Објављујемо Уредбу о субвенцијама у пољопривреди у целости

Аутор: Gdjakovic
561 посета
УРЕДБA О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ  И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2024. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом уредбом прописује се за буџетску 2024. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину.
Члан 2.
Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 – Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 1.300.000.000 динара од чега 1.200.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12), која се распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 – Директна плаћања, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 64.429.574.000 динара, од чега се износ од 61.640.504.683 динара распоређује у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 – Мере руралног развоја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 8.000.000.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 – Посебни подстицаји, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 300.000.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2025. годину у износу од 4.720.500.000 динара, из средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2026. годину у износу од 4.720.500.000 динара из средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.
Члан 3.
У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе износ од 30.065.878 динара расподељује се за захтеве који ће бити решени у текућој години.
У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе износ од 305.577.683 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, износ од 1.500.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 304.077.683 динара.
У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе износ од 909.089.969 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, износ од 2.496.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 906.593.969 динара.
У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе износ од 6.000.000 динара расподељује се за захтеве који ће бити решени у текућој години.
Средства из ст. 1 – 4. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама у складу са Табелом која је дата у Прилогу 1 – ТАБЕЛА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ПО РЕШЕЊИМА СУДСКИХ ПРЕСУДА, РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА ПО ДРУГОСТЕПЕНИМ РЕШЕЊИМА, КАО И ПО НОВИМ РЕШЕЊИМА ДОНЕТИМ У ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ НАКОН ПОНИШТАВАЊА ПОБИЈАНОГ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ОД СТРАНЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА, ПО ОСНОВУ ДОНЕТИХ, А НЕИСПЛАЋЕНИХ РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, КАО И ЗАХТЕВА КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕШЕНИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 4.
Средства из члана 2. ове уредбе распоређују се за следеће програмске активности/пројекте:
1) директна плаћања;
2) мере руралног развоја;
3) кредитну подршку у пољопривреди;
4) посебне подстицаје;
5) ИПАРД подстицаје.
Исплата подстицаја из става 1. овог члана врши се на рачун корисника подстицаја код пословне банке до износа финансијских средстава из члана 2. ове уредбе, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Ако се у поступцима за остваривање права на подстицаје из става 1. овог члана утроше финансијска средства из става 2. овог члана, Управа за аграрна плаћања решењем одбија захтеве, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, услед недостатка расположивих финансијских средстава.
Члан 5.
Обим средстава за директна плаћања износи 61.334.927.000 динара.
Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће врсте подстицаја:
1) премију за млеко за четврти квартал 2023. године и први квартал 2024. године у износу од 8.000.000.000 динара;
2) основне подстицаје за биљну производњу у износу од 30.000.000.000 динара;
3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, краве дојиље, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 15.884.927.000 динара;
4) подстицаје за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња у износу од 5.250.000.000 динара;
5) подстицаје за кошнице пчела у износу од 1.150.000.000 динара;
6) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 1.000.000.000 динара;
7) подстицаје за конзумну рибу у износу од 50.000.000 динара.
Члан 6.
Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за:
1) премију за млеко које испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека у износу од 19 динара по литру млека;
2) основне подстицаје за биљну производњу у износу од 18.000 динара по хектару;
3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 40.000 динара по грлу;
4) подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 40.000 динара по грлу;
5) подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 10.000 динара по грлу;
6) подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 18.000 динара по грлу;
7) подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 100 динара по грлу;
8) подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 140 динара по грлу;
9) подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;
10) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;
11) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу;
12) подстицаје за тов јунади у износу од 22.000 динара по грлу у тову;
13) подстицаје за тов јагњади у износу од 3.000 динара по грлу у тову;
14) подстицаје за тов јаради у износу од 3.000 динара по грлу у тову;
15) подстицаје за тов свиња у износу од 1.500 динара по грлу у тову;
16) подстицаје за кошнице пчела у износу од 1.000 динара по кошници;
17) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 20.000 динара по грлу;
18) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од десет динара по килограму произведене рибе.
Члан 7.
Директна плаћања из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе.
Члан 8.
Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја износи 7.090.910.031 динар.
Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за мере руралног развоја које обухватају подршку програмима који се односе на:
1) унапређење конкурентности у износу од 4.825.010.031 динар и то за:
(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства у износу од 3.825.010.031 динар, од чега за:
– подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља у износу од 810.000.000 динара, од чега за подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака и хмеља у износу од 310.000.000 динара и за подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада винове лозе у износу од 500.000.000 динара;
– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 3.015.010.031 динар, од чега за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 612.000.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње у износу од 2.000.000.000 динара и инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 403.010.031 динар;
(2) управљање ризицима (регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње) у износу од 1.000.000.000 динара;
2) очување и унапређење животне средине и природних ресурса у износу од 1.055.900.000 динара, и то за:
(1) органску производњу у износу од 750.000.000 динара, од чега за:
– органску биљну производњу у износу од 350.000.000 динарa,
– органску сточарску производњу у износу од 400.000.000 динара;
(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у износу од 305.900.000 динара, од чега за:
– очување биљних генетичких ресурса у износу од 900.000 динара,
– очување животињских генетичких ресурса у износу од 305.000.000 динара,
3) подстицаје за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима у укупном износу од 400.000.000 динара, и то за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре;
4) подстицаје за унапређење система креирања и преноса знања у укупном износу од 810.000.000 динара, и то за подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди.
Члан 9.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва – подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака и хмеља, алинеја друга – подршка за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 50% од вредности поједине врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 65% од вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва – подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада винове лозе ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 60% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (2) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% плаћене премије осигурања, односно у максималном износу од 45% плаћене премије осигурања у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно у максималном износу од 70% плаћене премије осигурања на подручју Моравичког, Златиборског, Подунавског, Шумадијског, Колубарског, Мачванског и Расинског управног округа и града Београда.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја прва ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 250% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја друга ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја прва, и тач. 3) и 4) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 100% од вредности поједине врсте мере.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја друга ове уредбе исплаћују се по јединици мере, и то:
1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;
2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;
3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;
4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;
5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;
6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;
7) домаћи – брдски коњ, нониус и липицанер (сва грла старија од шест месеци) у износу од 30.000 динара по грлу;
8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци) у износу од 10.000 динара по грлу;
9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне крмаче) у износу од 12.000 динара по грлу;
10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови) у износу од 6.000 динара по грлу;
11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци) у износу од 4.000 динара по грлу;
12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, баљуша, бардока, липска, шарпланинска, влашићка, влашко виторога и каракачанска), баура, чоканска цигаја (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;
13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;
14) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови) у износу од 400 динара по грлу.
Члан 10.
Подстицаји за мере руралног развоја из члана 8. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе.
Члан 11.
Максимални износи подстицаја за директна плаћања и мере руралног развоја увећавају се за 10% за Топлички, Јабланички и Пчињски управни округ, осим за подстицаје за мере руралног развоја из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја прва и тачка 4) ове уредбе.
Члан 12.
Обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди износи 1.269.934.122 динара од чега 1.169.934.122 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12).
Члан 13.
Подстицаји за кредитну подршку у пољопривреди из члана 12. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе.
Члан 14.
Обим средстава за посебне подстицаје износи 294.000.000 динара.
Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће посебне подстицаје:
1) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству у износу од 155.000.000 динара;
2) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди) у износу од 1.400.000 динара;
3) подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију у износу од 137.600.000 динара.
Члан 15.
Посебни подстицаји из члана 14. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе.
Члан 16.
Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 5. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.
Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 6. ове уредбе износи 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.
Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 7. ове уредбе износи 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.
Средства из ст. 1 – 3. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама и према јавним позивима у складу са табелом распореда буџета за ИПАРД програм која је дата у Прилогу 2 – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 17.
Подстицаји из члана 16. ове уредбе исплаћују се у максималном износу прописаним Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије и посебним прописима.
Члан 18.
Подстицаји из члана 16. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. ст. 5 – 7. ове уредбе.
Члан 19.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 Број: 110-144/2024-1
У Београду, 11. јануара 2024. године

Srodni tekstovi

2 коментари

Slavica 14. јануар 2024. - 11:11

Nisam dobila subvencije za poljoprivredu iako sam dobila rešenje o isplati do 01.11.2023.obraćala sam se telefonom. Imejlom E agraru ništa mi nije odgovoreno kome da se obratim?

Одговори
Slavica subvencije 14. јануар 2024. - 11:13

Nisam dobila subvencije za poljoprivredu iako sam dobila rešenje o isplati do 01.11.2023.obraćala sam se telefonom. Imejlom E agraru ništa mi nije odgovoreno kome da se obratim? Verovatno nisam jedina

Одговори

Оставите коментар