Отворен је нови позив за субвенције у пољопривреди односно за сточаре

Аутор: Gdjakovic
388 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписаује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за 2024. годину.

Захтеви се подносе у периоду од 11. марта до 11. априла 2024. године преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји за грла предата кланици или извезена, односно упућена на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија од дана истека рока за подношење захтева по претходном јавном позиву, односно од 13.06.2023. године.

Зaхтeв се пoднoси пoсeбнo зa свaку врсту товних грлa, с тим дa сe зa исту врсту товних грлa пoднoси један захтев за остваривање права на подстицаје.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за текућу годину.

Текст Јавног позива можете преузети 4827024.0154.14-1. МПШВ 080324doc или читати испод овог текста.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради Објављено у „Службеном гласнику РС” број 32/2023

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у
сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради (у даљем тексту: подстицаји), као
и обрасци захтева за остваривање права на ове подстицаје.
Члан 2.
Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) извршило обнову регистрације за
текућу годину.
Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје у сточарству за тов свиња за највише
5.000 грла товних свиња по регистрованом пољопривредном газдинству у току једне
календарске године.
Члан 3.
Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту:
Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у
сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради (у даљем тексту: јавни позив), који
се објављује на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и
Управе.
Јавни позив садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева за
остваривање права на подстицаје, износу расположивих средстава по јавном позиву, као и друге
податке потребне за спровођење јавног позива.
Зaхтeв за остваривање права на подстицаје пoднoси сe у року одређеном јавним позивом за грла
предата кланици или извезена од дана истека рока за подношење захтева по претходном јавном
позиву, у складу са овим правилником.
Зaхтeв за остваривање права на подстицаје пoднoси сe пoсeбнo зa свaку врсту товних грлa, с тим
дa сe зa исту врсту товних грлa пoднoси један захтев за остваривање права на подстицаје по
једном јавном позиву.
Члан 4.
Лице из члана 2. овог правилника покреће поступак за остваривање права на подстицаје избором
и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева из члана 3. овог правилника,
пoсeбнo зa свaку врсту товних грлa, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења
еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа
поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска
идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.
Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:
1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом
потребно прибавити за потребе вођења поступка за остваривање права на подстицаје и о обавези
надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;
2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из
службених евиденција прибавити сам;
3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе
вођења поступка за остваривање права на подстицаје, а који се односе на треће лице (члан
породичног пољопривредног газдинства, члан породице и сл.), као и о томе да је приступ тим
подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.
Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:
1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:
(1) име и презиме, односно назив,
(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),
(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,
(4) број телефона,
(5) електронску пошту,
(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),
(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе података о
обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту:
Централна база података);
2) податке о кланици, односно лицу регистрованом за откуп и извоз, односно превоз на
територију Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: АП КиМ), коме су предата
грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:
(1) назив,
(2) матични број,
(3) адресу (општина, место, улица и број) седишта;
3) податке о грлима која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:
(1) врсту товних грла,
(2) укупан број грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје,
(3) податке о грлима која су предата кланици по свакој појединачној пријемници, и то:
– број и датум издавања пријемнице,
– број грла,
– укупна телесна маса грла,
– просечна телесна маса грла,
– идентификациони број грла, односно бројеви ушних маркица из Централне базе података;
(4) податке о грлима која су извезена или упућена на територију АП КиМ, по сваком
појединачном рачуну или фактури, односно сваком појединачном откупном листу или
признаници, и то:
– број и датум издавања рачуна или фактуре, односно откупног листа или признанице,
– број грла,
– укупна телесна маса грла,
– просечна телесна маса грла,
– идентификациони број грла, односно бројеви ушних маркица из Централне базе података;
4) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:
(1) је извршио обележавање и регистрацију грла у Централној бази података,
(2) су товна грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје била у власништву
подносиоца захтева или члана породичног пољопривредног газдинства подносиоца захтева,
(3) су товна грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје предата кланици,
извезена или упућена на територију АП КиМ, у свему како је наведено у захтеву за остваривање
права на подстицаје,
(4) за исто грло није остварено право на подстицаје у складу са овим правилником,
(5) су сви подаци наведени у захтеву за остваривање права на подстицаје тачни и истинити;
5) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом
којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у
електронском пословању и овим правилником.
Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и:
1) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са
одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр.
18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на
подстицаје ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по овом
захтеву може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву за остваривање
права на подстицаје, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства,
односно пољопривредног газдинства,
или
2) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са
одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање
права на подстицаје ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка
по овом захтеву прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.
Електронски образац захтева из 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева
потврђује да је изршио попуњавање и да подноси електронски захтев за остваривање права на
подстицаје у складу са овим правилником.
Члан 5.
Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје за грла предата кланици, у
коме је подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву
за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање по
захтеву, из члана 4. став 4. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми,
непосредно у оквиру софтверског решења еАграр копија пријемнице за откупљена грла са
спецификацијом грла за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, оверена од
стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора, која је дата у Прилогу – Пријемница за
откупљена товна грла, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје за извезена грла или грла
упућена на територију АП КиМ, у коме је подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа
за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид,
прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су
неопходни за одлучивање по захтеву, из члана 4. став 4. тачка 1) овог правилника, прилаже се у
електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:
1) копија откупног листа или признанице издата подносиоцу захтева од стране лица које је
регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП КиМ и које је извршило извоз
товних грла, односно превоз на територију АП КиМ, односно копија рачуна или фактуре издате
од стране подносиоца захтева лицу које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на
територију АП КиМ и које је извршило извоз товних грла, односно превоз на територију АП
КиМ;
2) копија међународне ветеринарске потврде (сертификата) за извезена грла, односно копија
ветеринарског сертификата за домаћа грла намењена клању након отпреме, за грла упућена на
територију АП КиМ;
3) копија списка грла која су извезена, односно упућена на територију АП КиМ са подацима о
идентификационом броју грла, оверена од стране ветеринарског инспектора;
4) копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински
поступак за извезена грла.
Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје за товна грла у власништву
подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), у коме је
подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за
остваривање права на подстицајеможе да изврши увид, прибави и обради личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање по
захтеву, из члана 4. став 4. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми,
непосредно у оквиру софтверског решења еАграр и копија уговора између власника животиње
и држаоца животиња овереног од стране надлежног јавног бележника, који нарочито садржи:
