Почео још један јавни позив за пољопривреднике

Аутор: Gdjakovic
343 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за очување животињских генетичких ресурса за 2023. годину. Рок за подношење захтева је  од 1. јуна до 17. јула 2023. године.

Овим позивом опредељена су средства за  врсте и расе, односно сојеве: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, липицанер, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, баљуша, влашићка, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска овца), чоканска цигаја, баура, балканска коза, домаћа бела коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош.

Правилник можете видети овде:

Захтеви се подносе у периоду од 1. јуна до 17. јула 2023. године преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји. Упутство за пријаву за субвенцију можете погледати http://www.minpolj.gov.rs/download/Uputstvo-autohtone-rase.pdf

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/23),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОЧУВАЊЕ

ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, 44/23

 од 31. маја 2023. године)

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује врсте подстицаја за очување животињских генетичких ресурса (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остаривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Животињски генетички ресурси, у смислу овог правилника, jeсу врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, липицанер, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, баљуша, влашићка, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска овца), чоканска цигаја, баура, балканска коза, домаћа бела коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош.

Члан 2.

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и то очувањем животињских генетичких ресурса, кроз остваривање права на подстицаје за следеће врсте, расе и категорије аутохтоних домаћих животиња:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости);

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости);

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости);

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости);

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости);

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости);

7) домаћи – брдски коњ, нониус и липицанер (сва грла старија од шест месеци);

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци);

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне крмаче);

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови);

11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци);

12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, баљуша, бардока, липска, шарпланинска, влашићка, влашко виторога, каракачанска), баура, чоканска цигаја (сва грла старија од дванаест месеци);

13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од дванаест месеци);

14) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови).

Члан 3.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу и које је у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за животиње из члана 2. овог правилника, ако:

1) је власник животиње или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства;

2) грло није кастрирано;

3) је грло пријављено на његовом пољопривредном газдинству под контролом правних лица овлашћених за послове селекције – одгајивачке организације и ако је обухваћено записником о одржаној селекцијској смотри у текућој години, од стране одгајивачке организације у складу са законом којим се уређује сточарство;

4) за исто грло није остварено право на подстицаје у складу са овим правилником, за текућу годину.

Члан 4.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за очување животињских генетичких ресурса (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, износу расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Да их не би гледали само на сајму потребно је улагање

Члан 5.

Лице из члана 3. овог правилника покреће поступак за остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Увоз млека премашио 4000 тона, а ко нам је највише продао беле течности?

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривање права на подстицаје и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права на подстицаје, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице и сл), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

2) податке о грлима која су предмет захтева, и то:

(1) врста, односно раса, односно сој грла, односно јединки,

(2) категорија грла, односно јединки,

(3) број грла, односно јединки која се воде у главној матичној евиденцији и за која је одржана селекцијска смотра од стране основне и регионалне одгајивачке организације у текућој години, у складу са законом којим се уређује сточарство и овим правилником,

(4) идентификациони број грла из подтачке (3) ове тачке;

3) изјаву подносиоца захтева, под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) је власник животиње или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства,

(2) грло није кастрирано,

(3) је грло пријављено на његовом пољопривредном газдинству под контролом правних лица овлашћених за послове селекције – одгајивачке организације и да је обухваћено записником о одржаној селекцијској смотри у текућој години, од стране одгајивачке организације у складу са законом којим се уређује сточарство,

(4) за исто грло није остварено право на подстицаје, за текућу годину,

(5) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

4) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата и:

1) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства;

или

2) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски образац захтева из 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је изршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

                     

Члан 6.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

 

Члан 7.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева за подстицаје за очување животињских генетичких ресурса, у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде;

3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за подстицаје.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева у поступку за остваривање права на подстицаје, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси  https://eagrar.gov.rs.

 

 

 

 

Члан 8.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са поступком за остваривање права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

 

Члан 9.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за вођење поступка за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

 

 

 

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1 − 3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

 

Члан 10.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 5. овог правилника, као и других захтева и поднесака у оквиру поступка за остваривање права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривање права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

 

Члан 11.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 9. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права није правилно попуњен или ако подаци који су унети у захтев не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 9. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева на који начин да уреди захтев, и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Након административне провере захтева из ст. 1. и 2. овог члана, Управа налаже надлежном пољопривредном инспектору проверу испуњености услова за остваривање права на подстицаје на терену, код лица која су поднела захтев, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Ако се административном провером и провером на терену у поступку утврди да захтев испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

 

Члан 12.

Подстицаји се утврђују у новчаном износу по грлу, односно јединки животиња у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износи подстицаја по појединим врстама, расама и категоријама аутохтоних домаћих животиња, јесу:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости) – 30.000 динара по грлу;

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости) – 18.000 динара по грлу;

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости) -12.000 динара по грлу;

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости) – 30.000 динара по грлу;

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости) – 18.000 динара по грлу;

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости) – 12.000 динара по грлу;

7) домаћи – брдски коњ, нониус и липицанер (сва грла старија од шест месеци) – 30.000 динара по грлу;

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци) – 10.000 динара по грлу;

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне крмаче) – 12.000 динара по грлу;

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови) – 6.000 динара по грлу;

11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци) – 4.000 динара по грлу;

12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, баљуша, бардока, липска, шарпланинска, влашићка, влашко виторога, каракачанска), баура, чоканска цигаја (сва грла старија од дванаест месеци) 4.500 динара по грлу;

13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од дванаест месеци) 4.500 динара по грлу;

14) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови) – 400 динара по грлу.

Максимални укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину јесте 3.000.000 динара.

 

Члан 13.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

 

Члан 14.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

 

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса („Службени гласник РСˮ, бр. 83/13, 35/15, 28/16, 44/18 – др. закон, 104/18, 16/21 и 30/22).

 

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број: 110-00-00084/2023-09

У Београду, 29. маја 2023. године

Srodni tekstovi

1 коментар

Лома 2. јун 2023. - 08:12

Ајмо навали за сунвенције буше,козе,овце,пчеле,пужеви,бумбари,стршљени,осе,корњаче,змије.А имама најскупљу храну у Европи.Потрошачка корпа 90000рсд.Зато је то тако.Све је лаж и превара.Поламилиона хектара обрадиве површине а народ гладан.Пољопривредници који хлебом ране Србију морају у штрајк да би добили пола европских сунвенција.Обећање лудом радовање.Сетва је давно прошла ефекат ће се видети следеће године.Умираће се од глади.

Одговори

Оставите коментар