упозорење на правне последице уколико не поступи у складу са инструкцијама из обавештења.

Управа решењем одбацује пријаву за остваривање права на бесповртна средства:

1) ако је поднета од стране лица које не испуњава услове из чл. 10. и 11. овог правилника;

2) ако није поднета путем софтверског решења Пројекта Конкурнетне пољопривреде Србије;

3) ако подносилац не уреди своју пријаву на начин из става 3. овог члана;

4) у другим случајевима у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа спроводи поступак бодовања и рангирања уредних пријава, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

У случају када постоји више подносилаца пријава са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац који је остварио више бодова по основу критеријума за бодовање, по наведеном редоследу и то:

1) утицај пројекта на животну средину и ублажавање ефеката климатских промена;

2) сарадња у сврху јачања тржишних позиција;

3) унапређење људских ресурса из обртних средстава Потпројекта;

4) социјални статус подносиоца пријаве;

5) географски и социо-економски показатељи од значаја за спровођење Потпројекта;

6) који је раније поднео пријаву – по редоследу подношења пријаве.

Бодовна листа подносилаца пријава објављује се на званичној интернет страници Управе и интернет страници Пројекта Конкурентна пољопривреда  Србије.

Подносилац пријаве има право приговора на објављену листу, у року од 15 дана.

Одлуку о приговору доноси Комисија за приговоре Управе, у року од 15 дана од дана пријема приговора.

По коначности одлука о приговору, Управа утврђује и објављује коначну ранг листу, на званичној интернет страници Управе и Пројекта Конкурентна пољопривреда Србије.

 

Члан 36.

Директор Управе решењем одлучује о праву на коришћење бесповратних средстава, на основу коначне ранг листе из члана 35. став 10. овог правилника.

Подносиоцима пријаве који су на основу ранг листе остварили најмање 50 бодова, Управа решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом.

Решење из става 2. овог члана садржи и податке о обавезама подносиоца пријаве у складу са условима за одобравање Потпројекта, као и рок за испуњавање тих обавеза и услове за подношење захтева за одобравање Потпројекта.

 

  1. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОТПРОЈЕКТА

 

Члан 37.

Лице коме је решењем одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси захтев за одобравање Потпројекта (у даљем тексту: захтев), у року од 40 дана од дана достављања решења о одобравању права на коришћење бесповратних средстава, у online форми, у оквиру софтверског решења Пројекта Конкурентне пољопривреде Србије.

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже:

1) документацију везану за испуњавање захтева из области заштите животне средине и поштовања друштвених стандарда, и то:

(1) план за управљање утицајима на животну средину и друштвене стандарде (ЕСМП) на Обрасцу 1 – План за управљање утицајима на животну средину и друштвене стандарде (ЕСМП), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, или

(2) ЕСМП контролне листе, у складу са захтевом Управе, у складу са Обрасцем 2 – Садржај ЕСМП контролне листе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) пословни план на Обрасцу 3 – Пословни план, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник бесповртних средстава испуњавати законску регулативу прописану законима који регулишу радне односе и мере заштите на раду, уколико се део Потпројекта односи на трошкове плата ангажованих радника;

4) писмо о намери којим пословна банка, са којом министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан уговор о сарадњи, одабрана од стране подносиоца захтева, изражава спремност да подносиоцу захтева одобри кредит који покрива 40% вредности прихватљивих инвестиција дефинисаних пословним планом у фази одобрења пројекта;

5) изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник, уколико му Потпројекат буде одобрен, на крају реализације Потпројекта испуњавати минимум релевантних националних стандарда у зависности од врсте активности и инвестиција (национални стандарди у области добробити животиња, здравља и заштите биља и закона којим се уређује планирање и изградња), за сектор пољопривредне производње, односно откупа/прераде на који се пројекат односи;

6) доказ о постојању средстава у износу од 10% вредности Потпројекта из пословног плана подносиоца захтева за одобравање пројекта (оверена потврда банке), а у сврху суфинансирања пројекта од стране корисника бесповратних средстава;

7) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

 

Процена ризика спровођења Потпројекта у домену

заштите животне средине и поштовања друштвених стандарда

Члан 38.

