Објављена Уредба како ће се трошити аграрни буџет – објављујемо је у целости!

Аутор: Gdjakovic
425 посета

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

    Влада доноси

УРЕДБУ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2023. ГОДИНИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/23

 од 3. фебруара 2023. године)

Члан 1.

Овом уредбом прописује се за буџетску 2023. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Члан 2.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 – Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 700.000.000 динара од чега 600.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12), која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 – Директна плаћања, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 46.933.161.000 динара. Решењем о измени апропријације број: ­­­­­­401-00-295/2023-03 од 12. јануара 2023. године укупна средства умањена су у износу од 2.200.000.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 44.733.161.000 динара, од чега се овом уредбом расподељују средства у износу од  8.528.800.000 динара.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 – Мере руралног развоја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 8.000.000.000 динара, од чега се овом уредбом расподељују средства у износу од 7.600.465.000 динара.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 – Посебни подстицаји, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 250.000.000 динара, од чега се овом уредбом расподељују средства у износу од 2.100.000 динара.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара  буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2024. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2025. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Члан 3.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе износ од 50.000.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе износ од 6.528.800.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих а неисплаћених решења из претходног периода износ од 50.000.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 6.478.800.000 динара.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе износ од 6.954.415.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, као и захтева који ће бити решени у текућој години од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих а неисплаћених решења из претходног периода износ од 5.000.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 6.949.415.000 динара.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе износ од 2.100.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих а неисплаћених решења из претходног периода износ од 500.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 1.600.000 динара.

Средства из ст. 1–4. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама у складу са Табелом која је дата у Прилогу 1 – ТАБЕЛА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ПО РЕШЕЊИМА СУДСКИХ ПРЕСУДА, ПО ОСНОВУ ДОНЕТИХ, А НЕИСПЛАЋЕНИХ РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, КАО И ЗАХТЕВА КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕШЕНИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 4.

Средства из члана 2. ове уредбе распоређују се за следеће програмске активности/пројекте:

1) директна плаћања;

2) мере руралног развоја;

3) кредитну подршку у пољопривреди;

4) посебне подстицаје;

5) ИПАРД подстицаје.

Исплата подстицаја из става 1. овог члана врши се на рачун корисника подстицаја код пословне банке до износа финансијских средстава из члана 2. ове уредбе, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Ако се у поступцима за остваривање права на подстицаје из става 1. овог члана утроше финансијска средства из става 2. овог члана, Управа за аграрна плаћања решењем одбија захтеве, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, услед недостатка расположивих финансијских средстава.

Члан 5.

Обим средстава за директна плаћања износи 2.000.000.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се за четврти квартал премије за млеко за 2022. годину у износу од 2.000.000.000 динара.

Члан 6.

Директна плаћања из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се за премију за млеко које испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека у износу од десет динара по литру млека.

Члан 7.

Директна плаћања из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе.

Члан 8.

Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја износи 646.050.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се за мере руралног развоја које обухватају подршку програмима који се односе на подстицаје за унапређење система креирања и преноса знања, и то за подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди у износу од 646.050.000 динара.

Члан 9.

Подстицаји из члана 8. став 2. ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 100% од вредности мере.

Члан 10.

Подстицаји за мере руралног развоја из члана 8. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе.

Члан 11.

Обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди износи 650.000.000 динара од чега 550.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12).

Члан 12.

Подстицаји за кредитну подршку у пољопривреди из члана 11. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе.

Члан 13.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 5. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 6. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 7. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Средства из ст. 1–3. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама и према јавним позивима у складу са табелом распореда буџета за ИПАРД 2 програма која је дата у Прилогу 2 – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 14.

Подстицаји из члана 13. ове уредбе исплаћују се у максималном износу дефинисаним Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије и посебним прописима.

Члан 15.

Подстицаји из члана 13. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. ст. 5 – 7. ове уредбе.

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду,    фебруара 2023. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

 

4827023.0154.2/1

Прилог 1

ТАБЕЛА

РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ПО РЕШЕЊИМА СУДСКИХ ПРЕСУДА,

ПО ОСНОВУ ДОНЕТИХ, А НЕИСПЛАЋЕНИХ РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, КАО И ЗАХТЕВA КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕШЕНИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

 

Редни број Врста подстицаја Средства за захтеве који ће бити решени у текућој години Средства за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда  и донетих, а неисплаћених решења из претходног периода Укупан износ средстава

 

I ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 6.478.800.000 50.000.000
1. Премије 200.000
1.1 Премија за млеко 200.000
2. Подстицаји за производњу 6.478.600.000
2.1 Подстицаји за биљну производњу 0
2.2 Подстицаји у сточарству 6.478.600.000
2.2.1 Подстицаји за квалитетне приплодне млечне краве 4.700.000.000
2.2.2 Подстицаји за квалитетне приплодне товне краве и бикове
2.2.3 Подстицаји за квалитетне приплодне крмаче и нерастове
2.2.4 Подстицаји за квалитетне приплодне овце, и овнове, козе и јарчеве
2.2.5 Подстицаји за родитељске кокошке тешког типа
2.2.6 Подстицаји за родитељске кокошке лаког типа
2.2.7 Подстицаји за родитељске ћурке
2.2.8 Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба шарана
2.2.9 Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба пастрмке
2.2.10 Подстицаји за тов јунади 1.310.000.000
2.2.11 Подстицаји за тов јагњади
2.2.12 Подстицаји за тов јаради
2.2.13 Подстицаји за тов свиња
2.2.14 Подстицаји за кошнице пчела 11.500.000
2.2.15 Подстицаји за производњу конзумне рибе 1.100.000
2.2.16 Подстицаје за краве за узгој телади за тов 456.000.000
II ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 6.949.415.000 5.000.000
1. Подстицаји за унапређење конкурентности 5.438.000.000
1.1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства 3.057.000.000
1.1.1 Подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља 109.000.000
1.1.1.1 Подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћакa и хмеља 109.000.000
1.1.2 Подршка за унапређење примарне пољопривредне производње 2.948.000.000
1.1.2.1 Подршка за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне пољопривредне производње 1.996.000.000
1.1.2.2 Подршка за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње 255.000.000
1.1.2.3 Подршка за инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње 474.000.000
1.1.2.4 Подршка дигитализацији сточарске производње 223.000.000
1.2 Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства 2.381.000.000
1.2.1 Изградња објеката и набавка опреме у сектору производње вина 1.631.000.000
1.2.2 Изградња и реконструкција објеката и набавка опреме у сектору производње јаких алкохолних пића 750.000.000
2. Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса 170.415.000
2.1 Органска производња 170.000.000
2.1.1 Органска биљна производња 0
2.1.2 Органска сточарска производња 170.000.000
2.2 Очување биљних и животињских генетичких ресурса 415.000
2.2.1 Очување биљних генетичких ресурса 415.000
2.2.2 Очување животињских генетичких ресурса 0
3. Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима 1.341.000.000
3.1 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 38.000.000
3.2 Спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима 88.000.000
3.2.1 Диверсификација економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на газдинству 88.000.000
3.3 Инвестиције у руралну инфраструктуру 1.215.000.000
III ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ 1.600.000 500.000
1. Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству – мере селекције 400.000
2. Подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди) 1.200.000 2.100.000
IV КРЕДИТНА ПОДРШКА 0 50.000.000 50.000.000

 

Прилог 2

ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ

ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ
Мера/Позив Извор финансирања Одговарајући укупан износ у динарима за 2023. годину Одговарајући укупан износ у динарима за 2024. годину Одговарајући укупан износ у динарима за 2025. годину
Мера 1 Други позив 01 10.000.000,00 0,00 0,00
56 30.000.000,00 0,00 0,00
Мера 1 Трећи позив 01 225.000.000,00 50.000.000,00 0,00
56 675.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Мера 1 Четврти позив 01 25.000.000,00 20.000.000,00 0,00
56 75.000.000,00 60.000.000,00 0,00
Мера 1 Пети позив 01 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
56 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
Мера 1 Шести позив 01 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
56 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
Мера 1 Седми позив 01 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00
56 150.000.000,00 180.000.000,00 0,00
Мера 3 Први позив 01 10.000.000,00 0,00 0,00
56 30.000.000,00 0,00 0,00
Мера 3 Други позив 01 125.000.000,00 25.000.000,00 0,00
56 355.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Мера 3 Трећи позив 01 275.000.000,00 200.000.000,00 0,00
56 825.000.000,00 600.000.000,00 0,00
Мера 3 Четврти позив 01 90.000.000,00 120.000.000,00 0,00
56 270.000.000,00 360.000.000,00 0,00
Мера 7 Први позив 01 100.000.000,00 450.000.000,00 0,00
56 300.000.000,00 1.330.000.000,00 0,00
Мера 7 Други позив 01 45.000.000,00 30.000.000,00 0,00
56 135.000.000,00 90.000.000,00 0,00
Мера 9 Први позив 01 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00
56 75.500.000,00 75.500.000,00 0,00
ИПАРД програм
(нови позиви)
01 0,00 1.573.500.000,00 1.573.500.000,00
56 4.720.500.000,00 4.720.500.000,00 4.720.500.000,00
УКУПНО 6.294.000.000,00 6.294.000.000,00 6.294.000.000,00

Цео текст уредбе у пдф формату: Уредба

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/dokumenti/uredbe/  

Srodni tekstovi

Оставите коментар