Објавељен је правилник за субвенције у пољопривреди – добијате 50% бесповратно, 40 кредит а само 10% учешћа!

Аутор: Gdjakovic
3,1K посета

На основу члана III, Програм 2, одељак I, Пододељак Б тачка 1 Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 2/20),

     Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

                              I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Овим правилником ближе се прописују врсте прихватљивих инвестиција и трошкова, услови и начин остваривања права на бесповратна средства, лица која остварују право на бесповратна средства, као и минимални и максимални износ бесповратних средстава по кориснику за спровођење Пројекта за конкурентну пољопривреду.

Дефиниције

Члан 2.

            Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) агрегатор јесте предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга која откупљује примарне пољопривредне производе од пољопривредних газдинстава у сврху: дораде, складиштења, приреме за тржиште, односно прераде, као и даље продаје и маркетинга;

2) аквакултура јесте гајење риба, и то шаранске и пастрмске рибе, у објектима за аквакултуру, у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) винарија јесте објекат, просторија и простор, који су у функцији обављања производње шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина које се користе у производњи вина и састоји се од производног круга и помоћног круга у складу са посебним прописом којим се уређују ближи услови у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да испуњава произвођач шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина;

4) бесповратна средства јесу средства која прихватљиви корисници остварују у сврху реализације одобрених пројеката,а под условима и на начин дефинисан овим правилником;

5)добављач јесте лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређуја трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције;

6) извођење грађевинских и других радова јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: изградња);

7) машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи биљних култура, као и у примарној пољопривредној производњи у сточарству;

8)нова машина и опрема јесте машина, опрема и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

9)нови трактор јесте серијски произведен трактор који се први пут ставља у употребу, чији су сви саставни делови, уређаји и опрема нови и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на подстицаје. Трактор означава моторно возило које има најмање две осовине и које је намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење пољопривредних и шумских радова и за вучу прикључних возила за трактор, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима;

10) место инвестиције јесте место пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на бесповратна средства за инвестиције које се односе на набавку машина, механизације и опреме; односно место у ком се налази објекат који је предмет инвестиције у изградњу и опремање објакта;

11)млечна крава јесте свако женско грло говеда млечних раса старије од 24 месеца;

12)објекат за аквакултуру јесте рибњак, полурибњак, кавез, ограђени или преграђени делови риболовне воде и други објекти који служе за гајење риба, у складу са законом којим се уређује сточарство;

13)објекат за складиштење стајњака јесте пратећи економски објекат (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

14)објекат за смештај животиња јесте стаја за стоку и живинарник, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката;

15) остали усеви обухватају: (1) житарице (пшеница, кукуруз, јечам, раж, јечам, хељда, просо, тритикале и др); (2) уљане културе и индустријске културе (соја, сунцокрет, репица, лан, конопља, семе бундеве); (3) сирак; (4) хмељ; (5) зачинско, ароматично и лековито биље (бела слачица, црна слачица, ким, босиљак, анис, коријандер, камилица, нана, матичњак, бели слез, копар, коприва, валеријана итд), а у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

16)повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

17)примарна биљна производња јесте производња биљних култура, и то: осталих усева, поврћа, цвећа, воћа и грожђа, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

18)примарна пољопривредна производња у сточарству јесте производња: млека (крављег, овчијег и козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему „крава – телеˮ, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера у сврху производње меса), меда и других пчелињих производа, као и припрема, дистрибуција и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

19)  приватни консултанти јесу лица која нису запослена/ангажована у државним органима, односно установама чији је оснивач државни орган, која имају адекватно знање за пружање стручно-техничке подршке у процесу остваривања права на коришћење бесповратних средстава, као и току спровођења Пројекта корисника бесповратних средстава, а која су учествовала у организованим обукама и чија се имена налазе на списку приватних консултаната који је објављен на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде;

20)  Пројекат јесте целокупна активност примарног пољопривредног произвођача или агрегатора у вези са спровођењем инвестиција у сврху унапређења конкурентности, квалитета производа, унапређења тржишне позиције и маркетинга, а за коју се подноси захтев за одобравање пројекта, односно коришћење бесповратних средстава у складу са овим правилником, а који садржи и образложење економске исплативости и одрживости;

21)реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључивање уговора, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности и др), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

22) софтвер је збирка рачунарских програма и пратећих података који уз одговарајућу рачунарску опрему омогућавају дигитализацију, аутоматизацију, односно унапређење ефикасности и продуктивности у оквиру активности дефинисаних Пројектом.

II. ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА

Члан 3.

            Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:

 1) припремни трошкови;

 2) капиталне инвестиције;

 3) инвестиције у људске ресурсе;

 4) инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава.

            Припремни трошкови представљају трошкове који су настали почев од момента објављивања Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, а пре потписивања уговора између министарства надлежног за послове пољопривреде и корисника бесповратних средстава. Припремни трошкови обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната у сврху припреме: неопходне документације, пословног плана и стручних студија и анализа тржишта, у процесу остваривања права на коришћење бесповратних средстава. Трошкови израде пословног плана не могу бити већи од 3% од укупног износа прихватљивих трошкова. Припремни трошкови у укупном износу не могу бити већи од 5% од укупног износа прихватљивих трошкова.

            Капиталне инвестиције обухватају инвестиције у физичку имовину прихватљивих корисника бесповратних средстава и то за: набавку нових машина и опреме, инвестиције у дигитализацију/аутоматизацију и трошкове набавке софтвера неопходног за унапређење производног/прерађивачког процеса; као и за изградњу објеката, а које су уско везане за унапређење конкурентности и унапређење тржишне позиције корисника бесповратних средстава и чине део Пројекта. Под капиталним инвестицијама подразумевају се и инвестиције везане за коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности корисника (коришћење соларне енергије).

            Инвестиције у људске ресурсе односе се на трошкове бруто плата запослених људи који управљају или учествују у активностима директно везаним за спровођење Пројекта. У оквиру ових врста инвестиција нису прихватљиви трошкови исплата плата директно кориснику бесповратних средстава. Ове врсте инвестиција су прихватљиве искључиво у Пројектима које подносе агрегатори. Вредност инвестиција у људске ресуресе не може бити већа од 10% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом.

            Инвестиције за стручно-техничку подршку и тренинг обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и трошкове унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности коришћења бесповратних средстава (унапређење технологије производње/прераде, смањење загађења животне средине, коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности, унапређење квалитета, безбедност хране, достизање и примена националних стандарда, дигитализација пољопривредне производње/прераде, основна знања из области финансија, унапређење продаје и маркетинга, брендирање, паковање и означавање и друге сличне активности). Вредност инвестиција за стручно- техничку подршку и тренинг не може бити већа од 10% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом.

Програм подршке за унапређење конкурентности и јачање веза унутар тржишног ланца у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима

Члан 4.

            Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тач. 1), 2) и 4) овог правилника и обухвата бесповратна средства за Пројекте који се односе на унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње, јачање веза унутар тржишног ланца, као и на диверзификацију економских активности на газдинству кроз развој старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

            Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, обухвата бесповратна средства за Пројекте и то за:

                        1) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње млека;

                        2) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње меса;

                        3) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства;

                        4) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуре;

                        5) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа;

                        6) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње осталих усева;

                        7) инвестиције усмерене у унапређење дохотка на пољопривредном газдинству кроз бављење активностима у области старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Члан 5.

            Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 4. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером, као и набавку и инсталирање нових навигационих ГПС система на тракторе.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 1) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млека;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млека;

4) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

5) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

6) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

7) набавка нове опреме за обраду папака;

8) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

9) набавка новог трактора снаге до 80kW.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 2) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње меса;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

4) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

5) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

6) набавка нове опреме за обраду папака;

7) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

8) набавка новог трактора снаге до 80kW.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 3) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за пчеларство;

2) набавка нових приколица за превоз пчелињих друштава.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 4) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за аквакултуру;

2) набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију рибље хране;

3)изградња објеката за аквакултуру.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 5) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

                        1) инвестиције за унапређење производње у заштићеном простору:

(1) набавка, постављање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа и цвећа, као и за производњу расада ових култура,

(2) набавка нове опреме за вештачко опрашивање биљака,

(3)набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног простора,

(4) набавка нове опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака,

(5) набавка нове опреме и уређаја за хидропонско гајење биљака,

(6) набавка нове опреме и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљишта,

(7) набавка нове опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-диоксидом приликом производње у заштићеном простору);

                      2) инвестиције у набавку нових машина и опреме, опште и специјалне намене, за производњу биљака на отвореном пољу:

(1) набавка нове опреме за орезивање, млевење, сечење и уклањање остатака након орезивања у воћарству,

(2) набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама (подизање система противградних мрежа),

(3) набавка и постављање жичаних ограда око вишегодишњих плантажа,

(4) набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавање,

(5) набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мраза,

(6) набавка нових машина за основну обраду земљишта,

(7) набавка нових машина за допунску обраду земљишта,

(8) набавка нових машина за ђубрење,

(9) набавка нових машина за сетву,

(10) набавка нових машина за садњу, као и садњу са мулчирањем (малч фолије),

(11) набавка нових машина за заштиту биља,

(12) набавка новог трактора снаге до 80kW.

                        3) инвестиције у набавку нових машина и опреме за бербу/жетву, транспорт и припрему пољопривредних производа за тржиште:

(1) набавка нових машина за бербу воћа и поврћа,

(2) набавка нових машина за превоз пољопривредних производа,

(3) набавка нових бокс палета за транспорт и складиштење производа,

(4) набавка нове опреме за чишћење и прање производа,

(5) набавка нове опреме за сортирање и калибрацију производа,

(6) набавка нове опреме за паковање и маркетинг производа.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 6) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нових машина за основну обраду земљишта;

2) набавка нових машина за допунску обраду земљишта;

3) набавка нових машина за међуредну обраду земљишта;

4) набавка нових машина за ђубрење;

5) набавка нове механизације за сетву;

6) набавка нових машина за заштиту биља;

7) набавка нових машина за транспорт;

8) набавка нове опреме и машина за наводњавање;

9) набавка нових специјализованих машина за жетву (искључиво за лековито и ароматично биље, а искључујући комбајне за жетву житарица, уљарица и индустријског биља).

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 7) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавкa опреме и оруђа у сврху очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;

2) набавка опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

Програм подршке за унапређење конкурентности и веза унутар

 тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа

 домаће радиности  – Програм подршке за агрегаторе

Члан 6.

            Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. овог правилника и обухвата бесповратна средства за Пројекте који се односе на унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности.

            Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, обухвата бесповратна средства за Пројекте и то за:

1) инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења и прераде осталих усева;

2) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и маркетинга млека и млечних производа;

3) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и маркетинга меса и производа од меса;

4) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области производње и маркетинга вина;

5) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде/дораде, паковања и маркетинга пчелињих производа;

6) инвестиције у унапређење маркетинга производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.

Члан 7.

            Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 6. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 1) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

                            1)инвестиције у изградњу и опремање објеката за пријем, манипулацију, утврђивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење, као и откуп и даљу продају зрнастих производа,и то изградњу објеката за пријем, одређивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење и манипулацију зрнастим производима, са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

      2) инвестиције везане за прераду житарица:

(1) изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нових машина и опреме за прераду житарица,

(3) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење житарица, као и производа насталих њиховом прерадом,

(4) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(6) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(7) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком;

3) инвестиције за прераду уљаних култура:

(1) изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање уљаних култура са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нове опреме и уређаја за хладно пресовање уљарица,

(3) набавка нове опреме и уређаја за физичку прераду уљарица,

(4) набавка нове опреме за пуњење и паковање уља,

(5) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(6) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(7) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(8) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком;

4) инвестиције за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља:

(1) изградња објеката за прераду, паковање и складиштење гајених зачинских, лековитих и ароматичних биљака са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нове опреме и уређаја за сушење гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(3) набавка нове опреме и уређаја за прераду гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(4) набавка нове опреме и уређаја за дестилацију гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(5) набавка нове опреме и уређаја за екстракцију уља из гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(6) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење гајених зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(7) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(8) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(9) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(10) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 2) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нових специјалних возила за превоз сировог млека са одговарајућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање);

2) набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и млечних производа;

3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

4) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део постројења за прераду;

5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавка етикета са ознакама млечних производа са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 3) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за омамљивање, клање и прераду трупова;

2) набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима;

3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизација) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

4) набавка нове опреме за прикупљање, пријем, чување/ складиштење (хлађење), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу;

5) набавка нове опреме и уређаја за сечење, обраду, прераду, паковање и етикетирање меса и млевеног меса, месних прерађевина, машински одвојеног меса и месних производа;

6) набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и месних производа;

7) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

8) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

9) набавка етикета са ознакама месних производа са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 4) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за производњу вина и опремање винарија;

2) набавка налепница које означавају вина са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 5) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња објеката за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавка нове опреме и уређаја за дораду/прераду пчелињих производа;

3) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа;

4) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје;

5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

7) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 6) овог правилника, обухватају инвестиције у набавку опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

Члан 8.

            Детаљнија спецификација прихватљивих трошкова за које се одобравају подстицаји из члана 5. овог правилника дата je у Прилогу 1 – Табела – Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Неприхватљиви трошкови

Члан 9.

            Трошкови и активности који неће бити прихватљиви за подршку јесу:

 1) набавка, закуп или лизинг земљишта и постојећих зграда, без обзира да ли је лизинг довео до преноса власништва на закупца;

2) новчане казне и трошкови парнице;

3) половне машине и опрема;

4) банкарске накнаде, трошкови гаранција и слични трошкови;

5) трошкови конверзије, курсни губици, као и други чисто финансијски трошкови;

6) трошкови заступања који нису од општег интереса;

7) нови инфраструктурни системи за наводњавање ван газдинства или њихово проширење;

8) улагања у активности које могу резултирати повећаном контаминацијом пограничних водених површина;

9) доприноси у натури;

10) набавка права на производњу одређених пољопривредних производа, набавка животиња, расада једногодишњих биљака и њихова садња;

11) сви трошкови одржавања, амортизације и закупа;

12) настали трошкови за које је уплате извршила јавна управа, а на име средстава за покривање трошкова за управљачку и оперативну структуру, а посебно покривања режијских трошкова, станарина и зарада запослених у активностима управљања, спровођења, праћења и контроле, а у оквиру спровођења Пројекта коришћења бесповратних средстава од стране корисника;

13) улагања у копање и реконструкцију бунара;

14) активности са негативним утицајима на животну средину или друштво, укључујући кумулативне утицаје, који су неповратни или неминовни;

15) производња или трговина дуваном;

16) производња или трговина било којим производом или активношћу која се према законима или прописима државе домаћина или међународним конвенцијама и споразумима сматра незаконитом или подлеже међународним забранама, као што су фармацеутски производи, пестициди/ хербициди, супстанце које оштећују озонски омотач, PCB (Polychlorinated bipheny) дивље животиње или производи регулисани CITES (Convention on International Trade of Endangered Species, Конвенција о међународној трговини ургоженим врстама дивље флоре и фауне);

17) производња или трговина радиоактивним материјалима. То се не односи на набавку медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мерења) и било које опреме где WBG (World Bank Group) сматра да је радиоактивни извор безначајан и / или адекватно заштићен;

18) производња или трговина неограниченим азбестним влакнима;

19) производња, трговина, складиштење или транспорт значајних количина опасних хемикалија или коришћење опасних хемикалија у комерцијалним размерама (бензин, керозин и други нафтни производи);

20) производња и прерада генетски модификованих организама (ГМО);

21) употреба забрањених пестицида;

22) употреба врста из Додатка 1 Бонске конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре;

23) активности које ће проузроковати висок негативан утицај на приходе/ средства за живот;

24) активности које укључују било коју врсту присилног исељавања људи;

25) активности које не пружају једнаке плате за једнак рад женама и мушкарцима;

26) производња или активности које укључују присилни рад;

27) активности које узрокују или доводе до злостављања деце, експлоатације дечијег рада или трговине људима; ниједно дете млађе од 15 година не би требало да ради на потпројекту, или на било који начин учествује у његовој реализацији;

28) развој нових насеља или проширење постојећих насеља на критичним стаништима, заштићеним подручјима или подручјима предложеним за одређене нивое заштите природе (нпр. национални паркови, шуме и сл);

29) активности које се односе на стицање непокретности противно закону.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Услови у погледу лица

Члан 10.

            Право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. овог правилника, остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

            Право на коришћење бесповратних средстава из члана 6. овог правилника, остварују лица која су уписана у Регистар и налазе се у активном статусу, и то:

 1. предузетник;
 2. привредно друштво;
 3. земљорадничка задруга.

            Лице из става 1. тач. 2)–4) и става 2. овог члана, може да оствари право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у Регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу и ако:

1) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) у Агенцији за привредне регистре није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

            Привредно друштво из става 3. овог члана може остварити право на коришћење бесповратних средстава ако:

 1. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала;

2) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Општи услови за утврђивање права на коришћење

бесповратних средстава

Члан 11.

            Лица из члана 10. овог правилника остварују право на коришћење бесповратних средстава ако:

1) имају пребивалиште, односно седиште, на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

2) се место инвестиције налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

3) за инвестицију за коју подноси захтев за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода, са изузетком доспелих обавеза на основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника (за осигуранике фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника);

6) је објекат који је предмет инвестиције у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси Пријава за остваривање права на коришћење бесповратних средстава, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;

7) корисник наменски користи и не отуђује предмет инвестиције нити дозвољава другом лицу да користи предмет улагања у периоду од пет година од дана набавке опреме, уређаја и машина и/или изградње објекта;

8) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица;

9) минимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог правилника, не сме бити мања од 20.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

10) максимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог правилника, не сме бити већа од 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

11) минимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 6. овог правилника, не сме бити мања од 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

12) максимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта који се односи на подршку програмима из члана 6. овог правилника,  не сме бити већа 400.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

13) корисник није започео ниједну активност у вези са реализацијом одобреног Пројекта пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности наведених у опису припремних трошкова;

14) је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован, у случају да је лице већ било корисник бесповратних средстава за реалиазцију одређеног одобреног Пројекта.

Посебни услови за утврђивање права на

коришћење бесповратних средстава

Члан 12.

            Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на бесповратна средства из члана 4. став 1. и став 2. тачке 1) – 4), ако:

                               1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

                               2) у зависности од врсте производње и предмета захтева за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на пољопривредном газдинству има:

                               (1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 млечних крава,

                               (2) за инвестиције које се односе на пчеларство, од 5 до 1.000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња,

                               (3) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3,999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,

                               (4) за инвестиције које се односе на аквакултуру, објекат за аквакултуру уписан у Регистар, као и Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 13.

            Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 5) ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

1) до 0,5 хектара производње биљака у заштићеном простору;

2) до 2 хектара јагодастог воћа, односно до 5 хектара осталог воћа;

3) до 2 хектара грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;

4) до 3 хектара поврћа (на отвореном пољу);

5) од 0,1 до 50 хектара цвећа (на отвореном пољу).

Члан 14.

            Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 6) овог правилника, ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

1) до 50 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме, изузев за набавку нових машина и опреме за наводњавање;

2) до 100 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање.

Члан 15.

            Лице из члана 10. став 1. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 7) овог правилника, ако је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу евиденције издатих сертификата.

Члан 16.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 2. тачка 1) овог правилника, ако:

1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површину до 2 хектара под осталим усевима за остваривање подстицаја;

2) је регистровано у Регистру откупљивача пољопривредних производа, који води министарство надлежно за послове трговине.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 2. тачке 2)-4) овог правилника, ако:

 1. је уписано у Централни регистар објеката;

2) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за инвестиције у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 17.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став. 1. и став 3. овог правилника ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) утврђен капацитет за прераду млека мањи од 3.000 литара млека на дан;

3) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 18.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 4. овог правилника, ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) утврђен дневни капацитет клања мањи од 10 говеда, односно 50 свиња/оваца/коза, односно 4.000 бројлера;

3) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 19.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 5. овог правилника, ако:

                        1) је уписано у Виноградарски регистар и Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

                         2) у Винарском регистру има уписан капацитет мањи од 20.000 литара вина на годишњем нивоу.

            Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за маркетинг у сектору вина и ако је уписано у одговарајућу евиденцију у складу са законом којим се уређује вино.

Члан 20.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 6. овог правилника, ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 21.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и члана 7. став 7. овог правилника, ако је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу евиденције издатих сертификата.

IV. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ

ТРОШКОВА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 22.

            Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, а предвиђених пословним планом.

            Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:

 1. 10% као сопствено учешће корисника и

                        2) 40% као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

            Списак пословних банака са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи биће постављен на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе, приликом објављивања сваког Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава.

V. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 23.

            Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: Пријава) у оквиру Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив расписује министарство надлежно за послове пољопривреде, Управа за аграрна плаћања – Тим за управљање (у даљем тексту: Управа).

            Управа може расписати Јавни позив, у складу са овим правилником, више пута у току календарске године за исти програм, односно за један или више програма подршке прописаних чл. 4. и 6. овог правилника.

            Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи: обрасце, услове за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, списак неопходне документације, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење Пријаве, опредељена средства за спровођење јавног позива, као и другу документацију и остале информације.

            Јавни позив објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Члан 24.

            Пријава се подноси на Обрасцу 1 – Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, који је дат у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а у року прописаном Јавним позивом.

            Подносилац Пријаве подноси само једну Пријаву у оквиру Јавног позива.

            Подносилац пријаве може поднети пријаву само још једном, уколико је већ једном имао одобрен пројекат и био корисник бесповратних средстава под условом да је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован.

Члан 25.

            Уз попуњену и потписану Пријаву, подносилац доставља:

1) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца Пријаве;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

3) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца Пријаве да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине Војводине;

5) извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, за инвестиције у изградњу и опремање објекта;

6) уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца, уколико подносилац Пријаве није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције;

7) попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је дат у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, ако је подносилац Пријаве земљорадничка задруга;

8) попуњен Образац 3 – За тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава,који је дат у Прилогу 4,који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

            Ако је подносилац Пријаве предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана, потребано је доставити и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

Члан 26.

Уверења и потврде које се достављају уз Пријаву не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

            Сва документа која се достављају уз Пријаву треба да гласе на подносиоца и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

            Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

            Документацијa из члана 25. тач. 1)-5) овог правилника прибавља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Елементи за рангирање подносилаца Пријаве

Члан 27.

            Елементи за рангирање подносилаца Пријаве дати су у Табели- Елементи за бодовање подносилаца Пријаве у сврху рангирања.

Табела:           Елементи за бодовање подносилаца Пријава на Јавни позив у сврху рангирања

ПодкритеријумиОбјашњење подкритеријумаПоени по подкритеријумуМаксималан број бодова по критеријуму
Приоритетне области у оквиру бесповратних средстава програма које Пројекат испуњаваПрилагођавање и ублажавање утицаја и ризика на климатске променеПраћење климатских промена, мере прилагођавања и мере усмерене ка смањењу емисије гасова стаклене баште из пољопривредне производње210
Побољшање  технологије производње како би се боље  управљало утицајима и ризицима од климатских промена
Технолошки развој и модернизација пољопривредне производњеУвођење технолошких побољшања и ефикаснијих система за пренос знања и иновација2
Прилагођавање знања, технологије, производа и услуга прилагођених локалним условима
Повећање нивоа производње и употреба улазних сировина или опреме побољшаног квалитета
Повећана продуктивност и ефикасност у производњи на свим нивоима у читавом ланцу исхране
Јачање капацитета прерађивача хране за стварање нових производа са повећаном додатом вредношћу, користећи домаће сировине
Побољшани квалитет производа и промоција
Побољшане технолошке перформансе сектора производње хране и стварање нових производа у прехрамбеном ланцу.
Тржишни ланци и подршка развоју логистичког сектораРазвој нових сервиса у оквиру тржишних ланаца и јачање логистичке инфраструктуре у производњи и маркетингу хране2
Јачање капацитета и мотивације произвођача за различите облике организовања
Јачање видљивости домаћих производа на тржишту
Формализација хоризонталних и / или вертикалних веза у тржишном ланцу, заснована на тржишним принципима
Заштита и унапређење животне средине и очување природних ресурсаПримена пољопривредних пракси прилагођених животној средини и биодиверзитету2
Побољшани агро-еколошки системи планирања, управљања, праћења и контроле
Побољшање безбедности и квалитета производаПримена међународних / регионалних стандарда у производњи хране и хране за животиње2
Социјални статус подносиоца ПријавеДа ли је подносилац Захтева млада особа (тј. особа млађа од 40 година у моменту објављивања Јавног позива?За физичка лица или предузетнике510
Да ли су већина власника или чланова особе млађе од 40 година у моменту објављивања Јавног позива?За предузећа или задруге
Да ли је подносилац захтева особа женског пола?За физичка лица или предузетнике5
Да ли су већина власника или чланова особе женског полаЗа предузећа или задруге
Резултати Пројектаоснаживању веза у тржишном ланцу)Да ли је подносилац Пријаве члан задруге, у моменту објављивања Јавног позива?За физичка лица или предузетнике220
Да ли је подносилац Пријаве члан пословног удружења/кластера, у моменту објављивања Јавног позива?За предузећа или задруге
Да ли је Пројекат део већег интегрисаног пројекта у ком учествује неколико примарних произвођача заједно са агрегатором да би се постигао заједнички маркетиншки план?За примарне пољопривредне произвођаче15
Да ли Пројекат повезује агрегатора са више од једног примарног произвођача?За агрегаторе3
Географски индикаториДа ли се Пројекат спроводи у Подручју са отежаним условима рада у пољопривреди? 1020
Да ли се под-пројекат спроводи у „неразвијеним“ општинама (дефинисано одговарајућим актом Владе Републике Србије)?III група – 5 бодова IV група – 10 бодова10
Утицај на животну срединуДа ли су у оквиру Пројекта спроводе добровољни стандарди одрживих система као што је органска производња и ГлобалГап и да ли постоје сертификати?У процесу конверзије у моменту објављивања Јавног позива515
Сертификована органска производња, односно сертификат ГлобалГАП у моменту подношења Јавног позива10
ИмплементацијаДа ли подносилац Пријаве има средњу школу?За физичка лица или предузетнике515
Да ли већина власника или чланова има средњу школу?За предузећа или задруге
Да ли подносилац Пријаве има претходно искуство мерено бројем активних година од најмање 3 године у регистру предузећа или фарми (као власник или члан)? 5
Да ли подносилац Пријаве сарађује са пружаоцима саветодавних услуга (било у државном или приватном власништву) на пољу инвестиција? 5
ИновацијаДа ли Пројекат подржава увођење дигиталних технологија? 510
Да ли Пројекат подржава увођење обновљивих извора енергије и унапређење и енергетске ефикасности? 5
МАКСИМАЛНИ БОДОВИ ПО ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА100

Члан 28.

            Поред документације из члана 25. овог правилника, подносилац Пријаве, као доказ да испуњава одређен елемент рангирања, доставља и:

1) оверену потврду земљорадничке задруге о пуноправном чланству, уколико је подносилац Пријаве члан земљорадничке задруге;

2) оверену потврду пословног удружења/кластера о пуноправном чланству, уколико је подносилац Пријаве члан пословног удружења/кластера;

3) оверену фотокопију сертификата, уколико подносилац Пријаве поседује сертификате за органску производњу, односно GlobalGap;

4) оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, уколико је подносилац Пријаве физичко лице, односно предузетник;

5) оверен списак власника привредног друштва са подацима о старости, полу и завршеној стручној спреми, Образац 4 – Табела са подацима о власницима привредног друштва, који је дат у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

6) изјаве свих учесника, дате под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, о пословно-техничкој сарадњи на спровођењу већег интегрисаног пројекта у коме учествују други примарни произвођачи/агрегатори, а који за циљ има повезивање унутар тржишног ланца, унапређење конкурентности и унапређење пласмана производа;

7) оверену изјаву пружаоца стручно-техничких услуга, регионалне пољопривредне стручне и саветодавне службе односно приватног консултанта, о постојању сарадње и пружању струно-техничке подршке подносиоцу Пријаве у домену производње, односно прараде примарних пољопривредних производа.

Члан 29.

            Управа врши административну обраду пристиглих Пријава и то провером: података из Пријаве, документације приложене уз Пријаву, као и службених евиденција.

            Пријаву поднету од стране лица које не испуњава услове из члана 10. и 11. овог правилника, преурањене и неблаговремене Пријаве, Пријаве послате факсом или електронском поштом, Пријаве са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваку наредну Пријаву истог подносиоца, поднету у периоду трајања Јавног позива, Управа одбацује без разматрања.

            Управа спроводи поступак бодовања и рангирања уредних Пријава.

            У случају када постоји више подносилаца Пријава са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац који је раније поднео Пријаву.

            Ранг листа подносилаца Пријава се објављује на званичној интернет страници Управе.

            Подносилац захтева за одобравање пројекта има право на приговор на своје место на бодовној листи у року од 15 дана од дана објављивања листе.

            О приговору Управа решава у року од 15 дана од дана подношења приговора.

            По коначности одлука о приговорима из става 7. овог члана, Управа објављује коначну Ранг листу захтева за одобравање пројекта на званичној интернет страници Управе.

Члан 30.

Директор Управе Решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава подносиоцу Пријаве на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом.

            Решење из става 1. овог члана садржи и податке о обавезама подносиоца Пријаве у складу са условима за одобравање Пројекта, као и рок за испуњавање тих обавеза и услове за подношење Захтева за одобравање Пројекта.

VI. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА

Члан 31.

            Лице коме је одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси захтев за одобравање Пројекта (у даљем тексту: Захтев), који укључује:

1) образац 5 – Захтев за одобравање Пројекта, који је дат у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.;

2) документацију везану за испуњавање захтева из области заштите животне средине и поштовања људских права, у складу са следећим обрасцима: Образац 6 – Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази предаје захтева за одобравање пројекта, који је дат у Прилогу 7. или Образац 7 – Садржај и формат специфичних есмп за предложену локацију пројекта, који је дат у Прилогу 8, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део;

3) пословни план израђен у складу са Обрасцем 9 – Образац пословног плана, који је дат у Прилогу 10, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

4) за инвестиције у изградњу и опремање објекта, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, а подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

5) за инвестиције у изградњу објеката, доставља се и пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова, као и грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано прибављање грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

6) писану изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник подстицаја испуњавати законску регулативу прописану Законима који регулишу радне односе и мере заштите на раду, уколико се део Пројекта односи на трошкове плата ангажованих радника;

7) писмо о намерама којим пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, изражава спремност да подносиоцу одобри кредит који покрива 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом;

8) писану изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник, уколико му пројекат буде одобрен, на крају реализације пројекта испуњавати минимум релевантних националних стандарда у зависности од врсте активности и инвестиција (национални стандарди у области добробити животиња, здравља и заштите биља и закона којим се уређује планирање и изградња), за сектор пољопривредне производње, односно откупа/прераде на који се пројекат односи;

9) доказ о постојању средстава у износу од 10% вредности прихватљивих трошкова из пословног плана подносиоца захтева за одобравање пројекта (извод оверен од стране банке), а у сврху суфинасирања пројекта од стране корисника бесповратних средстава.

Документацијa из тачке 4) прибавља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Процена ризика спровођења Пројекта у домену заштите животне средине и поштовања људских права

Члан 32.

            У току административне обраде Пријава, Управа утврђује, на основу достављене документације, а нарочито попуњеног Обрасца 3. (За тријажу еколошких и социолошких стандарда у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава),степен ризика у домену заштите животне средине и поштовања људских права, а на основу критеријума датих у оквиру Прилога 9 – Категорије ризика предложених Пројеката и релевантни инструменти еколошких и социолошких стандарда, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

            Уколико је приликом обраде Пријаве утврђено да је Пројекат у домену заштите животне средине и поштовања људских права процењен као пројекат високог ризика, решењем из члана 30. овог правилника таква Пријава ће бити одбијена.

            Уколико је приликом обраде Пријаве утврђено да је Пројекат у домену заштите животне средине и поштовања људских права процењен као пројекат ниског, средњег или значајног утицаја на заштиту животне средине и поштовање људских права, онда се Пријава оцењује као прихватљива.