У току административне обраде пријаве, Управа утврђује, на основу достављене документације, а нарочито приложеног Плана за управљање утицајима на животну средину и друштвене стандарде (ЕСМП), степена ризика у домену заштите животне средине и поштовања друштвених стандарда, а на основу Оквира за управљање стандардима заштите животне средине и друштвених стадарда (ESMF).

Уколико је приликом обраде пријаве утврђено да је Потпројекат у домену заштите животне средине и поштовања друштвених стандарда процењен као пројекат значајног или високог ризика, решењем из члана 36. овог правилника таква пријава ће бити одбијена.

Уколико је приликом обраде пријаве утврђено да је Потпројекат у домену заштите животне средине и поштовања друштвених стандарда процењен као пројекат ниског или средњег ризика, онда се Потпројекат оцењује као прихватљив.

Уколико је ризик у домену заштите животне средине и поштовања друштвених стандарда категорисан као средњи, решењем из члана 40. став 2. овог правилника, Управа утврђује минимални садржај Плана управљања еколошким и социолошким ризицима и предложене мере ублажавања негативних ефеката (ЕСМП) или садржај ЕСМП контролне листе, које је подносилац захтева у обавези да достави, у складу са чланом 37. став 2. тачка 1) овог правилника, и која чини саставни део Уговора.

За Потпројекте којима се инвестира у физичку имовину неопходно је да се одабрани извођач радова придржава стандарда заштите животне средине и друштвених стандарда Светске банке.

 

Пословни план

Члан 39.

У припреми пословног плана подносилац захтева може да користи помоћ/подршку:

1) саветодаваца из Пољопривредних стручних и саветодавних служби на територији Аутономне покрајине Војводине, односно централе Србије;

2) консултаната за припремне трошкове, при чему се ти трошкови сматрају припремним трошковима;

3) пословне банке одабране од стране подносиоца захтева, која је издала писмо о намерама којим пословна банка, изражава спремност да подносиоцу одобри кредит који обезбеђује 40% вредности Потпројекта утврђеног пословним планом. У току припреме пословног плана пословна банка може сарађивати са лицима из става 1. тач. 1) и 2) овог члана.

Подносилац захтева пословни план са прилозима доставља и пословној банци, на основу којег пословна банка, одабрана од стране подносиоца захтева, издаје писмо о намерама којим изражава спремност да подносиоцу захтева одобри кредит који обезбеђује 40% Потпројекта  дефинисаног пословним планом.

 

Члан 40.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција, а у складу са Ранг листом подносилаца пријава.

Уколико је административном провером, утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе решењем одобрава Потпројекат.

Решењем из става 2. овог члана прецизира се рок у ком корисник бесповратних средстава потписује уговор са Управом (у даљем тексту: Уговор), као и рок за достављање уговора са пословном банком о коришћењу кредита.

Уговором се дефинишу права и обавезе уговорних страна, корисника бесповратних средстава и Управе, а посебно се утврђује:

1) обавеза отварања наменског рачуна за реализацију Потпројекта код пословне банке са којом министарство надлежно за послове пољопривреде има пословну сарадњу;

2) обавеза уплата на наменски рачун и то: учешћа корисника од 10%, 40% вредности Потпројекта кроз кредит пословне банке и 50% као бесповратна средства;

3) неопходна документација и начин за спровођење набавки;

4) услови за поштовање и редовно извештавање о примени стандарда  животне средине и друштвених стандарда;

5) рок и начин реализације Потпројекта укључујући и обавезу достављања шестомесечног извештаја и/или финалног извештаја о реализацији Потпројекта;

6) обавеза корисника да достави десет нових уговора са новим добављачима примарним произвођачима, односно најмање један уговор са новим купцем агрегатором када је у питању јавни позив намењен агрегаторима. Нови добављачи су примарни произвођачи са којима корисник није сарађивао пре објављивања јавног позива. Нови купац је агрегатор са којим корисник није сарађивао пре објављивања јавног позива;

7) разлози за измену односно раскид Уговора;

8) услови за реализацију Уговора и затварање наменског рачуна код пословне банке.

