Објављен нови јавни позив и продужена три актуелна

Аутор: Gdjakovic
606 посета

Расписан јавни позив за воћарство, продужени рокови за подстицаје за генетичке ресурсе, винову лозу и млеко

Јавни позив за субвенције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља расписан је 17. јула и трајаће до 17. августа 2023. године, док ће подношење захтева за подстицаје за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу 2023. године трајати до 15. септембра 2023. године.

Крајњи рокови за пријаву на актуелне јавне позиве су продужени и сви пољопривредни произвођачи могу да се пријаве за подстицаје закључно са следећим датумима:

● очување генетичких ресурса до 31. јула 2023. године

● подизање вишегодишњих засада винове лозе до 31. јула2023. године

● премијa за млеко за други квартал до 1. септембра 2023. године

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада воћака и хмеља обухватају подстицаје за:

1) набавку садница воћака и хмеља;

2) набавку наслона за производне засаде воћака и хмеља;

3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема земљишта), односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице и/или малине, са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама, као и супстрата за класичне засаде боровница и/или малина на банковима;

4) хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу, односно испитивање механичког састава земљишта (у даљем тексту: анализа земљишта).

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

П Р А В И Л Н И К О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА КРОЗ ПОДРШКУ ПОДИЗАЊА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА И ХМЕЉА („Службени гласник РС”, број 58 од 14. јула 2023. године)

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја и по врсти поједине мере.

Значење појмова

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

2) површина подигнутог производног засада јесте површина активног засада у коју нису укључени путеви, прилази, мочварно земљиште, клизиште, водене акумулације, као и други објекти привременог или трајног карактера, а израчунава се множењем броја садница у производном засаду са хранидбеним простором једне биљке израженим у m2;

3) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, и то: промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

4) хранидбени простор биљке јесте површина изражена у m2, коју заузима коренов систем једне биљке, а израчунава се множењем размака између редова (m) са размаком у реду, односно између биљака (m).

  1. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Врсте подстицаја

Члан 3.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада воћака и хмеља обухватају подстицаје за:

1) набавку садница воћака и хмеља;

2) набавку наслона за производне засаде воћака и хмеља;

3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема земљишта), односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице и/или малине, са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама, као и супстрата за класичне засаде боровница и/или малина на банковима;

4) хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу, односно испитивање механичког састава земљишта (у даљем тексту: анализа земљишта).

Подстицаји за набавку садница воћака и хмеља

Члан 4.

Подстицаји за набавку садница воћака и хмеља обухватају подршку подизању нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља без наслона и са наслоном, кроз накнаду прихватљивих трошкова набавке садница воћака и хмеља, у складу са овим правилником.

Прихватљиви трошкови набавке садница воћака и хмеља одобравају се као накнада дела трошкова купљених, плаћених и посађених садница, односно постављених садница боровница и/или малина у саксијама/врећама са супстратом, у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Прихватљиви трошкови из става 2. овог члана односе се на набавку стандардних и стандардних СА садница (у даљем тексту: стандардне саднице) или сертификованих садница воћака и хмеља, које су набављене од правног лица, односно предузетника уписаних у Регистар произвођача садног материјала, односно увезене, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака и хмеља, које су посађене, односно постављене саднице боровница и/или малина у саксијама/врећама са супстратом у одговарајућој густини садње по хектару, и које су примљене у одговарајућем проценту на тој површини до прихватљивих тржишних трошкова по садници, у складу са овим правилником.

Подстицаји за засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама

Члан 5.

Ради подстицања подизања производних засада са српским домаћим и одомаћеним сортама, подстицаји за набавку садница воћака и хмеља, утврђени у складу са чланом 4. овог правилника, увећавају се у одговарајућем износу у складу са овим правилником, и то за: воћне засаде са домаћим сортама: кајсије (Новосадска касноцветна, Новосадска родна, НС-4, НС-6, Буда и Ружа); вишње (Шумадинка, Иво 45 и Леда); шљиве (Чачанска најбоља, Чачанска лепотица, Чачанска рана, Чачанска родна, Чачански шећер, Ваљевка, Јелица, Боранка, Милдора, Тимочанка, Крина, Позна плава, Златка, Нада, Петра и Дивна); крушке (Јунско злато, Јулијана, Анђелија и Иванино злато); јабуке (Чачанска позна, Рани делишес, Чадел, Гордана, Искра, Ивана, Семендриа и Јерина); брескве (Дора, Јулија, Лела, Маша и Ивана); малине (Градина и Крупна двородна); купине (Чачанска бестрна); ораха (Шампион, Срем, Тиса, Бачка и Мире) и одомаћеним сортама: дуње (Лесковачка и Врањска); јабуке (Будимка и Колачара); шљиве (Ранка и Пожегача); вишње (Облачинска), ораха (селекција Расна) и дрена (домаћи дрен крупноплодна селекција).