            У зависности од процене ризика у домену заштите животне средине и поштовања људских права Решењем из члана 30. овог правилника подносилац захтева за одобравање пројекта се обавезује да достави документацију наведену у члану 31. тачка 2) овог правилника.

Пословни план

Члан 33.

            Уз Образац 9. доставља се и доказ о пословној вези са минимум једним агрегатором (за примарне произвођаче), односно докази о пословним везама са примарним пољопривредним произвођачима (за агрегаторе) у форми: уговора о купопродаји и/или фактура и/или откупних листова.

            Подносилац Захтева за припрему пословног плана може:

1) користити стручно-техничку подршку од стране саветодаваца из Пољопривредних стручних и саветодавних служби на територији аутономне покрајине Војводине, односно централе Србије;

2) користити стручно-техничку подршку од стране приватних консултаната, при чему ти трошкови убрајају у припремне трошкове у оквиру Пројекта;

3) користити стручно-техничку подршку банке одабране од стране подносиоца Захтева, која је издала Писмо о намерама којим пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, изражава спремност да подносиоцу одобри кредит који обезбеђује 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом. У току припреме пословног плана службеници одабране пословне банке могу сарађивати са лицима из става 2. тач. 1) и 2) овог члана.

Подносилац захтева је дужан да пословни план са прилозима достави и пословној банци, на основу којег пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, издаје писмо о намерама којим изражава спремност да подносиоцу захтева одобри кредит који обезбеђује 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом.

Члан 34.

Управа врши административну обраду Захтева, провером података из Захтева, документације приложене уз Захтев као и службених евиденција, а у складу са Ранг листом подносилаца пријава.

            Захтев за одобравање пројекта који није поднет од стране лица из члана 31. овог правилника, преурањен, неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

Уколико је административном провером, а по процени Управе и контролом на месту инвестиције, утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе решењем одобрава пројекат.

            Уколико је решењем из става 3. овог члана одобрен Пројекат њиме се прецизира рок у ком корисник бесповратних средстава потписује уговор са Управом (у даљем тексту: Уговор), као и рок за достављање Уговора са пословном банком.

            Уговором се дефинишу права и обавезе уговорних страна, корисника бесповратних средстава и Управе, а нарочито се утврђује:

1) обавеза отварања наменског рачуна за реализацију пројекта код пословне банке;

2) обавеза уплата на наменски рачун и то: учешћа корисника од 10%, 40% вредности пројекта кроз кредит пословне банке и 50% као бесповратна средства;

3) неопходна документација и начин за спровођење набавки;

4) услови за поштовање и редовно извештавање о примени стандарда у животној средини и људским и радним правима;

5) рок и начин потпуне реализације Пројекта укључујући и обавезу достављања фазних извештаја и/или финалног извештаја о реализацији Пројекта;

6) околности услед којих је неопходна измена, односно раскид Уговора;

7) услови за реализацију Уговора и затварање наменског рачуна код пословне банке.

VII. СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ

ПРОЈЕКТОМ И УГОВОРОМ

Почетак реализације инвестиција и активности предвиђених Пројектом корисника бесповратних средстава

Члан 35.

            Корисник бесповратних средстава може почети са инвестицијама и активностима, предвиђеним Пројектом, након потписивања Уговора и након што средства у пуном износу од вредности прихватљивих трошкова буду уплаћена на наменски рачун код пословне банке са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о коришћењу кредита.

            Уколико се утврди да је корисник бесповратних средстава започео са инвестицијама и активностима предвиђеним Пројектом пре рока дефинисаног у ставу 1. овог члана, осим за активности и трошкове који се подразумевају под припремним трошковима из члана 3. став 2. овог правилника, Управа ће раскинути Уговор са корисником бесповратних средстава.

Процедуре за спровођење набавки у оквиру реализације Пројекта

Члан 36.

            За спровођење набавки током реализације Пројекта корисник бесповратних средстава примењује процедуре које су усаглашене са процедурама Светске банке (Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката – роба, радови, неконсултантске и консултантске услуге из јула 2016, ревидиране у новембру 2017. и августу 2018,  (The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers, Goods, works, Nn-Consulting abd Consulting Services July 2016, revised November 2017 and August 2018) а у складу са чланом 6.52 Развој у складу са потребама заједнице (Community-driven Development), наведених правила.

            У односу на укупну вредност прихватљивих трошкова у оквиру пројекта, за набавку роба, неконсултанстских услуга и радова, примењују се следеће процедуре:

1) директан избор (Direct Selection – DS) за пројекте где је вредност укупних прихватљивих трошкова мања или једнака износу од 30.000 евра, у сладу са чланом 6.9 (б) и (ц) Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката Светске банке;

2) позив за давање цене за набавку робе и неконсултантских услуга (Request for Quatation – RFQ) за инвестиције чији је износ од 30.001 до 90.000 евра;

3) позив за давање цене за набавку мањих радова (Request for Quatation – RFQ) за инвестиције чији је износ између 30.001 до 180.000 евра;

4) позив за понуду (Request for Bids – RFB) за инвестиције чији је износ за набавку робе и неконсултантских услуга већи од 90.000 евра, односно већи од 180.000 евра за набавку радова.

            У односу на износ прихватљиве инвестиције за набавку стручно-техничке подршке и тренинга примењују се следеће процедуре набавке:

1) директан избор (Direct Selection – DS) за инвестиције чији је износ мањи или једнак износу од 30.000 евра у сладу са чланом 7.14 Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката Светске банке;

2) избор индивидуалног консултанта (IC), односно избор на основу квалификација консултанта (Qonsultant’s Qualfication Based SelectionCQS) за инвестиције чији је износ 30.001 евро и више.

            Управа има обавезу да осигура примену адекватних метода набавки и помогне кориснику бесповратних средстава у спровођењу одговарајућих процедура набавки.

            Уколико корисник бесповратних средстава одступи од предвиђених процедура набавки, Управа неће одобрити плаћање ове набавке, односно финансијска средства за набавку неће бити прихваћена.

Подношење захтева за исплату бесповратних средстава

Члан 37.

            Корисник бесповратних средстава подноси један или више захтева за исплату бесповратних средстава у складу са динамиком предвиђеном у Уговору.

            У зависности од пројекта, Уговором може бити предвиђена једна или више фазних исплата током спровођења Пројекта.

            Изузетно, ако је у оквиру пројекта предвиђена инвестиција у изградњу, односно инвестиција у набавку нове опреме за чију је монтажу и пуштање у рад потребан дужи временски период, може бити више фазних исплата у складу са окончаним ситуацијама, а на основу Уговора.

            Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 10 – Захтев за исплату, који је дат у Прилогу 11, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

            Захтев и става 1. овог члана се подноси пословној банци са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о кредиту у оквиру спровођења пројекта, као и Управи, на адресу наведену у Јавном позиву.

            Уз Захтев за исплату корисник бесповратних средстава подноси пратећу документацију, у оригиналу ако није другачије наведено, везану за процедуре набавке:

1) рачун за набавку предметне инвестиције у складу са Уговором о купопродаји са добављачем;

2) уговор о купопродаји са добављачем;

3) отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) записник о пријему у ком корисник бесповратних средстава потврђује да је квалитет испоручене робе/услуга у складу са Пројектом и уговором о купопродаји са добављачем;

6) потписани налог за исплату;

7) оверену копију саобраћајне дозволе уколико је то предвиђено законом за предметну инвестицију;

8) уколико се набавка спроводи по процедури позива за давање цене за набавку робе (Request for Quatation – RFQ), доставља и тендерски документ, понуде од три понуђача, као и евалуациони извештај о избору најповољнијег понуђача;

9) уколико се набавка спроводи по процедури позива за понуду (Request for Bids – RFB, доставља и тендерски документ, добијене понуде као и евалуациони извештај о избору најповољније понуде;

10) уколико се набавка спроводи по процедури избора индивидуалног консултанта (IC), односно избора на основу квалификација консултанта (Qonsultant’s Qualfication Based SelectionCQS), доставља и: позив за изјаве заинтересованости, пристигле изјаве о заинтересованости, евелуационе извештаје, позив за достављање понуда, финални евалуациони извештај, уговор, извештаје ангажованог консултанта и потврде о пријему извештаја;

11) грађевинску књигу, односно другу прописану евиденцију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња; окончану ситуацију за изведене радове; изјаву овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су планиране врсте и количине материјала уграђене у објекат који је предмет инвестиције, за оне пројекте у оквиру којих се изводи изградња објеката.

            Управа обрађује Захтев за исплату на основу података из самог захтева, као и на основу пратеће документације.

            Уколико је захтев за исплату комплетан и испуњава услове прописане Уговором и овим правилником, Управа га ставља на листу захтева за плаћање коју прослеђује у Централну фидуцијарну јединицу у оквиру министарства надлежног за финансије, која издаје одобрење за исплату пословној банци код које је отворен наменски рачун. На основу тог одобрења за исплату, пословна банка пребацује износ из захтева за исплату на рачун добављача.

Износ у захтеву за исплату не може бити виши од одобреног решењем, односно Уговором, а уколико је износ у захтеву за исплату једнак или мањи од одобреног, исплатиће се износ у складу са приложеном документацијом.

Контрола над спровођењем одобреног пројекта

Члан 38.

            Контрола над спровођењем одобрених пројеката врши се по принципу случајног узорка, током периода спровођења Пројеката, као и током петогодишњег периода након извршења последње исплате.

            Управа контролише спровођење пројеката на месту инвестиције, у складу са Уговором и овим правилником, у било које време, а обавезно једном у време трајања одређеног пројекта корисника бесповратних средстава.

            Уколико Управа током контроле уочи одређене неправилности,  о томе ће обавестити одговарајуће инспекцијске органе у оквиру министарства надлежног за послове пољопривреде.      

Контролу над спровођењем одобрених пројеката, могу обављати и независни ревизори, у склопу независних ревизија спровођења.

Извештавање о спровођењу Пројекта

Члан 39.

            Корисник бесповратних средстава за спровођење одобреног пројекта подноси два пута годишње извештај Управи о спровођењу пројекта, до момента потпуне реализације пројекта.

            Након потпуне реализације инвестиција и активности предвиђених пројектом и испуњавања свих обавеза одређених Уговором, корисник бесповратних средстава сачињава финални извештај.

            Уз финални извештај, корисник бесповратних средстава Управи доставља и следеће:

1) најмање један доказ о пословној вези са агрегатором, уколико је корисник примарни пољопривредни произвођач, односно примарним произвођачима у случају да је корисник бесповратних средстава агрегатор. Као докази за постојање пословне сарадње достављају се: уговор о купопродаји и оригинални рачуни и/или откупни листови;

2) употребну дозволу уколико је предмет инвестиције изградња објекта за коју је у складу са законом о планирању и изграњи прописана обавеза исходовања употребне дозволе, односно, уколико је предмет инвестиције  изградња објекта за смештај животиња, доставља се доказ да је објекат за смештај животиња уписан у Регистар одобрених објеката.

Обавезе корисника бесповратних средстава у вези

 наменског коришћења предмета

инвестиција у оквиру пројекта као и у вези чувања документације

везане за спровођење пројекта

Члан 40.

            Корисник бесповратних средстава:

1) наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета инвестиција у оквиру Пројекта у року од пет година од последње исплате у оквиру реализације пројекта;

2) чува документацију везану за спровођење Пројекта у року од пет година од момента завршетка реализације Уговора.

Уколико се утврди да су одобрена средства ненаменски коришћена, управа раскида уговор и покреће поступак повраћаја исплаћених, ненаменски  утрошених средстава.

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 41.

            Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-34/2021-09   У Београду, 24. марта 2021. годинеМИНИСТАР   Бранислав Недимовић

4827021.0155.3/1

ПРИЛОГ 1.

Табела:           Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну                                              производњу

ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ УНУТАР ПРОГРАМА ПОДРШКЕПОДГРУПЕ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА УНУТАР ПРОГРАМА ПОДРШКЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЈАЧАЊЕ ВЕЗА УНУТАР ТРЖИШНОГ ЛАНЦА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
1.1.Инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности
1.2.Инвестиције у набавку нове опреме за дигитиализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером, као и набавку и инсталирање нових навигационих ГПС система на тракторе
1.3.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у области производње млекаИзградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млекаТрошкови изградње објекта за смештај млечних крава, оваца и коза за производњу млека
Изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњакаТрошкови грађења новог објекта за манипулацију и складиштење стајњака (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке, лагуне за стајњак, објекти за складиштење полутечног и течног стајњака и сл.);Скрепери и сепаратори;Транспортери за стајско ђубриво;Уређаји за мешање осоке, полутечног и течног стајњака;Пумпе за пражњење танкова;Сепаратори за осоку, полутечни и течни стајњак.
Изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млекаТрошкови изградње објеката за мужу, хлађење и чување млека;Опрема за мужу (музилице и затворени системи за мужу у слободном и везаном систему држања);Опрема за хлађење и складиштење млека (лактофризи).
Набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњакаПриколице за дистрибуцију чврстог стајњака;Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);Компактни самоходни утоваривач стајњака.
Набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животињаБалирке и ролбалирке;Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;Елеватори за утовар бала на приколице;Пужни транспортери;Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;Прикључне и самоходне косачице, тримери;Прикључни сакупљачи и растурачи сена;Микс приколице;Мешаоне за припрему концентроване сточне хране;Екструдери;Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња.
Набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животињаСточне ваге;Рампе за утовар и истовар;Торови за усмеравање и обуздавање животиња.
Набавка нове опреме за обраду папакаОпрема за орезивање папака;Боксови за орезивање папака;Ножеви – леви и десни;Клешта, велика и мала;Машина за оштрење ножева;Брусилица.
Набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашуЕлектричне ограде (за гајење на пашњацима);
Набавка новог трактора снаге до 80 kWНови трактори максималне снаге до 80 kW.
1.4.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње месаИзградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње месаТрошкови изградње објекта за смештај говеда, оваца, коза, свиња (објекти за крмаче и прасилишта и објекти за тов свиња) и бројлера у сврху това и производње месаОпрема за објекте за смештај крмача и одгој прасади и тов свињаОпрема за објекте за држање, одгој и тов оваца и козаОпрема за објекте за држање, одгој и тов бројлера и товних ћурки
Изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњакаТрошкови грађења новог објекта за манипулацију и складиштење стајњака (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке, лагуне за стајњак, објекти за складиштење полутечног и течног стајњака и сл.);Скрепери и сепаратори;Транспортери за стајско ђубриво;Уређаји за мешање осоке, полутечног и течног стајњака;Пумпе за пражњење танкова;Сепаратори за осоку, полутечни и течни стајњак.
Набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњакаПриколице за дистрибуцију чврстог стајњака;Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);Компактни самоходни утоваривач стајњака.
Набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животињаБалирке и ролбалирке;Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;Елеватори за утовар бала на приколице;Пужни транспортери;Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;Прикључне и самоходне косачице, тримери;Прикључни сакупљачи и растурачи сена;Микс приколице;Мешаоне за припрему концентроване сточне хране;Екструдери;Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња.
Набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животињаСточне ваге;Рампе за утовар и истовар;Торови за усмеравање и обуздавање животиња.
Набавка нове опреме за шишање оваца и обраду папакаОпрема за шишање овацаОпрема за орезивање папака;Боксови за орезивање папака;Ножеви – леви и десни;Клешта, велика и мала;Машина за оштрење ножева;Брусилица.
Набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашуЕлектричне ограде (за гајење на пашњацима)
Набавка новог трактора снаге до 80kWНов трактор максималне снаге мање или једнаке од 80 kW.
1.5.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства  Набавка нове опреме за пчеларствоАпи инхалационе коморе;Аутоматске пакерице за паковање меда у тегле и фолије (за чајеве);Аутоматски сто за паковање меда;Дупликатори за мед, са или без мешача;Електричне пумпе и пунилице за мед;Електрични декристализатор;Електрични отклапач саћа;Инкубатор за матичњаке;Каде за отклапање саћа;Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела;Кошнице и делови кошница;Машине за одвајање меда од воштаних поклопаца;Механички и електрични палетари и виљушкари;Миксери за прављење мешавина од пчелињих производа;Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела;Надзорне камере са одговарајућим изворима напајања, за надзирање пчелињака;Опрема за вађење перге и матичног млеча;Пластичне складишне палете;Прохромска амбалажа за мед;Пчеларске ваге за мерење кошница;Ручна преса за сатне основе.Ручне или механизоване дизалице и мини зглобни утоваривачи за утовар и истовар (оспособљени за подизање и ношење једне или више кошница одједном);Сатне основе произведене од пчелињег воска  (максимално 0,75 kg по обележеној кошници) или пластике (до 10 комада по кошници);Специјализовани млинови за прополис и полен;Стамбени или интермодални контејнер за врцање меда на терену;Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће);Сублиматор оксалне киселине;Сушара за полен,Теретне ваге за мерење буради носивости до 1000 кг;Топионици за восак;Уређај за исушивање влаге из ваздуха објекта за врцање, складиштење и паковање меда;Хладњача (контејнерска) за чување саћа и пчелињих производа;Центрифуге.
Набавка нових приколица за превоз пчелињих друштаваСве врсте приколица за моторна возила за превоз кошница, контејнера и платформи.
1.6.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуреНабавка нове опреме за аквакултуруКанте и танкови (базени) за транспорт аквакултуре;Аератори и оксигенатори;Мрежасти алати;Оксиметри;Уређаји и опрема за одржавање хигијене;Опрема за заштиту од предатора;Уређаји за излов аквакултуре;Елеватори за аквакултуру;Каде за мрест рибе;Цугер апарати;Лежнице за инкубацију;Цеви и вентили за довод и одвод воде;Пумпе и агрегати за воду;Сортирач (класирач) за рибе;Бројач за рибе;Танкови (базени) за држање аквакултуре у рециркулационом систему са припадајућом опремом:  каце (базени), пумпе за циркулацију воде, уређаји за пречишћавање са филтерима за пречишћавање воде, уређаји за догревање воде, уређаји за издвајање гасова,  уређаји за UV филтрацију воде и уређаји за одређивање квалитета воде.
Набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију рибље хранеХранилице.
Изградња објеката за аквакултуруИзградња објеката за аквакултуру
1.7.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећаИнвестиције за унапређење производње у заштићеном просторуНабавка, постављање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа и цвећа, као и за производњу расада ових култураконструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне);вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника;опрема за вентилацију, хлађење, односно грејање простора (центрифугални или аксијални вентилатори, измењивачи топлоте, компресори, кондензатори, вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха);опрема и уређаји за вештачко опрашивање биљака;системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине);бокс палете;опрема за испитивање параметара заштићеног простора: инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у затвореном простору, инструменти за мерење температуре и влажности земљишта, супстрата и ваздуха, инструменти за мерење електропроводљивости воде и хранљивог раствора (ЕС метри), инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата (pH метри).
Набавка нове опреме за вештачко опрашивање биљакаопрема и уређаји за вештачко опрашивање биљака;
Набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног просторафолије за сенчење и спречавање губитака топлоте, изузимајући малч фолије;мреже за сенчење објекта;опрема и уређаји за додатно осветљење у заштићеном простору.
Набавка нове опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљакамашине за сетву/садњу и мулчирање у заштићеном простору;машине за пуњење саксија супстратом;машине за прављење супстрата за производњу цвећа;мотокултиватори до 10 kw;тримери.
Набавка нове опреме и уређаја за хидропонско гајење биљакаопрема и уређаји за хидропоничну производњу биљака у заштићеном простору.
Набавка нове опреме и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљиштаопрема и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљишта
Набавка нове опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-диоксидом приликом производње у заштићеном простору)опрема за обогаћивање угљен диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору).
Инвестиције у набавку нових машина и опреме, опште и специјалне намене, за производњу биљака на отвореном пољуНабавка нове опреме за орезивање, млевење, сечење и уклањање остатака након орезивања у воћарствуприкључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду;ротоситнилице (ротофрезе);прикључна механизација за ситњење и скупљање и брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке, сечке/млинови, брикетерирке до 500 kg/час);машине и опрема за орезивање и обликовање биљамотокултиватори до 10 kW;тримери.
Набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама подизање система противргадних мрежа), као и за заштиту усева од претеране инсолацијепротивградна мрежа;носачи за противградну мрежу;наслони за производне засаде воћа и грожђа (бетонски, метални или дрвени стубови), са пратећом опремом;противградни топ;материјали за покривање повртарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил;материјали за покривање поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење.
Набавка и постављање жичаних ограда око вишегодишњих плантажастубови за ограђивање воћњака и винограда;жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда.
Набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавањепумпе за наводњавање;агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро и погон на обновљиве изворе енергије);системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи;покривка за акумулацију;цистерне за превоз воде за наводњавање;резервоари за воду.
Набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мразаматеријали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил;материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење;системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили, као и славине;фростбустери горионици (прикључна машина);задимљивачи (фогери).
Набавка нових машина за основну обраду земљиштанабавку машина за основну обраду земљишта (плугови, разривачи, подривачи, тањираче).
Набавка нових машина за допунску обраду земљиштанабавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче);ротоситнилице и ротофрезе;ваљкови за после сетвену обраду земљишта;међуредни култиватори.
Набавка нових машина за ђубрењенабавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара).
Набавка нових машина за сетвуприкључне сејалице.
Набавка нових машина за садњу, као и садњу са мулчирањем (малч фолије)трогодишње малч фолије – само за јагоду, као и за поврће и цвеће;прикључне садилице за садњу биљака.
Набавка нових машина за заштиту биљанабавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице, атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда).
Набавка новог трактора снаге до 80kWНов трактор максималне снаге мање или једнаке од 80 kW.
Инвестиције у набавку нових машина и опреме за бербу/жетву, транспорт и припрему пољопривредних производа за тржиштеНабавка нових машина за бербу воћа, грожђа, поврћа и цвећатресачи, односно други берачи за воће и винову лозу;машине за скупљање језграстог воћа;покретне и вучене платформе за бербу;машине за убирање поврћа и цвећа на њиви;елеватори – купилице за утовар извађеног поврћа на њиви;машине за везивање резаног цвећа.
Набавка нових машина за превоз пољопривредних производамашине за транспорт пољопривредних производа- тракторске приколице.
Набавка нових бокс палета за транспорт и складиштење производабокс палете.
Набавка нове опреме за чишћење и прање производаполирке;опрема – линија за чишћење и прање производа.
Набавка нове опреме за сортирање и калибрацију производакалибратори;класирке;сортирке.
Набавка нове опреме за паковање и маркетинг производаопрема – линија за паковање и обележавање производапакерице са аутоматским вагамабокс палете за транспорт и складиштење производа, рам палете и палетни регалиметал детекториколске ваге.
1.8.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње осталих усеваНабавка нових машина за основну обраду земљиштанабавку машина за основну обраду земљишта (плугови, разривачи, подривачи, тањираче).
Набавка нових машина за допунску обраду земљиштанабавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче);ротоситнилице и ротофрезе;ваљкови за после сетвену обраду земљишта.
Набавка нових машина за међуредну обраду земљиштамеђуредни култиватори.
Набавка нових машина за ђубрењенабавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара).
Набавка нове механизације за сетвусејалице за сетву ostalih useva.
Набавка нових машина за заштиту биљанабавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице, атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда).
Набавка нових машина за транспортмашине за транспорт пољопривредних производа- тракторске приколице.
Набавка нове опреме и машина за наводњавањепумпе за наводњавање;агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро и погон на обновљиве изворе енергије);системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи;покривка за акумулацију;цистерне за превоз воде за наводњавање;резервоари за воду.
Набавка нових специјализованих машина за жетву (искључиво за лековито и ароматично биље а искључујући комбајне за жетву житарица, уљарица и индустријског биља)„пужни транспортерˮ;телескопски манипулатор са припадајућом опремом;машине за убирање лековитог, зачинског и ароматичног биља.
1.9.Инвестиције усмерене у унапређење дохотка на пољопривредном газдинству кроз бављење активностима у области старих и уметничких заната, односно домаће радиностиНабавкa опреме и оруђа у сврху очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом, којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификатаОпрема и алат ради очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно полсова домаће радиности;
Набавка опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производаопрема и инвентар за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа;дизајнирање и израда интернет страница за промоцију старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности;[1]дизајнирање и израда штампаног промотивног материјала за промоцију старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности.


ПРИЛОГ 2.

Образац 1:    Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава

попуњава ПМТ:

датум пријема:         ______________

заводни број:             ______________

1. Назив Пројекта: ____________________________________________________________

2. Трајање Пројекта и буџет (процењена вредност Пројекта):

Планирано трајање:                                     __________    (месеци); 

Предлог почетка Пројекта:                          __________    (месец, година);

Предлог завршетка Пројекта:                      __________    (месец, година)

Укупна вредност Пројекта: EUR                __________

Захтевана вредност донације: EUR                        __________

3. Изјава подносиоца захтева:

Подносилац пријаве и [име/назив подносиоца] сагласан је да правовремено обезбеди: одговарајуће особље, физичку инфраструктуру [земљиште, зграде, опрема, итд.], логистичку, административну и техничку подршку, као и све друге подршке које Пројекат предвиђа.

4. Одговорности:

Подносилац пријаве биће директно одговоран за имплементацију Пројекта, обезбедиће потребно време за ефикасну реализацију Пројекта и биће главна контакт особа за SCAP – Пројектни менаџмент тим (ПМТ).

I Подаци о подносиоцу пријаве
Категорија подносиоца пријаве (заокружити) 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 2) предузетник, 3) привредно друштво, 4) земљорадничка задруга.
За подносиоца пријаве у својству физичког лица – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства:
Име и презиме носиоца породичног пољопривредног газдинства 
ЈМБГ подносиоца захтева 
За подносиоца  пријаве  у својству предузетника:
Пословно име предузетника 
ЈМБГ подносиоца захтева 
  Матични број  
Порески идентификациони број  
За подносиоца пријаве у својству правног лица:
Пословно име правног лица 
Име и презиме одговорног лица у правном лицу 
ЈМБГ одговорног лица у правном лицу 
Матични број 
Порески идентификациони број
У складу са законом којим се уређује рачуноводство, привредно друштво је разврстано на: 1) микро 2) мало 3) средње
Сви подносиоци пријаве
Број пољопривредног газдинства
Адреса пребивалишта односно седишта Општина:
Место:
Улица и кућни број:
Поштански број:
Телефон/факс 

Изјава подносиоца пријаве

Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу, да подносилац ове пријаве:

 1. нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју; 
  1. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита; 
  1. за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 
  1. добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица; 
  1. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица

Под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни.

Датум попуњавања пријаве: _____________________________________________________

Место попуњавања пријаве: _____________________________________________________

Својеручни потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица: ________________________

Изјава подносиоца пријаве

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код …………………………………………………………………………………………………..

ради остваривања права……………………………………………………………………………………………….

и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1

 Сагласно одредби члана 12. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РСˮ; број 87/18), обрада података је законита ако је испуњен један од следећих услова: лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха; обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора; обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца; обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица; обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења руковаоца; обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.

……………………………………

(место)

…………………………………… …………………………………………

(датум) (потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

б) следеће податке:3

1) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца Пријаве;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

3) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца Пријаве да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине Војводине;

5) извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, за инвестиције у изградњу и опремање објекта.

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од………………..дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

……………………………………

(место)

…………………………………… …………………………………………

(датум) (потпис даваоца изјаве)

I. ОПИС ПРОЈЕКТА

[Описати како ће се реализацијом пројета унапредити конкурентност и тржишна позиција подносиоца пријаве и како ће се ојачати везе унутар тржишног ланца]

[до 4 странице]

1. Oпис проблематике Пројекта (задаци који треба да се реше)

[Који су проблеми / проблеми које ће Пројекат решити? ]

[до 10 редова]

2. Oпис циљева Пројекта

[Циљеви треба да буду специфични, мерљиви, достижни, реални и временски ограничени и усклађени са циљевима и захтевима утврђеним за SCAP Пројекат]

[Објаснити како се реализација пројекта уклапа у циљеве SCAP пројекта: Прилагођавање и ублажавање утицаја и ризика на климатске промене, технолошки развој и модернизација пољопривредне производње, тржишни ланци и подршка развоју логистичког сектора, заштита и унапређење животне средине и очување природних ресурса и побољшање безбедности и квалитета производа]

[до 3 странице]

3. Опис инвестиција које ће се финансирати у оквиру Пројекта

[Које су главне физичке инвестиције (изградња, алати, опрема, технологије итд.) за финансирање у оквиру Пројекта? Да ли Пројекат подржава увођење дигиталних технологија? Да ли Пројекат подржава увођење обновљивих извора енергије / технологија енергетске ефикасности? Да ли Пројекат подржава увођење нових усева, система производње / прераде и / или иновације пољопривредно-прехрамбених производа? Да ли су ове инвестиције лако преносиве на друге операције у региону?]

[око 20 редова]

4. Опис методологије / приступа реализацији Пројекта

[Које су кључне компоненте и предложене активности Пројекта? Шта планирате да радите и када ћете у пракси применити Пројекат? Како ћете то учинити? Ко ће бити одговоран за спровођење, реализацију, одређених активности? Да ли радите на добровољном сертификовању (нпр. Органска производња, GlobalGAP итд.)?]

[око 10-15 редова]

5. Опис сарадње и партнерства

[Конкретно опишите пословну сарадњу, какав би био радни и / или уговорни аранжман између пословних партнера.]

[око 10-15 редова]

6. Однос Пројекта са осталим текућим активностима и недавним партнерствима

[Шта је већ било / и шта се ради; шта сте већ учинили (урадили); са ким сте били пословни партнер (нпр. јавне или приватне саветодавне службе, предузећа / компаније, непрофитне организације итд.); ко још ради на овој проблематици Ппројекта које ће Пројекат решавати; како се овај предлог разликује од посла који сте већ урадили ви и / или други.]

[око 5-10 редова]

7. Методологија и организација маркетинга

[Како планирате да пласирате на тржиште повећану количину и / или нову врсту производа која излази из Пројекта?]

[око 5-10 редова]

8. Објекти и ресурси доступни за Пројекат

[Шта је неопходно за завршетак Пројекта; детаљни садржај објеката / ресурса које подносилац пријаве у готовини и / или у натури за реализацију Пројекта]

[око 5-10 редова]

II. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И УТИЦАЈ

[максимално ½ -1 странице]

[Опишите који су очекивани резултати и резултати Пројекта и какав ће бити њихов социо-економски утицај. Размотрите како ће Пројекат побољшати тренутну ситуацију у датом пољопривредном сектору.]

III. КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

[максимално ½ -1 странице]

[Ко ће имати директне и индиректне користи од резултата остварених на Пројекту и како ће они имати користи (број особа)? Где се налазе корисници? Колика је вероватноћа да други усвоје предложене технологије (тј. које групе пољопривредника / прерађивача / трговаца / итд.). У којим регионима ће се очекивани резултати Пројекта поновити?]

IV. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

[максимално ½ странице]

[Попуните доњу табелу групишући трошкове Пројекта.]

Извор средставаУкупно (у EUR)Опис трошкова
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Укупни трошкови Пројекта  

V. ИЗЈАВА О КАПАЦИТЕТУ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

1. Опис подносиоца пријаве

[Правни статус; власничка структура; структура усева; бројно стање домаћих животиња; укључујући старост, пол и ниво образовања чланова и власника и Пројекту; ниво образовања и искуство подносиоца пријаве у одговарајућим пројектним активностима и искуство у спровођењу Пројеката; описати способност подносиоца пријаве за управљање финансијским ресурсима];

[око 8-10 редова]

2. Опис потенцијалних партнера

[Квалификација, његова радна биографија и искуство партнерских организација у Пројектним активностима, искуство у спровођењу пројеката, претходно искуство и резултати сарадње са подносиоцима захтева.]