Уговор са новим добављачима, односно новим купцем из става 4. тачка 6) прихвата се, ако је:

1) потписник уговора корисник;

2) уговор са новим купцем закључен након потписивања Уговора;

3) у уговору јасно наведено да је предмет уговора пољопривредна врста или производ који је релевантан за корисника, из сектора за који је корисник конкурисао и добио бесповратна средства;

4) уговор такав да садржи све битне елементе уговорног односа (предмет, рок за испуњење уговорних обавеза, количина, цена).

 

VII. СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ

ПОТПРОЈЕКТОМ И УГОВОРОМ

Почетак реализације инвестиција и активности предвиђених Потпојектом корисника бесповратних средстава

Члан 41.

Корисник бесповратних средстава може почети са активностима набавки предвиђених Потпројектом, након потписивања Уговора и након што средства у пуном износу од вредности Потпројекта буду уплаћена на наменски рачун код пословне банке са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о коришћењу кредита.

Уколико се утврди да је корисник бесповратних средстава започео са активностима предвиђеним Потпројектом пре рока из става 1. овог члана, осим за активности и трошкове који се подразумевају под припремним трошковима из члана 3. став 2. овог правилника, Управа раскида Уговор са корисником бесповратних средстава.

Процедуре за спровођење набавки у оквиру реализације Потпројекта

Члан 42.

За спровођење набавки робе, радова, неконсултантских и консултантских услуга и избор консултаната током реализације Потројекта корисник бесповратних средстава примењује процедуре које су наведене у Приручнику за споровођење грантова (GOM-Grant Operation Manual).

Набавке се спроводе у складу са чланом 6.52 Развој у складу са потребама заједнице (Community – driven Development) у складу са процедурама Светске банке – Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката – роба, радова, неконсултантских и консултантских услуге из јула 2016, ревидираних у новембру 2017. и августу 2018 (скраћено Правилника набавки за зајмопримце), (The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers, Goods, works, Nn-Consulting abd Consulting Services July 2016, revised November 2017 and August 2018).

Потпројекат се реализује у складу са Правилима Светске банке за борбу против корупције, од 1. јула 2016.године.

У односу на укупну вредност Потпројеката (20.000 – 400.000 евра), за набавку роба, неконсултантских услуга и мањих радова примењиваће се следеће методе набавке: Директан избор (DS-Direct Selection), Позив за достављање цене (RFQ – Request for Quotations) и поједностављени Позив за достављање понуда (simplified RFB – Request for Bids), и то тако да:

1) за пакет набавки чија је процењена вредност 30.000 евра или мања од 30.000 евра примењује се Директан избор у складу са ставом 6.9 Правилника набавки за зајмопримце;

2) за набавку робе и неконсултантских услуга чија је процењена вредност већа од 30.000 до 90.000 евра примењује се Позив за достављање цене (Request for Quatation – RFQ);

3) за набавку мањих радова у оквиру појединачних пројеката у којима је процењена вредност пакета 30.000 до 180.000 евра примењује се Позив за достављање цене (Request for Quatation – RFQ);

4) за набавку робе и неконсултантских услуга чија је процењена вредност већа од 90.000 евра користиће се поједностављени Позив за понуду (Request for Bids – RFB);

5) за набавку радова чија је процењена вредност већа од 180.000 евра примењује се поједностављени Позив за понуду (Request for Bids – RFB).

Пројектни тим обезбеђује примену одобрених метода набавки и помоћ Корисницима бесповратних средстава да припреме Позив за достављање цене (RFQ) или поједностављени Позив за понуду (поједностављени RFB) и покрену набавку.

У случају избора консултаната, примењују се следеће методе: директна селекција (DS) и Избор на основу квалификације консултанта (CQS), и то на следећи начин:

1) директна селекција за изборе консултанта  чија је процењена вредност 30.000 евра или мања од 30.000 евра у складу са ставом 7.14 (д) Правилника набавки за зајмопримце;

2) IC или CQS за избор консултанта чија је процењена вредност већа од 30.000 евра и мања од 400.000 евра.

Подношење захтева за исплату средстава за реализацију потпројекта

Члан 43.

У складу са бројем набавки одобрених Потпројектом, корисник бесповратних средстава може да поднесе један или више захтева за исплату.  Број захтева за исплату једнак је броју одобрених пакета набавки.

