Од 3 до 10 милиона динара субвенције државе за сточаре

Аутор: Gdjakovic
611 посета

Јавни позив за подстицајe за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње расписан је данас, 15. августа и трајаће до 15. септембра 2023. године.

Подстицаји се односе на набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца и коза и свиња, као и пчелињих матица.

Животиња која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје треба да буде  обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство  и да има педигре, односно уверење о пореклу, у складу са законом којим се уређује сточарство.

Највиши укупни износ подстицаја који подносилац може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи:

  • 3.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза, свиња и пчелињих матица
  • 5.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла говеда (јуница товних раса, јуница млечних и комбинованих раса , бикова товних раса узраста, стеоних јуница)
  • 10.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла говеда (бикова млечних и комбинованих раса).

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

П Р А В И Л Н И К О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, 68/23

од 11. августа 2023. године)

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програму који се односи на унапређење конкурентности кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и по врсти подстицаја.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) добављач јесте правно лице и предузетник који обавља трговину, као и пољопривредник који је регистрован у складу са прописом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и који у погледу пољопривредних производа који су предмет регистрације има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина;

2) квалитетнo приплоднo грлo јесте говедо, овца, коза, свиња и пчела које испуњава прописане услове у погледу порекла, екстеријера, расних и производних особина, услове за увођење у приплод, као и друге прописане услове у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) педигре јесте документ о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне домаће животиње, у складу са законом којим се уређује сточарство;

4) уверење о пореклу јесте документ о познатом пореклу приплодне домаће животиње, у складу са законом којим се уређује сточарство;

5) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

6) примарна сточарска пољопривредна производња јесте производња млека (крављег, овчијег и козијег), производња меса (тов јунади, тов у систему „крава – теле”, производња прасади за тов, узгој оваца и коза ради производње меса), као и производња меда и других пчелињих производа;

7) крава јесте женско грло говеда узраста од 24 месеца;

8) реализација инвестиције јесте извршење радњи везаних за куповину предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање предмета инвестиције у функцију даље репродукције на пољопривредном газдинству.

9) предрачун јесте профактура, предуговор, понуда или друга врста предрачуна која садржи: назив и седиште добављача, датум издавања предрачуна; расу и узраст грла; појединачну вредност по грлу и укупну вредност предмета инвестиције; податке о порезу на додату вредност; начин и рок испоруке, као и друге податке који се односе инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје.

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 3.

Подстицаји из члана 1. овог правилника односе се на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

1) грла говеда, и то:

(1) јуница товних раса узраста од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) јуница млечних и комбинованих раса узраста од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) бикова товних раса узраста од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,

(4) стеоних јуница узраста од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,

(5) бикова млечних и комбинованих раса узраста од 36 до 72 месеца у моменту издавања предрачуна за набавку;

2) грла оваца и коза, и то:

(1) оваца – двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) коза – двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) двисци узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

3) грла свиња, и то:

(1) назимица узраста до девет месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) супрасних назимица осемењених најкасније до девет месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) нерастова узраста до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

4) пчелињих матица.

Члан 4.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза и други оперативни трошкови;

5) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

6) набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 5.

Право на подстицаје из члана 3. тачка 1) подтачке (1) – (4), и тач. 2) – 4) овог правилника остварује:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација;

7) манастир и црква.

Предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга из става 1. тач. 2) – 4) овог члана остварују право на подстицаје ако:

1) су уписани у Регистар привредних субјеката;

2) у Агенцији за привредне регистре:

(1) није регистровано да им је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) није регистровано да су осуђивани због привредног преступа,

(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга из става 2. овог члана остварују право на подстицаје ако:

1) су разврстани у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Земљорадничка задруга из става 3. овог члана остварује право на подстицаје и ако има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Средња школа из става 1. тачка 5) овог члана остварује право на подстицаје и ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација из става 1. тачка 6) овог члана остварује право на подстицаје и ако:

1) је уписана у Регистар научноистраживачких организација у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност;

2) се научноистраживачка делатност обавља у области пољопривреде.

Манастир и црква из става 1. тачка 7) овог члана остварују право на подстицаје и ако су уписани у Регистар цркава и верских заједница у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Члан 6.

Право на подстицаје из члана 3. тачка 1) подтачка (5) овог правилника остварује установа која:

1) је уписана у судски регистар у складу са законом којим се уређује поступак за упис у судски регистар;

2) је уписана у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима, у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) испуњава прописане услове и спроводи послове центра за репродукцију животиња и вештачко осемењавање у складу са законом којим се уређује сточарство и законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 7.