[око 5 редова за сваког партнера]

3. Опис техничке помоћи и потреба за обуком

[Опишите врсту техничке помоћи и потреба за обуком повезане са предложеном физичком инвестицијом.]

[око 8-10 редова]

VI. РИЗИЦИ НА ПРОЈЕКТУ

[максимално ½ странице]

[Резимирајте главне ризике за успешну примену и завршетак Пројекта, укључујући социјалне и еколошке ризике обрађене у ЕСС образацу за тријажу еколошких и социјалних стандарда, укључујући Анекс 4 А, као и корективне мере које треба да предузмете.]

VII. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА

[максимално ½ стране]

[Опишите како ћете осигурати одрживост предложених активности у техничком и финансијском смислу? Шта ћете радити у будућности након завршетка Пројекта,а у циљу даљег развоја Пројектних активности.]

ПРИЛОГ 3.

Образац 2 – Табела чланова задруге[2]

Назив и седиште земљорадничке задруге: _______________________________________________________________________

Ред. бројИме и презиме члана задругеДатум рођењаБрој пољопривредног газдинстваПолСтепен стручне спреме члана задругеАдреса становања
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
       
Место и датум   Потпис одговорног лица 
____________________  ______________________ 

ПРИЛОГ 4.

Образац 3 –   ЗА ТРИЈАЖУ ЕКОЛОШКИХ И СОЦИОЛОШКИХ СТАНДАРДА (ЕСС) У ФАЗИ ПОДНОШЕЊА                    ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА (ПОН[3])

(Подносилац Пријаве да попуни за Пројекат)

A. Овај документ се користи као пропратни материјал који има за циљ да обезбеди да су најбитнији еколошки и социолошки захтеви и питања узети у обзир током припреме секторски специфичног Еколошког Плана Управљања (ЕПУ[4]).

            Молимо Вас да означите одговарајуће поље са Да (Д), Не (Н) или Корисно (К) у делу за коментаре.

            Сажето објасните Ваше одговоре Д, Н или К којима сте означили одговарајуће поље у следећем поглављу, “Образложења“.

            Важно је напоменути да одговор са “Д“ не мора нужно да означава значајан ефекат или последицу, већ питање које захтева посебну пажњу и разматрање.

ДЕО I – АДМИНИСТРАТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОДАЦИ
 Назив потпројекта 
 Локација потпројекта(Град, Општина, Месна заједница)
 Организациона структура (имена и контакт подаци)Подносилац захтеваСуподносилац (коапликант)
 Опис потпројекта (Молимо Вас, опишите главне карактеристике потпројекта и локацију потпројекта)                  
ДЕО II – КРИТЕРИЈУМ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
 ДАНЕКоментар
 Да ли пројекат спада у било коју од активности на Списку за елиминацију пројеката / активности?   
ДЕО III –ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
 ДаНеКоментар
 Да ли подносилац захтева има важећу оперативну дозволу, као и друге дозволе и сагласности? Дозволе могу да укључују: – Сагласност за урбанистички развој / захтеви за локацијске услове – Грађевинске лиценце / грађевинска дозвола – Употребна дозвола – Пропис о управљању водама   Ако не, да ли ће се ове инвестиције искористити за исправљање тог стања?   
 Да ли је пројекат на листи пројеката који подлежу обавезној еколошкој процени на основу домаћих закона и прописа?   
 Да ли је пројекат укључен у листу пројеката за које је обавезна еколошка дозвола/дозвола заштите животне средине?   
 Ако је одговор да, да ли подносилац захтева има еколошку дозволу или је у поступку стицања исте?   
 Да ли је подносилац захтева поднео потписану изјаву да су услови рада у складу са важећим националним законодавством о раду и заштити на раду?   
 Да ли су сви постојећи запослени подносиоца захтева редовно пријављени на пензијско и инвалидско осигурање (тј. Да ли је достављена потврда о уплаћеним доприносима, коју је издао надлежни порески орган)?   
 Да ли би се ангажовали/запослили нови радници за потребе потпројекта (унесите број у поље за коментаре)?   
 Да ли се предложени потпројект може сматрати релевантним за прилагођавање климатским променама или повећање отпорности на климатске промене?   
                ДЕО IV – НЕГАТИВНИ УТИЦАЈ ПРОЈЕКАТ И РИЗИЦИ – ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА РАДИ УТВРЂИВАЊА КАТЕГОРИЈЕ ПРОЈЕКТА
 ДаНеКоментар
 Постоје ли назнаке да би подносилац захтева могао да користи неформалну радну снагу за потребе потпројекта?   
 Постоје ли назнаке да би подносилац захтева могао да запосли особе старости од 15 до 18 година, а да се не придржава законских одредби које се односе на запошљавање и заштиту таквих радника?   
 Да ли потпројект укључује неке значајне потенцијалне физичке опасности за раднике?   
 Земљани ресурси а. класирање, ровови или ископи у кубним метрима или хектару б. геолошке опасности (кварови, клизишта, поплаве, неинжењерски направљено пуњење итд.) ц. контаминирано земљиште или подземне воде на локацији д. прекомерни терет ван локације / одлагање отпада или неопходне позајмишне јаме у кубним метрима или тонама е. губитак висококвалитетних пољопривредних површина у хектарима   
 Пољопривредне и агрохемијске а. утицаји улазних сировина као што су семе и ђубриво б. утицај производног процеса на здравље људи и животну средину ц. други штетни утицај   
 Индустрије утицај оцедне и наплавне водеутицај пољопривредних пракси, попут интензивне пољопривредне производњеутицај осталих фактора     
 Квалитет ваздуха а. значајно повећање емисије загађивача ваздуха на лицу места (изградња / рад) б. кршење важећих прописа о емисијама загађујућих материја у ваздуху или стандарда концентрације амбијенталног ваздуха ц. значајан пораст промета возила током изградње или експлоатације д. рушење или минирање за изградњу е. значајно повећање непријатних мириса током изградње или рада ф. значајне промене микроклиме   
 Водни ресурси и квалитет воде а. река, поток или језеро на лицу места или у кругу од 30 метара од изградње б. повлачење или испуштање у површинске или подземне воде ц. ископ или постављање насипа, уклањање шљунка из реке, потока или језера д. складиштење течних горива или опасних материја на велико на лицу места   
 Културолошки ресурси а. праисторијски, историјски или палеонтолошки ресурси у кругу од 30 метара од изградње б. локалитет / објекат са јединственим културним или етничким вредностима или заштићеном баштином унутар 30 метара од изградње   
 Биолошки ресурси а. уклањање вегетације или изградња у мочварама или приобалним подручјима б. употреба пестицида / родентицида, инсектицида или хербицида у хектару ц. изградња у или у близини одређеног станишта за дивље животиње д. постојање заштићених природних ресурса – вода, флора, фауна   
 Планирање и употреба земљишта потенцијални конфликт са околном употребом земљиштанеусаглашеност са постојећим кодексима, плановима, дозволама или условима пројектовањаизградња у националном парку или простору опредељеном за рекреацијустварање значајно непријатног извора светлости/осветљености  просторно измештање особа или појединаца на више од 6 месецистварање прекида или ометања комуналне или општинске услуге на период од више од 6 месеци за 10 или више особазначајан губитак неефикасне употребе минералних или необновљивих ресурсаповећање тренутног нивоа буке за преко 5 децибела на више месеци   
 Саобраћај, транспорт и пренос добара а. повећан број путовања возилима за више од 20% или проузрокована значајна загушења б. карактеристике дизајна пројекта узрокују или доприносе сигурносним опасностима ц. неадекватан приступ или хитни приступ за предвиђени обим људи или саобраћаја   
 Опасности а. знатно повећан ризик од пожара, експлозије или опасног испуштања хемикалија б. велике количине опасних материја или горива на месту складиштења дуже од 3 месеца ц. пројекат ће створити или значајно допринети опасности по људско здравље   
 Да ли би примена потпројекта подразумевала употребу пестицида или њихових варијација? Ако је одговор да, молимо наведите који.   
 Да ли постоји било који други аспект потпројекта који би у нормалном пословању или под посебним околностима проузроковао ризик или негативно утицао на животну средину, становништво или би се могао сматрати негативном променом окружења?   
ДЕО V – РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКТНИХ КАРАКТЕРИСТИКА  
ДЕО VI – ОДЛУКА Предметни потпројекат је: [   ] Категорија 1 (низак ризик) – одобрена до захтева за попуњавање ЕСМП[5] контролне листе [   ] Категорија 2 (умерени ризик) – одобрена до захтева за развојем ЕСМП-а специфичног за локацију за потребе потпројекта [   ] Категорија 3 (значајан ризик) – одобрена до захтева за развијањем ЕСМП-а специфичног за локацију за потребе потпројекта [   ] Категорија 4 (висок ризик) – није одобрено за финансирање.
Име подносиоца захтева: Датум: Локација: Потпис: Печат: Својим потписом и печатом подносилац захтева овим потврђује тачност и комплетност свих података датих у овом обрасцу.
Име оцењивача: Датум: Локација: Потпис:

Б. ОБЈАШЊЕЊЕ УТИЦАЈА ПО ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: објаснити одговоре Д, Н и К

Ц. ПРЕПОРУЧЕНА АКТИВНОСТ (Означите одговарајућу акцију):

   1. [6]) мора да развије и одобри ЈУП пре примене. План за М&М треба придодати обиму посла подносиоца у циљу одобрења пројекта. *
   1. [7]). Пројекат се не може реализовати док ЈУП не одобри коначни нацрт процене. За активности у вези са набавком, употребом или обуком у вези са пестицидима, ПЕРУСАП ће бити припремљен за одобрење ЈУП-а.

Д. ИДЕНТИФИКОВАНИ ЕКОЛОШКИ И СОЦИОЛОШКИ УТИЦАЈИ (укључујући физичке, биолошке и социјалне), ако постоје: (Користите ЕПУ алате као што је Леополд Матрик да бисте идентификовали значајне утицаје на животну средину)

Е. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ УБЛАЖАВАЊА НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(ако постоје):

Ф. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ (ако постоје):

ПРИЛОГ 5.

Образац 4:    Табела са подацима о власницима привредног друштва[8]

Назив и седиште привредног друштва: __________________________________________________________________________

Ред. бројИме и презиме власника привредног друштваДатум рођењаПолСтепен стручне спреме власника привредног друштваАдреса становања
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
      
Место и датум   Потпис одговорног лица 
____________________  ______________________ 

ПРИЛОГ 6.

Образац 5:    Захтев за одобравање Пројекта

Име/назив подносиоца захтева: 
Адреса/седиште подносиоца захтева: 
ЈМБГ/МБ подносиоца захтева: 
Број регистрованог пољопривредног газдинства подносиоца захтева: 
Број решења о одобравању права на коришћење бесповратних средстава: 
Датум издавања решења о одобравању права на коришћење бесповратних средстава: 
Датум подношења захтева: 
Списак документације која се прилаже уз захтев: 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су подаци, наведени у овом захтеву тачни, као и да је приложена документација у оригиналу, односно копији верној оргиналу, тачна и да гласи на име подносиоца захтева.

   
Место и датум: Потпис подносиоца захтева/одговорног лица подносиоца захтева

Изјава подносиоца захтева

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/26 и 95/18-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код …………………………………………………………………………………………………..

ради остваривања права……………………………………………………………………………………………….

и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1

1 Сагласно одредби члана 12. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; број 87/18), обрада података је законита ако је испуњен један од следећих услова: лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха; обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора; обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца; обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица; обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења руковаоца; обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.

……………………………………

(место)

…………………………………… …………………………………………

(датум) (потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

б) следеће податке:3

1) за инвестиције у изградњу и опремање објекта, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, а подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од………………..дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

……………………………………

(место)

…………………………………… …………………………………………

(датум) (потпис даваоца изјаве)

ПРИЛОГ 7.

Образац 6:    Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази                           предаје захтева за одобравање пројекта

(Подносилац захтева да попуни за потпројекат)

A. Овај документ може да се користи као пропратни материјал који има за циљ да обезбеди да су најбитнији еколошки и социолошки захтеви и питања узети у обзир током припреме секторски специфичног Еколошког Плана Управљања (ЕПУ). Молимо Вас да означите одговарајуће поље са Да (Д), Не (Н) или Корисно (К) у делу за коментаре. Сажето објасните Ваше одговоре Д, Н или К којима сте означили одговарајуће поље у следећем поглављу, “Образложења“. Важно је напоменути да одговор са “Д“ не мора нужно да означава значајан ефекат или последицу, већ питање које захтева посебну пажњу и разматрање.

ДЕО I – АДМИНИСТРАТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОДАЦИ 
 Назив потпројекта  
 Локација потпројекта(Град, оптшина, месна заједница) 
 Организациона структура (имена и контакт подаци)Подносилац захтеваСуподносилац (коапликант) 
 Опис потпројекта (Молимо Вас, опишите главне карактеристике потпројекта и локацију потпројекта)   
ДЕО II – КАТЕГОРИЈА ПРОЈЕКТА У СКЛАДУ СА ПРЕТХОДНО ИДЕНТИФИКОВАНИМ УТИЦАЈЕМ И РИЗИЦИМА 
 НИСКАУМЕРЕНАЗНАЧАЈНАКоментар 
      
ДЕО III – ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
 ДаНеКоментар
 Да ли је ниво еколошке процене довољан?   
 Да ли је квалитет процене утицаја на животну средину довољан?   
 Да ли пројектна документација има одобрења надлежних органа за заштиту животне средине?   
 Да ли је ниво учешћа јавности био довољан?   
 Да ли су забринутости јавности адекватно узете у обзир?   
 Који је жељени ниво, учесталост, опсег мониторинга животне средине у фази изградње? • Висока •Знатна • Ниска   
 Који је жељени ниво, учесталост, опсег мониторинга животне средине у фази рада? • Висока • Знатна • Ниска   
 Да ли подносилац захтева има важећу оперативну дозволу, као и друге дозволе и сагласности? Дозволе могу да укључују: – Сагласност за урбанистички развој / захтеви за локацијске услове – Грађевинске лиценце / грађевинска дозвола – Употребна дозвола – Пропис о управљању водама   Ако не, да ли ће се ове инвестиције искористити за исправљање тог стања?   
 Да ли је подносилац пријаве доставио потписану изјаву да су услови рада у складу са важећим прописима и законима о раду и заштити на раду?   
 Да ли би се запослили нови радници за потребе потпројекта (унесите број у поље за коментаре)?   
ДЕО V – РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКТНИХ КАРАКТЕРИСТИКА              
 
Име подносиоца захтева: Датум: Локација: Потпис: Печат: Својим потписом и печатом подносилац захтева овим потврђује тачност и комплетност свих података датих у овом обрасцу.
Име оцењивача: Датум: Локација: Потпис:
ДЕО VI – ОДЛУКА Предметни потпројекат је: [   ] Одобрен за финансирање [   ] Није одобрен за финансирање

Б. ОБЈАШЊЕЊЕ УТИЦАЈА ПО ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: објаснити одговоре Д, Н и К

Ц. ПРЕПОРУЧЕНА АКТИВНОСТ (Означите одговарајућу акцију):

1. Пројекат нема потенцијал за значајне штетне утицаје на животну средину. Није потребан даљи план управљања животном средином, ЕСМП. *

2. Пројекат има потенцијалне штетне еколошке проблеме (основни одељак и питања квалитета воде) и / или утицаје на животну средину; Међутим, препоручене мере ублажавања биће развијене и донете у фази израде пројекта. Препоручене мере за ублажавање одобриће Јединица за управљање пројектом (ЈУП) у договору са крајњим корисником. Мониторинг спроведених мера ублажавања биће документован у извештају о мониторингу.

3. Пројекат има значајне штетне утицаје на животну средину, али их је могуће ублажити и потребно је припремити и спровести мере за ублажавање утицаја на животну средину. План ублажавања и праћења (М&М[9]) мора да развије и одобри ЈУП пре примене. План за М&М треба придодати обиму посла подносиоца у циљу одобрења пројекта. *

4. Пројекат има потенцијално значајне штетне утицаје на животну средину, али захтева више анализа како би се донео закључак. Изјава о опсегу активности и утицаја мора бити припремљена и достављена на одобрење. Након одобрења, извршиће се процена утицаја на животну средину (ЕIА[10]). Пројекат се не може реализовати док ЈУП не одобри коначни нацрт процене. За активности у вези са набавком, употребом или обуком у вези са пестицидима, ПЕРУСАП ће бити припремљен за одобрење ЈУП-а.

5. Пројекат има потенцијално значајне штетне утицаје на животну средину и потребне су ревизије дизајна или локације пројекта или развој нових алтернатива.

6. Пројекат има значајне и неминовне штетне утицаје на животну средину. Ублажавање је недовољно да би се елиминисали ови ефекти, а алтернативе нису изводљиве. Пројекат се не препоручује за финансирање.

Д. ИДЕНТИФИКОВАНИ ЕКОЛОШКИ И СОЦИОЛОШКИ УТИЦАЈИ (укључујући физичке, биолошке и социјалне), ако постоје: (Користите ЕПУ алате као што је Леополд Матрик да бисте идентификовали значајне утицаје на животну средину)

Е. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ УБЛАЖАВАЊА НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(ако постоје):

Ф. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ (ако постоје):

ПРИЛОГ 8.

Образац 7:    Садржај и формат специфичних есмп за предложену локацију пројекта

Опште напомене. План управљања животном средином и социолошким питањима (ЕСМП) за потпројекте треба да укаже на мере ублажавања, праћења и административне мере које треба предузети током имплементације пројекта како би се избегли или елиминисали негативни утицаји на животну средину. За пројекте средњег ризика за животну средину (пројекти са умереним и значајним ризиком), ЕСМП такође може бити ефикасан начин сумирања активности потребних за постизање ефикасног ублажавања негативних утицаја на животну средину (опис Плана управљања заштитом животне средине и социолошких питања дат је у Прилогу 1).

Формат плана управљања дат је у Прилогу 2. Представља модел за развој ЕСМП-а. Модел дели пројектни циклус у три фазе: период изградње, период рада и период престанка активности. За сваку фазу припремни тим идентификује све значајне утицаје на животну средину који се очекују на основу анализе урађене у контексту припреме еколошке процене.

За сваки утицај треба идентификовати и навести мере за ублажавање негативних утицаја. Израђују се процене трошкова акција ублажавања негативних ефеката, разврстане према проценама за уградњу (инвестициони трошак) и рад (периодични трошак). ЕСМП формат такође омогућава идентификацију институционалних одговорности за рад на мерама за ублажавање негативних ефеката, уређаја и метода.

Да би се пратили захтеви, одговорности и трошкови за праћење спровођења ублажавања негативних утицаја на животну средину, који су идентификовани у анализи која је укључена у процену утицаја на животну средину за пројекте умереног и значајног ризика, план мониторинга (праћења) може бити користан. Формат плана мониторинга дат је у Прилогу 3. Као и ЕСМП, пројектни циклус се дели на три фазе (изградња, рад и престанак активности). Формат такође укључује основне информације које су пресудне за постизање поузданог и веродостојног праћења.

Кључни елементи матрице су:

• Шта се надгледа?

• Где се врши надзор?

• Како се параметар прати како би се осигурала значајна поређења?

• Када или колико често је надзор потребан или најефикаснији?

• Зашто се параметар прати (шта нам говори о утицају на животну средину)?

Поред ових питања, корисно је идентификовати трошкове повезане са праћењем (како инвестиционих тако и текућих) и институционалне одговорности.

Када се план мониторинга изради и успостави у контексту имплементације пројекта, ЈУП ће тражити извештаје у одговарајућим интервалима и укључивати налазе у своје периодично извештавање Светској банци, а ставиће на располагање особљу Банке током надзорних мисија.

Прилог 1: Опис Плана управљања заштитом животне средине и социјалне политике

План управљања заштитом животне средине и социолошких питања (ЕСМП) идентификује изводљиве и исплативе мере које могу смањити потенцијално значајне штетне утицаје на животну средину на прихватљив ниво утицаја. План укључује компензационе мере ако мере за ублажавање нису изводљиве, исплативе или довољне. Конкретно, ЕСМП (а) идентификује и сажима све предвиђене значајне штетне утицаје на животну средину (укључујући оне који укључују староседелачко становништво или нехотично пресељење); (б) описује – са техничким детаљима – сваку меру ублажавања, укључујући врсту утицаја на који се односи и услове под којима се захтева (нпр. континуирано или у случају непредвиђених околности), заједно са пројектима, описима опреме, и оперативне процедуре, према потреби; (ц) процењује све потенцијалне утицаје ових мера на животну средину; и (д) пружа везу са било којим другим плановима за ублажавање (нпр. за нехотично пресељење, староседелачко становништво или културно добро) потребним за пројекат.

Мониторинг

Мониторинг животне средине током реализације пројекта пружа информације о кључним аспектима заштите животне средине пројекта, посебно о утицајима пројекта на животну средину и ефикасности мера ублажавања. Такве информације омогућавају зајмопримцу и Банци да процене успех ублажавања као део надзора пројекта и омогућавају предузимање корективних мера по потреби. Стога ЕСМП идентификује циљеве праћења и одређује врсту праћења, са везама са утицајима процењеним у ЕСА извештају (процена еколошлих и социолошких ефеката) и мерама ублажавања описаним у ЕСМП. Конкретно, одељак за надзор ЕСМП-а пружа (а) специфичан опис и техничке детаље мера праћења, укључујући параметре који се мере, методе које ће се користити, места узорковања, учесталост мерења, границе откривања (где је то потребно), и дефинисање прагова који ће указати на потребу за корективним радњама; и (б) поступке праћења и извештавања како би се (1) обезбедило рано откривање услова који захтевају одређене мере ублажавања и (2) пружање информација о напретку и резултатима ублажавања.

Развој капацитета и обука

Да би подржао правовремену и ефикасну примену компонената еколошких пројеката и мера ублажавања, ЕСМП се ослања на процену Студије о процени утицаја на животну средину о постојању, улози и способности еколошких јединица на локацији или на нивоу агенције и министарства. Ако је потребно, ЕСМП препоручује успостављање или проширење таквих јединица и обука особља, како би се омогућило спровођење препорука Студије. Конкретно, ЕСМП пружа специфичан опис институционалних аранжмана – ко је одговоран за спровођење мера ублажавања и праћења (нпр. За рад, надзор, спровођење, праћење примене, корективне мере, финансирање, извештавање и обуку особља). Да би се ојачале могућности управљања животном средином у агенцијама одговорним за имплементацију, већина ЕМП-ова покрива једну или више следећих додатних тема: (а) програме техничке помоћи, (б) набавку опреме и залиха и (ц) организационе промене.

Распоред имплементације и процене трошкова

За сва три аспекта (ублажавање, праћење и развој капацитета), ЕСМП пружа (а) распоред примене мера које се морају спровести као део пројекта, показујући фазе и координацију са укупним плановима за спровођење пројекта; и (б) процене капитала и текућих трошкова и извори средстава за спровођење ЕСМП-а. Ове бројке су такође интегрисане у табеле укупних трошкова пројекта.

Интеграција ЕСМП-а са пројектом

Одлука зајмопримца да настави са пројектом и одлука Банке да га подржи, делимично су засноване на очекивању да ће се ЕСМП извршити ефикасно. Сходно томе, Банка очекује да ће план бити специфичан у опису појединачних мера ублажавања и праћења и додељивању институционалних одговорности, и мора бити интегрисан у целокупно планирање, дизајн, буџет и спровођење пројекта. Таква интеграција постиже се успостављањем ЕСМП-а у оквиру пројекта, тако да ће план добити финансирање и надзор заједно са осталим компонентама.

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЕКОЛОШКИМ И СОЦИОЛОШКИМ ПИТАЊИМА (ЕСМП)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(потпројекат, локација, опис)

Еколошки и социолошки елементиУтицајиПредложене мере ублажавања негативних ефеката[11]Институционална одговорност за предложене мереТрошкови мера ублажавања[12]
ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ
Физичко окружење
Земљиште    
Водни ресурси    
Квалитет ваздуха    
Биолошко окружење
Фауна и флора    
Социолошко окружење
Естетика и пејзаж    
Људске заједнице    
Саобраћај    
Стицање земљишта / пресељавање    
Губици у приходу    
Здравље и безбедност    
Историјске и културолошке локације    
Безбедност и здравље особља и опште популације    
Управљање радом    
ПЕРИОД РАДА
Физичко окружење
Земљиште    
Водни ресурси    
Квалитет ваздуха    
Биолошко окружење
Фауна и флора    
Социолошко окружење
Естетика и пејзаж    
Људске заједнице    
Историјске и културолошке локације    
Безбедност и здравље особља и опште популације    

ПЛАН МОНИТОРИНГА (НАДЗОРА) НАД ЕКОЛОШКИМ И СОЦИОЛОШКИМ ПИТАЊИМА (EСМП)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(потпројекат, локација, опис)

Фаза имплементације потпројектаКоји параметар је подложан надзору?Где ће се вршити праћење параметра?Како ће се вршити надзор параметра / врста опреме за надзорКада ће се вршити надзор параметра-фреквенцијаТрошкови праћења Који су трошкови опреме или трошкови добављача потребни за спровођење надзора?Институционална одговорност за праћењеДатум почеткаДатум завршетка
Период изградње        
Период рада        

Aнекс 8: EСПМ: Листа за одговоре

А. Опште информације о пројекту и локацији

Б. Провера утицаја на животну средину и социјални контекст

Ц. Мере ублажавања

Д. План праћења

ДЕО А: Пројекат и информације о парцели (пољопривредном земљишту)

Опис парцеле
Назив парцеле (уколико постоји) 
Опис парцеле – локације Прилог 1: Мапа локације [ ]Да [ ] Не
Ко је власник земље – парцеле? 
Опис географског, физичког, биолошког, геолошког, хидрографског и социјално-економског контекста. 
Локације и удаљеност за набавку материјала, посебно агрегата, воде? 
ЗАКОНОДАВСТВО
Дефинишите национално и локално законодавство и дозволе на које се односи везано за пројектне активности. 
Јавне консултације
Дефинишите када / где се одвијао процес јавних консултација, као и да ли су оне неопходне. 
ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА
Да ли ће доћи до изградње капацитета?[ ] Да или [ ]НЕ, ако је одговор ДА, Прилог 2 који укључује програм изградње капацитета.

ДЕО Б: ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛНИ ПРИКАЗ

Еколошки и социјални приказ
    Да ли ће активност на локацији било шта од следећег?Активност/Исход                                             Статус                                   Конкретна радња
А.            Санација зграда или објеката           [ ] Да [ ] Не                           Погледајте део A испод
Б.            Нова изградња                                   [ ] Да [ ] Не                           Погледајте део Б испод
Ц.            Појединачни систем за                       [ ] Да [ ] Не                            Погледајте део Б испод пречишћавање отпадних вода
Д.            Објекти под заштитом државе           [ ] Да [ ] Не                                          Погледајте део Ц испод
Е.            Аквизиција замље                              [ ] Да [ ] Не                           Погледајте део Д испод
Г.            Опасни или токсични материјали **  [ ] Да [ ] Не                           Погледајте део Е испод
Г.   Утицаји на шуме и / или заштићена подручја           [ ] Да [ ] Не             Погледајте део Ф испод
Х.   Руковање / управљање медицинским отпадом [ ] Да [ ] Не                      Погледајте део Г испод
И.            Безбедност саобраћаја и пешака     [ ] Да [ ] Не                             Погледајте део Х испод

* Аквизиција земље укључује расељавање људи, има негативан утицај на средства за живот, задире у приватно власништво, земљиште које се купује утиче на људе који живе и сквотерима (насељима) и/или раде на земљишту које се стиче.

** Отровни/опасни материјали укључују, али нису ограничени на азбест, токсичне боје, штетне раствараче, уклањање оловне боје итд.

ДЕО Ц: МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ

АктивностПараметарМере за ублажавање, листа мера
0. Општи условиБезбедност запослених  (радника)(а) Локални грађевински и еколошки инспектори и целокупна локална заједница обавештени су о предстојећим активностима и радовима (б) Јавност је обавештена о радовима путем одговарајућег обавештавања у медијима и /или на јавно доступним информационим таблама (укључујући и место радова) (ц) Све законски тражене дозволе су добијене за изградњу и/или реконструкцију објекта (д) Извођач се слаже да ће се све радове изводити на сигуран и за све прихватљив начин, у потпуности дизајниран да умањи утицај на људе и животну средину. (е) Извођач радова се обавезује да ће користити заштитну опрему за раднике и да ће се придржавати међународних добих пракси (заштитни шлемови, по потреби маске и заштитне наочаре, и заштитне чизме) (ф) Одговарајући путокази на локацијама информисаће раднике о кључним правилима и прописима којих се морају придржавати.  
A. Активности везане за изградњу или реконструкцијуКвалитет ваздуха(а) Током рушења унутрашњости објеката (приликом реконструкције), отпадни канали ће се користити изнад првог спрата (б) Отпади од рушења морају се држати у контролисаном простору и прскати воденом маглом како би се смањила прашина од отпадака (ц) Током пнеуматског бушења / уништавања зида прашина ће се сузбијати континуираним прскањем воде и / или постављањем кућишта сита за прашину на месту (д) Околно окружење (тротоари, путеви) мора бити без сметова како би се прашина свела на минимум (е) На локацији неће бити отвореног сагоревања грађевинског / отпадног материјала (ф) На градилиштима неће бити прекомерног празног хода грађевинских возила
Бука(а) Грађевинска бука биће ограничена на време за које је издата грађевинска дозвола, и за назначени период (б) Током радова поклопци мотора генератора, ваздушних компресора и друге механичке опреме биће затворени, а опрема смештена што даље од стамбених подручја
Квалитет воде(а) На локацији ће се успоставити одговарајуће мере контроле ерозије и седимента као што су нпр. балама сена и/или ограда од муља како би се спречило да се талог помера са места и изазива прекомерно и замућује у оближње потоке и реке.
Управљање отпадом(а) Стазе и локације за сакупљање и одлагање отпада биће идентификоване за све главне врсте отпада које се очекују од рушења и грађевинских активности. (б) Минерални грађевински отпад и отпад од рушења биће одвојени од општег отпада, органског, течног и хемијског отпада сортирањем на лицу места и чуван у одговарајућим контејнерима. (ц) Грађевински отпад сакупљаће се и одлагати на одговарајући начин овлашћени сакупљачи (д) Евиденција збрињавања отпада водиће се, по правилима како је предвиђено за управљање отпадом (е) Кад год је то могуће, добављач ће поново користити и рециклирати одговарајуће и одрживе материјале (осим азбеста)
Б. Појединачни систем за пречишћавање отпадних водаКвалитет воде(а) Приступ руковању санитарним отпадом и отпадним водама са градилишта (инсталација или реконструкција) морају одобрити локалне надлежне службе (комунална инспекција, инспекција за животну средину нпр.) (б) Пре испуштања у прихватне воде, отпадне воде из појединачних система отпадних вода морају се третирати како би се задовољили минимални критеријуми квалитета утврђени националним смерницама о квалитету отпадних вода и пречишћавању отпадних вода (ц) Извршиће се надзор нових система отпадних вода (пре и после) (д) Грађевинска возила и машине ће се прати само на одређеним местима где отицање воде неће загађивати природна тела површинских вода.  
Ц. Зграде под заштитом државе и културно наслеђеКултурно наслеђе(а) Ако је зграда под заштитом државе (историјска грађевина), или се налази у одређеном историјском округу, биће постављено обавештење и прибављена сва неопхдна одобрења/дозволе од локалних или националних институција, а све планиране грађевинске активности извршене у у складу са локалним или националним законодавством. (б) Мора се осигурати да се артефакти или други могући „случајни налази“ нађени током и за време ископа или градње обележе и региструју, као и контактирају одговорни службе, а активности на изградњи или реконструкцији временски померити да би се узели у обзир налази који су пронађени.
Д. Куповина земљеКритеријуми за коришћење земље(а) Ниједно земљиште неће бити присилно стечено (б) Земљиште се може купити или дати у закуп на основу воље купца који жели (ц) Радови ће бити изведени на упражњеном државном или приватном земљишту, унутар постојеће парцеле
E. Токсични материјалиУправљање азбестом(а) Ако се азбест налази на локацији пројекта, мора бити јасно означен као опасан материјал (б) Кад је могуће, азбест ће бити на одговарајући начин затворен како би се изложеност свела на минимум (ц) Азбест пре уклањања (ако је потребно уклањање) биће третиран средством за влажење како би се азбестна прашина свела на минимум (д) Азбестом ће руковати и одлагати га квалификовани и искусни професионалци (е) Ако се азбестни материјал привремено складиштити, отпад је потребно затворити у затворене контејнере и на одговарајући начин обележити.  Предузеће се све мере безбедности против неовлашћеног уклањања са локације (ф) Уклоњени азбест неће се поново користити
Управљање токсичним / опасним отпадом(а) Привремено складиштење свих опасних или токсичних супстанци на лицу места биће у сигурним контејнерима означеним детаљима о саставу, својствима и информацијама о руковању истим (б) Контејнери са опасним супстанцама биће смештени у непропусне контејнере како би се спречило просипање и испирање (ц) Отпад ће превозити посебно лиценцирани превозници и одлагати у лиценцираном објекту. (д) Боје са токсичним састојцима или растварачима или боје на бази олова неће се користити
Ф. Погођене шуме, мочваре и/или заштићена подручјаЗаштита(а) Сва призната природна станишта, мочваре и заштићена подручја у непосредној близини активности неће бити оштећена или експлоатисана, целокупном особљу ће бити строго забрањено лов, исхрана, сеча или друге штетне активности. (б) Направиће се преглед и инвентар великог дрвећа у близини грађевинске делатности, велико дрвеће мора бити обележено и ограђено оградом, заштићен њихов корински систем и избегнута штета на дрвећу (ц) Суседне мочваре и потоци морају бити заштићени од отицања са градилишта одговарајућим функцијама за контролу ерозије и седимента које укључују, без ограничења, бале сена и ограде од муља. (д) У суседним областима неће бити нелиценцираних јама, каменолома или депонија отпада, посебно не у заштићеним областима.
Г.  Одлагање медицинског отпадаИнфраструктура за управљање медицинским отпадом(а) У складу са националним прописима, добављач ће осигурати да новоизграђене и/или реконструисане здравствене установе укључују довољну инфраструктуру за руковање и одлагање медицинског отпада; ово укључује и није ограничено на: ▪ Посебне установе за одвојени медицински отпад (укључујући прљаве инструменте „оштре медицинске предмете“ и људско ткиво или течности) од другог одлагања отпада; и ▪ Постоје одговарајућа складишта за медицински отпад; и а) У складу са националним прописима, добављач ће осигурати да новоизграђене и / или рехабилитоване здравствене установе укључују довољну инфраструктуру за руковање и одлагање медицинског отпада; ово укључује и није ограничено на: ▪ Посебне установе за одвојени медицински отпад (укључујући прљаве инструменте „оштре предмете“ и људско ткиво или течности) од другог одлагања отпада; и ▪ Постоје одговарајућа складишта за медицински отпад; и ▪ Ако активност укључује третман у установи, постоје одговарајуће могућности одлагања и оперативне     ▪ Ако активност укључује третман у установи, постоје одговарајуће могућности одлагања и оперативне  
Х. Безбедност саобраћаја и пешакаДиректне или индиректне опасности за јавни саобраћај и пешаке због грађевинских активности(а) У складу са националним прописима, добављач ће осигурати да је градилиште правилно осигурано и да је регулисан саобраћај везан за и око градилишта. Ово укључује, али није ограничено на: ▪ Путоказе, знакове упозорења, баријере и скретање саобраћаја: локација ће бити јасно видљива, а јавност ће бити упозорена на све потенцијалне опасности, ▪ Систем управљања саобраћајем и обука особља, посебно за приступ локацији и густ саобраћај у близини локације. Обезбеђивање сигурних пролаза и прелаза за пешаке где се омета грађевински саобраћај. ▪ Прилагођавање радног времена локалним обрасцима саобраћаја, нпр. избегавање главних транспортних активности у време шпица или времена кретања стоке, ▪ Активно управљање саобраћајем од стране обученог и видљивог особља на локацији, ако је потребно за сигуран и погодан пролаз јавности. ▪ Осигуравање сигурног и континуираног приступа канцеларијским објектима, продавницама и резиденцијама током активности обнове, ако зграде остану отворене за јавност.