Изузетно, ако је у оквиру Потпројекта предвиђена инвестиција у изградњу, односно инвестиција у набавку нове опреме за чију је монтажу и пуштање у рад потребан дужи временски период, та инвестиција може бити исплаћена у више фазних исплата.

Захтев за исплату из става 1. овог члана подноси се на електронском обрасцу, у online форми, у оквиру софтверског решења Пројекта Конкурентне пољопривреде Србије.

Електронски образац захтева из става 4. овог члана обухвата:

1) податке о броју и датуму издавања решења о одобравању Потпројекта;

2) број Уговора;

3) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) категорија подносиоца захтева,

(2) име и презиме, односно назив,

(3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(4) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(5) број телефона,

(6) електронску пошту,

(7) број пољопривредног газдинства (БПГ);

4) податке о добављачу, и то:

(1) назив добављача,

(2) матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број),

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) назив банке у којој добављач има рачун,

(7) број пословног рачуна на који се уплаћују средства,

(8) износ средстава за уплату;

5) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,

(2) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,

(3) су сви подаци наведени у захтеву тачни и истинити,

(4) сва финансијска средства добијена на незаконит начин или коришћена супротно циљу за који су добијена се морају вратити са припадајућом законском каматом,

(5) ће се обезбедити потпун и несматан приступ контролорима Управе, као и другим овлашћеним лицима сваком објекту, опреми, механизацији, односно другој имовини и докуметацији у вези са предметом одобрених бесповратних средстава;

6) изјаву подносиоца захтева о сагласности да Управа може објавити податке о додели бесповратних средстава;

7) потпис подносиоца пријаве, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац пријаве из става 5. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац пријаве потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронску пријаву у складу са овим правилником.

Члан 44.

Уз захтев за исплату корисник бесповратних средстава прилаже у оригиналу, у складу са чланом 29. овог правилника, пратећу документацију везану за процедуре набавке:

1) рачун за набавку предметне инвестиције у складу са Уговором о купопродаји са добављачем;

2) уговор о купопродаји са добављачем;

3) отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;

4) потврду о гаранцији, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) записник о пријему у ком корисник бесповратних средстава потврђује да је квалитет испоручене робе/услуга у складу са техничком спецификацијом  и уговором о купопродаји са добављачем;

            6) уколико се набавка спроводи по процедури Директан избор (Direct selection – DC), доставља се документ за набавке, уговор са добављачем, записник о испоруци робе или привремене ситуације за радове;

7) уколико се набавка спроводи по процедури позива за давање цене за набавку робе (Request for Quatation – RFQ), доставља и документ за набавку, као и евoлуациони извештај о избору најповољнијег понуђача, уговор, записник о испоруци, привремене или финалне ситуације;

8) уколико се набавка спроводи по процедури позива за понуду (Request for Bids – RFB), доставља и тендерски документ, добијене понуде као и евалуациони извештај о избору најповољније понуде, записници о испоруци, инсталацији и тестирању;

9) уколико се набавка спроводи по процедури избора индивидуалног консултанта (IC), односно избора на основу квалификација консултанта (Qonsultant’s Qualfication Based Selection – CQS), доставља и: позив за изјаве заинтересованости, пристигле изјаве о заинтересованости, евалуационе извештаје, позив за достављање понуда, финални евалуациони извештај, уговор, извештаје ангажованог консултанта и потврде о пријему извештаја;

10) грађевинску књигу, односно другу прописану евиденцију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња; окончану ситуацију за изведене радове; потврду овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су планиране врсте и количине материјала уграђене у објекат који је предмет инвестиције, за оне пројекте у оквиру којих се изводи изградња објеката.

Управа врши административну проверу на основу података из самог захтева, као и на основу пратеће документације.

Уколико је захтев за исплату комплетан и испуњава услове прописане Уговором и овим правилником, Управа га ставља на листу захтева за плаћање коју прослеђује у Централну фидуцијарну јединицу у оквиру министарства надлежног за финансије, која издаје одобрење за исплату пословној банци код које је отворен наменски рачун. На основу одобрења захтева за исплату, пословна банка пребацује одобрени износ на рачун добављача.