Подстицаји за набавку наслона

Члан 6.

Подстицаји за набавку наслона за производне засаде воћака и хмеља и припадајућих елемената неопходних за постављање наслона, обухватају подршку подизању нових засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља уз наслон, и то кроз накнаду прихватљивих трошкова набавке дрвених, металних, пластичних или бетонских стубова, жице и анкера и припадајућих елемента неопходних за постављање наслона.

Прихватљиви трошкови набавке наслона и припадајућих елемената неопходних за постављање наслона одобравају се као накнада дела трошкова купљених, плаћених и постављених наслона, набављених од правних лица, односно предузетника уписаних у Регистар привредних субјеката, односно увезених, у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Подстицаји за припрему земљишта

Члан 7.

Подстицаји за припрему земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада, и то кроз накнаду прихватљивих трошкова за подривање, дрљање, тањирање, фрезирање, риголовање (дубока обрада) земљишта са минималном дубином обраде земљишта од 0,6 m (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде (плитка обрада) земљишта од 0,3 m за производне засаде јагодастих врста воћака, осим за производни засад боровнице и/или малине са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама са супстратом, за класичан засад боровнице и/или малине и/или јагоде на банковима и постављање банкова (гредица) код боровнице и/или малине и/или јагоде, копање јамића за садњу, као и за саму садњу.

Прихватљиви трошкови припреме земљишта из става 1. овог члана одобравају се као накнада дела трошкова за припрему земљишта, извршену механизацијом од стране правних лица, односно предузетника уписаних у Регистар привредних субјеката, у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност до прихватљивих тржишних трошкова за агротехничке мере који су дати у Прилогу 1 – Табела агротехничких мера производног засада са прихватљивим тржишним трошковима по хектару/комаду, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Изузетно од става 1. овог члана, накнада прихватљивих трошкова за производне засаде боровнице и/или малине са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама са супстратом, као и за класичне засаде боровница и/или малина на банковима за које се користи супстрат, обухвата набавку супстрата са сертификатом који се одобравају као накнада дела трошкова за припрему земљишта у одговарајућем процентуалном износу, без урачунатог пореза на додату вредност, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Подстицаји за анализу земљишта

Члан 8.

Подстицаји за анализу земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада, кроз накнаду прихватљивих трошкова хемијске анализе са препоруком ђубрења земљишта за садњу, односно испитивање механичког састава земљишта од стране акредитованих субјеката за обављање послова лабораторијских анализа земљишта, и одобравају се као накнада дела трошкова за извршену анализу земљишта у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Неприхватљиви трошкови

Члан 9.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта;

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Општи и посебни услови

Члан 10.

Право на подстицаје остварује се ако су испуњени општи услови, и то ако:

1) подносилац захтева за инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

2) подносилац захтева нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: министарство), по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

3) је подносилац захтева измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода;

4) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

5) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом.

Право на подстицаје остварује се и ако су испуњени посебни услови у складу са овим правилником, и то услови у погледу:

1) лица која остварују право на подстицаје;

2) времена реализације инвестиције и времена подизања засада;

3) земљишта и начина подизања засада;

4) површине производног засада;

5) броја посађених садница, односно броја постављених садница боровнице и/или малине у саксијама/врећама са супстратом (у даљем тексту: густина садње);

6) броја примљених садница и сортне и здравствене исправности садница.

Услови у погледу лица која остварују право на подстицаје

Члан 11.

Право на подстицаје остварује:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга,

(3) задужбина,

(4) средња школа,

(5) научноистраживачка организација,

(6) манастир и црква.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје ако је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу;

2) у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства.