ДЕО Д: План праћења 

  АктивностШта (Који се параметар прати?)Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)Ко (ко је одговоран за праћење?)
1. Врста активности      
2. Врста активности      
3. Врста активности      

Пример плана заштите животне средине и праћења (ЕМП) за изградњу / санацију малог обима у оквиру одабраних потпројеката

ФАЗАШта да ли се параметар прати?Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)ТрошакОдговорност
  ДизајнРеализација ЕСМП препорука (Препоруке)Дизајн пројеката за изградњу, реконструкцију или адаптацију.Преглед елабората и дизајна адаптације.Претходно одобрење за изградњу као део програма праћења пројекта.Препоручено због националног законодавства које захтева грађевинску дозволу.Треба да буде део пројектаАрхитекта, извођач радова.
ФАЗАШта да ли се параметар прати?Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)ТрошакОдговорност
  ИзградњаПараметри дати у грађевинској дозволи – сви посебни услови грађења издати од различитих државних (локалних) органаГлавна пројектна документацијаДео редовне контроле Инспекције за заштиту животне средине и Инспекција за заштиту животне средине Грађевинске инспекцијеТоком изградње и пре издавања грађевинске дозволеРедовно преиспитивање предвиђено Законом и ако се било која јавна жалба упути грађевинској инспекцији или Инспекцији за заштиту животне средине.Укључен у фазу изградње, трошкови добављача.Јавно комунално предузеће, Консултант за животну средину и социјални аспект, Инспекција за заштиту животне средине и Грађевинска инспекција
Управљање грађевинским отпадом (укључујући опасне отпаде)Пропратна документација за отпад која се доставља надлежном комуналном предузећуДео редовне контроле од Инспекција за заштиту животне средине стране и Грађевинске инспекцијеНакон извештавања о управљању отпадомПотребно у складу са прописима који се односе на отпадТрошкови Инспекција за заштиту животне средине -и Грађевинску инспекцију и ниски трошкови за добављачаЈавно комунално предузеће, Консултант за животну средину и социјални аспект, Инспекција за заштиту животне средине и Грађевинска инспекција
ФАЗАШта да ли се параметар прати?Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)ТрошакОдговорност
 Културно наслеђе – „случајни археолошки налази“ нађени током ископавања или изградње. Ако је зграда део историјског наслеђа, врло близу истог или се налази у одређеном историјском окружењу.Обавестиће се надлежне службе и прибавити одобрења / дозволе од локалних служби и све грађевинске активности биће планиране и спроведене у складу са локалним и националним законодавством.Део редовне контроле од стране Инспекција за заштиту животне средине стране и Грађевинске инспекцијеТоком изградње као део програма праћења пројекта.Мора се осигурати да се одредбе уведу тако да се артефакти или други могући „случајни археолошки налази“ који се нађу у ископинама или грађевинама забележе и региструју, контактирају одговорни службеници, а радне активности се одлажу или модификују у складу са потребним временом за исте.Трошкови превоза за извођачаЈавна комунална предузећа и друге стручне службе
  ИзвођењеУправљање отпадомНа основу пратеће документације за отпад која се подноси Инспекцији за заштиту животне средине странеИзвештаји Јавно ко комуналног предузећаНакон извештавања Инспекције за заштиту животне средине стране о управљању отпадом.Треба надгледати у складу са прописима о управљању отпадом.Трошкови корисника пројекта и Инспекције за заштиту животнеКорисник пројекта, надлежно комунално предузеће и Инспекција за заштиту животне
Део 2: Еколошки и социјални приказ
АктивностЕКОЛОШКИ ПАРАМЕТАРЛИСТА МЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ
A. Мобилизација извођача (општи услови)Обавештавање и безбедност радникаЛокални грађевински и еколошки инспектори и сама локална заједница обавештени су о предстојећим активностимаЈавност је обавештена о радовима путем одговарајућег обавештавања у медијима и/или на јавно доступним информационим таблама (укључујући и само место радова)Све законски тражене дозволе су добијене за изградњу и/или адаптацијуСви радови ће се изводити на сигуран и дисциплинован начин дизајниран да умањи утицај на становнике и животну срединуЗаштитна опрема за раднике биће усклађена са међународним добрим праксама (увек ношење заштитних шлемова, потребних маски и заштитних наочара, као и заштитних чизми)Одговарајуће означавање локација информисаће раднике о кључним правилима и прописима којих се морају придржавати.
Б. Адаптација и/или друге грађевинске активности (грађевински радови)Квалитет ваздухаМатеријал који остаје од рушења објеката држите у контролисаном подручју и прскајте водом да бисте смањили прашинуСузбијајте прашину током пнеуматског бушења или решење зидова континуираним прскањем воде и/или постављањем кућишта сита за прашину на местуОкружите околину заштитним тракама (тротоари, путеви) да бисте смањили прашину и контакт људи са истом На локацији неће бити отвореног сагоревања грађевинског или отпадног материјалаНа градилиштима неће бити прекомерног празног хода грађевинских возила
БукаГрађевинска бука биће ограничена на временски период дефинисан у грађевинској дозволиТоком рада поклопци мотора генератора, ваздушних компресора и друге механичке опреме са погоном биће затворени, а опрема смештена што даље од стамбених подручја
Управљање отпадомУтврдиће се путеви и локације за сакупљање и одлагање отпада за све врсте отпада које се очекују од рушења и грађевинских активности.Минерални грађевински отпад и отпад од рушења биће одвојени од општег отпада, органског, течног и хемијског отпада сортирањем на лицу места и чувањем у одговарајућим контејнерима.Грађевински отпад сакупљаће и одлагати на одговарајући начин овлашћени сакупљачиЕвиденција одлагања отпада чуваће се као доказ како је то законом предвиђено.Кад год је то могуће, добављач ће поново користити и рециклирати одговарајуће и одрживе материјале (осим азбеста).
Ц. Отпадне водеКвалитет водеНа локацији ће се успоставити одговарајуће мере контроле ерозије и седимента као што су нпр. балама сена и/или оградама од муља како би се спречило да се талог помера са места и изазива прекомерно замућење у оближњим потоцима и рекама.Приступ руковању санитарним отпадом и отпадним водама са градилишта (инсталација или реконструкција) морају одобрити локалне надлежне службе Пре испуштања отпадних вода из појединачних система отпадне воде се морају третирати како би се задовољили минимални критеријуми квалитета утврђени националним смерницама за отпадне воде у водотоке/канале без посебног таложења у бранама (базенима) и без проласка кроз посебне филтере од шљункаИзвршиће се надзор нових система отпадних вода (пре/после);Радње извођача морају се извршити на начин да се спречи случајно изливање отпадних вода у резервоаре или у подземне воде током обраде и мешања бетона.
Д. Налази за културно наслеђеКултурно наслеђеАко се током ископавања или изградње нађу неки културни артефакти или други могући археолошки „случајни налази”, радне активности ће бити заустављене, предмети забележени и регистровани, а контактирани су и одговорни службеници Министарства културе. Посао ће се започети само након одобрења одговорних лица.
Е. Токсични материјали и супстанцеУправљање азбестомАко се азбест налази на локацији пројекта, јасно ће бити означен као опасан материјалКад је могуће, азбест ће бити на одговарајући начин затворен како би се изложеност свела на минимумАзбест пре уклањања (ако је потребно уклањање) обрадиће се средством за влажење како би се азбестна прашина свела на минимумАзбестом ће руковати и одлагати га квалификовани и искусни професионалциАко се азбестни материјал привремено складишти, азбестни отпад ће бити затворен у затворене контејнере и на одговарајући начин обележенУклоњени азбест неће се поново користити и биће адекватно трајно складиштен према закону.
Управљање токсичним и опасним отпадомПривремено складиштење свих опасних или токсичних супстанци на лицу места биће обављено у сигурним контејнерима означеним детаљима о саставу, својствима и информацијама о руковањуПосуде са опасним материјама биће стављене у непропусну посуду како би се спречило просипање и испирањеОтпад ће превозити посебно лиценцирани превозници и одложити трајно у лиценцирано постројењеБоје са токсичним састојцима или растварачима, или боје на бази олова, неће се користити
Нафтне супстанце и отпадАуто перонице и места за сервисирања машина морају бити опремљени резервоарима и колекторима за уља и бензин;Употребљено уље и техничке течности треба да се сипати у контејнере, а затим слати на трајно уништење или складиштење;Искључити цурење нафтних деривата током транспорта;Сав уљни отпад од оперативног материјала за одржавање треба сакупљати и складиштити у посебно одређеним местима са по устаљеном реду и у складу са прописима.
Полихлоровани бифенили (ПЦБ)Строго се придржавајте регулаторних докумената у погледу приступа и рада током узимања узорака уља, а посебно „Безбедносних правила за одржавање електричне опреме“;Користили су само стаклене боце за узорковање уља;Да бисте спречио контакт коже са ПЦБ-има, користите заштитне рукавице за једнократну употребу.Заштитити очи од могућих прскања уља ношењем заштитних наочара;Узорак треба узети уз помоћ одводне славине која се налази на дну трансформатора;С обзиром на то да постоји ризик да се високотоксични диоксини ненамерно формирају и ослобађају током идентификације хлора применом Беилстеин методе, испитивање у лабораторији треба да врше само искусни хемичари.У случају да испитивања хлора показују да трансформатори садрже ПЦБ, неопходно је поштовати правила прописана Водичем за управљање ПЦБ-овима у електричној опреми, који означавају загађену опрему, држање старог уља и загађених трансформатора у резервоарима у чуваном објекту, до када ће бити успостављене одговарајуће мере коришћења / одлагања.
Ф. Демонтажа / уградња старе / нове опреме и извођење земљаних радоваДизалице / багери / булдожериИмператив је поштовање постојећих националних прописа о обављању ових активности;Радове би се требали изводити под надзором електричара;Дизалице треба инсталирати и учврстити у стабилном положају како би се спречило њихово превртање или спонтано померање под дејством сопствене тежине и мотора.За механизовано управљање земљаним радовима потребно је проверити исправност машина, доступност њихове ограде и сигурносне уређаје. Рад на неисправним машинама није дозвољен;Да би се искључиле повреде, припадници механизованих бригада које управљају дизалицама и булдожерима треба да знају и строго поштују сва сигурносна правила инжењеринга током рада релевантних машина;Радници који раде на машинама требају да добију и имају код себе упутства која садрже следеће: (а) упутства за контролу машина и бригу о радном месту; (б) захтеви за безбедносни инжењеринг; (ц) Вођење система сигнала; (д) максимална оптерећења и брзине машина; (е) Радник мора да предузме обавезе у случају несреће или неисправности машина.Управљање машинама морају вршити само и једино посебно обучене особе које поседују сертификат о оспособљености за управљање машинама.Основни захтеви рада дизалица и булдожера су следећи: (а) сви обртни делови машина – зупчаници, ланци и привремени преносници, вентилатори, замајци итд. морају бити ограђени кућиштем. Забрањено је укључивање механизама без ограда; (б) забрањено је испитивање, подешавање, затезање вијака, подмазивање и превентивно одржавање опреме током њиховог рада; и (ц) у областима у којима ове машине раде, није дозвољено спровођење било каквих других дела и постојање људи. Ако се у експлоатисаном земљишту нађе велико камење, пањеви или други предмети, машина се мора зауставити и уклонити предмете који могу проузроковати несрећу.
Активности заваривањаИмператив је поштовања постојећих националних прописа о спровођењу ових активности;Особа треба да има заштитну опрему, гумене рукавице, посебне чизме, као и посебну кацигу.Пре започињања заваривања, сви радници морају да прођу курс обуке из безбедности на раду.Радници су у обавези да користите заштитну опрему која најмање укључује: (а) маску за респиратор / завариваче; (б) Заштитну одећу: Све површине коже морају бити заштићене како би се заштитиле од растопљеног метала и варница. То укључује: Кошуље са дугим рукавима; панталоне које покривају врхове ципела; рукавице; ципеле или чизме; (ц) уређаји за заштиту очију од повреда од рушевина и од ефеката ултраљубичастог светла; (д) кациге.Заштита од пожара: припремити и користити апарате за гашење, као и песак и воду.
 Демонтажа / уградња електричне опремеСтрого се придржавати постојећих националних прописа о спровођењу ових активности;Спровести рутинску инспекцију машина и опреме ради отклањања проблема и поштовања времена поправке;Организовати обуку и подучавање радника који се баве одржавањем машина, алата и опреме о безбедним методама и техникама рада;Забрањено је: дистрибуирати неисправне или непроверене алате за обављање посла, као и остављати механичке алате повезане са електричном мрежом или цевоводима компримованог ваздуха; за извлачење и савијање каблова и цеви за ваздушне цеви; постављати каблове и цревне цеви са њиховим пресеком жичаним ужадима, електричним кабловима, за руковање ротирајућим елементима ручног алата на електрични погон.
Део 3: План праћења
Фаза / пројектна активностШта да ли се параметар прати?Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)Трошак (уколико није укључен у пројектни буџет)Ко (Ко је одговоран за праћење?)
У периоду реализације пројекта
Испитивање трансформаторског уља на Полихлоровани бифенили (ПЦБ)Присуство хлора / сигурносна правила за испитивање ПЦБ-аНа станицама узимање узорака са трансформатора и испитивање у лабораторијиКоришћењем Белстиен методеЈедном на почетку у имплементацији пројектаИзбегавање утицаја на здрављеОбухвата МПШиВ ПМТМПШнВ, ПМТ, Одељење за заштиту животне средине
Грађевински радови (изградња / санација/ адаптација)Параметри дати у грађевинској дозволи – сви посебни услови грађења издати од различитих државних органаПројектна документација, грађевинске дозволеДео редовне инспекције МПШиВ и ПМТ-аТоком изградње и пре издавања грађевинске дозволеРедовна ревизија предвиђена грађевинским дозволама како би се осигурала усклађеност са националним законодавством и еколошким захтевимаУкључено у трошкове извођачаНадзор од стране МПШиБ, ПМТ инжењера и Сарадника за социјална питања
Квалитет ваздуха и букаНа градилиштуВизуелноТоком фазе изградњеДа би се избегло загађење животне средине и утицаји на здравље радникаТрошкови ПМЦ-а као део трошкова имплементације пројектаНадзор од стране МПШиБ, ПМТ Сарадника за животну средину
Отпадне водеНа градилиштуВизуелноТоком фазе изградњеДа би се избегло загађење животне средине и утицаји на здравље радникаТрошкови ПМЦ-а као део трошкова имплементације пројектаНадзор од стране МПШиБ, ПМТ Сарадника за животну средину
Управљање грађевинским отпадом, опасним материјалима и азбестомНа градилиштуВизуелна запажања и анализа пратеће документације за сакупљање и транспорт отпада, која се доставља надлежном комуналном предузећу; Извештавање о документима са депонија.Током фазе изградње и након извештавања о управљању отпадомИзбегавање загађења животне средине и утицаја на здравље и у складу са националним прописима у вези са отпадом.оперативни трошкови за добављачаСпецијалиста за заштиту животне средине
Демонтажа / уградња нове електричне опреме / поступци заваривањаБезбедност на радуНа градилишту (за демонтажу или уградњу опреме)Визуелно посматрање и анализа представљеног извештаја о изведеним радовима, незгодама, ако их има, извештаји о спроведеној обуци.Пре и током изградње и према националним захтевима у погледу обезбеђивања безбедности на радуИзбегавање незгода и утицаја на здрављеТрошкови уговарача за обуку и осигурање безбедности на раду, укључујући трошкове заштитне опреме; Трошкови надзора стручњака за заштиту животне срединеСпецијалиста за заштиту животне средине
Током рада
Рад електричне станицеБезбедност на радуНа електричним станицамаЗаштитни зупчаници, поштујући сигурносна правила, извели су обуке.Периодично према специфицираним националним нормама и стандардним процедурама и временуИзбегавање незгода и здравствених утицаја на радникеТрошкови МПШиВ, ПМТ-аГлавни инжењер станице

ПРИЛОГ 9.

Категорије ризика предложених потпројеката и релевантни инструменти еколошких и социолошких стандарда

I.Потпројекти са ниским нивоом ризика (потпројекти за које је вероватно да ће имати мали директни и штетни утицај – ЕСМП контролна листа или ЕСМП специфични за локацију су потребни само ако је неопходно)
 Пољопривредни пројекти малих размера, ако нису успостављени конверзијом природног станишта, не користе пестициде и немају неке друге штетне утицаје на животну средину.   – Пољопривреда, хортикултура, виногради и воћњаци (мали обим 5 ха) – Стока (ситна врста – мање од 10 грла говеда, ситне стоке или 500 птица) – ако се доказује довољан капацитет за складиштење и управљање стајњаком или ако су повезане инвестиције део предложеног потпројекта – Изградња силоса за сушење, чишћење, складиштење житарица – Изградња пластеника (без котларница) – Производња лана – Куповина трактора и осталих пољопривредних машина * – Агро-туризам – Откуп семена – Пчеларство – Пољопривредне машине * (трактори, виногради, машине за сејање итд.) – исхрана; – млевење брашна   Трговина Трговина на велико и мало неопасном робом *   Услуге Пројекти означени са ‘’ * ’’ су они који нису потребни или су потребни да би имали ЕСМП специфичан за локацију, већ ЕСМП контролна листа
II.Потпројекти са умереним ризиком (потпројекти који могу имати одређене еколошке и социјалне утицаје, израда ЕСМП специфичног за локацију је обавезна)
 Пољопривредни потпројекти малих размера (наведени изнад као „Категорија умереног ризика Светске банке“), ако су настали претварањем природног станишта, планирју употребу пестицида или значајне количине хемијских ђубрива и могу имати друге штетне утицаје на животну средину. За поновне потпројекте са значајним ризиком, детаљни ЕСМП ће бити довољан, као за потпројекте са умереним ризиком. Пољопривредни потпројекти средњег обима – Пољопривреда, хортикултура, виногради и воћњаци (средње интензивне операције 5-300 ха) – Сточарство (средњи обим – од 10 до 500 грла говеда и до 1000 ситних преживара) * – ако доказује довољан капацитет за складиштење и управљање стајњаком или ако су сродна улагања део предложеног потпројекта – Производња живинског меса од 500-3000 птица (потребне су посебне мере за смањење утицаја) – Изградња и рад површинског наводњавања и снабдевања пијаћом водом – Обрађивање земљишта (до 100 ха); – Стварање фарми марикултуре и аквакултуре на рекама или језерима преко 0,5 0,25 ха (без егзотичних врста) – Коришћење пољопривредног земљишта (10-25ха) у непољопривредне комерцијалне сврхе – Коришћење нетакнутих земљишта и читавог простора за интензивну пољопривреду – Изградња зграда за складиштење пољопривредних добара и производа – Изградња складишта за хемијске пестициде и минерална ђубрива – Складишта пољопривредних производа;   Напомена: * Иако се средње сточарство у принципу може сматрати прихватљивом делатношћу, али узимајући у обзир ниво ерозије пашњака у Србији, ову врсту активности усмерену на повећање броја стоке треба искључити или пажљиво прегледати (локација, статус пашњака итд.).   Прехрамбена индустрија (средња размера) – Постројења за пољопривредну прераду, храну, пиће, семе, влакна (средња скала -> производња 1000 тона годишње) – Индустрија конзерви (годишње прерадити од 3000 до 20.000 тона производа). – Комплекс сточарских фарми (до 1000 животиња) – млечни производи, млеко и млечне биљке – кланице, погони за прераду меса и погони за прераду остатака животиња (средња скала -500 – 5000т / годишње) – Изградња нових објеката или садња трајница.   Производња / пољопривредна прерада (мали обим) – Индустрија конзерви (прерада сировина <1000 тона годишње). – Сакупљање и прерада лековитог биља – Изградња зграда, објеката и предузећа за прераду пољопривредних производа – Стварање прехрамбене индустрије за полупроизводе (производни капацитет <1000 тона годишње) – Производња безалкохолних пића
III.Остали потпројекти умереног ризика (врсте активности са листе Националне категорије III утицаја на животну средину) – ЕСМП специфичан за локацију је обавезан:
 1. Бензинске станице, паркиралишта; 2. Сточарски комплекси; 3. Житнице; 4. Мале радионице за производњу вина и производњу ферментисаних пића, 5. Мале радионице за производњу производа од глине и грађевинског материјала; 6. Мале радње за обраду коже; 7. Мале хидроелектране (снаге мање од 30 kw); 8. Месна индустрија (кланице и прерада); 9. предузећа за прераду вуне; 10. Јавна угоститељска предузећа са више од 50 места; 11. Живинарске фарме; 12. Реконструкција и мелиорација наводњаваних површина на површини од 100 до 1000 хектара; 13. Поправка мотора и машина, као и њихово бојење; 14. Поправка производа од гуме са рестаурацијом гума; 15. Рибарство, укључујући прераду рибе; 16. Пијаце са више од 50 места; 17. Монтажа и поправка електричне опреме; 18. Стакленици са котларницама; 19. Фабрике за производњу кондиторских производа; 20. Расхладна постројења капацитета већег од 50 тона
IV.Потпројекти са значајним ризиком (предмети и активности са списка Националне категорије IV утицаја на животну средину) – ЕСМП за поједине локације је обавезан
 1. Изградња и реконструкција система управљања водама на фарми, изградња водовода унутар газдинства; 2. Ветеринарске амбуланте; 3. Вулканизација и мањe поправke аутомобила; 4. Гараже и паркиралишта предузећа, организација и јавне намене; 5. Мале продавнице тепиха; 6. Мале продавнице ткања и шивења; 7. Мале текстилне радионице (прерада вуне, вате); 8. Мини млинови; 9. Мала предузећа за сушење меса и рибљих производа 10. Обрада камена за облагање; 11. објекти за рекреацију и цивилну намену, као и друштвени и културни објекти који немају котларнице и постројења за пречишћавање повезане са канализацијом; 12. Тачке прихватања и складишта чаура; 13. Пијаце са мање од 50 места;                                                   14. Реконструкција и мелиорација старих наводњаваних површина на површини мањој од 100 хектара; 15. Пекара, производња пекара и тестенина.

ПРИЛОГ 10.

Образац 9 – Образац пословног плана

 1. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
 • ОПШТЕ
  • Информације о пројекту
   • Назив пројекта
   • Трајање пројекта и укупни трошкови
  • Подаци о подносиоцу захтева
   • Изјава подносиоца захтева
   • Одговорности
   • Изјава о посвећености учесника у Пројекту
[Субјекти који учествују обавезују се да ће за потребе реализације пројекта учинити доступним и/или обезбедити. Овде треба посебно укључити оно што сваки од учесника прихвата да стави на располагање и/или пружи пројекту.] На пример: Финансијски допринос и / или у натури, како су назначени у буџету у анексима пројектног предлога;Квалификовано особље са пуним радним временом и / или са скраћеним радним временом, како је назначено у пројектном предлогу; Правовремена средства за рад и одржавање фонда и пројектне опреме; Одговарајућа канцеларија / лабораторија / објекти / итд., укључујући њихове комуналне услуге током трајања пројекта; и Друга релевантна подршка за ефикасну и ефективну реализацију Пројекта.   Потврда обавезе од стране учесника:   Написати испод следећу изјаву Разумем и обавезујем се да ћу све горе наведено обезбедити Пројекту     Име одговорног лица:     _______________________   Потпис:         _________________________                      Датум:   ________________________
 • Опис пројекта
  • Процена потражње на тржишту
  • Изјава / опис проблема
  • Изјава / опис циљева
  • Опис инвестиција које ће се финансирати у оквиру пројекта
  • Трошкови пројекта
  • Опис плана резализације пројекта
  • Опис сарадње и партнерства
  • Веза пројекта са осталим текућим активностима
 • ОБЈЕКТИ И СОПСТВЕНИ РЕСУРСИ
  • Опис
  • Подаци о земљишту, зградама и домаћиm животињама
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН / ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
 • ПЛАН ПОСЛОВАЊА / ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ И ПРОИЗВОДНА ТЕХНОЛОГИЈА
  • Опис операције (активности)
  • Структура и обим производње
  • Трошкови улазних материјала
  • Структура и динамика материјалних и нематеријалних трошкова
 • ПЛАН УПРАВЉАЊА / ЗАПОСЛЕНИ
  • Опис
  • Руковођење / организација рада са запосленима
  • Опис осталих партнера (учесника) у Пројекту
  • Опис техничке помоћи и потреба за обуком у Пројекту
 • МАРКЕТИНГ И ПЛАН ПРОДАЈЕ
  • Производ
  • Место
  • Цена
  • Промоција

ПРИЛОГ 11.

Образац 10:  Захтев за исплату

Попуњава службено лице

Број предмета:Датум и време подношења захтева:
  

Попуњава подносилац захтева

Број и датум издавања решења о одобравању пројекта 
Датум попуњавања захтева за исплату 
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име/назив подносиоца захтева: 
Адреса становања, односно седиште: 
Место и поштански број: 
Општина: 
Контакт телефон: 
E-mail 
ЈМБГ/Матични број 
ПИБ (за предузетнике, земљорадничке задруге и привредна друштва) 
МЕСТО ИНВЕСТИЦИЈЕ Уколико се захтев односи на инвестиције у изградњу објеката
Управни округ: 
Општина: 
Место: 
Поштански број: 
Катастарска општина и катастарски број парцеле: 
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 
  Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам у потпуности упознат/а са одредбама овог правилника и Јавног позива и условима који проистичу из истих, као и да: су подаци наведени у захтеву за исплату и приложеној документацији потпуни, тачни, аутентични и одговарају чињеничном стању, као и да сам упознат/а да свака лажна, нетачна или непотпуна изјава или документ повлачи одговорност у складу са законом и посебним прописом који уређује упис у регистар пољопривредних газдинстава и услове за одређивање пасивног статуса пољопривредних газдинстава;нисам користио, не користим и у овом тренутку немам поднет захтев за коришћење бесповратних јавних средстава из буџета Републике Србије, осталих компоненти Инструмента за предприступну помоћ – ИПА или других извора за инвестицију која је предмет овог захтева;подносилац захтева и добављачи, као и добављачи међусобно не представљају повезана лица у смислу Правилника,сва финансијска средства добијена на незаконит начин или коришћена супротно циљу за који су добијена морам да вратим са припадајућом законском каматом,ћу обезбедити потпун и несметан приступ контролорима УАП као и другим овлашћеним лицима свакој згради, просторији, опреми, механизацији односно другој имовини и документацији у вези са предметом финансијске подршке,сам сагласан да Управа за аграрна плаћања може објавити податке о додели финансијских средстава 
Потпис подносиоца захтева за исплату (потпис одговорног лица)  
Датум и место попуњавања обрасца захтева за исплату:  
 

4827021.0155.3/15


[1] Садржај интернет странице омогућава промоцију и продају производа добијених активностима у оквиру старих и уметничких заната, односно домаће радиности са одржавањем интернет странице на минимум три године.

[2] У табелу додати неопходан број редова у складу са бројем чланова задруге

[3] На енглеском EOI, Expression of interest.

[4] На енглеском EMP, Environmental management plan.

[5] ЕСМП – Еколошки и социолошки план управљања, од ESMP – Environmental and Social Management Plan.

[6] Од Mitigation and Monitoring (M&M), Мере за ублажавање негативних ефеката и надзора.

[7] Од Environmental Impact Assessment (EIA), процена утицаја на животну средину.

[8] У табелу додати неопходан број редова у складу са бројем власника привредног друштва

[9] Од Mitigation and Monitoring (M&M), Мере за ублажавање негативних ефеката и надзора.

[10] Од Environmental Impact Assessment (EIA), процена утицаја на животну средину.

[11]Треба укључити активности које захтевају финансијске трошкове у Предмер и предрачун.

[12] Трошкове активности ублажавања уговарач дефинише у релевантним ставкама у тендерској документацији.