Лице из чл. 5. и 6. овог правилника остварује право на подстицаје ако је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу;

2) у Регистру има пријављено гајење одговарајуће врсте животиња (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају);

3) у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства.

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

6) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

8) животиња која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје има педигре, односно уверење о пореклу, у складу са законом којим се уређује сточарство;

9) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 8.

Лице из члана 5. овог правилника, које испуњава услове из члана 7. овог правилника, остварује право на подстицаје и ако:

1) је инвестицију у куповину квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице, која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у потпуности реализовало у периоду од дана истека рока за подношење захтева за остваривање права на подстицаје по претходном јавном позиву до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје по текућем јавном позиву;

2) је износ појединачног рачуна за набавку квалитетног приплодног грла говеда, оваца, коза или свиња већи од 100.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију за набавку квалитетног приплодног грла говеда, оваца, коза или свиња већи од 50.000 динара, односно ако је износ појединачног рачуна за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица већи од 20.000 динара и ако је на рачуну износ за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица већи од 20.000 динара;

3) је власник животиње која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје;

4) је животиња која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

5) на пољопривредном газдинству има одговарајући број животиња, у зависности од врсте подстицаја из члана 3. тачка 1) подтачке (1) – (4), и тач. 2) – 4) овог правилника, и то:

(1) за инвестиције за набавку јуница и бикова товних раса из члана 3. тачка 1) подтачке (1) и (3) овог правилника – ако на пољопривредном газдинству има најмање пет а највише 100 крава товних раса;

(2) за инвестиције за набавку јуница млечних и комбинованих раса из члана 3. тачка 1) подтачка (2) овог правилника – ако на пољопривредном газдинству има најмање три а највише 100 крава млечних, односно комбинованих раса;

(3) за инвестиције за набавку стеоних јуница из члана 3. тачка 1) подтачка (4) овог правилника – ако на пољопривредном газдинству има најмање три а највише 200 крава;

(4) за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза из члана 3. тачка 2) овог правилника – ако на пољопривредном газдинству има најмање десет а највише 400 грла оваца и коза;

(5) за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла свиња из члана 3. тачка 3) овог правилника – ако на пољопривредном газдинству има најмање 10 а највише 1.000 грла свиња,

6) за инвестиције за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица из члана 3. тачка 4) овог правилника – ако на пољопривредном газдинству има најмање пет а највише 500 кошница пчела.

Члан 9.

Установа из члана 6. овог правилника, која испуњава услове из члана 7. овог правилника, остварује право на подстицаје и ако:

1) реализација инвестиције која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, није започета до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

2) има предрачун за набавку бикова из члана 3. тачка 1) подтачка (5) овог правилника;

3) прихватљиве инвестиције и трошкове реализује под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се одобрава коришћење подстицаја и у том року министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) достави прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 10.

Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих финансијских средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 3. овог правилника.

Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје по истом јавном позиву, који може обухватити једну или више врста подстицаја из члана 3. овог правилника, односно једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја, у складу са јавним позивом.

Члан 11.

Лице које испуњава опште и посебне услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником започиње остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за остваривања права, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице, и сл), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

У оквиру електронског обрасца захтева за остваривање права на поједину врсту подстицаја у складу са овим правилником, подносилац захтева, односно одговорно лице подносиоца захтева, врши избор једне од следеће две изјаве, и то:

1) изјаве подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по овом захтеву може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву за остваривање права на подстицаје, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства,

или

2) изјаве подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка по овом захтеву прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) категорија подносиоца захтева из члана 5. став 1. овог правилника,

(2) име и презиме, односно назив,

(3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(4) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(5) број телефона,

(6) електронску пошту,

(7) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(8) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту: Централна база);

2) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Поред података из става 4. овог члана, електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје из члана 3. тачка 1) подтачке (1) – (4), и тач. 2) – 4) овог правилника, обухвата и:

1) податке о реализованој инвестицији по сваком појединачном рачуну о набавци која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) врсту подстицаја из члана 3. овог правилника,

(2) број и датум издавања рачуна,

(3) назив, правна форма и место седишта добављача, односно име и презиме, место седишта и број пољопривредног газдинства (БПГ) ако је добављач пољопривредник са својством трговца у складу са законом којим се уређује трговина,

(4) вредност рачуна са порезом на додату вредност,

(5) вредност рачуна без пореза на додату вредност,

(6) идентификациони број грла из Централне базе, која су предмет набавке по рачуну;

2) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да је јуница која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје стеона – ако је предмет захтева остваривање права на подстицаје из члана 3. тачка 1) подтачка (4) овог правилника;

3) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

(2) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,

(3) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,

(4) је власник животиње која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје,

(5) је животиња која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство,

(6) животиња која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје има педигре, односно уверење о пореклу, у складу са законом којим се уређује сточарство,

(7) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити.