Лице из става 1. тачка 2) и тачка 3) подтач. (1)–(3) овог члана остварује право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Средња школа из става 1. тачка 3) подтачка (4) овог члана остварује право на подстицаје ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација из става 1. тачка 3) подтачка (5) овог члана остварује право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Манастир и црква из става 1. тачка 3) подтачка (6) овог члана остварује право на подстицаје ако је уписана у Регистар цркава и верских заједница.

Услови у погледу времена реализације инвестиције и времена подизања засада

Члан 12.

Право на подстицаје остварује се ако је:

1) инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у потпуности реализована у периоду од 1. јануара претходне календарске године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје у текућој календарској години;

2) нови производни засад који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје подигнут у четвртом кварталу претходне календарске године или у првом и другом кварталу текуће календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, за инвестицију у набавку наслона и припадајућих елемената неопходних за постављање наслона код производних засада код којих се наслон не поставља у првој години, право на подстицаје остварује се и ако се ова инвестиција у потпуности реализује до 30. јуна наредне календарске године, у складу са овим правилником.

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, за производне засаде јагоде право на подстицаје остварује се ако су ти засади подигнути и у трећем кварталу текуће календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје.

 

Услови у погледу земљишта и начина подизања засада

Члан 13.

Право на подстицаје остварује се ако:

1) су у Регистру у структури биљне производње пољопривредног газдинства подносиоца захтева пријављене површине на којима су подигнути производни засади под одговарајућим културама (одговарајућа воћна врста из групе VI – воће и грожђе, за коју подноси захтев, односно хмељ), у складу са Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела;

2) је катастарска парцела на којој је подигнут производни засад у својини подносиоца захтева или ако подносилац захтева парцелу користи на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу закљученог са физичким лицем, министарством, јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром, на период од најмање седам година за производне засаде воћака и хмеља, односно на период од најмање две године за производне засаде јагоде, рачунајући годину за коју се остварује право на подстицаје, с тим да:

(1) ако је катастарска парцела у сусвојини или заједничкој својини, право на подстицаје се остварује ако подносилац захтева има писану сагласност сувласника, односно заједничара, оверену код надлежног органа,

(2) ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може у катастру непокретности имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења или хипотеке успостављене у корист наменског пољопривредног кредита за подизање производног засада;

3)  је пре подизања производног засада, у току претходне или текуће године, на катастарским парцелама извршена хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту, односно хмељ, осим за производни засад боровнице и/или малине са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама са супстратом;

4) је извршено подривање, дрљање, тањирање, фрезирање, риголовања (дубока обрада) земљишта са минималном дубином обраде земљишта од 0,6 m (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде (плитка обрада) земљишта од 0,3 m за производне засаде јагодастих врста воћака.

Ако је предмет захтева за остваривање права на подстицаје производни засад боровнице и/или малине са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама са супстратом, односно класични засади боровница и/или малина на банковима за које се користи супстрат, право на подстицаје остварује се ако подносилац захтева има сертификат супстрата.

Ако је предмет захтева за остваривање права на подстицаје производни засад јагода, право на подстицаје остварује се ако производи засад није подигнут по систему вертикалне технологије гајења.

Ако је предмет захтева за остваривање права на подстицаје производни засад воћа подигнут у систему комбиноване (мешовите) садње, подстицај се може остварити само за једну воћну врсту тог засада у складу са густином садње прописаном овим правилником.

 

Услови у погледу површине производног засада

Члан 14.

Право на подстицаје остварује се ако је површина подигнутог производног засада:

1) од 0,05 ha до 2 ha – за производне засаде шумске јагоде;

2) од 0,1 ha до 5 ha – за производне засаде јагодастог воћа, осим шумске јагоде, као и за производне засаде хмеља;

3) од 0,2 ha до 10 ha – за производне засаде јабучастих, коштичавих, језграстих и осталих дрвенастих воћака.

Производни засад из става 1. овог члана може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

 

Услови у погледу густине садње

Члан 15.

Право на подстицаје остварује се ако производни засад испуњава и одговарајуће услове у погледу густине садње за сваку воћну врсту и хмељ, који су дати у Прилогу 2 – Табела густине садње производног засада са прихватљивим тржишним трошковима по садници (у даљем тексту: Табела), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

 

 

Услови у погледу броја примљених садница

и сортне и здравствене исправности садница

Члан 16.

