Објављен је нови правилник за приплодна грла

Аутор: Gdjakovic
470 посета

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

– „Службени гласник РСˮ, број 17 од 2. марта 2023. године –

Члан 1.
У Правилнику о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РСˮ, бр. 48/18, 29/19, 48/19 и 25/20), у члану 6. тачка 11) мења се и гласи:
„11) по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.ˮ

Како препознати птичији грип, симптоми и начини преношења заразе

Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.
Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих финансијских средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 3. овог правилника.
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у ______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: захтев).
Подносилац захтева може поднети само један захтев по истом јавном позиву, који може обухватити једну или више врста подстицаја из члана 3. овог правилника, односно једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја, у складу са јавним позивом.ˮ

Искуство из прве руке: Како зарадити у товном говедарству

Члан 3.
У члану 9. став 1. речи: „Уз захтев из члана 8. овог правилника доставља се:ˮ замењују се речима: „За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:ˮ.

Члан 4.
У члану 10. став 1. реч: „достављаˮ замењује се речима: „за остваривање права на подстицаје потребни суˮ.
У ставу 3. речи: „уз захтев достављаˮ замењују се речима: „за остваривање права на подстицаје потребни су и акт о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања, каоˮ.
У ст. 4. и 5. речи: „уз захтев достављаˮ замењују се речима: „за остваривање права на подстицаје потребан јеˮ.

Члан 5.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:
„Захтев поднет од стране лица које у складу са чланом 5. овог правилника нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са документацијом из члана 9. став 1. тач. 1) – 4) овог правилника која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева из члана 8. овог правилника, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом јавном позиву, Управа одбацује решењем.ˮ.

Испитивање квалитета свињских трупова. Зашто?

Члан 6.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
Ако је административном провером утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе решењем утврђује право на подстицаје и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.ˮ.

Члан 7.
Образац 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у ______ години, који је одштампан уз Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РСˮ, бр. 48/18, 29/19, 48/19 и 25/20) и чини његов саставни део, замењује се новим Обрасцем 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у ______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.
Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Свињарство је опасности, какво је решење?

Број: 110-00-225/2022-09
МИНИСТАР

У Београду, 1. марта 2023. године

 

Јелена Танасковић

Цео правилник и обрасци су испод:

4827022.0116.44-1

 

 

 

 

Srodni tekstovi

1 коментар

Iznogud 15. март 2023. - 12:46

Priplodna grla su procitala pravilnik i uputila zamerke,primedbe i predloge nadleznom ministru,…

Одговори

Оставите коментар