НОВО: Усвојене су измене Правилника о закупу државног пољопривредног земљишта

Аутор: Gdjakovic
625 посета

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, 63/23

 од 28. јула 2023. године)

Члан 1.

У Правилнику о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РСˮ, бр. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 и 63/21), у члану 2. тачка 4) мења се и гласи:

„4) повезано лице јесте у односу на физичко лице, односно предузетника: супружник, ванбрачни партнер, крвни сродници у правој линији, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, уколико имају пребивалиште на истој адреси, а у односу на правно лице: правно, односно физичко лице, односно предузетник које у том правном лицу има најмање 25% учешћа у капиталу, а у односу на задругу: физичко лице – члан задруге;”.

Члан 2.

У члану 4. тачка 7) после речи: „инфраструктуре)ˮ додају се речи: „и површине која се опредељује у складу са чланом 9. став 9. овог правилникаˮ.

Члан 3.

У члану 5. став 1. тачка 3) се мења и гласи:

„3) је пољопривредна инфраструктура укњижена код органа надлежног за вођење јавне евиденције о непокретностима, односно уколико инфраструктура није укњижена, да иста буде део пописне листе и књиговодствене документације које су потписане и оверене у складу са законом којим се уређује рачуноводство, односно да је за исту издата грађевинска, односно употребна дозвола, односно да се има сагласност, односно одобрење Министарства за инвестициона улагања (за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године на катастарским парцелама, односно деловима катастарских парцела којима је у моменту подизања управљало Министарство), односно купопродајни уговор физичког лица са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима;”.

Став 2. брише се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 4.

                        Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Право пречег закупа по основу сточарства остварује се под условом да:

1) се поднесе пријава у складу са јавним позивом;

2) је подносилац пријаве носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање једну годину;

3) је подносилац пријаве власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, са утврђеним бројем условних грла, за које је поднет захтев надлежном органу да му се изда исправа, и то:

(1) ако су домаће животиње у систему уматичења потврда о условним грлима:

– за домаће животиње које се налазе на територији Централне Србије – потврда коју издаје Институт за сточарство Београд – Земун, осим за коње коју издаје Пољопривредни факултет Универзитета у Београду;

– за домаће животиње које се налазе на територији Аутономне покрајине Војводине – потврда коју издаје Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду – Департман за сточарство;

(2) ако домаће животиње нису у систему уматичења записник ветеринарског инспектора којим је утврђен број условних грла која се обрачунавају на основу затеченог стања и исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња, и то: за сва приплодна грла, тов јунади и за експлоатацију кокоши носиља јаја за конзумирање (производња јаја) – претходних годину дана у односу на дан сачињавања записника, за тов свиња – претходних шест месеци у односу на дан сачињавања записника, за тов јагњади и јаради – претходнх четири месеца у односу на дан сачињавања записника, за тов бројлерских пилића – претходних 45 дана у односу на дан сачињавања записника, а највише до капацитета објекта за држање тих животиња;

4) подносилац пријаве да изјаву да даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа, а који су неопходни за реализацију јавног позива;

5) подносилац пријаве да изјаву под кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу да је доставио све доказе који су предвиђени јавним позивом, а која садржи податке о подносиоцу захтева и њему повезаним лицима;

6) се достави уговор о закупу пољопривредног земљишта закључен са другим лицима за пољопривредно земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднета пријава, уколико не постоји службена евиденција о томе.

Поред услова прописаних у ставу 1. овог члана, доставља се и писмена изјава да ли се прихвата пољопривредно земљиште које је опредељено Годишњим програмом и да ли се прихватају услови под којима се то земљиште даје у закуп по основу права пречег закупа, и то појединачно за сваку јединицу јавног надметања.

Право из члана 9. став 9. овог члана остварује се подношењем пријаве на јавни позив за остваривање права пречег закупа за агроекономску годину која следи агроекономској години у којој истиче уговор по праву пречег закупа на основу којег остварује ово право.

Коефицијенти за обрачун условних грла који се примењују за израду исправе из става 1. тачка 3) овог члана дати су у Прилогу 1 – Табела коефицијената за обрачун домаћих животиња у условна грла.ˮ.

Члан 5.

У члану 9. став 6. тачка 5) брише се.

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:

„Период закупа код преживара не може бити краћи од десет, а најдуже до 30 година, код живине не краћи од једне године, а најдуже до три године, а код осталих врста животиња не краћи од четири, а најдуже до осам година, ако су испуњени сви услови прописани законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником.”.

У досадашњем ставу 7. који постаје став 8. речи: „из става 6. тачка 5) овог члана” замењују се речима: „из става 7. овог члана”.

Досадашњи став 8. који постаје став 9, мења се и гласи:

„Закупцу који има закључен уговор по основу права пречег закупа по основу сточарства са периодом закупа дужим од једне године, под условом да је увећао број условних грла за најмање 20 процената у односу на број условних грла на основу којих је остварио право пречег закупа, опредељује се државно пољопривредно земљиште које је предмет важећег уговора по праву пречег закупа, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником.”.