1) податке о броју газдинства на којем се животиња налази;
2) име и презиме држаоца животиње, односно власника газдинства;
3) име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава;
4) податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, који одговарају подацима
из Централне базе података.
Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац дао
изјаву да ће самостално за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје
прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су
неопходни за одлучивање у складу са овим правилником, из 4. став 4. тачка 2) овог правилника,
прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:
1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно
одговорног лица подносиоца захтева;
2) очитана биометријска лична карта члана породичног пољопривредног газдинства ако је тај
члан породичног пољопривредног газдинства власник товних грла која су предмет захтева за
остваривање права на подстицаје;
3) оригинал документације из ст. 1–3. овог члана.
Члан 6.
Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје у складу са
овим правилником, аутентикује се.
За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у
складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.
У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са
Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске
идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска
идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном
поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.
У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке
утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости
замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема
електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује
електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.
Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање права на
подстицаје у складу са овим правилником користећи електронску идентификацију високог
нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.
Члан 7.
Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.
Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система
електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.
Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења
услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.
Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе
обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се
уређује електронска управа.
Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје у складу са
овим правилником, пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са
Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља
јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву
корисника електронске управе.
Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси
eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког
Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације
ConsentID.
Техничку подршку подносиоцу захтева за остваривање права на подстицаје у вези са
електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:
1) овлашћено лице Управе;
2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих
послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим
се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде;
3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,
односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје у складу са овим
правилником.
Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину
попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права на подстицаје,
као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли
Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб
презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.
Члан 8.
Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским
путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном
тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.
Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља
се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске
доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.
Акта која у вези са остваривањем права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних
овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у
форми електронског документа.
Ако се у поступку за остваривање права доставља оригинал акта, односно документа који је
претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно
документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
За потребе остваривања права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења
може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са
изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.
Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са
оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу
са законом.
Члан 9.
Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за
остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су
установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је
орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу
провере.
Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог
прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора
корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у
електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци
о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује
Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и
порески идентификациони број.
Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје
надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица
(јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података
којима се приступало.
Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1−3. овог члана
у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се
прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском
облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Члан 10.
Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 4. овог правилника, као и
других захтева и поднесака за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником,
преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски
документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује
канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.
Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.
Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је
поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема
и напредни електронски печат Управе.
Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским
временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од
поверења у електронском пословању.
Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за
остваривање права на подстицаје и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта
за остваривање права.
Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру
остваривање права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које
су интерног карактера.
Члан 11.
Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је тај
захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли
подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје одговарају подацима из
приложене документације, односно подацима из регистара и евиденција у електронском облику
из члана 9. овог правилника.
Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, ако уз захтев за
остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако
подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из
регистара и евиденција у електронском облику из члана 9. овог правилника, Управа обавештава
подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај
захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење
на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са
законом којим се уређује општи управни поступак.
На основу уредно поднетог захтева за остваривање права на подстицаје који испуњава прописане
услове за остваривање права на подстицаје у складу са законом којим се уређују подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, директор Управе доноси решење којим
се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје у износу утврђеном у складу са посебним
прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и налаже
исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у
Регистру.
Члан 12.
Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права
на подстицаје у складу са овим правилником, Управа доставља кориснику софтверског решења
еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим
правилником.
На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у
папирном облику.
Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном
облику.
Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић
корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим
се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.
Члан 13.
Изузетно од члана 3. став 3. овог правилника, захтев за остваривање права на подстицаје по
првом јавном позиву у 2023. години, подноси се за грла предата кланици или извезена, односно
упућена на територију АП КиМ од 1. јула 2022. године.
Члан 14.
Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника
решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.
Члан 15.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину
остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
(„Службени гласник РСˮ, бр. 104/18, 3/19 и 139/22).
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србијеˮ.
Број 110-00-68/2023-09
У Београду, 21. априла 2023. године
Министар,
Јелена Танасковић, с.р.

Извор: УАП, НОВОСТИ

Srodni tekstovi

Оставите коментар