На основу члана III, Програм 2, одељак I, Пододељак Б тачка 1 Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 2/20),

     Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

                              I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Овим правилником ближе се прописују врсте прихватљивих инвестиција и трошкова, услови и начин остваривања права на бесповратна средства, лица која остварују право на бесповратна средства, као и минимални и максимални износ бесповратних средстава по кориснику за спровођење Пројекта за конкурентну пољопривреду.

Дефиниције

Члан 2.

            Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) агрегатор јесте предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга која откупљује примарне пољопривредне производе од пољопривредних газдинстава у сврху: дораде, складиштења, приреме за тржиште, односно прераде, као и даље продаје и маркетинга;

2) аквакултура јесте гајење риба, и то шаранске и пастрмске рибе, у објектима за аквакултуру, у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) винарија јесте објекат, просторија и простор, који су у функцији обављања производње шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина које се користе у производњи вина и састоји се од производног круга и помоћног круга у складу са посебним прописом којим се уређују ближи услови у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да испуњава произвођач шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина;

4) бесповратна средства јесу средства која прихватљиви корисници остварују у сврху реализације одобрених пројеката,а под условима и на начин дефинисан овим правилником;

5)добављач јесте лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређуја трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције;

6) извођење грађевинских и других радова јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: изградња);

7) машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи биљних култура, као и у примарној пољопривредној производњи у сточарству;

8)нова машина и опрема јесте машина, опрема и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

9)нови трактор јесте серијски произведен трактор који се први пут ставља у употребу, чији су сви саставни делови, уређаји и опрема нови и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на подстицаје. Трактор означава моторно возило које има најмање две осовине и које је намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење пољопривредних и шумских радова и за вучу прикључних возила за трактор, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима;

10) место инвестиције јесте место пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на бесповратна средства за инвестиције које се односе на набавку машина, механизације и опреме; односно место у ком се налази објекат који је предмет инвестиције у изградњу и опремање објакта;

11)млечна крава јесте свако женско грло говеда млечних раса старије од 24 месеца;

12)објекат за аквакултуру јесте рибњак, полурибњак, кавез, ограђени или преграђени делови риболовне воде и други објекти који служе за гајење риба, у складу са законом којим се уређује сточарство;

13)објекат за складиштење стајњака јесте пратећи економски објекат (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

14)објекат за смештај животиња јесте стаја за стоку и живинарник, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката;

15) остали усеви обухватају: (1) житарице (пшеница, кукуруз, јечам, раж, јечам, хељда, просо, тритикале и др); (2) уљане културе и индустријске културе (соја, сунцокрет, репица, лан, конопља, семе бундеве); (3) сирак; (4) хмељ; (5) зачинско, ароматично и лековито биље (бела слачица, црна слачица, ким, босиљак, анис, коријандер, камилица, нана, матичњак, бели слез, копар, коприва, валеријана итд), а у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

16)повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

17)примарна биљна производња јесте производња биљних култура, и то: осталих усева, поврћа, цвећа, воћа и грожђа, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

18)примарна пољопривредна производња у сточарству јесте производња: млека (крављег, овчијег и козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему „крава – телеˮ, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера у сврху производње меса), меда и других пчелињих производа, као и припрема, дистрибуција и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

19)  приватни консултанти јесу лица која нису запослена/ангажована у државним органима, односно установама чији је оснивач државни орган, која имају адекватно знање за пружање стручно-техничке подршке у процесу остваривања права на коришћење бесповратних средстава, као и току спровођења Пројекта корисника бесповратних средстава, а која су учествовала у организованим обукама и чија се имена налазе на списку приватних консултаната који је објављен на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде;

20)  Пројекат јесте целокупна активност примарног пољопривредног произвођача или агрегатора у вези са спровођењем инвестиција у сврху унапређења конкурентности, квалитета производа, унапређења тржишне позиције и маркетинга, а за коју се подноси захтев за одобравање пројекта, односно коришћење бесповратних средстава у складу са овим правилником, а који садржи и образложење економске исплативости и одрживости;

21)реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључивање уговора, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности и др), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

22) софтвер је збирка рачунарских програма и пратећих података који уз одговарајућу рачунарску опрему омогућавају дигитализацију, аутоматизацију, односно унапређење ефикасности и продуктивности у оквиру активности дефинисаних Пројектом.

II. ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА

Члан 3.

            Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:

 1) припремни трошкови;

 2) капиталне инвестиције;

 3) инвестиције у људске ресурсе;

 4) инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава.

            Припремни трошкови представљају трошкове који су настали почев од момента објављивања Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, а пре потписивања уговора између министарства надлежног за послове пољопривреде и корисника бесповратних средстава. Припремни трошкови обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната у сврху припреме: неопходне документације, пословног плана и стручних студија и анализа тржишта, у процесу остваривања права на коришћење бесповратних средстава. Трошкови израде пословног плана не могу бити већи од 3% од укупног износа прихватљивих трошкова. Припремни трошкови у укупном износу не могу бити већи од 5% од укупног износа прихватљивих трошкова.

            Капиталне инвестиције обухватају инвестиције у физичку имовину прихватљивих корисника бесповратних средстава и то за: набавку нових машина и опреме, инвестиције у дигитализацију/аутоматизацију и трошкове набавке софтвера неопходног за унапређење производног/прерађивачког процеса; као и за изградњу објеката, а које су уско везане за унапређење конкурентности и унапређење тржишне позиције корисника бесповратних средстава и чине део Пројекта. Под капиталним инвестицијама подразумевају се и инвестиције везане за коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности корисника (коришћење соларне енергије).

            Инвестиције у људске ресурсе односе се на трошкове бруто плата запослених људи који управљају или учествују у активностима директно везаним за спровођење Пројекта. У оквиру ових врста инвестиција нису прихватљиви трошкови исплата плата директно кориснику бесповратних средстава. Ове врсте инвестиција су прихватљиве искључиво у Пројектима које подносе агрегатори. Вредност инвестиција у људске ресуресе не може бити већа од 10% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом.

            Инвестиције за стручно-техничку подршку и тренинг обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и трошкове унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности коришћења бесповратних средстава (унапређење технологије производње/прераде, смањење загађења животне средине, коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности, унапређење квалитета, безбедност хране, достизање и примена националних стандарда, дигитализација пољопривредне производње/прераде, основна знања из области финансија, унапређење продаје и маркетинга, брендирање, паковање и означавање и друге сличне активности). Вредност инвестиција за стручно- техничку подршку и тренинг не може бити већа од 10% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом.

Програм подршке за унапређење конкурентности и јачање веза унутар тржишног ланца у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима

Члан 4.

            Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тач. 1), 2) и 4) овог правилника и обухвата бесповратна средства за Пројекте који се односе на унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње, јачање веза унутар тржишног ланца, као и на диверзификацију економских активности на газдинству кроз развој старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

            Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, обухвата бесповратна средства за Пројекте и то за:

                        1) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње млека;

                        2) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње меса;

                        3) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства;

                        4) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуре;

                        5) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа;

                        6) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње осталих усева;

                        7) инвестиције усмерене у унапређење дохотка на пољопривредном газдинству кроз бављење активностима у области старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Члан 5.

            Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 4. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером, као и набавку и инсталирање нових навигационих ГПС система на тракторе.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 1) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млека;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млека;

4) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

5) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

6) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

7) набавка нове опреме за обраду папака;

8) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

9) набавка новог трактора снаге до 80kW.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 2) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње меса;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

4) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

5) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

6) набавка нове опреме за обраду папака;

7) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

8) набавка новог трактора снаге до 80kW.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 3) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за пчеларство;

2) набавка нових приколица за превоз пчелињих друштава.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 4) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за аквакултуру;

2) набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију рибље хране;

3)изградња објеката за аквакултуру.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 5) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

                        1) инвестиције за унапређење производње у заштићеном простору:

(1) набавка, постављање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа и цвећа, као и за производњу расада ових култура,

(2) набавка нове опреме за вештачко опрашивање биљака,

(3)набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног простора,

(4) набавка нове опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака,

(5) набавка нове опреме и уређаја за хидропонско гајење биљака,

(6) набавка нове опреме и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљишта,

(7) набавка нове опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-диоксидом приликом производње у заштићеном простору);

                      2) инвестиције у набавку нових машина и опреме, опште и специјалне намене, за производњу биљака на отвореном пољу:

(1) набавка нове опреме за орезивање, млевење, сечење и уклањање остатака након орезивања у воћарству,

(2) набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама (подизање система противградних мрежа),

(3) набавка и постављање жичаних ограда око вишегодишњих плантажа,

(4) набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавање,

(5) набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мраза,

(6) набавка нових машина за основну обраду земљишта,

(7) набавка нових машина за допунску обраду земљишта,

(8) набавка нових машина за ђубрење,

(9) набавка нових машина за сетву,

(10) набавка нових машина за садњу, као и садњу са мулчирањем (малч фолије),

(11) набавка нових машина за заштиту биља,

(12) набавка новог трактора снаге до 80kW.

                        3) инвестиције у набавку нових машина и опреме за бербу/жетву, транспорт и припрему пољопривредних производа за тржиште:

(1) набавка нових машина за бербу воћа и поврћа,

(2) набавка нових машина за превоз пољопривредних производа,

(3) набавка нових бокс палета за транспорт и складиштење производа,

(4) набавка нове опреме за чишћење и прање производа,

(5) набавка нове опреме за сортирање и калибрацију производа,

(6) набавка нове опреме за паковање и маркетинг производа.

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 6) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нових машина за основну обраду земљишта;

2) набавка нових машина за допунску обраду земљишта;

3) набавка нових машина за међуредну обраду земљишта;

4) набавка нових машина за ђубрење;

5) набавка нове механизације за сетву;

6) набавка нових машина за заштиту биља;

7) набавка нових машина за транспорт;

8) набавка нове опреме и машина за наводњавање;

9) набавка нових специјализованих машина за жетву (искључиво за лековито и ароматично биље, а искључујући комбајне за жетву житарица, уљарица и индустријског биља).

            Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 7) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавкa опреме и оруђа у сврху очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;

2) набавка опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

Програм подршке за унапређење конкурентности и веза унутар

 тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа

 домаће радиности  – Програм подршке за агрегаторе

Члан 6.

            Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. овог правилника и обухвата бесповратна средства за Пројекте који се односе на унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности.

            Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, обухвата бесповратна средства за Пројекте и то за:

1) инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења и прераде осталих усева;

2) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и маркетинга млека и млечних производа;

3) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и маркетинга меса и производа од меса;

4) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области производње и маркетинга вина;

5) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде/дораде, паковања и маркетинга пчелињих производа;

6) инвестиције у унапређење маркетинга производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.

Члан 7.

            Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 6. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 1) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

                            1)инвестиције у изградњу и опремање објеката за пријем, манипулацију, утврђивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење, као и откуп и даљу продају зрнастих производа,и то изградњу објеката за пријем, одређивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење и манипулацију зрнастим производима, са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

      2) инвестиције везане за прераду житарица:

(1) изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нових машина и опреме за прераду житарица,

(3) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење житарица, као и производа насталих њиховом прерадом,

(4) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(6) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(7) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком;

3) инвестиције за прераду уљаних култура:

(1) изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање уљаних култура са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нове опреме и уређаја за хладно пресовање уљарица,

(3) набавка нове опреме и уређаја за физичку прераду уљарица,

(4) набавка нове опреме за пуњење и паковање уља,

(5) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(6) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(7) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(8) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком;

4) инвестиције за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља:

(1) изградња објеката за прераду, паковање и складиштење гајених зачинских, лековитих и ароматичних биљака са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нове опреме и уређаја за сушење гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(3) набавка нове опреме и уређаја за прераду гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(4) набавка нове опреме и уређаја за дестилацију гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(5) набавка нове опреме и уређаја за екстракцију уља из гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(6) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење гајених зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(7) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(8) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(9) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(10) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 2) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нових специјалних возила за превоз сировог млека са одговарајућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање);

2) набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и млечних производа;

3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

4) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део постројења за прераду;

5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавка етикета са ознакама млечних производа са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 3) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за омамљивање, клање и прераду трупова;

2) набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима;

3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизација) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

4) набавка нове опреме за прикупљање, пријем, чување/ складиштење (хлађење), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу;

5) набавка нове опреме и уређаја за сечење, обраду, прераду, паковање и етикетирање меса и млевеног меса, месних прерађевина, машински одвојеног меса и месних производа;

6) набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и месних производа;

7) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

8) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

9) набавка етикета са ознакама месних производа са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 4) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за производњу вина и опремање винарија;

2) набавка налепница које означавају вина са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 5) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња објеката за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавка нове опреме и уређаја за дораду/прераду пчелињих производа;

3) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа;

4) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје;

5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

7) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком.

            Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 6) овог правилника, обухватају инвестиције у набавку опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

Члан 8.

            Детаљнија спецификација прихватљивих трошкова за које се одобравају подстицаји из члана 5. овог правилника дата je у Прилогу 1 – Табела – Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Неприхватљиви трошкови

Члан 9.

            Трошкови и активности који неће бити прихватљиви за подршку јесу:

 1) набавка, закуп или лизинг земљишта и постојећих зграда, без обзира да ли је лизинг довео до преноса власништва на закупца;

2) новчане казне и трошкови парнице;

3) половне машине и опрема;

4) банкарске накнаде, трошкови гаранција и слични трошкови;

5) трошкови конверзије, курсни губици, као и други чисто финансијски трошкови;

6) трошкови заступања који нису од општег интереса;

7) нови инфраструктурни системи за наводњавање ван газдинства или њихово проширење;

8) улагања у активности које могу резултирати повећаном контаминацијом пограничних водених површина;

9) доприноси у натури;

10) набавка права на производњу одређених пољопривредних производа, набавка животиња, расада једногодишњих биљака и њихова садња;

11) сви трошкови одржавања, амортизације и закупа;

12) настали трошкови за које је уплате извршила јавна управа, а на име средстава за покривање трошкова за управљачку и оперативну структуру, а посебно покривања режијских трошкова, станарина и зарада запослених у активностима управљања, спровођења, праћења и контроле, а у оквиру спровођења Пројекта коришћења бесповратних средстава од стране корисника;

13) улагања у копање и реконструкцију бунара;

14) активности са негативним утицајима на животну средину или друштво, укључујући кумулативне утицаје, који су неповратни или неминовни;

15) производња или трговина дуваном;

16) производња или трговина било којим производом или активношћу која се према законима или прописима државе домаћина или међународним конвенцијама и споразумима сматра незаконитом или подлеже међународним забранама, као што су фармацеутски производи, пестициди/ хербициди, супстанце које оштећују озонски омотач, PCB (Polychlorinated bipheny) дивље животиње или производи регулисани CITES (Convention on International Trade of Endangered Species, Конвенција о међународној трговини ургоженим врстама дивље флоре и фауне);

17) производња или трговина радиоактивним материјалима. То се не односи на набавку медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мерења) и било које опреме где WBG (World Bank Group) сматра да је радиоактивни извор безначајан и / или адекватно заштићен;

18) производња или трговина неограниченим азбестним влакнима;

19) производња, трговина, складиштење или транспорт значајних количина опасних хемикалија или коришћење опасних хемикалија у комерцијалним размерама (бензин, керозин и други нафтни производи);

20) производња и прерада генетски модификованих организама (ГМО);

21) употреба забрањених пестицида;

22) употреба врста из Додатка 1 Бонске конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре;

23) активности које ће проузроковати висок негативан утицај на приходе/ средства за живот;

24) активности које укључују било коју врсту присилног исељавања људи;

25) активности које не пружају једнаке плате за једнак рад женама и мушкарцима;

26) производња или активности које укључују присилни рад;

27) активности које узрокују или доводе до злостављања деце, експлоатације дечијег рада или трговине људима; ниједно дете млађе од 15 година не би требало да ради на потпројекту, или на било који начин учествује у његовој реализацији;

28) развој нових насеља или проширење постојећих насеља на критичним стаништима, заштићеним подручјима или подручјима предложеним за одређене нивое заштите природе (нпр. национални паркови, шуме и сл);

29) активности које се односе на стицање непокретности противно закону.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Услови у погледу лица

Члан 10.

            Право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. овог правилника, остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

            Право на коришћење бесповратних средстава из члана 6. овог правилника, остварују лица која су уписана у Регистар и налазе се у активном статусу, и то:

 1. предузетник;
 2. привредно друштво;
 3. земљорадничка задруга.

            Лице из става 1. тач. 2)–4) и става 2. овог члана, може да оствари право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у Регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу и ако:

1) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) у Агенцији за привредне регистре није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

            Привредно друштво из става 3. овог члана може остварити право на коришћење бесповратних средстава ако:

 1. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала;

2) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Општи услови за утврђивање права на коришћење

бесповратних средстава

Члан 11.

            Лица из члана 10. овог правилника остварују право на коришћење бесповратних средстава ако:

1) имају пребивалиште, односно седиште, на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

2) се место инвестиције налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

3) за инвестицију за коју подноси захтев за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода, са изузетком доспелих обавеза на основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника (за осигуранике фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника);

6) је објекат који је предмет инвестиције у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси Пријава за остваривање права на коришћење бесповратних средстава, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;

7) корисник наменски користи и не отуђује предмет инвестиције нити дозвољава другом лицу да користи предмет улагања у периоду од пет година од дана набавке опреме, уређаја и машина и/или изградње објекта;

8) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица;

9) минимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог правилника, не сме бити мања од 20.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

10) максимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог правилника, не сме бити већа од 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

11) минимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 6. овог правилника, не сме бити мања од 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

12) максимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта који се односи на подршку програмима из члана 6. овог правилника,  не сме бити већа 400.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

13) корисник није започео ниједну активност у вези са реализацијом одобреног Пројекта пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности наведених у опису припремних трошкова;

14) је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован, у случају да је лице већ било корисник бесповратних средстава за реалиазцију одређеног одобреног Пројекта.

Посебни услови за утврђивање права на

коришћење бесповратних средстава

Члан 12.

            Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на бесповратна средства из члана 4. став 1. и став 2. тачке 1) – 4), ако:

                               1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

                               2) у зависности од врсте производње и предмета захтева за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на пољопривредном газдинству има:

                               (1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 млечних крава,

                               (2) за инвестиције које се односе на пчеларство, од 5 до 1.000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња,

                               (3) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3,999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,

                               (4) за инвестиције које се односе на аквакултуру, објекат за аквакултуру уписан у Регистар, као и Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 13.

            Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 5) ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

1) до 0,5 хектара производње биљака у заштићеном простору;

2) до 2 хектара јагодастог воћа, односно до 5 хектара осталог воћа;

3) до 2 хектара грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;

4) до 3 хектара поврћа (на отвореном пољу);

5) од 0,1 до 50 хектара цвећа (на отвореном пољу).

Члан 14.

            Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 6) овог правилника, ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

1) до 50 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме, изузев за набавку нових машина и опреме за наводњавање;

2) до 100 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање.

Члан 15.

            Лице из члана 10. став 1. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 7) овог правилника, ако је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу евиденције издатих сертификата.

Члан 16.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 2. тачка 1) овог правилника, ако:

1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површину до 2 хектара под осталим усевима за остваривање подстицаја;

2) је регистровано у Регистру откупљивача пољопривредних производа, који води министарство надлежно за послове трговине.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 2. тачке 2)-4) овог правилника, ако:

 1. је уписано у Централни регистар објеката;

2) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за инвестиције у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 17.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став. 1. и став 3. овог правилника ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) утврђен капацитет за прераду млека мањи од 3.000 литара млека на дан;

3) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 18.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 4. овог правилника, ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) утврђен дневни капацитет клања мањи од 10 говеда, односно 50 свиња/оваца/коза, односно 4.000 бројлера;

3) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 19.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 5. овог правилника, ако:

                        1) је уписано у Виноградарски регистар и Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

                         2) у Винарском регистру има уписан капацитет мањи од 20.000 литара вина на годишњем нивоу.

            Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за маркетинг у сектору вина и ако је уписано у одговарајућу евиденцију у складу са законом којим се уређује вино.

Члан 20.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 6. овог правилника, ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 21.

            Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и члана 7. став 7. овог правилника, ако је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу евиденције издатих сертификата.

IV. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ

ТРОШКОВА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 22.

            Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, а предвиђених пословним планом.

            Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:

 1. 10% као сопствено учешће корисника и

                        2) 40% као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

            Списак пословних банака са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи биће постављен на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе, приликом објављивања сваког Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава.

V. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 23.

            Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: Пријава) у оквиру Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив расписује министарство надлежно за послове пољопривреде, Управа за аграрна плаћања – Тим за управљање (у даљем тексту: Управа).

            Управа може расписати Јавни позив, у складу са овим правилником, више пута у току календарске године за исти програм, односно за један или више програма подршке прописаних чл. 4. и 6. овог правилника.

            Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи: обрасце, услове за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, списак неопходне документације, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење Пријаве, опредељена средства за спровођење јавног позива, као и другу документацију и остале информације.

            Јавни позив објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Члан 24.

            Пријава се подноси на Обрасцу 1 – Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, који је дат у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а у року прописаном Јавним позивом.

            Подносилац Пријаве подноси само једну Пријаву у оквиру Јавног позива.

            Подносилац пријаве може поднети пријаву само још једном, уколико је већ једном имао одобрен пројекат и био корисник бесповратних средстава под условом да је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован.

Члан 25.

            Уз попуњену и потписану Пријаву, подносилац доставља:

1) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца Пријаве;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

3) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца Пријаве да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине Војводине;

5) извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, за инвестиције у изградњу и опремање објекта;

6) уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца, уколико подносилац Пријаве није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције;

7) попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је дат у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, ако је подносилац Пријаве земљорадничка задруга;

8) попуњен Образац 3 – За тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава,који је дат у Прилогу 4,који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

            Ако је подносилац Пријаве предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана, потребано је доставити и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

Члан 26.

Уверења и потврде које се достављају уз Пријаву не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

            Сва документа која се достављају уз Пријаву треба да гласе на подносиоца и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

            Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

            Документацијa из члана 25. тач. 1)-5) овог правилника прибавља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Елементи за рангирање подносилаца Пријаве

Члан 27.

            Елементи за рангирање подносилаца Пријаве дати су у Табели- Елементи за бодовање подносилаца Пријаве у сврху рангирања.

Табела:           Елементи за бодовање подносилаца Пријава на Јавни позив у сврху рангирања

ПодкритеријумиОбјашњење подкритеријумаПоени по подкритеријумуМаксималан број бодова по критеријуму
Приоритетне области у оквиру бесповратних средстава програма које Пројекат испуњаваПрилагођавање и ублажавање утицаја и ризика на климатске променеПраћење климатских промена, мере прилагођавања и мере усмерене ка смањењу емисије гасова стаклене баште из пољопривредне производње210
Побољшање  технологије производње како би се боље  управљало утицајима и ризицима од климатских промена
Технолошки развој и модернизација пољопривредне производњеУвођење технолошких побољшања и ефикаснијих система за пренос знања и иновација2
Прилагођавање знања, технологије, производа и услуга прилагођених локалним условима
Повећање нивоа производње и употреба улазних сировина или опреме побољшаног квалитета
Повећана продуктивност и ефикасност у производњи на свим нивоима у читавом ланцу исхране
Јачање капацитета прерађивача хране за стварање нових производа са повећаном додатом вредношћу, користећи домаће сировине
Побољшани квалитет производа и промоција
Побољшане технолошке перформансе сектора производње хране и стварање нових производа у прехрамбеном ланцу.
Тржишни ланци и подршка развоју логистичког сектораРазвој нових сервиса у оквиру тржишних ланаца и јачање логистичке инфраструктуре у производњи и маркетингу хране2
Јачање капацитета и мотивације произвођача за различите облике организовања
Јачање видљивости домаћих производа на тржишту
Формализација хоризонталних и / или вертикалних веза у тржишном ланцу, заснована на тржишним принципима
Заштита и унапређење животне средине и очување природних ресурсаПримена пољопривредних пракси прилагођених животној средини и биодиверзитету2
Побољшани агро-еколошки системи планирања, управљања, праћења и контроле
Побољшање безбедности и квалитета производаПримена међународних / регионалних стандарда у производњи хране и хране за животиње2
Социјални статус подносиоца ПријавеДа ли је подносилац Захтева млада особа (тј. особа млађа од 40 година у моменту објављивања Јавног позива?За физичка лица или предузетнике510
Да ли су већина власника или чланова особе млађе од 40 година у моменту објављивања Јавног позива?За предузећа или задруге
Да ли је подносилац захтева особа женског пола?За физичка лица или предузетнике5
Да ли су већина власника или чланова особе женског полаЗа предузећа или задруге
Резултати Пројектаоснаживању веза у тржишном ланцу)Да ли је подносилац Пријаве члан задруге, у моменту објављивања Јавног позива?За физичка лица или предузетнике220
Да ли је подносилац Пријаве члан пословног удружења/кластера, у моменту објављивања Јавног позива?За предузећа или задруге
Да ли је Пројекат део већег интегрисаног пројекта у ком учествује неколико примарних произвођача заједно са агрегатором да би се постигао заједнички маркетиншки план?За примарне пољопривредне произвођаче15
Да ли Пројекат повезује агрегатора са више од једног примарног произвођача?За агрегаторе3
Географски индикаториДа ли се Пројекат спроводи у Подручју са отежаним условима рада у пољопривреди? 1020
Да ли се под-пројекат спроводи у „неразвијеним“ општинама (дефинисано одговарајућим актом Владе Републике Србије)?III група – 5 бодова IV група – 10 бодова10
Утицај на животну срединуДа ли су у оквиру Пројекта спроводе добровољни стандарди одрживих система као што је органска производња и ГлобалГап и да ли постоје сертификати?У процесу конверзије у моменту објављивања Јавног позива515
Сертификована органска производња, односно сертификат ГлобалГАП у моменту подношења Јавног позива10
ИмплементацијаДа ли подносилац Пријаве има средњу школу?За физичка лица или предузетнике515
Да ли већина власника или чланова има средњу школу?За предузећа или задруге
Да ли подносилац Пријаве има претходно искуство мерено бројем активних година од најмање 3 године у регистру предузећа или фарми (као власник или члан)? 5
Да ли подносилац Пријаве сарађује са пружаоцима саветодавних услуга (било у државном или приватном власништву) на пољу инвестиција? 5
ИновацијаДа ли Пројекат подржава увођење дигиталних технологија? 510
Да ли Пројекат подржава увођење обновљивих извора енергије и унапређење и енергетске ефикасности? 5
МАКСИМАЛНИ БОДОВИ ПО ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА100

Члан 28.

            Поред документације из члана 25. овог правилника, подносилац Пријаве, као доказ да испуњава одређен елемент рангирања, доставља и:

1) оверену потврду земљорадничке задруге о пуноправном чланству, уколико је подносилац Пријаве члан земљорадничке задруге;

2) оверену потврду пословног удружења/кластера о пуноправном чланству, уколико је подносилац Пријаве члан пословног удружења/кластера;

3) оверену фотокопију сертификата, уколико подносилац Пријаве поседује сертификате за органску производњу, односно GlobalGap;

4) оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, уколико је подносилац Пријаве физичко лице, односно предузетник;

5) оверен списак власника привредног друштва са подацима о старости, полу и завршеној стручној спреми, Образац 4 – Табела са подацима о власницима привредног друштва, који је дат у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

6) изјаве свих учесника, дате под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, о пословно-техничкој сарадњи на спровођењу већег интегрисаног пројекта у коме учествују други примарни произвођачи/агрегатори, а који за циљ има повезивање унутар тржишног ланца, унапређење конкурентности и унапређење пласмана производа;

7) оверену изјаву пружаоца стручно-техничких услуга, регионалне пољопривредне стручне и саветодавне службе односно приватног консултанта, о постојању сарадње и пружању струно-техничке подршке подносиоцу Пријаве у домену производње, односно прараде примарних пољопривредних производа.

Члан 29.

            Управа врши административну обраду пристиглих Пријава и то провером: података из Пријаве, документације приложене уз Пријаву, као и службених евиденција.

            Пријаву поднету од стране лица које не испуњава услове из члана 10. и 11. овог правилника, преурањене и неблаговремене Пријаве, Пријаве послате факсом или електронском поштом, Пријаве са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваку наредну Пријаву истог подносиоца, поднету у периоду трајања Јавног позива, Управа одбацује без разматрања.

            Управа спроводи поступак бодовања и рангирања уредних Пријава.

            У случају када постоји више подносилаца Пријава са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац који је раније поднео Пријаву.

            Ранг листа подносилаца Пријава се објављује на званичној интернет страници Управе.

            Подносилац захтева за одобравање пројекта има право на приговор на своје место на бодовној листи у року од 15 дана од дана објављивања листе.

            О приговору Управа решава у року од 15 дана од дана подношења приговора.

            По коначности одлука о приговорима из става 7. овог члана, Управа објављује коначну Ранг листу захтева за одобравање пројекта на званичној интернет страници Управе.

Члан 30.

Директор Управе Решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава подносиоцу Пријаве на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом.

            Решење из става 1. овог члана садржи и податке о обавезама подносиоца Пријаве у складу са условима за одобравање Пројекта, као и рок за испуњавање тих обавеза и услове за подношење Захтева за одобравање Пројекта.

VI. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА

Члан 31.

            Лице коме је одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси захтев за одобравање Пројекта (у даљем тексту: Захтев), који укључује:

1) образац 5 – Захтев за одобравање Пројекта, који је дат у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.;

2) документацију везану за испуњавање захтева из области заштите животне средине и поштовања људских права, у складу са следећим обрасцима: Образац 6 – Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази предаје захтева за одобравање пројекта, који је дат у Прилогу 7. или Образац 7 – Садржај и формат специфичних есмп за предложену локацију пројекта, који је дат у Прилогу 8, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део;

3) пословни план израђен у складу са Обрасцем 9 – Образац пословног плана, који је дат у Прилогу 10, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

4) за инвестиције у изградњу и опремање објекта, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, а подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

5) за инвестиције у изградњу објеката, доставља се и пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова, као и грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано прибављање грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

6) писану изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник подстицаја испуњавати законску регулативу прописану Законима који регулишу радне односе и мере заштите на раду, уколико се део Пројекта односи на трошкове плата ангажованих радника;

7) писмо о намерама којим пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, изражава спремност да подносиоцу одобри кредит који покрива 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом;

8) писану изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник, уколико му пројекат буде одобрен, на крају реализације пројекта испуњавати минимум релевантних националних стандарда у зависности од врсте активности и инвестиција (национални стандарди у области добробити животиња, здравља и заштите биља и закона којим се уређује планирање и изградња), за сектор пољопривредне производње, односно откупа/прераде на који се пројекат односи;

9) доказ о постојању средстава у износу од 10% вредности прихватљивих трошкова из пословног плана подносиоца захтева за одобравање пројекта (извод оверен од стране банке), а у сврху суфинасирања пројекта од стране корисника бесповратних средстава.

Документацијa из тачке 4) прибавља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Процена ризика спровођења Пројекта у домену заштите животне средине и поштовања људских права

Члан 32.

            У току административне обраде Пријава, Управа утврђује, на основу достављене документације, а нарочито попуњеног Обрасца 3. (За тријажу еколошких и социолошких стандарда у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава),степен ризика у домену заштите животне средине и поштовања људских права, а на основу критеријума датих у оквиру Прилога 9 – Категорије ризика предложених Пројеката и релевантни инструменти еколошких и социолошких стандарда, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

            Уколико је приликом обраде Пријаве утврђено да је Пројекат у домену заштите животне средине и поштовања људских права процењен као пројекат високог ризика, решењем из члана 30. овог правилника таква Пријава ће бити одбијена.

            Уколико је приликом обраде Пријаве утврђено да је Пројекат у домену заштите животне средине и поштовања људских права процењен као пројекат ниског, средњег или значајног утицаја на заштиту животне средине и поштовање људских права, онда се Пријава оцењује као прихватљива.

            У зависности од процене ризика у домену заштите животне средине и поштовања људских права Решењем из члана 30. овог правилника подносилац захтева за одобравање пројекта се обавезује да достави документацију наведену у члану 31. тачка 2) овог правилника.

