Откуп млека креће по новим правилима!

Аутор: Gdjakovic
884 посета

На основу члана 15. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК
о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права
на премију за млеко.
Члан 2.
Право на премију за млеко остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац
породичног пољопривредног газдинства, у складу са законом, под условом да су пре
подношења захтева за премију за млеко за одговарајући квартал у Регистру пољопривредних
газдинстава (у даљем тексту: Регистар) извршили обнову регистрације за текућу годину.
Члан 3.
Лице из члана 2. овог правилника остварује право на премију за кравље, овчије и козје сирово
млеко под условом да:
1) је млеко произведено на сопственом пољопривредном газдинству од грла која су обележена
и регистрована у сопственом запату;
2) млеко испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог
млека;
3) је млеко испоручено правном лицу или предузетнику који се бави прерадом млека, који
испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране
за делатност прераде млека и који се на основу испуњености тих услова, налази у евиденцији
прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем
тексту: прерађивач млека);
4) је прерађивачу млека млеко испоручено непосредно или преко правног лица или
предузетника који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште услове за
хигијену хране у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који прикупља млеко у
име и за рачун прерађивача млека (у даљем тексту: посредник);
5) је млеко произведено и испоручено у одговарајућем периоду у току календарске године за
који испоручилац млека подноси захтев за премију за млеко (у даљем тексту: квартал), и то:
(1) за четврти квартал, у периоду 1. октобар – 31. децембар претходне календарске године,
(2) за први квартал, у периоду 1. јануар – 31. март текуће календарске године,
(3) за други квартал, у периоду 1. април – 30. јун текуће календарске године,
(4) за трећи квартал, у периоду 1. јул – 30. септембар текуће календарске године.

Srodni tekstovi

Оставите коментар