Откуп млека креће по новим правилима!

Аутор: Gdjakovic
828 посета

Члан 7.
Учесник у електронском управном поступању за остваривање права аутентикује се.
За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у
складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.
У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са
Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске
идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска
идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном
поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.
У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке
утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости
замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема
електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује
електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.
Овлашћено службено лице које електронски управно поступа у поступку за остваривање права
на премију за млеко користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости,
односно квалификовани електронски сертификат.
Члан 8.
Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистрован.
Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система
електронске управе отвара налог кориснику услуге електронске управе.
Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења
услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.
Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске
управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим
се уређује електронска управа.
Учесник у електронском управном поступању за остваривање права пријављује се на портал
софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (Портал
еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно
регистрацију и пријаву корисника електронске управе.
Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси
eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата, или на шалтеру неког
Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације
ConsentID.
Техничку подршку подносиоцу захтева за премију за млеко у вези са електронским
поступањем у складу са овим правилником пружа:
1) овлашћено лице Управе;
2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих
послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим
се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде;
3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,
односно седишта подносиоца захтева за премију за млеко.
Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем,
начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права, као и
начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева за премију за млеко, објављују се на
огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд,
као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.
Члан 9.
Размена докумената и поднесака за остваривање права обавља се електронским путем, осим за
документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу
са прописима којима се уређује тајност података.
Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права,
обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване
електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.
Акта која у вези са поступком за остваривање права доносе надлежни органи и имаоци јавних
овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у
форми електронског документа.
Ако се у поступку за остваривање права доставља оригинал акта, односно документа који је
претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно
документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
За потребе остваривање права, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити
дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним
актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.
Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са
оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у
складу са законом.
Члан 10.
Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за
остваривање права, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене
законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води
регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.
Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или
другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених
идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и
евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу
упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број
који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника,
матични број и порески идентификациони број.
Управа води податке о сваком приступу и увиду у електронске документе и податке из своје
надлежности у софтверском решењу еАграр, и то: податке о идентитету овлашћеног лица
(јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података
којима се приступало.
Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1−3. овог
члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се
прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно
достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у
електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Члан 11.
Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева са прилозима из члана 5. овог
правилника, као и других захтева и поднесака у оквиру остваривања права, преко портала
софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и
услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско
пословање органа државне управе и овим правилником.
Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.
Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је
поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време
пријема и напредни електронски печат Управе.
Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским
временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од
поверења у електронском пословању.
Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за
остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за
остваривање права.
Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру
остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које
су интерног карактера.
Члан 12.
Приликом пријема захтева за остваривање права, Управа проверава да ли је захтев правилно
попуњен и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из приложене
документације, односно подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана
10. овог правилника.
Ако захтев за остваривање права није правилно попуњен, ако није достављена уредна
прописана документација или ако подаци који су унети у захтев не одговарају подацима из
приложене документације, односно подацима из регистара и евиденција у електронском
облику из члана 10. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева на
који начин да уреди захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема
обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев у року, у складу са
законом којим се уређује општи управни поступак.
На основу уредно поднетог захтева који испуњава прописане услове за остваривање права у
складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим
правилником, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право
на премију за млеко у износу утврђеном у складу са посебним прописом којим се уређује
расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Srodni tekstovi

Оставите коментар