Износ у захтеву за исплату не може бити виши од износа Потпројекта одобреног решењем, односно Уговором.

Контрола над спровођењем одобреног Потпројекта

Члан 45.

Контрола над спровођењем одобрених Потпројеката врши се по принципу случајног узорка, током периода спровођења Потпројеката, као и током петогодишњег периода након извршења последње исплате.

Управа контролише спровођење Потпројекта на месту инвестиције, у складу са Уговором и овим правилником, у било које време, а обавезно једном у време трајања одређеног Потпројекта корисника бесповратних средстава.

Уколико Управа током контроле уочи одређене неправилности, о томе ће обавестити министарство надлежно за послове пољопривреде.

Контролу над спровођењем одобрених Потпројеката, могу обављати и независни ревизори.

Сви Потпројекти могу бити предмет накнадног прегледа и ревизије Светске банке.

Извештавање о спровођењу Потпројекта

Члан 46.

Корисник бесповратних средстава подноси извештај о напретку и финални извештај.

Извештај о напретку корисник бесповратних средстава доставља Управи у року од 6 месеци и 28 дана од датума потписивања Уговора.

Уз извештај о напретку корисник бесповратних средстава достаља образац о испуњењу социолошких и еколошких стандарда пројекта. Форма извештаја о напретку је доступна на сајту пројекта.

Након реализације инвестиције и активности предвиђених потпројектом и испуњења свих обавеза предвиђених Уговором, корисник бесповратних средстава сачињава финални извештај.

Финални извештај корисник бесповратних средстава доставља Управи у року од 12 месеци и 28 дана од дана потписивања Уговора.

Уколико корисник заврши Потпројекат у року од 6 месеци од дана потписивања Уговора, у обавези је да достави само финални извештај.

Уз финални извештај, корисник бесповратних средстава – примарни пољопривредни произвођач, Управи доставља:

1) употребну дозволу уколико је предмет инвестиције изградња објекта за коју је у складу са законом којим се уређује планирање и изградња прописана обавеза издавања употребне дозволе;

2) оверену копију саобраћајне дозволе уколико је то предвиђено за предметну инвестицију;

3) доказ о пословно – техничкој сарадњи са новим купцем дефинисан Уговором;

Уз финални извештај, корисник бесповратних средстава – агрегатор, Управи доставља и:

1) приказ обима производње, обим финансијских параметара, односно обима пласмана пољопривредних производа након реализације пројекта и то кроз форму финалног извештаја доступног на сајту Управе;

2) уговоре из члана 40. став 4. тачка 6) овог правилника;

3) употребну дозволу уколико је предмет инвестиције изградња објекта за коју је у складу са законом којим се уређује планирање и изградња прописана обавеза издавања употребне дозволе;

4) документацију везану за испуњење и праћење стандарда заштите животне средине и друштвених стандарда Светске Банке, уколико је Уговором тако предвиђено;

5) доказе о новим каналима продаје или доказе о извозу робе на нова тржишта кроз форму финалног извештаја, уколико исте корисник има.

Одобрење финалног извештаја

Члан 47.

Потпројекат се сматра завршеним даном одобрења финалног извештаја од стране Управе.

Обавезе корисника бесповратних средстава у вези са наменским коришћењем предметних инвестиција, као и у вези са чувањем документације везане за спровођење Потпројекта

Члан 48.

Корисник бесповратних средстава:

1) наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предметних инвестиција у року од пет година од одобрења финалног извештаја;

2) чува документацију везану за спровођење Потпројекта у року од пет година од одобрења финалног извештаја.

Уколико се утврди да су одобрена средства ненаменски коришћена, Управа раскида Уговор и покреће поступак повраћаја исплаћених, ненаменски утрошених средстава.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Захтеви за остваривање права на бесповратна средства поднети до дана ступања на снагу овог правилника, решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 50.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду („Службени гласник РСˮ, бр. 30/21 и 4/22).

Члан 51.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број: 000363764 2023 14840 007 001 012 001    У Београду, 21. новембра 2023. године

Документација се може преузети испод:

4827023.0125.32-1

4827023.0125.31-1

Извор: Министарство пољопривреде

Srodni tekstovi

Оставите коментар