Пословни план

Члан 33.

            Уз Образац 9. доставља се и доказ о пословној вези са минимум једним агрегатором (за примарне произвођаче), односно докази о пословним везама са примарним пољопривредним произвођачима (за агрегаторе) у форми: уговора о купопродаји и/или фактура и/или откупних листова.

            Подносилац Захтева за припрему пословног плана може:

1) користити стручно-техничку подршку од стране саветодаваца из Пољопривредних стручних и саветодавних служби на територији аутономне покрајине Војводине, односно централе Србије;

2) користити стручно-техничку подршку од стране приватних консултаната, при чему ти трошкови убрајају у припремне трошкове у оквиру Пројекта;

3) користити стручно-техничку подршку банке одабране од стране подносиоца Захтева, која је издала Писмо о намерама којим пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, изражава спремност да подносиоцу одобри кредит који обезбеђује 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом. У току припреме пословног плана службеници одабране пословне банке могу сарађивати са лицима из става 2. тач. 1) и 2) овог члана.

Подносилац захтева је дужан да пословни план са прилозима достави и пословној банци, на основу којег пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, издаје писмо о намерама којим изражава спремност да подносиоцу захтева одобри кредит који обезбеђује 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом.

Члан 34.

Управа врши административну обраду Захтева, провером података из Захтева, документације приложене уз Захтев као и службених евиденција, а у складу са Ранг листом подносилаца пријава.

            Захтев за одобравање пројекта који није поднет од стране лица из члана 31. овог правилника, преурањен, неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

Уколико је административном провером, а по процени Управе и контролом на месту инвестиције, утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе решењем одобрава пројекат.

            Уколико је решењем из става 3. овог члана одобрен Пројекат њиме се прецизира рок у ком корисник бесповратних средстава потписује уговор са Управом (у даљем тексту: Уговор), као и рок за достављање Уговора са пословном банком.

            Уговором се дефинишу права и обавезе уговорних страна, корисника бесповратних средстава и Управе, а нарочито се утврђује:

1) обавеза отварања наменског рачуна за реализацију пројекта код пословне банке;

2) обавеза уплата на наменски рачун и то: учешћа корисника од 10%, 40% вредности пројекта кроз кредит пословне банке и 50% као бесповратна средства;

3) неопходна документација и начин за спровођење набавки;

4) услови за поштовање и редовно извештавање о примени стандарда у животној средини и људским и радним правима;

5) рок и начин потпуне реализације Пројекта укључујући и обавезу достављања фазних извештаја и/или финалног извештаја о реализацији Пројекта;

6) околности услед којих је неопходна измена, односно раскид Уговора;

7) услови за реализацију Уговора и затварање наменског рачуна код пословне банке.

VII. СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ

ПРОЈЕКТОМ И УГОВОРОМ

Почетак реализације инвестиција и активности предвиђених Пројектом корисника бесповратних средстава

Члан 35.

            Корисник бесповратних средстава може почети са инвестицијама и активностима, предвиђеним Пројектом, након потписивања Уговора и након што средства у пуном износу од вредности прихватљивих трошкова буду уплаћена на наменски рачун код пословне банке са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о коришћењу кредита.

            Уколико се утврди да је корисник бесповратних средстава започео са инвестицијама и активностима предвиђеним Пројектом пре рока дефинисаног у ставу 1. овог члана, осим за активности и трошкове који се подразумевају под припремним трошковима из члана 3. став 2. овог правилника, Управа ће раскинути Уговор са корисником бесповратних средстава.

Процедуре за спровођење набавки у оквиру реализације Пројекта

Члан 36.

            За спровођење набавки током реализације Пројекта корисник бесповратних средстава примењује процедуре које су усаглашене са процедурама Светске банке (Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката – роба, радови, неконсултантске и консултантске услуге из јула 2016, ревидиране у новембру 2017. и августу 2018,  (The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers, Goods, works, Nn-Consulting abd Consulting Services July 2016, revised November 2017 and August 2018) а у складу са чланом 6.52 Развој у складу са потребама заједнице (Community-driven Development), наведених правила.

            У односу на укупну вредност прихватљивих трошкова у оквиру пројекта, за набавку роба, неконсултанстских услуга и радова, примењују се следеће процедуре:

1) директан избор (Direct Selection – DS) за пројекте где је вредност укупних прихватљивих трошкова мања или једнака износу од 30.000 евра, у сладу са чланом 6.9 (б) и (ц) Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката Светске банке;

2) позив за давање цене за набавку робе и неконсултантских услуга (Request for Quatation – RFQ) за инвестиције чији је износ од 30.001 до 90.000 евра;

3) позив за давање цене за набавку мањих радова (Request for Quatation – RFQ) за инвестиције чији је износ између 30.001 до 180.000 евра;

4) позив за понуду (Request for Bids – RFB) за инвестиције чији је износ за набавку робе и неконсултантских услуга већи од 90.000 евра, односно већи од 180.000 евра за набавку радова.

            У односу на износ прихватљиве инвестиције за набавку стручно-техничке подршке и тренинга примењују се следеће процедуре набавке:

1) директан избор (Direct Selection – DS) за инвестиције чији је износ мањи или једнак износу од 30.000 евра у сладу са чланом 7.14 Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката Светске банке;

2) избор индивидуалног консултанта (IC), односно избор на основу квалификација консултанта (Qonsultant’s Qualfication Based SelectionCQS) за инвестиције чији је износ 30.001 евро и више.

            Управа има обавезу да осигура примену адекватних метода набавки и помогне кориснику бесповратних средстава у спровођењу одговарајућих процедура набавки.

            Уколико корисник бесповратних средстава одступи од предвиђених процедура набавки, Управа неће одобрити плаћање ове набавке, односно финансијска средства за набавку неће бити прихваћена.

Подношење захтева за исплату бесповратних средстава

Члан 37.

            Корисник бесповратних средстава подноси један или више захтева за исплату бесповратних средстава у складу са динамиком предвиђеном у Уговору.

            У зависности од пројекта, Уговором може бити предвиђена једна или више фазних исплата током спровођења Пројекта.

            Изузетно, ако је у оквиру пројекта предвиђена инвестиција у изградњу, односно инвестиција у набавку нове опреме за чију је монтажу и пуштање у рад потребан дужи временски период, може бити више фазних исплата у складу са окончаним ситуацијама, а на основу Уговора.

            Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 10 – Захтев за исплату, који је дат у Прилогу 11, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

            Захтев и става 1. овог члана се подноси пословној банци са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о кредиту у оквиру спровођења пројекта, као и Управи, на адресу наведену у Јавном позиву.

            Уз Захтев за исплату корисник бесповратних средстава подноси пратећу документацију, у оригиналу ако није другачије наведено, везану за процедуре набавке:

1) рачун за набавку предметне инвестиције у складу са Уговором о купопродаји са добављачем;

2) уговор о купопродаји са добављачем;

3) отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) записник о пријему у ком корисник бесповратних средстава потврђује да је квалитет испоручене робе/услуга у складу са Пројектом и уговором о купопродаји са добављачем;

6) потписани налог за исплату;

7) оверену копију саобраћајне дозволе уколико је то предвиђено законом за предметну инвестицију;

8) уколико се набавка спроводи по процедури позива за давање цене за набавку робе (Request for Quatation – RFQ), доставља и тендерски документ, понуде од три понуђача, као и евалуациони извештај о избору најповољнијег понуђача;

9) уколико се набавка спроводи по процедури позива за понуду (Request for Bids – RFB, доставља и тендерски документ, добијене понуде као и евалуациони извештај о избору најповољније понуде;

10) уколико се набавка спроводи по процедури избора индивидуалног консултанта (IC), односно избора на основу квалификација консултанта (Qonsultant’s Qualfication Based SelectionCQS), доставља и: позив за изјаве заинтересованости, пристигле изјаве о заинтересованости, евелуационе извештаје, позив за достављање понуда, финални евалуациони извештај, уговор, извештаје ангажованог консултанта и потврде о пријему извештаја;

11) грађевинску књигу, односно другу прописану евиденцију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња; окончану ситуацију за изведене радове; изјаву овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су планиране врсте и количине материјала уграђене у објекат који је предмет инвестиције, за оне пројекте у оквиру којих се изводи изградња објеката.

            Управа обрађује Захтев за исплату на основу података из самог захтева, као и на основу пратеће документације.

            Уколико је захтев за исплату комплетан и испуњава услове прописане Уговором и овим правилником, Управа га ставља на листу захтева за плаћање коју прослеђује у Централну фидуцијарну јединицу у оквиру министарства надлежног за финансије, која издаје одобрење за исплату пословној банци код које је отворен наменски рачун. На основу тог одобрења за исплату, пословна банка пребацује износ из захтева за исплату на рачун добављача.

Износ у захтеву за исплату не може бити виши од одобреног решењем, односно Уговором, а уколико је износ у захтеву за исплату једнак или мањи од одобреног, исплатиће се износ у складу са приложеном документацијом.

Контрола над спровођењем одобреног пројекта

Члан 38.

            Контрола над спровођењем одобрених пројеката врши се по принципу случајног узорка, током периода спровођења Пројеката, као и током петогодишњег периода након извршења последње исплате.

            Управа контролише спровођење пројеката на месту инвестиције, у складу са Уговором и овим правилником, у било које време, а обавезно једном у време трајања одређеног пројекта корисника бесповратних средстава.

            Уколико Управа током контроле уочи одређене неправилности,  о томе ће обавестити одговарајуће инспекцијске органе у оквиру министарства надлежног за послове пољопривреде.      

Контролу над спровођењем одобрених пројеката, могу обављати и независни ревизори, у склопу независних ревизија спровођења.

Извештавање о спровођењу Пројекта

Члан 39.

            Корисник бесповратних средстава за спровођење одобреног пројекта подноси два пута годишње извештај Управи о спровођењу пројекта, до момента потпуне реализације пројекта.

            Након потпуне реализације инвестиција и активности предвиђених пројектом и испуњавања свих обавеза одређених Уговором, корисник бесповратних средстава сачињава финални извештај.

            Уз финални извештај, корисник бесповратних средстава Управи доставља и следеће:

1) најмање један доказ о пословној вези са агрегатором, уколико је корисник примарни пољопривредни произвођач, односно примарним произвођачима у случају да је корисник бесповратних средстава агрегатор. Као докази за постојање пословне сарадње достављају се: уговор о купопродаји и оригинални рачуни и/или откупни листови;

2) употребну дозволу уколико је предмет инвестиције изградња објекта за коју је у складу са законом о планирању и изграњи прописана обавеза исходовања употребне дозволе, односно, уколико је предмет инвестиције  изградња објекта за смештај животиња, доставља се доказ да је објекат за смештај животиња уписан у Регистар одобрених објеката.

Обавезе корисника бесповратних средстава у вези

 наменског коришћења предмета

инвестиција у оквиру пројекта као и у вези чувања документације

везане за спровођење пројекта

Члан 40.

            Корисник бесповратних средстава:

1) наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета инвестиција у оквиру Пројекта у року од пет година од последње исплате у оквиру реализације пројекта;

2) чува документацију везану за спровођење Пројекта у року од пет година од момента завршетка реализације Уговора.

Уколико се утврди да су одобрена средства ненаменски коришћена, управа раскида уговор и покреће поступак повраћаја исплаћених, ненаменски  утрошених средстава.

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 41.

            Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-34/2021-09   У Београду, 24. марта 2021. годинеМИНИСТАР   Бранислав Недимовић

4827021.0155.3/1

ПРИЛОГ 1.

Табела:           Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну                                              производњу

ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ УНУТАР ПРОГРАМА ПОДРШКЕПОДГРУПЕ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА УНУТАР ПРОГРАМА ПОДРШКЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЈАЧАЊЕ ВЕЗА УНУТАР ТРЖИШНОГ ЛАНЦА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
1.1.Инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности
1.2.Инвестиције у набавку нове опреме за дигитиализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером, као и набавку и инсталирање нових навигационих ГПС система на тракторе
1.3.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у области производње млекаИзградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млекаТрошкови изградње објекта за смештај млечних крава, оваца и коза за производњу млека
Изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњакаТрошкови грађења новог објекта за манипулацију и складиштење стајњака (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке, лагуне за стајњак, објекти за складиштење полутечног и течног стајњака и сл.);Скрепери и сепаратори;Транспортери за стајско ђубриво;Уређаји за мешање осоке, полутечног и течног стајњака;Пумпе за пражњење танкова;Сепаратори за осоку, полутечни и течни стајњак.
Изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млекаТрошкови изградње објеката за мужу, хлађење и чување млека;Опрема за мужу (музилице и затворени системи за мужу у слободном и везаном систему држања);Опрема за хлађење и складиштење млека (лактофризи).
Набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњакаПриколице за дистрибуцију чврстог стајњака;Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);Компактни самоходни утоваривач стајњака.
Набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животињаБалирке и ролбалирке;Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;Елеватори за утовар бала на приколице;Пужни транспортери;Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;Прикључне и самоходне косачице, тримери;Прикључни сакупљачи и растурачи сена;Микс приколице;Мешаоне за припрему концентроване сточне хране;Екструдери;Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња.
Набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животињаСточне ваге;Рампе за утовар и истовар;Торови за усмеравање и обуздавање животиња.
Набавка нове опреме за обраду папакаОпрема за орезивање папака;Боксови за орезивање папака;Ножеви – леви и десни;Клешта, велика и мала;Машина за оштрење ножева;Брусилица.
Набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашуЕлектричне ограде (за гајење на пашњацима);
Набавка новог трактора снаге до 80 kWНови трактори максималне снаге до 80 kW.
1.4.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње месаИзградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње месаТрошкови изградње објекта за смештај говеда, оваца, коза, свиња (објекти за крмаче и прасилишта и објекти за тов свиња) и бројлера у сврху това и производње месаОпрема за објекте за смештај крмача и одгој прасади и тов свињаОпрема за објекте за држање, одгој и тов оваца и козаОпрема за објекте за држање, одгој и тов бројлера и товних ћурки
Изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњакаТрошкови грађења новог објекта за манипулацију и складиштење стајњака (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке, лагуне за стајњак, објекти за складиштење полутечног и течног стајњака и сл.);Скрепери и сепаратори;Транспортери за стајско ђубриво;Уређаји за мешање осоке, полутечног и течног стајњака;Пумпе за пражњење танкова;Сепаратори за осоку, полутечни и течни стајњак.
Набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњакаПриколице за дистрибуцију чврстог стајњака;Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);Компактни самоходни утоваривач стајњака.
Набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животињаБалирке и ролбалирке;Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;Елеватори за утовар бала на приколице;Пужни транспортери;Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;Прикључне и самоходне косачице, тримери;Прикључни сакупљачи и растурачи сена;Микс приколице;Мешаоне за припрему концентроване сточне хране;Екструдери;Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња.
Набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животињаСточне ваге;Рампе за утовар и истовар;Торови за усмеравање и обуздавање животиња.
Набавка нове опреме за шишање оваца и обраду папакаОпрема за шишање овацаОпрема за орезивање папака;Боксови за орезивање папака;Ножеви – леви и десни;Клешта, велика и мала;Машина за оштрење ножева;Брусилица.
Набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашуЕлектричне ограде (за гајење на пашњацима)
Набавка новог трактора снаге до 80kWНов трактор максималне снаге мање или једнаке од 80 kW.
1.5.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства  Набавка нове опреме за пчеларствоАпи инхалационе коморе;Аутоматске пакерице за паковање меда у тегле и фолије (за чајеве);Аутоматски сто за паковање меда;Дупликатори за мед, са или без мешача;Електричне пумпе и пунилице за мед;Електрични декристализатор;Електрични отклапач саћа;Инкубатор за матичњаке;Каде за отклапање саћа;Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела;Кошнице и делови кошница;Машине за одвајање меда од воштаних поклопаца;Механички и електрични палетари и виљушкари;Миксери за прављење мешавина од пчелињих производа;Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела;Надзорне камере са одговарајућим изворима напајања, за надзирање пчелињака;Опрема за вађење перге и матичног млеча;Пластичне складишне палете;Прохромска амбалажа за мед;Пчеларске ваге за мерење кошница;Ручна преса за сатне основе.Ручне или механизоване дизалице и мини зглобни утоваривачи за утовар и истовар (оспособљени за подизање и ношење једне или више кошница одједном);Сатне основе произведене од пчелињег воска  (максимално 0,75 kg по обележеној кошници) или пластике (до 10 комада по кошници);Специјализовани млинови за прополис и полен;Стамбени или интермодални контејнер за врцање меда на терену;Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће);Сублиматор оксалне киселине;Сушара за полен,Теретне ваге за мерење буради носивости до 1000 кг;Топионици за восак;Уређај за исушивање влаге из ваздуха објекта за врцање, складиштење и паковање меда;Хладњача (контејнерска) за чување саћа и пчелињих производа;Центрифуге.
Набавка нових приколица за превоз пчелињих друштаваСве врсте приколица за моторна возила за превоз кошница, контејнера и платформи.
1.6.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуреНабавка нове опреме за аквакултуруКанте и танкови (базени) за транспорт аквакултуре;Аератори и оксигенатори;Мрежасти алати;Оксиметри;Уређаји и опрема за одржавање хигијене;Опрема за заштиту од предатора;Уређаји за излов аквакултуре;Елеватори за аквакултуру;Каде за мрест рибе;Цугер апарати;Лежнице за инкубацију;Цеви и вентили за довод и одвод воде;Пумпе и агрегати за воду;Сортирач (класирач) за рибе;Бројач за рибе;Танкови (базени) за држање аквакултуре у рециркулационом систему са припадајућом опремом:  каце (базени), пумпе за циркулацију воде, уређаји за пречишћавање са филтерима за пречишћавање воде, уређаји за догревање воде, уређаји за издвајање гасова,  уређаји за UV филтрацију воде и уређаји за одређивање квалитета воде.
Набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију рибље хранеХранилице.
Изградња објеката за аквакултуруИзградња објеката за аквакултуру
1.7.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећаИнвестиције за унапређење производње у заштићеном просторуНабавка, постављање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа и цвећа, као и за производњу расада ових култураконструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне);вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника;опрема за вентилацију, хлађење, односно грејање простора (центрифугални или аксијални вентилатори, измењивачи топлоте, компресори, кондензатори, вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха);опрема и уређаји за вештачко опрашивање биљака;системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине);бокс палете;опрема за испитивање параметара заштићеног простора: инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у затвореном простору, инструменти за мерење температуре и влажности земљишта, супстрата и ваздуха, инструменти за мерење електропроводљивости воде и хранљивог раствора (ЕС метри), инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата (pH метри).
Набавка нове опреме за вештачко опрашивање биљакаопрема и уређаји за вештачко опрашивање биљака;
Набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног просторафолије за сенчење и спречавање губитака топлоте, изузимајући малч фолије;мреже за сенчење објекта;опрема и уређаји за додатно осветљење у заштићеном простору.
Набавка нове опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљакамашине за сетву/садњу и мулчирање у заштићеном простору;машине за пуњење саксија супстратом;машине за прављење супстрата за производњу цвећа;мотокултиватори до 10 kw;тримери.
Набавка нове опреме и уређаја за хидропонско гајење биљакаопрема и уређаји за хидропоничну производњу биљака у заштићеном простору.
Набавка нове опреме и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљиштаопрема и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљишта
Набавка нове опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-диоксидом приликом производње у заштићеном простору)опрема за обогаћивање угљен диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору).
Инвестиције у набавку нових машина и опреме, опште и специјалне намене, за производњу биљака на отвореном пољуНабавка нове опреме за орезивање, млевење, сечење и уклањање остатака након орезивања у воћарствуприкључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду;ротоситнилице (ротофрезе);прикључна механизација за ситњење и скупљање и брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке, сечке/млинови, брикетерирке до 500 kg/час);машине и опрема за орезивање и обликовање биљамотокултиватори до 10 kW;тримери.
Набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама подизање система противргадних мрежа), као и за заштиту усева од претеране инсолацијепротивградна мрежа;носачи за противградну мрежу;наслони за производне засаде воћа и грожђа (бетонски, метални или дрвени стубови), са пратећом опремом;противградни топ;материјали за покривање повртарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил;материјали за покривање поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење.
Набавка и постављање жичаних ограда око вишегодишњих плантажастубови за ограђивање воћњака и винограда;жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда.
Набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавањепумпе за наводњавање;агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро и погон на обновљиве изворе енергије);системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи;покривка за акумулацију;цистерне за превоз воде за наводњавање;резервоари за воду.
Набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мразаматеријали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил;материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење;системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили, као и славине;фростбустери горионици (прикључна машина);задимљивачи (фогери).
Набавка нових машина за основну обраду земљиштанабавку машина за основну обраду земљишта (плугови, разривачи, подривачи, тањираче).
Набавка нових машина за допунску обраду земљиштанабавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче);ротоситнилице и ротофрезе;ваљкови за после сетвену обраду земљишта;међуредни култиватори.
Набавка нових машина за ђубрењенабавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара).
Набавка нових машина за сетвуприкључне сејалице.
Набавка нових машина за садњу, као и садњу са мулчирањем (малч фолије)трогодишње малч фолије – само за јагоду, као и за поврће и цвеће;прикључне садилице за садњу биљака.
Набавка нових машина за заштиту биљанабавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице, атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда).
Набавка новог трактора снаге до 80kWНов трактор максималне снаге мање или једнаке од 80 kW.
Инвестиције у набавку нових машина и опреме за бербу/жетву, транспорт и припрему пољопривредних производа за тржиштеНабавка нових машина за бербу воћа, грожђа, поврћа и цвећатресачи, односно други берачи за воће и винову лозу;машине за скупљање језграстог воћа;покретне и вучене платформе за бербу;машине за убирање поврћа и цвећа на њиви;елеватори – купилице за утовар извађеног поврћа на њиви;машине за везивање резаног цвећа.
Набавка нових машина за превоз пољопривредних производамашине за транспорт пољопривредних производа- тракторске приколице.
Набавка нових бокс палета за транспорт и складиштење производабокс палете.
Набавка нове опреме за чишћење и прање производаполирке;опрема – линија за чишћење и прање производа.
Набавка нове опреме за сортирање и калибрацију производакалибратори;класирке;сортирке.
Набавка нове опреме за паковање и маркетинг производаопрема – линија за паковање и обележавање производапакерице са аутоматским вагамабокс палете за транспорт и складиштење производа, рам палете и палетни регалиметал детекториколске ваге.
1.8.Инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње осталих усеваНабавка нових машина за основну обраду земљиштанабавку машина за основну обраду земљишта (плугови, разривачи, подривачи, тањираче).
Набавка нових машина за допунску обраду земљиштанабавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче);ротоситнилице и ротофрезе;ваљкови за после сетвену обраду земљишта.
Набавка нових машина за међуредну обраду земљиштамеђуредни култиватори.
Набавка нових машина за ђубрењенабавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара).
Набавка нове механизације за сетвусејалице за сетву ostalih useva.
Набавка нових машина за заштиту биљанабавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице, атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда).
Набавка нових машина за транспортмашине за транспорт пољопривредних производа- тракторске приколице.
Набавка нове опреме и машина за наводњавањепумпе за наводњавање;агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро и погон на обновљиве изворе енергије);системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи;покривка за акумулацију;цистерне за превоз воде за наводњавање;резервоари за воду.
Набавка нових специјализованих машина за жетву (искључиво за лековито и ароматично биље а искључујући комбајне за жетву житарица, уљарица и индустријског биља)„пужни транспортерˮ;телескопски манипулатор са припадајућом опремом;машине за убирање лековитог, зачинског и ароматичног биља.
1.9.Инвестиције усмерене у унапређење дохотка на пољопривредном газдинству кроз бављење активностима у области старих и уметничких заната, односно домаће радиностиНабавкa опреме и оруђа у сврху очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом, којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификатаОпрема и алат ради очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно полсова домаће радиности;
Набавка опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производаопрема и инвентар за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа;дизајнирање и израда интернет страница за промоцију старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности;[1]дизајнирање и израда штампаног промотивног материјала за промоцију старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности.


ПРИЛОГ 2.

Образац 1:    Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава

попуњава ПМТ:

датум пријема:         ______________

заводни број:             ______________

1. Назив Пројекта: ____________________________________________________________

2. Трајање Пројекта и буџет (процењена вредност Пројекта):

Планирано трајање:                                     __________    (месеци); 

Предлог почетка Пројекта:                          __________    (месец, година);

Предлог завршетка Пројекта:                      __________    (месец, година)

Укупна вредност Пројекта: EUR                __________

Захтевана вредност донације: EUR                        __________

3. Изјава подносиоца захтева:

Подносилац пријаве и [име/назив подносиоца] сагласан је да правовремено обезбеди: одговарајуће особље, физичку инфраструктуру [земљиште, зграде, опрема, итд.], логистичку, административну и техничку подршку, као и све друге подршке које Пројекат предвиђа.

4. Одговорности:

Подносилац пријаве биће директно одговоран за имплементацију Пројекта, обезбедиће потребно време за ефикасну реализацију Пројекта и биће главна контакт особа за SCAP – Пројектни менаџмент тим (ПМТ).

I Подаци о подносиоцу пријаве
Категорија подносиоца пријаве (заокружити) 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 2) предузетник, 3) привредно друштво, 4) земљорадничка задруга.
За подносиоца пријаве у својству физичког лица – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства:
Име и презиме носиоца породичног пољопривредног газдинства 
ЈМБГ подносиоца захтева 
За подносиоца  пријаве  у својству предузетника:
Пословно име предузетника 
ЈМБГ подносиоца захтева 
  Матични број  
Порески идентификациони број  
За подносиоца пријаве у својству правног лица:
Пословно име правног лица 
Име и презиме одговорног лица у правном лицу 
ЈМБГ одговорног лица у правном лицу 
Матични број 
Порески идентификациони број
У складу са законом којим се уређује рачуноводство, привредно друштво је разврстано на: 1) микро 2) мало 3) средње
Сви подносиоци пријаве
Број пољопривредног газдинства
Адреса пребивалишта односно седишта Општина:
Место:
Улица и кућни број:
Поштански број:
Телефон/факс 

Изјава подносиоца пријаве

Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу, да подносилац ове пријаве:

 1. нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју; 
  1. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита; 
  1. за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 
  1. добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица; 
  1. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица

Под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни.

Датум попуњавања пријаве: _____________________________________________________

Место попуњавања пријаве: _____________________________________________________

Својеручни потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица: ________________________

Изјава подносиоца пријаве

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код …………………………………………………………………………………………………..

ради остваривања права……………………………………………………………………………………………….

и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1

 Сагласно одредби члана 12. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РСˮ; број 87/18), обрада података је законита ако је испуњен један од следећих услова: лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха; обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора; обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца; обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица; обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења руковаоца; обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.

……………………………………

(место)

…………………………………… …………………………………………

(датум) (потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

б) следеће податке:3

1) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца Пријаве;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

3) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца Пријаве да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине Војводине;

5) извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, за инвестиције у изградњу и опремање објекта.

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од………………..дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

……………………………………

(место)

…………………………………… …………………………………………

(датум) (потпис даваоца изјаве)

I. ОПИС ПРОЈЕКТА

[Описати како ће се реализацијом пројета унапредити конкурентност и тржишна позиција подносиоца пријаве и како ће се ојачати везе унутар тржишног ланца]

[до 4 странице]

1. Oпис проблематике Пројекта (задаци који треба да се реше)

[Који су проблеми / проблеми које ће Пројекат решити? ]

[до 10 редова]

2. Oпис циљева Пројекта

[Циљеви треба да буду специфични, мерљиви, достижни, реални и временски ограничени и усклађени са циљевима и захтевима утврђеним за SCAP Пројекат]

[Објаснити како се реализација пројекта уклапа у циљеве SCAP пројекта: Прилагођавање и ублажавање утицаја и ризика на климатске промене, технолошки развој и модернизација пољопривредне производње, тржишни ланци и подршка развоју логистичког сектора, заштита и унапређење животне средине и очување природних ресурса и побољшање безбедности и квалитета производа]

[до 3 странице]

3. Опис инвестиција које ће се финансирати у оквиру Пројекта

[Које су главне физичке инвестиције (изградња, алати, опрема, технологије итд.) за финансирање у оквиру Пројекта? Да ли Пројекат подржава увођење дигиталних технологија? Да ли Пројекат подржава увођење обновљивих извора енергије / технологија енергетске ефикасности? Да ли Пројекат подржава увођење нових усева, система производње / прераде и / или иновације пољопривредно-прехрамбених производа? Да ли су ове инвестиције лако преносиве на друге операције у региону?]

[око 20 редова]

4. Опис методологије / приступа реализацији Пројекта

[Које су кључне компоненте и предложене активности Пројекта? Шта планирате да радите и када ћете у пракси применити Пројекат? Како ћете то учинити? Ко ће бити одговоран за спровођење, реализацију, одређених активности? Да ли радите на добровољном сертификовању (нпр. Органска производња, GlobalGAP итд.)?]

[око 10-15 редова]

5. Опис сарадње и партнерства

[Конкретно опишите пословну сарадњу, какав би био радни и / или уговорни аранжман између пословних партнера.]

[око 10-15 редова]

6. Однос Пројекта са осталим текућим активностима и недавним партнерствима

[Шта је већ било / и шта се ради; шта сте већ учинили (урадили); са ким сте били пословни партнер (нпр. јавне или приватне саветодавне службе, предузећа / компаније, непрофитне организације итд.); ко још ради на овој проблематици Ппројекта које ће Пројекат решавати; како се овај предлог разликује од посла који сте већ урадили ви и / или други.]

[око 5-10 редова]

7. Методологија и организација маркетинга

[Како планирате да пласирате на тржиште повећану количину и / или нову врсту производа која излази из Пројекта?]

[око 5-10 редова]

8. Објекти и ресурси доступни за Пројекат

[Шта је неопходно за завршетак Пројекта; детаљни садржај објеката / ресурса које подносилац пријаве у готовини и / или у натури за реализацију Пројекта]

[око 5-10 редова]

II. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И УТИЦАЈ

[максимално ½ -1 странице]

[Опишите који су очекивани резултати и резултати Пројекта и какав ће бити њихов социо-економски утицај. Размотрите како ће Пројекат побољшати тренутну ситуацију у датом пољопривредном сектору.]

III. КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

[максимално ½ -1 странице]

[Ко ће имати директне и индиректне користи од резултата остварених на Пројекту и како ће они имати користи (број особа)? Где се налазе корисници? Колика је вероватноћа да други усвоје предложене технологије (тј. које групе пољопривредника / прерађивача / трговаца / итд.). У којим регионима ће се очекивани резултати Пројекта поновити?]

IV. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

[максимално ½ странице]

[Попуните доњу табелу групишући трошкове Пројекта.]

Извор средставаУкупно (у EUR)Опис трошкова
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Укупни трошкови Пројекта  

V. ИЗЈАВА О КАПАЦИТЕТУ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

1. Опис подносиоца пријаве

[Правни статус; власничка структура; структура усева; бројно стање домаћих животиња; укључујући старост, пол и ниво образовања чланова и власника и Пројекту; ниво образовања и искуство подносиоца пријаве у одговарајућим пројектним активностима и искуство у спровођењу Пројеката; описати способност подносиоца пријаве за управљање финансијским ресурсима];

[око 8-10 редова]

2. Опис потенцијалних партнера

[Квалификација, његова радна биографија и искуство партнерских организација у Пројектним активностима, искуство у спровођењу пројеката, претходно искуство и резултати сарадње са подносиоцима захтева.]

[око 5 редова за сваког партнера]

3. Опис техничке помоћи и потреба за обуком

[Опишите врсту техничке помоћи и потреба за обуком повезане са предложеном физичком инвестицијом.]