Поред података из става 4. овог члана, електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје из члана 3. тачка 1) подтачка (5) овог правилника, обухвата и:

1) податке о инвестицији по сваком појединачном предрачуну за набавку која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) врсту подстицаја из члана 3. овог правилника,

(2) број и датум издавања предрачуна,

(3) назив, правна форма и место седишта добављача, односно име и презиме, место седишта и број пољопривредног газдинства (БПГ) ако је добављач пољопривредник са својством трговца у складу са законом којим се уређује трговина,

(4) вредност предрачуна са порезом на додату вредност,

(5) вредност предрачуна без пореза на додату вредност;

2) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

(2) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,

(3) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,

(4) животиња која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје има педигре, односно уверење о пореклу, у складу са законом којим се уређује сточарство,

(5) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је изршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

Члан 12.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје из члана 3. тачка 1) подтачке (1) – (4), и тач. 2) – 4) овог правилника, у коме је подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку за одлучивање по захтеву, из члана 11. став 3. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) рачун за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице из члана 3. овог правилника односно копија електронске фактуре, у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање, који садрже идентификациони број животиње, као и назнаку да је предмет набавке стеона јуница, ако се захтев подноси за подстицаје из члана 3. тачка 1. подтачка (4) овог правилника;

2) отпремница за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице из члана 3. овог правилника, односно копија електронске отпремнице, односно копија отпремнице која је учитана у систем електронских фактура као прилог електронске фактуре, односно копија међународног товарног листа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то:

(1) копија потврде о преносу средстава или извода, оверених од стране банке,

(2) копија потврде међународне финансијске трансакције – swift, оверене од стране банке – када je подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције,

(3) фискални исечак, односно копија фискалног рачуна у складу са законом којим се уређује фискализација, а који се могу доставити само у случају када је физичко лице извршило плаћање готовином;

4) копија јединствене царинске исправе – ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

5) копија уверења о здравственом стању животиња, овереног од стране надлежног ветеринарског инспектора;

6) копија педигреа или уверења о пореклу за животињу која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје;

7) копија попуњеног Обрасца – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део – ако је подносилац захтева земљорадничка задруга.

8) ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга – копија потврда Агенције за привредне регистре да за подносиоца захтева није:

(1) регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) регистровано да је осуђиван због привредног преступа,

(3) регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје из члана 3. тачка 1) подтачка (5) овог правилника, у коме је подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку за одлучивање по захтеву, из члана 11. став 3. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр копија предрачуна за набавку грла.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје, у коме је подносилац дао изјаву да ће самостално за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником, из члана 11. став 3. тачка 2) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно одговорног лица подносиоца захтева;

2) оригинал документације из става 1. овог члана, односно документације из става 2. овог члана, у зависности од врсте подстицаја.

Ако се уз електронски образац захтева из ст. 1. – 3. овог члана прилаже документација на страном језику, истовремено се прилаже и превод те документације на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Дигитализацију документа из става 3. тачка 2) овог члана, за потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, поред лица утврђених законом којим се уређује електронски документ, може извршити и:

1) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде (у даљем тексту: пољопривредни саветодавац);

2) пољопривредни и ветеринарски инспектор;

3) одгајивачка организација, у складу са законом којим се уређује сточарство;

4) орган јединице локалне самоуправе.

Члан 13.

Управа прибавља по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак:

1) податке о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, из надлежности Пореске управе;

2) податке о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, из надлежности органа јединице локалне самоуправе;

3) податке, односно потврду од надлежног органа јединице локалне самоуправе, да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) податке, односно потврду од надлежног покрајинског органа да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

5) податке о подносиоцу захтева, односно копију извода из Регистра привредних субјеката – ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга;

6) податке о разврставању правног лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство – ако је подносилац захтева привредно друштво или земљорадничка задруга;

7) копију акта о мрежи средњих школа и решења о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издатих од стране министарства надлежног за послове образовања – ако је подносилац захтева средња школа;

8) копију акта о упису у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност – ако је подносилац захтева научноистраживачка организација;

9) копију акта о упису у Регистар цркава и верских заједница који води министарство надлежно за послове правде – ако је подносилац захтева црква или верска заједница.