После досадашњег става 8. који постаје став 9. додаје се став 10, који гласи:

„Ако лице за које је утврђено да остварује право пречег закупа по основу сточарства премине након расписивања јавног позива, а пре израде Годишњег програма, његова права може преузети наследник ако је носилац или члан истог регистрованог пољопривредног газдинства, испуњава услове прописанe законoм којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником и достави допуну документације из јавног позива у складу са чланом 6. став 1. тач. 4) – 6) овог правилника.”.

Члан 6.

У члан 10. став 1. речи: „чланом 5. став 3.” замењују се речима: „чланом 5. став 2.”

Члан 7.

                        Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

На основу правоснажне одлуке о давању у закуп по основу права пречег закупа, а након извршене уплате закупнине за прву годину закупа и достављања средства обезбеђења плаћања за период закупа дужи од годину дана, Министарство закључује уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа са лицем које је остварило право пречег закупа.

Ако лице које остварује право пречег закупа по основу пољопривредне инфраструктуре током трајања уговора по праву пречег закупа отуђи пољопривредну инфраструктуру на основу које остварује ово право, уговор о закупу се раскида са роком изласка из поседа најкасније до краја наредне агроекономске године у односу на тренутак отуђења пољопривредне инфраструктуре.

На основу права својине на пољопривредној инфраструктури из става 2. овог члана, нови власник може остварити право пречег закупа ако испуњава услове за остваривање овог права прописане чланом 5. овог правилника.

Након закључења уговора из става 1. овог члана, закупац по праву пречег закупа по основу сточарства треба да одржава број условних грла за које је остварио право пречег закупа по основу сточарства.

Ако се у редовној или ванредној контроли, а на основу исправа из члана 6. става 1. тачка 3) овог правилника утврди умањење броја условних грла за више од 10 процената у односу на број условних грла на основу којих је закупац остварио право пречег закупа, обрачунава се површина на коју закупац има право пречег закупа у складу са новонасталим променама применом члана 9. ст. 3. и 4. овог правилника.

Ако је на основу броја условних грла утврђеног у редовној контроли ветеринарске инспекције, односно по захтеву закупца, површина земљишта обрачуната у складу са ставом 5. овог члана мања од површине за коју има закључен уговор о закупу по праву пречег закупа, површина земљишта која је предмет закупа се умањује до површине обрачунате у складу са ставом 5. овог члана анексом уговора о закупу пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу сточарства за наредну агроекономску годину.

Ако је, у случају ванредне контроле ветеринарске инспекције, површина обрачуната у складу са ставом 5. овог члана мања од површине за коју има закључен уговор о закупу по праву пречег закупа, уговор о закупу пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу сточарства се раскида, а регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус у складу са посебним прописом.

Уговором о закупу пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу сточарства који је закључен на период дужи од четири године, уређује се и да закупац сваке четврте године у току периода закупа, а најкасније до 1. фебруара, доставља јединици локалне самоуправе документацију о утврђеном броју условних грла животиња за које је остварио право пречег закупа у складу са чланом 6. став 1. тачка 3) овог правилника.

Ако закупац по праву пречег закупа по основу сточарства премине током трајања периода закупа, његова права и обавезе из тог уговора може преузети наследник ако је носилац или члан истог регистрованог пољопривредног газдинства и испуњава услове прописанe законoм којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником и достави Министарству захтев за преузимање права и обавеза из уговора.

У случају из става 9. овог члана период закупа не може бити дужи од две године од смрти закупца.

По предаји уговора, ако закупац пољопривредног земљишта у року од 15 дана поднесе захтев за увођење у посед јединици локалне самоуправе, послове увођења у посед пољопривредног земљишта које је дато у закуп врши се у складу са законом који уређује пољопривредно земљиште.

Ако током трајања закупа правно или физичко лице престане да испуњава услове на основу којих је утврђено право пречег закупа, уговор о закупу престаје да важи у складу са овим правилником.

Закупац пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу сточарства пољопривредно земљиште користи искључиво за производњу хране у складу са списком пољопривредних култура које се користе за исхрану домаћих животиња на основу којег је и стекао ово право закупа.

Списак пољопривредних култура које се користе за исхрану домаћих животиња по врстама домаћих животиња дат је у Прилогу 3 – Табела пољопривредних култура за исхрану животиња по врстама домаћих животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Записником пољопривредног инспектора утврђује се фактички начин коришћења пољопривредног земљишта из става 13. овог члана.

Ако закупац пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу сточарства не користи пољопривредно земљиште искључиво за производњу хране у складу са списком пољопривредних култура које се користе за исхрану домаћих животиња, уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје да важи закључно са истеком агроекономске године у којој је утврђена неправилност, а пољопривредном газдинству закупца утврђује се пасиван статус у складу са посебним прописом.