[око 8-10 редова]

VI. РИЗИЦИ НА ПРОЈЕКТУ

[максимално ½ странице]

[Резимирајте главне ризике за успешну примену и завршетак Пројекта, укључујући социјалне и еколошке ризике обрађене у ЕСС образацу за тријажу еколошких и социјалних стандарда, укључујући Анекс 4 А, као и корективне мере које треба да предузмете.]

VII. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА

[максимално ½ стране]

[Опишите како ћете осигурати одрживост предложених активности у техничком и финансијском смислу? Шта ћете радити у будућности након завршетка Пројекта,а у циљу даљег развоја Пројектних активности.]

ПРИЛОГ 3.

Образац 2 – Табела чланова задруге[2]

Назив и седиште земљорадничке задруге: _______________________________________________________________________

Ред. бројИме и презиме члана задругеДатум рођењаБрој пољопривредног газдинстваПолСтепен стручне спреме члана задругеАдреса становања
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
       
Место и датум   Потпис одговорног лица 
____________________  ______________________ 

ПРИЛОГ 4.

Образац 3 –   ЗА ТРИЈАЖУ ЕКОЛОШКИХ И СОЦИОЛОШКИХ СТАНДАРДА (ЕСС) У ФАЗИ ПОДНОШЕЊА                    ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА (ПОН[3])

(Подносилац Пријаве да попуни за Пројекат)

A. Овај документ се користи као пропратни материјал који има за циљ да обезбеди да су најбитнији еколошки и социолошки захтеви и питања узети у обзир током припреме секторски специфичног Еколошког Плана Управљања (ЕПУ[4]).

            Молимо Вас да означите одговарајуће поље са Да (Д), Не (Н) или Корисно (К) у делу за коментаре.

            Сажето објасните Ваше одговоре Д, Н или К којима сте означили одговарајуће поље у следећем поглављу, “Образложења“.

            Важно је напоменути да одговор са “Д“ не мора нужно да означава значајан ефекат или последицу, већ питање које захтева посебну пажњу и разматрање.

ДЕО I – АДМИНИСТРАТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОДАЦИ
 Назив потпројекта 
 Локација потпројекта(Град, Општина, Месна заједница)
 Организациона структура (имена и контакт подаци)Подносилац захтеваСуподносилац (коапликант)
 Опис потпројекта (Молимо Вас, опишите главне карактеристике потпројекта и локацију потпројекта)                  
ДЕО II – КРИТЕРИЈУМ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
 ДАНЕКоментар
 Да ли пројекат спада у било коју од активности на Списку за елиминацију пројеката / активности?   
ДЕО III –ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
 ДаНеКоментар
 Да ли подносилац захтева има важећу оперативну дозволу, као и друге дозволе и сагласности? Дозволе могу да укључују: – Сагласност за урбанистички развој / захтеви за локацијске услове – Грађевинске лиценце / грађевинска дозвола – Употребна дозвола – Пропис о управљању водама   Ако не, да ли ће се ове инвестиције искористити за исправљање тог стања?   
 Да ли је пројекат на листи пројеката који подлежу обавезној еколошкој процени на основу домаћих закона и прописа?   
 Да ли је пројекат укључен у листу пројеката за које је обавезна еколошка дозвола/дозвола заштите животне средине?   
 Ако је одговор да, да ли подносилац захтева има еколошку дозволу или је у поступку стицања исте?   
 Да ли је подносилац захтева поднео потписану изјаву да су услови рада у складу са важећим националним законодавством о раду и заштити на раду?   
 Да ли су сви постојећи запослени подносиоца захтева редовно пријављени на пензијско и инвалидско осигурање (тј. Да ли је достављена потврда о уплаћеним доприносима, коју је издао надлежни порески орган)?   
 Да ли би се ангажовали/запослили нови радници за потребе потпројекта (унесите број у поље за коментаре)?   
 Да ли се предложени потпројект може сматрати релевантним за прилагођавање климатским променама или повећање отпорности на климатске промене?   
                ДЕО IV – НЕГАТИВНИ УТИЦАЈ ПРОЈЕКАТ И РИЗИЦИ – ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА РАДИ УТВРЂИВАЊА КАТЕГОРИЈЕ ПРОЈЕКТА
 ДаНеКоментар
 Постоје ли назнаке да би подносилац захтева могао да користи неформалну радну снагу за потребе потпројекта?   
 Постоје ли назнаке да би подносилац захтева могао да запосли особе старости од 15 до 18 година, а да се не придржава законских одредби које се односе на запошљавање и заштиту таквих радника?   
 Да ли потпројект укључује неке значајне потенцијалне физичке опасности за раднике?   
 Земљани ресурси а. класирање, ровови или ископи у кубним метрима или хектару б. геолошке опасности (кварови, клизишта, поплаве, неинжењерски направљено пуњење итд.) ц. контаминирано земљиште или подземне воде на локацији д. прекомерни терет ван локације / одлагање отпада или неопходне позајмишне јаме у кубним метрима или тонама е. губитак висококвалитетних пољопривредних површина у хектарима   
 Пољопривредне и агрохемијске а. утицаји улазних сировина као што су семе и ђубриво б. утицај производног процеса на здравље људи и животну средину ц. други штетни утицај   
 Индустрије утицај оцедне и наплавне водеутицај пољопривредних пракси, попут интензивне пољопривредне производњеутицај осталих фактора     
 Квалитет ваздуха а. значајно повећање емисије загађивача ваздуха на лицу места (изградња / рад) б. кршење важећих прописа о емисијама загађујућих материја у ваздуху или стандарда концентрације амбијенталног ваздуха ц. значајан пораст промета возила током изградње или експлоатације д. рушење или минирање за изградњу е. значајно повећање непријатних мириса током изградње или рада ф. значајне промене микроклиме   
 Водни ресурси и квалитет воде а. река, поток или језеро на лицу места или у кругу од 30 метара од изградње б. повлачење или испуштање у површинске или подземне воде ц. ископ или постављање насипа, уклањање шљунка из реке, потока или језера д. складиштење течних горива или опасних материја на велико на лицу места   
 Културолошки ресурси а. праисторијски, историјски или палеонтолошки ресурси у кругу од 30 метара од изградње б. локалитет / објекат са јединственим културним или етничким вредностима или заштићеном баштином унутар 30 метара од изградње   
 Биолошки ресурси а. уклањање вегетације или изградња у мочварама или приобалним подручјима б. употреба пестицида / родентицида, инсектицида или хербицида у хектару ц. изградња у или у близини одређеног станишта за дивље животиње д. постојање заштићених природних ресурса – вода, флора, фауна   
 Планирање и употреба земљишта потенцијални конфликт са околном употребом земљиштанеусаглашеност са постојећим кодексима, плановима, дозволама или условима пројектовањаизградња у националном парку или простору опредељеном за рекреацијустварање значајно непријатног извора светлости/осветљености  просторно измештање особа или појединаца на више од 6 месецистварање прекида или ометања комуналне или општинске услуге на период од више од 6 месеци за 10 или више особазначајан губитак неефикасне употребе минералних или необновљивих ресурсаповећање тренутног нивоа буке за преко 5 децибела на више месеци   
 Саобраћај, транспорт и пренос добара а. повећан број путовања возилима за више од 20% или проузрокована значајна загушења б. карактеристике дизајна пројекта узрокују или доприносе сигурносним опасностима ц. неадекватан приступ или хитни приступ за предвиђени обим људи или саобраћаја   
 Опасности а. знатно повећан ризик од пожара, експлозије или опасног испуштања хемикалија б. велике количине опасних материја или горива на месту складиштења дуже од 3 месеца ц. пројекат ће створити или значајно допринети опасности по људско здравље   
 Да ли би примена потпројекта подразумевала употребу пестицида или њихових варијација? Ако је одговор да, молимо наведите који.   
 Да ли постоји било који други аспект потпројекта који би у нормалном пословању или под посебним околностима проузроковао ризик или негативно утицао на животну средину, становништво или би се могао сматрати негативном променом окружења?   
ДЕО V – РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКТНИХ КАРАКТЕРИСТИКА  
ДЕО VI – ОДЛУКА Предметни потпројекат је: [   ] Категорија 1 (низак ризик) – одобрена до захтева за попуњавање ЕСМП[5] контролне листе [   ] Категорија 2 (умерени ризик) – одобрена до захтева за развојем ЕСМП-а специфичног за локацију за потребе потпројекта [   ] Категорија 3 (значајан ризик) – одобрена до захтева за развијањем ЕСМП-а специфичног за локацију за потребе потпројекта [   ] Категорија 4 (висок ризик) – није одобрено за финансирање.
Име подносиоца захтева: Датум: Локација: Потпис: Печат: Својим потписом и печатом подносилац захтева овим потврђује тачност и комплетност свих података датих у овом обрасцу.
Име оцењивача: Датум: Локација: Потпис:

Б. ОБЈАШЊЕЊЕ УТИЦАЈА ПО ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: објаснити одговоре Д, Н и К

Ц. ПРЕПОРУЧЕНА АКТИВНОСТ (Означите одговарајућу акцију):

   1. [6]) мора да развије и одобри ЈУП пре примене. План за М&М треба придодати обиму посла подносиоца у циљу одобрења пројекта. *
   1. [7]). Пројекат се не може реализовати док ЈУП не одобри коначни нацрт процене. За активности у вези са набавком, употребом или обуком у вези са пестицидима, ПЕРУСАП ће бити припремљен за одобрење ЈУП-а.

Д. ИДЕНТИФИКОВАНИ ЕКОЛОШКИ И СОЦИОЛОШКИ УТИЦАЈИ (укључујући физичке, биолошке и социјалне), ако постоје: (Користите ЕПУ алате као што је Леополд Матрик да бисте идентификовали значајне утицаје на животну средину)

Е. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ УБЛАЖАВАЊА НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(ако постоје):

Ф. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ (ако постоје):

ПРИЛОГ 5.

Образац 4:    Табела са подацима о власницима привредног друштва[8]

Назив и седиште привредног друштва: __________________________________________________________________________

Ред. бројИме и презиме власника привредног друштваДатум рођењаПолСтепен стручне спреме власника привредног друштваАдреса становања
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
      
Место и датум   Потпис одговорног лица 
____________________  ______________________ 

ПРИЛОГ 6.

Образац 5:    Захтев за одобравање Пројекта

Име/назив подносиоца захтева: 
Адреса/седиште подносиоца захтева: 
ЈМБГ/МБ подносиоца захтева: 
Број регистрованог пољопривредног газдинства подносиоца захтева: 
Број решења о одобравању права на коришћење бесповратних средстава: 
Датум издавања решења о одобравању права на коришћење бесповратних средстава: 
Датум подношења захтева: 
Списак документације која се прилаже уз захтев: 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су подаци, наведени у овом захтеву тачни, као и да је приложена документација у оригиналу, односно копији верној оргиналу, тачна и да гласи на име подносиоца захтева.

   
Место и датум: Потпис подносиоца захтева/одговорног лица подносиоца захтева

Изјава подносиоца захтева

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/26 и 95/18-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код …………………………………………………………………………………………………..

ради остваривања права……………………………………………………………………………………………….

и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1

1 Сагласно одредби члана 12. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; број 87/18), обрада података је законита ако је испуњен један од следећих услова: лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха; обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора; обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца; обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица; обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења руковаоца; обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.

……………………………………

(место)

…………………………………… …………………………………………

(датум) (потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

б) следеће податке:3

1) за инвестиције у изградњу и опремање објекта, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, а подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од………………..дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

……………………………………

(место)

…………………………………… …………………………………………

(датум) (потпис даваоца изјаве)

ПРИЛОГ 7.

Образац 6:    Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази                           предаје захтева за одобравање пројекта

(Подносилац захтева да попуни за потпројекат)

A. Овај документ може да се користи као пропратни материјал који има за циљ да обезбеди да су најбитнији еколошки и социолошки захтеви и питања узети у обзир током припреме секторски специфичног Еколошког Плана Управљања (ЕПУ). Молимо Вас да означите одговарајуће поље са Да (Д), Не (Н) или Корисно (К) у делу за коментаре. Сажето објасните Ваше одговоре Д, Н или К којима сте означили одговарајуће поље у следећем поглављу, “Образложења“. Важно је напоменути да одговор са “Д“ не мора нужно да означава значајан ефекат или последицу, већ питање које захтева посебну пажњу и разматрање.

ДЕО I – АДМИНИСТРАТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОДАЦИ 
 Назив потпројекта  
 Локација потпројекта(Град, оптшина, месна заједница) 
 Организациона структура (имена и контакт подаци)Подносилац захтеваСуподносилац (коапликант) 
 Опис потпројекта (Молимо Вас, опишите главне карактеристике потпројекта и локацију потпројекта)   
ДЕО II – КАТЕГОРИЈА ПРОЈЕКТА У СКЛАДУ СА ПРЕТХОДНО ИДЕНТИФИКОВАНИМ УТИЦАЈЕМ И РИЗИЦИМА 
 НИСКАУМЕРЕНАЗНАЧАЈНАКоментар 
      
ДЕО III – ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
 ДаНеКоментар
 Да ли је ниво еколошке процене довољан?   
 Да ли је квалитет процене утицаја на животну средину довољан?   
 Да ли пројектна документација има одобрења надлежних органа за заштиту животне средине?   
 Да ли је ниво учешћа јавности био довољан?   
 Да ли су забринутости јавности адекватно узете у обзир?   
 Који је жељени ниво, учесталост, опсег мониторинга животне средине у фази изградње? • Висока •Знатна • Ниска   
 Који је жељени ниво, учесталост, опсег мониторинга животне средине у фази рада? • Висока • Знатна • Ниска   
 Да ли подносилац захтева има важећу оперативну дозволу, као и друге дозволе и сагласности? Дозволе могу да укључују: – Сагласност за урбанистички развој / захтеви за локацијске услове – Грађевинске лиценце / грађевинска дозвола – Употребна дозвола – Пропис о управљању водама   Ако не, да ли ће се ове инвестиције искористити за исправљање тог стања?   
 Да ли је подносилац пријаве доставио потписану изјаву да су услови рада у складу са важећим прописима и законима о раду и заштити на раду?   
 Да ли би се запослили нови радници за потребе потпројекта (унесите број у поље за коментаре)?   
ДЕО V – РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКТНИХ КАРАКТЕРИСТИКА              
 
Име подносиоца захтева: Датум: Локација: Потпис: Печат: Својим потписом и печатом подносилац захтева овим потврђује тачност и комплетност свих података датих у овом обрасцу.
Име оцењивача: Датум: Локација: Потпис:
ДЕО VI – ОДЛУКА Предметни потпројекат је: [   ] Одобрен за финансирање [   ] Није одобрен за финансирање

Б. ОБЈАШЊЕЊЕ УТИЦАЈА ПО ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: објаснити одговоре Д, Н и К

Ц. ПРЕПОРУЧЕНА АКТИВНОСТ (Означите одговарајућу акцију):

1. Пројекат нема потенцијал за значајне штетне утицаје на животну средину. Није потребан даљи план управљања животном средином, ЕСМП. *

2. Пројекат има потенцијалне штетне еколошке проблеме (основни одељак и питања квалитета воде) и / или утицаје на животну средину; Међутим, препоручене мере ублажавања биће развијене и донете у фази израде пројекта. Препоручене мере за ублажавање одобриће Јединица за управљање пројектом (ЈУП) у договору са крајњим корисником. Мониторинг спроведених мера ублажавања биће документован у извештају о мониторингу.

3. Пројекат има значајне штетне утицаје на животну средину, али их је могуће ублажити и потребно је припремити и спровести мере за ублажавање утицаја на животну средину. План ублажавања и праћења (М&М[9]) мора да развије и одобри ЈУП пре примене. План за М&М треба придодати обиму посла подносиоца у циљу одобрења пројекта. *

4. Пројекат има потенцијално значајне штетне утицаје на животну средину, али захтева више анализа како би се донео закључак. Изјава о опсегу активности и утицаја мора бити припремљена и достављена на одобрење. Након одобрења, извршиће се процена утицаја на животну средину (ЕIА[10]). Пројекат се не може реализовати док ЈУП не одобри коначни нацрт процене. За активности у вези са набавком, употребом или обуком у вези са пестицидима, ПЕРУСАП ће бити припремљен за одобрење ЈУП-а.

5. Пројекат има потенцијално значајне штетне утицаје на животну средину и потребне су ревизије дизајна или локације пројекта или развој нових алтернатива.

6. Пројекат има значајне и неминовне штетне утицаје на животну средину. Ублажавање је недовољно да би се елиминисали ови ефекти, а алтернативе нису изводљиве. Пројекат се не препоручује за финансирање.

Д. ИДЕНТИФИКОВАНИ ЕКОЛОШКИ И СОЦИОЛОШКИ УТИЦАЈИ (укључујући физичке, биолошке и социјалне), ако постоје: (Користите ЕПУ алате као што је Леополд Матрик да бисте идентификовали значајне утицаје на животну средину)

Е. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ УБЛАЖАВАЊА НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(ако постоје):

Ф. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ (ако постоје):

ПРИЛОГ 8.

Образац 7:    Садржај и формат специфичних есмп за предложену локацију пројекта

Опште напомене. План управљања животном средином и социолошким питањима (ЕСМП) за потпројекте треба да укаже на мере ублажавања, праћења и административне мере које треба предузети током имплементације пројекта како би се избегли или елиминисали негативни утицаји на животну средину. За пројекте средњег ризика за животну средину (пројекти са умереним и значајним ризиком), ЕСМП такође може бити ефикасан начин сумирања активности потребних за постизање ефикасног ублажавања негативних утицаја на животну средину (опис Плана управљања заштитом животне средине и социолошких питања дат је у Прилогу 1).

Формат плана управљања дат је у Прилогу 2. Представља модел за развој ЕСМП-а. Модел дели пројектни циклус у три фазе: период изградње, период рада и период престанка активности. За сваку фазу припремни тим идентификује све значајне утицаје на животну средину који се очекују на основу анализе урађене у контексту припреме еколошке процене.

За сваки утицај треба идентификовати и навести мере за ублажавање негативних утицаја. Израђују се процене трошкова акција ублажавања негативних ефеката, разврстане према проценама за уградњу (инвестициони трошак) и рад (периодични трошак). ЕСМП формат такође омогућава идентификацију институционалних одговорности за рад на мерама за ублажавање негативних ефеката, уређаја и метода.

Да би се пратили захтеви, одговорности и трошкови за праћење спровођења ублажавања негативних утицаја на животну средину, који су идентификовани у анализи која је укључена у процену утицаја на животну средину за пројекте умереног и значајног ризика, план мониторинга (праћења) може бити користан. Формат плана мониторинга дат је у Прилогу 3. Као и ЕСМП, пројектни циклус се дели на три фазе (изградња, рад и престанак активности). Формат такође укључује основне информације које су пресудне за постизање поузданог и веродостојног праћења.

Кључни елементи матрице су:

• Шта се надгледа?

• Где се врши надзор?

• Како се параметар прати како би се осигурала значајна поређења?

• Када или колико често је надзор потребан или најефикаснији?

• Зашто се параметар прати (шта нам говори о утицају на животну средину)?

Поред ових питања, корисно је идентификовати трошкове повезане са праћењем (како инвестиционих тако и текућих) и институционалне одговорности.

Када се план мониторинга изради и успостави у контексту имплементације пројекта, ЈУП ће тражити извештаје у одговарајућим интервалима и укључивати налазе у своје периодично извештавање Светској банци, а ставиће на располагање особљу Банке током надзорних мисија.

Прилог 1: Опис Плана управљања заштитом животне средине и социјалне политике

План управљања заштитом животне средине и социолошких питања (ЕСМП) идентификује изводљиве и исплативе мере које могу смањити потенцијално значајне штетне утицаје на животну средину на прихватљив ниво утицаја. План укључује компензационе мере ако мере за ублажавање нису изводљиве, исплативе или довољне. Конкретно, ЕСМП (а) идентификује и сажима све предвиђене значајне штетне утицаје на животну средину (укључујући оне који укључују староседелачко становништво или нехотично пресељење); (б) описује – са техничким детаљима – сваку меру ублажавања, укључујући врсту утицаја на који се односи и услове под којима се захтева (нпр. континуирано или у случају непредвиђених околности), заједно са пројектима, описима опреме, и оперативне процедуре, према потреби; (ц) процењује све потенцијалне утицаје ових мера на животну средину; и (д) пружа везу са било којим другим плановима за ублажавање (нпр. за нехотично пресељење, староседелачко становништво или културно добро) потребним за пројекат.

Мониторинг

Мониторинг животне средине током реализације пројекта пружа информације о кључним аспектима заштите животне средине пројекта, посебно о утицајима пројекта на животну средину и ефикасности мера ублажавања. Такве информације омогућавају зајмопримцу и Банци да процене успех ублажавања као део надзора пројекта и омогућавају предузимање корективних мера по потреби. Стога ЕСМП идентификује циљеве праћења и одређује врсту праћења, са везама са утицајима процењеним у ЕСА извештају (процена еколошлих и социолошких ефеката) и мерама ублажавања описаним у ЕСМП. Конкретно, одељак за надзор ЕСМП-а пружа (а) специфичан опис и техничке детаље мера праћења, укључујући параметре који се мере, методе које ће се користити, места узорковања, учесталост мерења, границе откривања (где је то потребно), и дефинисање прагова који ће указати на потребу за корективним радњама; и (б) поступке праћења и извештавања како би се (1) обезбедило рано откривање услова који захтевају одређене мере ублажавања и (2) пружање информација о напретку и резултатима ублажавања.

Развој капацитета и обука

Да би подржао правовремену и ефикасну примену компонената еколошких пројеката и мера ублажавања, ЕСМП се ослања на процену Студије о процени утицаја на животну средину о постојању, улози и способности еколошких јединица на локацији или на нивоу агенције и министарства. Ако је потребно, ЕСМП препоручује успостављање или проширење таквих јединица и обука особља, како би се омогућило спровођење препорука Студије. Конкретно, ЕСМП пружа специфичан опис институционалних аранжмана – ко је одговоран за спровођење мера ублажавања и праћења (нпр. За рад, надзор, спровођење, праћење примене, корективне мере, финансирање, извештавање и обуку особља). Да би се ојачале могућности управљања животном средином у агенцијама одговорним за имплементацију, већина ЕМП-ова покрива једну или више следећих додатних тема: (а) програме техничке помоћи, (б) набавку опреме и залиха и (ц) организационе промене.

Распоред имплементације и процене трошкова

За сва три аспекта (ублажавање, праћење и развој капацитета), ЕСМП пружа (а) распоред примене мера које се морају спровести као део пројекта, показујући фазе и координацију са укупним плановима за спровођење пројекта; и (б) процене капитала и текућих трошкова и извори средстава за спровођење ЕСМП-а. Ове бројке су такође интегрисане у табеле укупних трошкова пројекта.

Интеграција ЕСМП-а са пројектом

Одлука зајмопримца да настави са пројектом и одлука Банке да га подржи, делимично су засноване на очекивању да ће се ЕСМП извршити ефикасно. Сходно томе, Банка очекује да ће план бити специфичан у опису појединачних мера ублажавања и праћења и додељивању институционалних одговорности, и мора бити интегрисан у целокупно планирање, дизајн, буџет и спровођење пројекта. Таква интеграција постиже се успостављањем ЕСМП-а у оквиру пројекта, тако да ће план добити финансирање и надзор заједно са осталим компонентама.

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЕКОЛОШКИМ И СОЦИОЛОШКИМ ПИТАЊИМА (ЕСМП)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(потпројекат, локација, опис)

Еколошки и социолошки елементиУтицајиПредложене мере ублажавања негативних ефеката[11]Институционална одговорност за предложене мереТрошкови мера ублажавања[12]
ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ
Физичко окружење
Земљиште    
Водни ресурси    
Квалитет ваздуха    
Биолошко окружење
Фауна и флора    
Социолошко окружење
Естетика и пејзаж    
Људске заједнице    
Саобраћај    
Стицање земљишта / пресељавање    
Губици у приходу    
Здравље и безбедност    
Историјске и културолошке локације    
Безбедност и здравље особља и опште популације    
Управљање радом    
ПЕРИОД РАДА
Физичко окружење
Земљиште    
Водни ресурси    
Квалитет ваздуха    
Биолошко окружење
Фауна и флора    
Социолошко окружење
Естетика и пејзаж    
Људске заједнице    
Историјске и културолошке локације    
Безбедност и здравље особља и опште популације    

ПЛАН МОНИТОРИНГА (НАДЗОРА) НАД ЕКОЛОШКИМ И СОЦИОЛОШКИМ ПИТАЊИМА (EСМП)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(потпројекат, локација, опис)

Фаза имплементације потпројектаКоји параметар је подложан надзору?Где ће се вршити праћење параметра?Како ће се вршити надзор параметра / врста опреме за надзорКада ће се вршити надзор параметра-фреквенцијаТрошкови праћења Који су трошкови опреме или трошкови добављача потребни за спровођење надзора?Институционална одговорност за праћењеДатум почеткаДатум завршетка
Период изградње        
Период рада        

Aнекс 8: EСПМ: Листа за одговоре

А. Опште информације о пројекту и локацији

Б. Провера утицаја на животну средину и социјални контекст

Ц. Мере ублажавања

Д. План праћења

ДЕО А: Пројекат и информације о парцели (пољопривредном земљишту)

Опис парцеле
Назив парцеле (уколико постоји) 
Опис парцеле – локације Прилог 1: Мапа локације [ ]Да [ ] Не
Ко је власник земље – парцеле? 
Опис географског, физичког, биолошког, геолошког, хидрографског и социјално-економског контекста. 
Локације и удаљеност за набавку материјала, посебно агрегата, воде? 
ЗАКОНОДАВСТВО
Дефинишите национално и локално законодавство и дозволе на које се односи везано за пројектне активности. 
Јавне консултације
Дефинишите када / где се одвијао процес јавних консултација, као и да ли су оне неопходне. 
ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА
Да ли ће доћи до изградње капацитета?[ ] Да или [ ]НЕ, ако је одговор ДА, Прилог 2 који укључује програм изградње капацитета.

ДЕО Б: ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛНИ ПРИКАЗ

Еколошки и социјални приказ
    Да ли ће активност на локацији било шта од следећег?Активност/Исход                                             Статус                                   Конкретна радња
А.            Санација зграда или објеката           [ ] Да [ ] Не                           Погледајте део A испод
Б.            Нова изградња                                   [ ] Да [ ] Не                           Погледајте део Б испод
Ц.            Појединачни систем за                       [ ] Да [ ] Не                            Погледајте део Б испод пречишћавање отпадних вода
Д.            Објекти под заштитом државе           [ ] Да [ ] Не                                          Погледајте део Ц испод
Е.            Аквизиција замље                              [ ] Да [ ] Не                           Погледајте део Д испод
Г.            Опасни или токсични материјали **  [ ] Да [ ] Не                           Погледајте део Е испод
Г.   Утицаји на шуме и / или заштићена подручја           [ ] Да [ ] Не             Погледајте део Ф испод
Х.   Руковање / управљање медицинским отпадом [ ] Да [ ] Не                      Погледајте део Г испод
И.            Безбедност саобраћаја и пешака     [ ] Да [ ] Не                             Погледајте део Х испод

* Аквизиција земље укључује расељавање људи, има негативан утицај на средства за живот, задире у приватно власништво, земљиште које се купује утиче на људе који живе и сквотерима (насељима) и/или раде на земљишту које се стиче.

** Отровни/опасни материјали укључују, али нису ограничени на азбест, токсичне боје, штетне раствараче, уклањање оловне боје итд.

ДЕО Ц: МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ

АктивностПараметарМере за ублажавање, листа мера
0. Општи условиБезбедност запослених  (радника)(а) Локални грађевински и еколошки инспектори и целокупна локална заједница обавештени су о предстојећим активностима и радовима (б) Јавност је обавештена о радовима путем одговарајућег обавештавања у медијима и /или на јавно доступним информационим таблама (укључујући и место радова) (ц) Све законски тражене дозволе су добијене за изградњу и/или реконструкцију објекта (д) Извођач се слаже да ће се све радове изводити на сигуран и за све прихватљив начин, у потпуности дизајниран да умањи утицај на људе и животну средину. (е) Извођач радова се обавезује да ће користити заштитну опрему за раднике и да ће се придржавати међународних добих пракси (заштитни шлемови, по потреби маске и заштитне наочаре, и заштитне чизме) (ф) Одговарајући путокази на локацијама информисаће раднике о кључним правилима и прописима којих се морају придржавати.  
A. Активности везане за изградњу или реконструкцијуКвалитет ваздуха(а) Током рушења унутрашњости објеката (приликом реконструкције), отпадни канали ће се користити изнад првог спрата (б) Отпади од рушења морају се држати у контролисаном простору и прскати воденом маглом како би се смањила прашина од отпадака (ц) Током пнеуматског бушења / уништавања зида прашина ће се сузбијати континуираним прскањем воде и / или постављањем кућишта сита за прашину на месту (д) Околно окружење (тротоари, путеви) мора бити без сметова како би се прашина свела на минимум (е) На локацији неће бити отвореног сагоревања грађевинског / отпадног материјала (ф) На градилиштима неће бити прекомерног празног хода грађевинских возила
Бука(а) Грађевинска бука биће ограничена на време за које је издата грађевинска дозвола, и за назначени период (б) Током радова поклопци мотора генератора, ваздушних компресора и друге механичке опреме биће затворени, а опрема смештена што даље од стамбених подручја
Квалитет воде(а) На локацији ће се успоставити одговарајуће мере контроле ерозије и седимента као што су нпр. балама сена и/или ограда од муља како би се спречило да се талог помера са места и изазива прекомерно и замућује у оближње потоке и реке.
Управљање отпадом(а) Стазе и локације за сакупљање и одлагање отпада биће идентификоване за све главне врсте отпада које се очекују од рушења и грађевинских активности. (б) Минерални грађевински отпад и отпад од рушења биће одвојени од општег отпада, органског, течног и хемијског отпада сортирањем на лицу места и чуван у одговарајућим контејнерима. (ц) Грађевински отпад сакупљаће се и одлагати на одговарајући начин овлашћени сакупљачи (д) Евиденција збрињавања отпада водиће се, по правилима како је предвиђено за управљање отпадом (е) Кад год је то могуће, добављач ће поново користити и рециклирати одговарајуће и одрживе материјале (осим азбеста)
Б. Појединачни систем за пречишћавање отпадних водаКвалитет воде(а) Приступ руковању санитарним отпадом и отпадним водама са градилишта (инсталација или реконструкција) морају одобрити локалне надлежне службе (комунална инспекција, инспекција за животну средину нпр.) (б) Пре испуштања у прихватне воде, отпадне воде из појединачних система отпадних вода морају се третирати како би се задовољили минимални критеријуми квалитета утврђени националним смерницама о квалитету отпадних вода и пречишћавању отпадних вода (ц) Извршиће се надзор нових система отпадних вода (пре и после) (д) Грађевинска возила и машине ће се прати само на одређеним местима где отицање воде неће загађивати природна тела површинских вода.  
Ц. Зграде под заштитом државе и културно наслеђеКултурно наслеђе(а) Ако је зграда под заштитом државе (историјска грађевина), или се налази у одређеном историјском округу, биће постављено обавештење и прибављена сва неопхдна одобрења/дозволе од локалних или националних институција, а све планиране грађевинске активности извршене у у складу са локалним или националним законодавством. (б) Мора се осигурати да се артефакти или други могући „случајни налази“ нађени током и за време ископа или градње обележе и региструју, као и контактирају одговорни службе, а активности на изградњи или реконструкцији временски померити да би се узели у обзир налази који су пронађени.
Д. Куповина земљеКритеријуми за коришћење земље(а) Ниједно земљиште неће бити присилно стечено (б) Земљиште се може купити или дати у закуп на основу воље купца који жели (ц) Радови ће бити изведени на упражњеном државном или приватном земљишту, унутар постојеће парцеле
E. Токсични материјалиУправљање азбестом(а) Ако се азбест налази на локацији пројекта, мора бити јасно означен као опасан материјал (б) Кад је могуће, азбест ће бити на одговарајући начин затворен како би се изложеност свела на минимум (ц) Азбест пре уклањања (ако је потребно уклањање) биће третиран средством за влажење како би се азбестна прашина свела на минимум (д) Азбестом ће руковати и одлагати га квалификовани и искусни професионалци (е) Ако се азбестни материјал привремено складиштити, отпад је потребно затворити у затворене контејнере и на одговарајући начин обележити.  Предузеће се све мере безбедности против неовлашћеног уклањања са локације (ф) Уклоњени азбест неће се поново користити
Управљање токсичним / опасним отпадом(а) Привремено складиштење свих опасних или токсичних супстанци на лицу места биће у сигурним контејнерима означеним детаљима о саставу, својствима и информацијама о руковању истим (б) Контејнери са опасним супстанцама биће смештени у непропусне контејнере како би се спречило просипање и испирање (ц) Отпад ће превозити посебно лиценцирани превозници и одлагати у лиценцираном објекту. (д) Боје са токсичним састојцима или растварачима или боје на бази олова неће се користити
Ф. Погођене шуме, мочваре и/или заштићена подручјаЗаштита(а) Сва призната природна станишта, мочваре и заштићена подручја у непосредној близини активности неће бити оштећена или експлоатисана, целокупном особљу ће бити строго забрањено лов, исхрана, сеча или друге штетне активности. (б) Направиће се преглед и инвентар великог дрвећа у близини грађевинске делатности, велико дрвеће мора бити обележено и ограђено оградом, заштићен њихов корински систем и избегнута штета на дрвећу (ц) Суседне мочваре и потоци морају бити заштићени од отицања са градилишта одговарајућим функцијама за контролу ерозије и седимента које укључују, без ограничења, бале сена и ограде од муља. (д) У суседним областима неће бити нелиценцираних јама, каменолома или депонија отпада, посебно не у заштићеним областима.
Г.  Одлагање медицинског отпадаИнфраструктура за управљање медицинским отпадом(а) У складу са националним прописима, добављач ће осигурати да новоизграђене и/или реконструисане здравствене установе укључују довољну инфраструктуру за руковање и одлагање медицинског отпада; ово укључује и није ограничено на: ▪ Посебне установе за одвојени медицински отпад (укључујући прљаве инструменте „оштре медицинске предмете“ и људско ткиво или течности) од другог одлагања отпада; и ▪ Постоје одговарајућа складишта за медицински отпад; и а) У складу са националним прописима, добављач ће осигурати да новоизграђене и / или рехабилитоване здравствене установе укључују довољну инфраструктуру за руковање и одлагање медицинског отпада; ово укључује и није ограничено на: ▪ Посебне установе за одвојени медицински отпад (укључујући прљаве инструменте „оштре предмете“ и људско ткиво или течности) од другог одлагања отпада; и ▪ Постоје одговарајућа складишта за медицински отпад; и ▪ Ако активност укључује третман у установи, постоје одговарајуће могућности одлагања и оперативне     ▪ Ако активност укључује третман у установи, постоје одговарајуће могућности одлагања и оперативне  
Х. Безбедност саобраћаја и пешакаДиректне или индиректне опасности за јавни саобраћај и пешаке због грађевинских активности(а) У складу са националним прописима, добављач ће осигурати да је градилиште правилно осигурано и да је регулисан саобраћај везан за и око градилишта. Ово укључује, али није ограничено на: ▪ Путоказе, знакове упозорења, баријере и скретање саобраћаја: локација ће бити јасно видљива, а јавност ће бити упозорена на све потенцијалне опасности, ▪ Систем управљања саобраћајем и обука особља, посебно за приступ локацији и густ саобраћај у близини локације. Обезбеђивање сигурних пролаза и прелаза за пешаке где се омета грађевински саобраћај. ▪ Прилагођавање радног времена локалним обрасцима саобраћаја, нпр. избегавање главних транспортних активности у време шпица или времена кретања стоке, ▪ Активно управљање саобраћајем од стране обученог и видљивог особља на локацији, ако је потребно за сигуран и погодан пролаз јавности. ▪ Осигуравање сигурног и континуираног приступа канцеларијским објектима, продавницама и резиденцијама током активности обнове, ако зграде остану отворене за јавност.