Право на подстицаје остварује се ако:

1) је примљено најмање 90% од посађених садница, односно постављених садница боровнице и/или малине у саксијама/врећама са супстратом, рачунајући од укупног броја посађених, односно постављених садница по производном засаду из Табеле;

2) су сорте или клонови производног засада воћака и хмеља уписани у Регистар сорти пољопривредног биља, у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља;

3) су саднице здравствено исправне.

 

  1. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

 

Јавни позив за подношење захтева

Члан 17.

Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године.

 

Захтев за остваривање права на подстицаје

Члан 18.

Лице које испуњава опште и посебне услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником покреће поступак за остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права на подстицаје и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права на подстицаје, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице и сл), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) категорију, односно правну форму подносиоца захтева из члана 11. став 1. овог правилника,

(2) име и презиме, односно пословно име, односно назив,

(3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(4) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта;

(5) број телефона,

(6) електронску пошту,

(7) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(8) додатне податке о правном лицу, и то:

– порески идентификациони број (ПИБ), односно јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС),

– име и презиме одговорног лица у правном лицу,

– јединствени матични број грађана одговорног лица у правном лицу;

2) податке о сваком поједином производном засаду воћака и хмеља који су предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) редни број засада,

(2) време подизања засада (месец и година),

(3) место подизања засада, и то:

– управни округ,

– јединица локалне самоуправе,

– насељено место,

– катастарска општина,

– број катастарске парцеле,

– површина катастарске парцеле,

(4) површина подигнутог производног засада (површина активног засада),

(5) подаци о садницама, и то:

– назив воћне врсте,

– сорта/клон,

– подлога,

– број садница;

3) податке о реализованој инвестицији и врсти подстицаја која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) врста подстицаја,

(2) опис предмета инвестиције,

(3) број и датум издавања рачуна,

(4) назив, правна форма и седиште добављача,

(5) износ у динарима без ПДВ-а;

4) податке о инвестицији у набавку наслона и припадајућих елемената неопходних за постављање наслона код производних засада код којих се наслон не поставља у првој години, и то:

(1) опис предмета инвестиције,

(2) број и датум издавања предрачуна,

(3) назив, правна форма и седиште добављача,

(4) износ у динарима без ПДВ-а;

5) изјаву подносиоца захтева, под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) за инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,

(2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

(3) је измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода,

(4) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,

(5) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

6) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу, осим ако је предмет захтева производни засад боровнице, односно малине, са постављеним садницама боровница, односно малина у саксијама/врећама са супстратом, да је на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади у току претходне, односно текуће календарске године, у складу са условима прописаним Правилником:

(1) извршена хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту односно хмељ,

(2) извршено риголовање односно дубока обрада земљишта код јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака, као и код хмеља,

(3) извршена основна обрада земљишта за јагодасте врсте воћака;

7) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата и:

1) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву за остваривање права на подстицаје, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства;

или

2) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је изршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

 

Документација која се прилаже уз

захтев за остваривање права на подстицаје

Члан 19.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку за одлучивање по захтеву, из члана 18. став 4. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) рачун за набавку предмета инвестиције на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана јединична и основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова, односно копија електронске фактуре, у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање;

2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима утврђена обавеза издавања отпремнице, односно копија електронске отпремнице, односно копија отпремнице која је учитана у систем електронских фактура као прилог електронске фактуре, односно копија међународног товарног листа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то:

(1) копија потврде о преносу средстава или извода, оверених од стране банке,

(2) копија потврде међународне финансијске трансакције – swift, оверене од стране банке – када je подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције,

(3) фискални исечак, односно копија фискалног рачуна у складу са законом којим се уређује фискализација – само у случају када је физичко лице извршило плаћање готовином;

4) копија јединствене царинске исправе – ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

5) копија копије плана катастарске парцеле у размери 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 или 1:2.880 – за све катастарске парцеле које су предмет захтева за остваривање права на подстицаје;