10) копију акта о упису у судски регистар у складу са законом којим се уређује поступак за упис у судски регистар и решења о упису у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима, у складу са законом којим се уређује сточарство – ако је подносилац захтева установа која испуњава прописане услове и спроводи послове центра за репродукцију животиња и вештачко осемењавање у складу са законом којим се уређује сточарство и законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 14.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

Члан 15.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева за подстицаје, у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде;

3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за подстицаје.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Члан 16.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са поступком за остваривање права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права на подстицаје доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

Члан 17.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за вођење поступка за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1 – 3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

Члан 18.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 11. овог правилника, као и других захтева и поднесака у оквиру остваривања права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Члан 19.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 17. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, или ако уз захтев за остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 17. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) ако је поднет од стране лица које не испуњава услове из чл. 5. и 6. овог правилника;

2) ако није поднет у року одређеном јавним позивом;

3) ако није поднет путем софтверског решења еАграр;

4) ако подносилац не уреди свој захтев на начин из става 2. овог члана;

5) у другим случајевима у складу са законом.

Ако се провером података из регистара и евиденција у електронском облику из члана 17. овог правилника утврди да подносилац захтева има доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, или има неизмирене доспеле обавезе по основу јавних прихода, Управа о томе обавештава подносиоца захтева и омогућава му да у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, измири дуговања, односно обавезе, уз упозорење на правне последице ако не испуни услове за остваривање права на подстицаје, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак и овим правилником.

Ако је административном провером утврђено да захтев испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје и ако по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје у износу утврђеном у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

Решењем из става 5. овог члана кориснику подстицаја за инвестиције из члана 3. тачка 1) подтачка (5) овог правилника одређује се рок у коме је дужан да у потпуности реализује одобрену инвестицију из предрачуна и Управи поднесе документацију којом се доказује реализација одобрене инвестиције.

Корисник подстицаја из става 6. овог члана дужан је да у потпуности реализује инвестицију под условима, на начин и у року одређеним решењем којим је одобрено коришћење подстицаја и у том року Управи достави документацију из члана 12. став 1. тач. 1) – 6) овог правилника, којом доказује реализацију одобрене инвестиције.

Решење из става 5. овог члана садржи и податке о обавезама корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Члан 20.

Ако у року за реализацију инвестиције одређеном решењем из члана 19. став 6. овог правилника добављач престане да постоји или му буде изречена забрана обављања делатности, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја може Управи поднети захтев за промену добављача.

Уз захтев за промену добављача из става 1. овог члана, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља доказ о престанку рада, односно изрицању забране обављања делатности добављачу, као и предрачун другог добављача.

Ако у року за реализацију инвестиције одређеном решењем из члана 19. став 6. овог правилника, добављач промени делатност или престане да врши продају одобреног предмета инвестиције, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја може Управи поднети захтев за промену добављача.

Уз захтев за промену добављача из става 3. овог члана, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља доказ о промени делатности добављача, односно изјаву добављача да је престао да врши продају одобреног предмета инвестиције, као и предрачун другог добављача.

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са решењем из члана 19. став 6. овог правилника, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја може Управи поднети захтев за промену предмета инвестиције исте врсте.

Уз захтев за промену предмета инвестиције из става 5. овог члана, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља изјаву добављача да није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са решењем из члана 19. став 6. овог правилника, са образложењем поремећаја на тржишту у конкретном случају, као и понуду добављача за други истоврсни предмет инвестиције.

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у року за реализацију инвестиције утврђеном решењем из члана 19. став 6. овог правилника, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја може Управи поднети захтев за продужетак рока за реализацију инвестиције.

Уз захтев за продужетак рока за реализацију инвестиције из става 7. овог члана, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља: изјаву добављача да није у могућности да испоручи предмет инвестиције у року утврђеном решењем из члана 19. став 6. овог правилника, са образложењем поремећаја на тржишту у конкретном случају.

Управа врши административну обраду захтева из ст. 1, 3, 5. и 7. овог члана, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.

Захтев из ст. 1, 3, 5. и 7. овог члана поднет од стране лица којем није утврђено право на коришћење подстицаја, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца којем је утврђено право на коришћење подстицаја, Управа одбацује решењем.

Директор Управе решењем одобрава промену добављача, односно промену предмета инвестиције, односно продужетак рока за реализацију инвестиције.

Ако је вредност новог предмета инвестиције из захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, мања од вредности предмета инвестиције утврђене решењем из члана 19. став 6. овог правилника, Управа решењем из става 11. овог члана налаже подносиоцу захтева да врати вишак новчаних средстава.