ДЕО Д: План праћења 

  АктивностШта (Који се параметар прати?)Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)Ко (ко је одговоран за праћење?)
1. Врста активности      
2. Врста активности      
3. Врста активности      

Пример плана заштите животне средине и праћења (ЕМП) за изградњу / санацију малог обима у оквиру одабраних потпројеката

ФАЗАШта да ли се параметар прати?Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)ТрошакОдговорност
  ДизајнРеализација ЕСМП препорука (Препоруке)Дизајн пројеката за изградњу, реконструкцију или адаптацију.Преглед елабората и дизајна адаптације.Претходно одобрење за изградњу као део програма праћења пројекта.Препоручено због националног законодавства које захтева грађевинску дозволу.Треба да буде део пројектаАрхитекта, извођач радова.
ФАЗАШта да ли се параметар прати?Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)ТрошакОдговорност
  ИзградњаПараметри дати у грађевинској дозволи – сви посебни услови грађења издати од различитих државних (локалних) органаГлавна пројектна документацијаДео редовне контроле Инспекције за заштиту животне средине и Инспекција за заштиту животне средине Грађевинске инспекцијеТоком изградње и пре издавања грађевинске дозволеРедовно преиспитивање предвиђено Законом и ако се било која јавна жалба упути грађевинској инспекцији или Инспекцији за заштиту животне средине.Укључен у фазу изградње, трошкови добављача.Јавно комунално предузеће, Консултант за животну средину и социјални аспект, Инспекција за заштиту животне средине и Грађевинска инспекција
Управљање грађевинским отпадом (укључујући опасне отпаде)Пропратна документација за отпад која се доставља надлежном комуналном предузећуДео редовне контроле од Инспекција за заштиту животне средине стране и Грађевинске инспекцијеНакон извештавања о управљању отпадомПотребно у складу са прописима који се односе на отпадТрошкови Инспекција за заштиту животне средине -и Грађевинску инспекцију и ниски трошкови за добављачаЈавно комунално предузеће, Консултант за животну средину и социјални аспект, Инспекција за заштиту животне средине и Грађевинска инспекција
ФАЗАШта да ли се параметар прати?Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)ТрошакОдговорност
 Културно наслеђе – „случајни археолошки налази“ нађени током ископавања или изградње. Ако је зграда део историјског наслеђа, врло близу истог или се налази у одређеном историјском окружењу.Обавестиће се надлежне службе и прибавити одобрења / дозволе од локалних служби и све грађевинске активности биће планиране и спроведене у складу са локалним и националним законодавством.Део редовне контроле од стране Инспекција за заштиту животне средине стране и Грађевинске инспекцијеТоком изградње као део програма праћења пројекта.Мора се осигурати да се одредбе уведу тако да се артефакти или други могући „случајни археолошки налази“ који се нађу у ископинама или грађевинама забележе и региструју, контактирају одговорни службеници, а радне активности се одлажу или модификују у складу са потребним временом за исте.Трошкови превоза за извођачаЈавна комунална предузећа и друге стручне службе
  ИзвођењеУправљање отпадомНа основу пратеће документације за отпад која се подноси Инспекцији за заштиту животне средине странеИзвештаји Јавно ко комуналног предузећаНакон извештавања Инспекције за заштиту животне средине стране о управљању отпадом.Треба надгледати у складу са прописима о управљању отпадом.Трошкови корисника пројекта и Инспекције за заштиту животнеКорисник пројекта, надлежно комунално предузеће и Инспекција за заштиту животне
Део 2: Еколошки и социјални приказ
АктивностЕКОЛОШКИ ПАРАМЕТАРЛИСТА МЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ
A. Мобилизација извођача (општи услови)Обавештавање и безбедност радникаЛокални грађевински и еколошки инспектори и сама локална заједница обавештени су о предстојећим активностимаЈавност је обавештена о радовима путем одговарајућег обавештавања у медијима и/или на јавно доступним информационим таблама (укључујући и само место радова)Све законски тражене дозволе су добијене за изградњу и/или адаптацијуСви радови ће се изводити на сигуран и дисциплинован начин дизајниран да умањи утицај на становнике и животну срединуЗаштитна опрема за раднике биће усклађена са међународним добрим праксама (увек ношење заштитних шлемова, потребних маски и заштитних наочара, као и заштитних чизми)Одговарајуће означавање локација информисаће раднике о кључним правилима и прописима којих се морају придржавати.
Б. Адаптација и/или друге грађевинске активности (грађевински радови)Квалитет ваздухаМатеријал који остаје од рушења објеката држите у контролисаном подручју и прскајте водом да бисте смањили прашинуСузбијајте прашину током пнеуматског бушења или решење зидова континуираним прскањем воде и/или постављањем кућишта сита за прашину на местуОкружите околину заштитним тракама (тротоари, путеви) да бисте смањили прашину и контакт људи са истом На локацији неће бити отвореног сагоревања грађевинског или отпадног материјалаНа градилиштима неће бити прекомерног празног хода грађевинских возила
БукаГрађевинска бука биће ограничена на временски период дефинисан у грађевинској дозволиТоком рада поклопци мотора генератора, ваздушних компресора и друге механичке опреме са погоном биће затворени, а опрема смештена што даље од стамбених подручја
Управљање отпадомУтврдиће се путеви и локације за сакупљање и одлагање отпада за све врсте отпада које се очекују од рушења и грађевинских активности.Минерални грађевински отпад и отпад од рушења биће одвојени од општег отпада, органског, течног и хемијског отпада сортирањем на лицу места и чувањем у одговарајућим контејнерима.Грађевински отпад сакупљаће и одлагати на одговарајући начин овлашћени сакупљачиЕвиденција одлагања отпада чуваће се као доказ како је то законом предвиђено.Кад год је то могуће, добављач ће поново користити и рециклирати одговарајуће и одрживе материјале (осим азбеста).
Ц. Отпадне водеКвалитет водеНа локацији ће се успоставити одговарајуће мере контроле ерозије и седимента као што су нпр. балама сена и/или оградама од муља како би се спречило да се талог помера са места и изазива прекомерно замућење у оближњим потоцима и рекама.Приступ руковању санитарним отпадом и отпадним водама са градилишта (инсталација или реконструкција) морају одобрити локалне надлежне службе Пре испуштања отпадних вода из појединачних система отпадне воде се морају третирати како би се задовољили минимални критеријуми квалитета утврђени националним смерницама за отпадне воде у водотоке/канале без посебног таложења у бранама (базенима) и без проласка кроз посебне филтере од шљункаИзвршиће се надзор нових система отпадних вода (пре/после);Радње извођача морају се извршити на начин да се спречи случајно изливање отпадних вода у резервоаре или у подземне воде током обраде и мешања бетона.
Д. Налази за културно наслеђеКултурно наслеђеАко се током ископавања или изградње нађу неки културни артефакти или други могући археолошки „случајни налази”, радне активности ће бити заустављене, предмети забележени и регистровани, а контактирани су и одговорни службеници Министарства културе. Посао ће се започети само након одобрења одговорних лица.
Е. Токсични материјали и супстанцеУправљање азбестомАко се азбест налази на локацији пројекта, јасно ће бити означен као опасан материјалКад је могуће, азбест ће бити на одговарајући начин затворен како би се изложеност свела на минимумАзбест пре уклањања (ако је потребно уклањање) обрадиће се средством за влажење како би се азбестна прашина свела на минимумАзбестом ће руковати и одлагати га квалификовани и искусни професионалциАко се азбестни материјал привремено складишти, азбестни отпад ће бити затворен у затворене контејнере и на одговарајући начин обележенУклоњени азбест неће се поново користити и биће адекватно трајно складиштен према закону.
Управљање токсичним и опасним отпадомПривремено складиштење свих опасних или токсичних супстанци на лицу места биће обављено у сигурним контејнерима означеним детаљима о саставу, својствима и информацијама о руковањуПосуде са опасним материјама биће стављене у непропусну посуду како би се спречило просипање и испирањеОтпад ће превозити посебно лиценцирани превозници и одложити трајно у лиценцирано постројењеБоје са токсичним састојцима или растварачима, или боје на бази олова, неће се користити
Нафтне супстанце и отпадАуто перонице и места за сервисирања машина морају бити опремљени резервоарима и колекторима за уља и бензин;Употребљено уље и техничке течности треба да се сипати у контејнере, а затим слати на трајно уништење или складиштење;Искључити цурење нафтних деривата током транспорта;Сав уљни отпад од оперативног материјала за одржавање треба сакупљати и складиштити у посебно одређеним местима са по устаљеном реду и у складу са прописима.
Полихлоровани бифенили (ПЦБ)Строго се придржавајте регулаторних докумената у погледу приступа и рада током узимања узорака уља, а посебно „Безбедносних правила за одржавање електричне опреме“;Користили су само стаклене боце за узорковање уља;Да бисте спречио контакт коже са ПЦБ-има, користите заштитне рукавице за једнократну употребу.Заштитити очи од могућих прскања уља ношењем заштитних наочара;Узорак треба узети уз помоћ одводне славине која се налази на дну трансформатора;С обзиром на то да постоји ризик да се високотоксични диоксини ненамерно формирају и ослобађају током идентификације хлора применом Беилстеин методе, испитивање у лабораторији треба да врше само искусни хемичари.У случају да испитивања хлора показују да трансформатори садрже ПЦБ, неопходно је поштовати правила прописана Водичем за управљање ПЦБ-овима у електричној опреми, који означавају загађену опрему, држање старог уља и загађених трансформатора у резервоарима у чуваном објекту, до када ће бити успостављене одговарајуће мере коришћења / одлагања.
Ф. Демонтажа / уградња старе / нове опреме и извођење земљаних радоваДизалице / багери / булдожериИмператив је поштовање постојећих националних прописа о обављању ових активности;Радове би се требали изводити под надзором електричара;Дизалице треба инсталирати и учврстити у стабилном положају како би се спречило њихово превртање или спонтано померање под дејством сопствене тежине и мотора.За механизовано управљање земљаним радовима потребно је проверити исправност машина, доступност њихове ограде и сигурносне уређаје. Рад на неисправним машинама није дозвољен;Да би се искључиле повреде, припадници механизованих бригада које управљају дизалицама и булдожерима треба да знају и строго поштују сва сигурносна правила инжењеринга током рада релевантних машина;Радници који раде на машинама требају да добију и имају код себе упутства која садрже следеће: (а) упутства за контролу машина и бригу о радном месту; (б) захтеви за безбедносни инжењеринг; (ц) Вођење система сигнала; (д) максимална оптерећења и брзине машина; (е) Радник мора да предузме обавезе у случају несреће или неисправности машина.Управљање машинама морају вршити само и једино посебно обучене особе које поседују сертификат о оспособљености за управљање машинама.Основни захтеви рада дизалица и булдожера су следећи: (а) сви обртни делови машина – зупчаници, ланци и привремени преносници, вентилатори, замајци итд. морају бити ограђени кућиштем. Забрањено је укључивање механизама без ограда; (б) забрањено је испитивање, подешавање, затезање вијака, подмазивање и превентивно одржавање опреме током њиховог рада; и (ц) у областима у којима ове машине раде, није дозвољено спровођење било каквих других дела и постојање људи. Ако се у експлоатисаном земљишту нађе велико камење, пањеви или други предмети, машина се мора зауставити и уклонити предмете који могу проузроковати несрећу.
Активности заваривањаИмператив је поштовања постојећих националних прописа о спровођењу ових активности;Особа треба да има заштитну опрему, гумене рукавице, посебне чизме, као и посебну кацигу.Пре започињања заваривања, сви радници морају да прођу курс обуке из безбедности на раду.Радници су у обавези да користите заштитну опрему која најмање укључује: (а) маску за респиратор / завариваче; (б) Заштитну одећу: Све површине коже морају бити заштићене како би се заштитиле од растопљеног метала и варница. То укључује: Кошуље са дугим рукавима; панталоне које покривају врхове ципела; рукавице; ципеле или чизме; (ц) уређаји за заштиту очију од повреда од рушевина и од ефеката ултраљубичастог светла; (д) кациге.Заштита од пожара: припремити и користити апарате за гашење, као и песак и воду.
 Демонтажа / уградња електричне опремеСтрого се придржавати постојећих националних прописа о спровођењу ових активности;Спровести рутинску инспекцију машина и опреме ради отклањања проблема и поштовања времена поправке;Организовати обуку и подучавање радника који се баве одржавањем машина, алата и опреме о безбедним методама и техникама рада;Забрањено је: дистрибуирати неисправне или непроверене алате за обављање посла, као и остављати механичке алате повезане са електричном мрежом или цевоводима компримованог ваздуха; за извлачење и савијање каблова и цеви за ваздушне цеви; постављати каблове и цревне цеви са њиховим пресеком жичаним ужадима, електричним кабловима, за руковање ротирајућим елементима ручног алата на електрични погон.
Део 3: План праћења
Фаза / пројектна активностШта да ли се параметар прати?Где (Који се параметар прати?)Како (Који се параметар прати?)Када (Дефинишите фреквенцу праћења?)Зашто (Да ли се параметар прати и зашто?)Трошак (уколико није укључен у пројектни буџет)Ко (Ко је одговоран за праћење?)
У периоду реализације пројекта
Испитивање трансформаторског уља на Полихлоровани бифенили (ПЦБ)Присуство хлора / сигурносна правила за испитивање ПЦБ-аНа станицама узимање узорака са трансформатора и испитивање у лабораторијиКоришћењем Белстиен методеЈедном на почетку у имплементацији пројектаИзбегавање утицаја на здрављеОбухвата МПШиВ ПМТМПШнВ, ПМТ, Одељење за заштиту животне средине
Грађевински радови (изградња / санација/ адаптација)Параметри дати у грађевинској дозволи – сви посебни услови грађења издати од различитих државних органаПројектна документација, грађевинске дозволеДео редовне инспекције МПШиВ и ПМТ-аТоком изградње и пре издавања грађевинске дозволеРедовна ревизија предвиђена грађевинским дозволама како би се осигурала усклађеност са националним законодавством и еколошким захтевимаУкључено у трошкове извођачаНадзор од стране МПШиБ, ПМТ инжењера и Сарадника за социјална питања
Квалитет ваздуха и букаНа градилиштуВизуелноТоком фазе изградњеДа би се избегло загађење животне средине и утицаји на здравље радникаТрошкови ПМЦ-а као део трошкова имплементације пројектаНадзор од стране МПШиБ, ПМТ Сарадника за животну средину
Отпадне водеНа градилиштуВизуелноТоком фазе изградњеДа би се избегло загађење животне средине и утицаји на здравље радникаТрошкови ПМЦ-а као део трошкова имплементације пројектаНадзор од стране МПШиБ, ПМТ Сарадника за животну средину
Управљање грађевинским отпадом, опасним материјалима и азбестомНа градилиштуВизуелна запажања и анализа пратеће документације за сакупљање и транспорт отпада, која се доставља надлежном комуналном предузећу; Извештавање о документима са депонија.Током фазе изградње и након извештавања о управљању отпадомИзбегавање загађења животне средине и утицаја на здравље и у складу са националним прописима у вези са отпадом.оперативни трошкови за добављачаСпецијалиста за заштиту животне средине
Демонтажа / уградња нове електричне опреме / поступци заваривањаБезбедност на радуНа градилишту (за демонтажу или уградњу опреме)Визуелно посматрање и анализа представљеног извештаја о изведеним радовима, незгодама, ако их има, извештаји о спроведеној обуци.Пре и током изградње и према националним захтевима у погледу обезбеђивања безбедности на радуИзбегавање незгода и утицаја на здрављеТрошкови уговарача за обуку и осигурање безбедности на раду, укључујући трошкове заштитне опреме; Трошкови надзора стручњака за заштиту животне срединеСпецијалиста за заштиту животне средине
Током рада
Рад електричне станицеБезбедност на радуНа електричним станицамаЗаштитни зупчаници, поштујући сигурносна правила, извели су обуке.Периодично према специфицираним националним нормама и стандардним процедурама и временуИзбегавање незгода и здравствених утицаја на радникеТрошкови МПШиВ, ПМТ-аГлавни инжењер станице

ПРИЛОГ 9.

Категорије ризика предложених потпројеката и релевантни инструменти еколошких и социолошких стандарда

I.Потпројекти са ниским нивоом ризика (потпројекти за које је вероватно да ће имати мали директни и штетни утицај – ЕСМП контролна листа или ЕСМП специфични за локацију су потребни само ако је неопходно)
 Пољопривредни пројекти малих размера, ако нису успостављени конверзијом природног станишта, не користе пестициде и немају неке друге штетне утицаје на животну средину.   – Пољопривреда, хортикултура, виногради и воћњаци (мали обим 5 ха) – Стока (ситна врста – мање од 10 грла говеда, ситне стоке или 500 птица) – ако се доказује довољан капацитет за складиштење и управљање стајњаком или ако су повезане инвестиције део предложеног потпројекта – Изградња силоса за сушење, чишћење, складиштење житарица – Изградња пластеника (без котларница) – Производња лана – Куповина трактора и осталих пољопривредних машина * – Агро-туризам – Откуп семена – Пчеларство – Пољопривредне машине * (трактори, виногради, машине за сејање итд.) – исхрана; – млевење брашна   Трговина Трговина на велико и мало неопасном робом *   Услуге Пројекти означени са ‘’ * ’’ су они који нису потребни или су потребни да би имали ЕСМП специфичан за локацију, већ ЕСМП контролна листа
II.Потпројекти са умереним ризиком (потпројекти који могу имати одређене еколошке и социјалне утицаје, израда ЕСМП специфичног за локацију је обавезна)
 Пољопривредни потпројекти малих размера (наведени изнад као „Категорија умереног ризика Светске банке“), ако су настали претварањем природног станишта, планирју употребу пестицида или значајне количине хемијских ђубрива и могу имати друге штетне утицаје на животну средину. За поновне потпројекте са значајним ризиком, детаљни ЕСМП ће бити довољан, као за потпројекте са умереним ризиком. Пољопривредни потпројекти средњег обима – Пољопривреда, хортикултура, виногради и воћњаци (средње интензивне операције 5-300 ха) – Сточарство (средњи обим – од 10 до 500 грла говеда и до 1000 ситних преживара) * – ако доказује довољан капацитет за складиштење и управљање стајњаком или ако су сродна улагања део предложеног потпројекта – Производња живинског меса од 500-3000 птица (потребне су посебне мере за смањење утицаја) – Изградња и рад површинског наводњавања и снабдевања пијаћом водом – Обрађивање земљишта (до 100 ха); – Стварање фарми марикултуре и аквакултуре на рекама или језерима преко 0,5 0,25 ха (без егзотичних врста) – Коришћење пољопривредног земљишта (10-25ха) у непољопривредне комерцијалне сврхе – Коришћење нетакнутих земљишта и читавог простора за интензивну пољопривреду – Изградња зграда за складиштење пољопривредних добара и производа – Изградња складишта за хемијске пестициде и минерална ђубрива – Складишта пољопривредних производа;   Напомена: * Иако се средње сточарство у принципу може сматрати прихватљивом делатношћу, али узимајући у обзир ниво ерозије пашњака у Србији, ову врсту активности усмерену на повећање броја стоке треба искључити или пажљиво прегледати (локација, статус пашњака итд.).   Прехрамбена индустрија (средња размера) – Постројења за пољопривредну прераду, храну, пиће, семе, влакна (средња скала -> производња 1000 тона годишње) – Индустрија конзерви (годишње прерадити од 3000 до 20.000 тона производа). – Комплекс сточарских фарми (до 1000 животиња) – млечни производи, млеко и млечне биљке – кланице, погони за прераду меса и погони за прераду остатака животиња (средња скала -500 – 5000т / годишње) – Изградња нових објеката или садња трајница.   Производња / пољопривредна прерада (мали обим) – Индустрија конзерви (прерада сировина <1000 тона годишње). – Сакупљање и прерада лековитог биља – Изградња зграда, објеката и предузећа за прераду пољопривредних производа – Стварање прехрамбене индустрије за полупроизводе (производни капацитет <1000 тона годишње) – Производња безалкохолних пића
III.Остали потпројекти умереног ризика (врсте активности са листе Националне категорије III утицаја на животну средину) – ЕСМП специфичан за локацију је обавезан:
 1. Бензинске станице, паркиралишта; 2. Сточарски комплекси; 3. Житнице; 4. Мале радионице за производњу вина и производњу ферментисаних пића, 5. Мале радионице за производњу производа од глине и грађевинског материјала; 6. Мале радње за обраду коже; 7. Мале хидроелектране (снаге мање од 30 kw); 8. Месна индустрија (кланице и прерада); 9. предузећа за прераду вуне; 10. Јавна угоститељска предузећа са више од 50 места; 11. Живинарске фарме; 12. Реконструкција и мелиорација наводњаваних површина на површини од 100 до 1000 хектара; 13. Поправка мотора и машина, као и њихово бојење; 14. Поправка производа од гуме са рестаурацијом гума; 15. Рибарство, укључујући прераду рибе; 16. Пијаце са више од 50 места; 17. Монтажа и поправка електричне опреме; 18. Стакленици са котларницама; 19. Фабрике за производњу кондиторских производа; 20. Расхладна постројења капацитета већег од 50 тона
IV.Потпројекти са значајним ризиком (предмети и активности са списка Националне категорије IV утицаја на животну средину) – ЕСМП за поједине локације је обавезан
 1. Изградња и реконструкција система управљања водама на фарми, изградња водовода унутар газдинства; 2. Ветеринарске амбуланте; 3. Вулканизација и мањe поправke аутомобила; 4. Гараже и паркиралишта предузећа, организација и јавне намене; 5. Мале продавнице тепиха; 6. Мале продавнице ткања и шивења; 7. Мале текстилне радионице (прерада вуне, вате); 8. Мини млинови; 9. Мала предузећа за сушење меса и рибљих производа 10. Обрада камена за облагање; 11. објекти за рекреацију и цивилну намену, као и друштвени и културни објекти који немају котларнице и постројења за пречишћавање повезане са канализацијом; 12. Тачке прихватања и складишта чаура; 13. Пијаце са мање од 50 места;                                                   14. Реконструкција и мелиорација старих наводњаваних површина на површини мањој од 100 хектара; 15. Пекара, производња пекара и тестенина.

ПРИЛОГ 10.

Образац 9 – Образац пословног плана

 1. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
 • ОПШТЕ
  • Информације о пројекту
   • Назив пројекта
   • Трајање пројекта и укупни трошкови
  • Подаци о подносиоцу захтева
   • Изјава подносиоца захтева
   • Одговорности
   • Изјава о посвећености учесника у Пројекту
[Субјекти који учествују обавезују се да ће за потребе реализације пројекта учинити доступним и/или обезбедити. Овде треба посебно укључити оно што сваки од учесника прихвата да стави на располагање и/или пружи пројекту.] На пример: Финансијски допринос и / или у натури, како су назначени у буџету у анексима пројектног предлога;Квалификовано особље са пуним радним временом и / или са скраћеним радним временом, како је назначено у пројектном предлогу; Правовремена средства за рад и одржавање фонда и пројектне опреме; Одговарајућа канцеларија / лабораторија / објекти / итд., укључујући њихове комуналне услуге током трајања пројекта; и Друга релевантна подршка за ефикасну и ефективну реализацију Пројекта.   Потврда обавезе од стране учесника:   Написати испод следећу изјаву Разумем и обавезујем се да ћу све горе наведено обезбедити Пројекту     Име одговорног лица:     _______________________   Потпис:         _________________________                      Датум:   ________________________
 • Опис пројекта
  • Процена потражње на тржишту
  • Изјава / опис проблема
  • Изјава / опис циљева
  • Опис инвестиција које ће се финансирати у оквиру пројекта
  • Трошкови пројекта
  • Опис плана резализације пројекта
  • Опис сарадње и партнерства
  • Веза пројекта са осталим текућим активностима
 • ОБЈЕКТИ И СОПСТВЕНИ РЕСУРСИ
  • Опис
  • Подаци о земљишту, зградама и домаћиm животињама
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН / ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
 • ПЛАН ПОСЛОВАЊА / ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ И ПРОИЗВОДНА ТЕХНОЛОГИЈА
  • Опис операције (активности)
  • Структура и обим производње
  • Трошкови улазних материјала
  • Структура и динамика материјалних и нематеријалних трошкова
 • ПЛАН УПРАВЉАЊА / ЗАПОСЛЕНИ
  • Опис
  • Руковођење / организација рада са запосленима
  • Опис осталих партнера (учесника) у Пројекту
  • Опис техничке помоћи и потреба за обуком у Пројекту
 • МАРКЕТИНГ И ПЛАН ПРОДАЈЕ
  • Производ
  • Место
  • Цена
  • Промоција

ПРИЛОГ 11.

Образац 10:  Захтев за исплату

Попуњава службено лице

Број предмета:Датум и време подношења захтева:
  

Попуњава подносилац захтева

Број и датум издавања решења о одобравању пројекта 
Датум попуњавања захтева за исплату 
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име/назив подносиоца захтева: 
Адреса становања, односно седиште: 
Место и поштански број: 
Општина: 
Контакт телефон: 
E-mail 
ЈМБГ/Матични број 
ПИБ (за предузетнике, земљорадничке задруге и привредна друштва) 
МЕСТО ИНВЕСТИЦИЈЕ Уколико се захтев односи на инвестиције у изградњу објеката
Управни округ: 
Општина: 
Место: 
Поштански број: 
Катастарска општина и катастарски број парцеле: 
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 
  Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам у потпуности упознат/а са одредбама овог правилника и Јавног позива и условима који проистичу из истих, као и да: су подаци наведени у захтеву за исплату и приложеној документацији потпуни, тачни, аутентични и одговарају чињеничном стању, као и да сам упознат/а да свака лажна, нетачна или непотпуна изјава или документ повлачи одговорност у складу са законом и посебним прописом који уређује упис у регистар пољопривредних газдинстава и услове за одређивање пасивног статуса пољопривредних газдинстава;нисам користио, не користим и у овом тренутку немам поднет захтев за коришћење бесповратних јавних средстава из буџета Републике Србије, осталих компоненти Инструмента за предприступну помоћ – ИПА или других извора за инвестицију која је предмет овог захтева;подносилац захтева и добављачи, као и добављачи међусобно не представљају повезана лица у смислу Правилника,сва финансијска средства добијена на незаконит начин или коришћена супротно циљу за који су добијена морам да вратим са припадајућом законском каматом,ћу обезбедити потпун и несметан приступ контролорима УАП као и другим овлашћеним лицима свакој згради, просторији, опреми, механизацији односно другој имовини и документацији у вези са предметом финансијске подршке,сам сагласан да Управа за аграрна плаћања може објавити податке о додели финансијских средстава 
Потпис подносиоца захтева за исплату (потпис одговорног лица)  
Датум и место попуњавања обрасца захтева за исплату:  
 

4827021.0155.3/15


[1] Садржај интернет странице омогућава промоцију и продају производа добијених активностима у оквиру старих и уметничких заната, односно домаће радиности са одржавањем интернет странице на минимум три године.

[2] У табелу додати неопходан број редова у складу са бројем чланова задруге

[3] На енглеском EOI, Expression of interest.

[4] На енглеском EMP, Environmental management plan.

[5] ЕСМП – Еколошки и социолошки план управљања, од ESMP – Environmental and Social Management Plan.

[6] Од Mitigation and Monitoring (M&M), Мере за ублажавање негативних ефеката и надзора.

[7] Од Environmental Impact Assessment (EIA), процена утицаја на животну средину.

[8] У табелу додати неопходан број редова у складу са бројем власника привредног друштва

[9] Од Mitigation and Monitoring (M&M), Мере за ублажавање негативних ефеката и надзора.

[10] Од Environmental Impact Assessment (EIA), процена утицаја на животну средину.

[11]Треба укључити активности које захтевају финансијске трошкове у Предмер и предрачун.

[12] Трошкове активности ублажавања уговарач дефинише у релевантним ставкама у тендерској документацији.

 

Цео правилник прочитајте на линку:

Srodni tekstovi

1 коментар

Dušan 7. април 2021. - 07:40

Pravilnik je 50%+50%. Ipak je dobar, samo papirološki preobiman i komplikovan. z

Одговори

Оставите коментар