6) копија уговора о закупу, односно уговора о коришћењу или анекса уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, закљученог са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем, министарством, јединицом локалне самоуправе, црквом или манастиром, на период закупа, односно коришћења од најмање седам година за производне засаде воћака и хмеља, односно на период од најмање две године за производне засаде јагоде рачунајући годину за коју се остварује право на подстицаје, за катастарске парцеле на којима се налази производни засад који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје – ако подносилац захтева није власник катастарских парцела на којима се налази производни засад и ако предметни уговор, односно анекс уговора са наведеним периодом закупа, односно коришћења, није приложен приликом уписа, обнове регистрације или промене података у Регистру;

7) копија писане сагласности сувласника, односно заједничара, оверене код надлежног органа – ако је подносилац захтева сувласник или заједничар на катастарској парцели на којој је подигнут производни засад који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје;

8) копија уговора о наменском пољопривредном кредиту за подизање производног засада воћака и хмеља – ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења, а у катастру непокретности је уписан терет у име хипотеке успостављене у корист тог наменског пољопривредног кредита;

9) ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга или задужбина – копија потврда Агенције за привредне регистре да:

(1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа,

(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

10) копија предрачуна за набавку наслона и припадајућих елемената неопходних за постављање наслона – ако је предмет захтева за остваривање права на подстицаје инвестиција у набавку наслона и припадајућих елемената неопходних за постављање наслона код производних засада код којих се наслон не поставља у првој години.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац дао изјаву да ће самостално за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником, из члана 18. став 4. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно одговорног лица подносиоца захтева;

2) оригинал документације из става 1. овог члана.

Ако се уз електронски образац захтева из ст. 1. и 2. овог члана прилаже документација на страном језику, истовремено се прилаже и превод те документације на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Дигитализацију документа из става 2. тачка 2) овог члана, за потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, поред лица утврђених законом којим се уређује електронски документ, може извршити и:

1) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде (у даљем тексту: пољопривредни саветодавац);

2) пољопривредни и фитосанитарни инспектор;

3) орган јединице локалне самоуправе.

Управа прибавља по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак:

1) податке о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, из надлежности Пореске управе;

2) податке о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, из надлежности органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, односно према месту у коме се налази производни засад који је предмет захтева за осваривање права на подстицаје;

3) податке, односно потврду од надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје, односно према месту у коме се налази производни засад који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје – да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) податке, односно потврду од надлежног покрајинског органа да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

5) податке, односно извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет захтева за остваривање права на подстицаје;

6) податке о инвестиционој сагласности, односно одобрењу министарства за подизање вишегодишњих производних засада воћака и хмеља на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини, осим за производне засаде јагода;

7) податке о подносиоцу захтева, односно копију извода из Регистра привредних субјеката – ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга или задужбина;

8) копије акта о мрежи средњих школа и решења о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издатих од стране министарства надлежног за послове образовања – ако је подносилац захтева средња школа;

9) копију акта о упису у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност – ако је подносилац захтева научноистраживачка организација;

10) копију акта о упису у Регистар цркава и верских заједница који води министарство надлежно за послове правде – ако је подносилац захтева црква или верска заједница.

 

Електронска идентификација

Члан 20.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

 

Регистрација и техничка подршка

Члан 21.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева, у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) пољопривредни саветодавац;

3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права на подстицаје, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси  https://eagrar.gov.rs.

 

Размена докумената и поднесака

Члан 22.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са поступком за остваривање права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права на подстицаје доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

 

Преузимање података из регистара и евиденција у електронском облику

Члан 23.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за вођење поступка за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1 − 3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

 

Пријем захтева и поднесака

Члан 24.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 18. овог правилника, као и других захтева и поднесака у оквиру остваривања права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

 

Обрада захтева

Члан 25.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 23. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, или ако уз захтев за остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 23. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) ако је поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 11. овог правилника;

2) ако није поднет у року одређеном јавним позивом;

3) ако није поднет путем софтверског решења еАграр;

4) уз који је приложена искључиво документација која не гласи на подносиоца захтева;

5) ако подносилац не уреди свој захтев на начин из става 2. овог члана;

6) у другим случајевима у складу са законом.

Након административне провере захтева из ст. 1. и 2. овог члана, Управа налаже надлежном инспектору проверу испуњености услова за остваривање права на подстицаје на терену, код лица која су поднела захтев за остваривање права на подстицаје, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Надлежнa инспекцијa прегледа производни засад и постављене наслоне, врши увид у документацију о пореклу садног материјала, односно о сортној и здравственој исправности садница, утврђује густину садње и број примљених садница, те сачињава записник о извршеном прегледу производних засада и постављених наслона.