Ако је вредност новог предмета инвестиције из захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, већа од вредности предмета инвестиције утврђене решењем из члана 19. став 6. овог правилника, решењем из става 11. овог члана не може се одобрити додатни износ подстицаја.

Члан 21.

Ако услед промењених околности лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 19. став 6. овог правилника, односно решењем из члана 20. став 11. овог правилника, може пре истека рока за реализацију инвестиције Управи поднети захтев за повраћај исплаћених новчаних средстава.

Уз захтев из става 1. овог члана лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља доказе којима се чини вероватним наступање промењених околности услед којих није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 19. став 6. овог правилника, односно решењем из члана 20. став 11. овог правилника.

Захтев из стaва 1. овог члана поднет од стране лица којем није утврђено право на коришћење подстицаја, преурањен и неблаговремен захтев, као и захтев послат факсом, Управа одбацује решењем.

Директор Управе решењем одобрава повраћај исплаћених средстава са инструкцијама за уплату и роком за уплату који је 15 дана од дана пријема решења.

Лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја које врати новчана средства у складу са решењем из става 4. овог члана, не сноси правне последице непридржавања обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Члан 22.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Члан 23.

Корисник подстицаја дужан је да животињу која је предмет подстицаја не отуђи и наменски користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству, и то:

1) квалитетно приплодно грло говеда и квалитетну приплодну пчелињу матицу – најмање три године од дана набавке;

2) квалитетно приплодно грло оваца, коза и свиња – најмање две године од дана набавке.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла, односно у случају угинућа пчелињег друштва у које је унета квалитетна приплодна пчелиња матица у периоду из става 1. овог члана, корисник подстицаја није дужан да врати подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања Управи исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске службе.

V. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА ПО КОРИСНИКУ

ПОДСТИЦАЈА И ПО ВРСТИ ПОДСТИЦАЈА

Члан 24.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност и других неприхватљивих трошкова из члана 4. овог правилника, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 12. став 1. тачка 4) овог правилника.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Увећање максималног износа подстицаја за подручја одређених управних округа у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју утврђује се према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева.

Максимални износи подстицаја по квалитетном приплодном грлу јесу:

1) за набавку јунице млечне и комбиноване расе из члана 3. тачка 1) подтачка (2) овог правилника -140.000 динара;

2) за набавку јунице и бика товне расе из члана 3. тачка 1) подтачке (1) и (3) овог правилника – 125.000 динара;

3) за набавку стеоне јунице из члана 3. тачка 1) подтачка (4) овог правилника – 170.000 динара;

4) за набавку бика млечних и комбинованих раса из члана 3. тачка 1) подтачка (5) овог правилника – 1.500.000 динара;

5) за набавку двиске – овце и козе из члана 3. тачка 2) подтачке (1) и (2) овог правилника – 25.000 динара;

6) за набавку двиска из члана 3. тачка 2) подтачка (3) овог правилника – 35.000 динара;

7) за набавку назимице из члана 3. тачка 3) подтачка (1) овог правилника – 18.000 динара;

8) за набавку супрасне назимице и нераста из члана 3. тачка 3) подтачке (2) и (3) овог правилника – 24.000 динара;

9) за набавку пчелиње матице из члана 3. тачка 4) овог правилника – 600 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који подносилац може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи:

1) 3.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза, свиња и пчелињих матица из члана 3. тач. 2) – 4) овог правилника;

2) 5.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла говеда из члана 3. тачка 1) подтачке (1) – (4) овог правилника;

3) 10.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла грла говеда из члана 3. тачка 1) подтачка (5) овог правилника.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 26.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РСˮ, бр. 48/18, 29/19, 48/19, 25/20 и 17/23).

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број: 110-00-00128/2023-09

У Београду, 10. августа 2023. године МИНИСТАР

Јелена Танасковић

Образац

ТАБЕЛА ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ

Назив и седиште земљорадничке задруге: __________________________________

Број пољопривредног газдинства земљорадничке задруге:

__________________________________

Подаци о најмање пет чланова земљорадничке задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу:

Редни број Име и презиме члана задруге Број пољопривредног газдинства Потпис

1.

2.

3.

4.

5.

Место и датум: Потпис одговорног лица

Правилник набавка грла МПШВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

1 коментар

Violeta Popović 14. август 2023. - 20:06

A šta će mo mi sa jednom kravom, ministarka u martu ove godine izjavila da će podsticaj za nabavku junica ostvariti seljaci koji imaju i jednu kravu, ja kupila junucu steonu u aprilu za 240000 din, pozajmila 1000e i sad nemam pravo. Sitotinjooo i Bogu si teška😧😑

Одговори

Оставите коментар