Ако се административном провером и провером на терену у поступку утврди да захтев  за остваривање права на подстицаје испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру, осим подстицаја за инвестицију у набавку наслона и припадајућих елемената неопходних за постављање наслона код производних засада са наслоном код којих наслони нису постављени у првој години.

 

Подстицаји за набавку наслона код производних засада са наслоном код којих наслони нису постављени у првој години

Члан 26.

За производне засаде са наслоном код којих наслони нису постављени у првој години, решењем из члана 25. став 6. овог правилника, утврђује се износ подстицаја за инвестицију у набавку наслона и припадајућих елемената неопходних за постављање наслона и обавезује корисник подстицаја да најкасније до 30. јуна наредне године постави наслон и достави Управи захтев за исплату подстицаја за ову инвестицију, као и документацију којом доказује реализацију ове инвестиције из члана 19. став 1. тач. 1)-3) овог правилника.

Ако корисник подстицаја не поднесе Управи захтев за исплату подстицаја у року из става 1. овог члана, губи право на одобрени износ подстицаја по овом основу утврђен решењем из члана 25. став 6. овог члана.

Након административне провере захтева за исплату подстицаја из става 1. овог члана, Управа налаже надлежном инспектору проверу испуњености услова за остваривање права на подстицаје на терену, код лица која су поднела захтев за исплату подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Ако се административном провером и провером на терену у поступку утврди да захтев за исплату подстицаја из става 1. овог члана испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

Ако уз захтев за исплату подстицаја из става 1. овог члана корисник подстицаја достави рачун у истом или већем износу од износа из предрачуна на основу ког је утврђен износ решењем из члана 25. став 6. овог правилника, Управа решењем из става 4. овог члана утврђује право на исплату подстицаја у износу утврђеном решењем из члана 25. став 6. овог правилника.

Ако уз захтев за исплату подстицаја из става 1. овог члана корисник подстицаја достави рачун у мањем износу од износа из предрачуна на основу ког је утврђен износ решењем из члана 25. став 6. овог правилника, Управа врши обрачун и утврђује право на исплату подстицаја у процентуалном износу од вредности инвестиције без пореза на додату вредност из достављеног рачуна, у складу са овим правилником.

 

Достављање електронског документа

Члан 27.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

 

 

Спровођење агротехничких мера и

наменско коришћење предмета подстицаја

Члан 28.

Корисник подстицаја спроводи агротехничке мере (неге, одржавања и заштите производних засада), наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у периоду од седам година од подизања производног засада воћака и хмеља, односно у периоду од две године од подизања производног засада јагоде.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

 

 

 

 

  1. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА

ПО КОРИСНИКУ ПОДСТИЦАЈА И ПО ВРСТИ ПОДСТИЦАЈА

 

Члан 29.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције, без пореза на додату вредност и неприхватљивих трошкова, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана не може прећи вредност прихватљивих трошкова из Прилога 1. и Прилога 2. овог правилника.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја јесу за:

1) набавку садница воћака и хмеља – 2.500.000 динара;

2) набавку наслона за производне засаде воћака и хмеља – 825.000 динара;

3) припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице и/или малине са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама, односно за супстрат за класичне засаде боровница и/или малина на банковима – 375.000 динара;

4) анализу земљишта – 100.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама, подстицаји за набавку садница се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада, у складу са овим правилником.

Увећање максималног износа подстицаја за подручја одређених управних округа у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју утврђује се према месту у коме се налази производни засад који је предмет подстицаја.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

 

 

  1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 30.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља („Службени гласник РСˮ, брoj 17/23).

 

 

 

 

 

Члан 31.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

цео правилник овде: Pravilnik eZasadi vocaka i hmelja 2023 za sajt

Број: 110-00-116/2023-09

У Београду,  14. јула 2023. године

Немањина 22-26, 11000 Београд

office@minpolj.gov.rs

Инфо центар:

Омладинских бригада 1, СИВ 3, 11070 Нови Београд

011/260-79-60

011/260-79-61

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде © 2020

МАПА САЈТА

Srodni tekstovi

Оставите коментар