Aко дође до повећања просечне цене закупа на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази земљиште које је предмет уговора о закупу, односно коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини, који је закључен на рок трајања дужи од десет година, закупнина, односно накнада за коришћење се може повећати анексом тог уговора.

Ако закупац, односно корисник не прихвати закључење анекса уговора из става 17. овог члана, уговор се раскида са роком изласка закупца, односно корисника из поседа најкасније до краја текуће агроекономске године.”.

Члан 8.

Члан 17. мења се и гласи:

„Члан 17.

На основу правоснажне одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта без плаћања накнаде у циљу пошумљавања, Министарство закључује уговор о коришћењу пољопривредног земљишта без плаћања накнаде у циљу пошумљавања са правним лицем које је остварило ово право.

Уговором о коришћењу из става 1. овог члана се уређује и да корисник у року од пет година од закључења уговора достави записник надлежне инспекције о извршеном пошумљавању земљишта.

На поступак увођења у посед корисника из става 1. овог члана примењују се одредбе члана 12. став 11. овог правилника.”.

Члан 9.

Члан 18. став 1. мења се и гласи:

„Право на коришћење пољопривредног земљишта без плаћања накнаде из члана 61. став 1. закона којим се уређује пољопривредно земљиште остварује се под условом да:

1) се поднесе пријава у складу са јавним позивом;

2) је подносилац пријаве правно лице чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

3) је подносилац пријаве образовна установа – школа, стручна пољопривредна служба, социјална установа, односно високообразовна установа – факултет и научни институт, односно установа за извршење кривичних санкција;

4) се достави изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, одговорног лица подносиоца, са планом активности за сваку катастарску парцелу која је предмет захтева са наведеном површином, којом се потврђује да се активности врше у складу са делатношћу којом се бави (образовна, научно-истраживачка, социјална).ˮ.

Члан 10.

У члану 20. став 2. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:

„1) образовним установама – школама, стручним пољопривредним службама, социјалним установама примерено делатности којом се баве, а највише до 100 ha на територији Републике Србије;

2) високообразовним установама – факултетима и научним институтима и установама за извршење кривичних санкција примерено делатности којом се баве, највише до 1.000 ha на територији Републике Србије.ˮ.

Став 3. мења се и гласи:

„Површина пољопривредног земљишта која се опредељује правном лицу из става 2. овог члана, заједно са површином за коју већ има важећи уговор о давању на коришћење пољопривредног земљишта без плаћања накнаде са Министарством, не може бити већа од 100 ha за лица из става 2. тачка 1) овог члана, односно од 1.000 ha за лица из става 2. тачка 2) овог члана, на територији Републике Србије.ˮ.

Члан 11.

Члан 21. мења се и гласи:

„Члан 21.

На поступак доношења одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта без плаћања накнаде, закључења уговора о коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде и увођења у посед сходно се примењују одредбе чл. 16. и 17. ст. 1. и 3. овог правилника.

Лице из члана 20. став 2. овог правилника пољопривредно земљиште користи за пољопривредну производњу искључиво ради обављања делатности корисника, а у складу са планом активности из члана 18. став 1. тачка 4) овог правилника.

Ако због промењених околности, а пре истека периода коришћења, корисник без одлагања пријави престанак испуњности услова, односно наступање промена чињеница из плана активности из члана 18. став 1. тачка 4) овог правилника, уговор се споразумно раскида, односно анексом уговора се умањује површина која се даје на коришћење по том основу.

У случају из става 3. овог члана, анексом се као предмет коришћења у даљем периоду одређују катастарске парцеле у површини за коју је записником пољопривредног инспектора утврђено да се користи у складу са планом активности из члана 18. став 1. тачка 4) овог правилника.

Ако се у ванредној контроли утврди да корисник поступа супротно одредбама става 3. овог члана, односно не користи пољопривредно земљиште у складу са планoм активности из члана 18. став 1. тачка 4) овог правилника, уговор се раскида закључно са текућом агроекономском годином.

У случају из става 5. овог члана корисник не остварује право коришћења у наредне три агроекономске године.

Корисник по истеку сваке агроекономске године доставља извештај о реализацији активности у складу са планом из члана 18. став 1. тачка 4) овог правилника.”.

Члан 12.

У члану 23. тачка 5) мења се и гласи:

„5) да се у оквиру јавног огласа за инвестиционо улагање означи јединица јавног надметања коју чине катастарске парцеле из позитивно оцењеног писма о намерама заинтересованог лица.”.

Члан 13.

У члану 25. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Ако су испуњени законски услови, Управа позитивно оцењује писмо о намерама из члана 23. тачка 5) овог правилника.”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из става 4.”.

Досадашњи став 5. постаје став 6.

У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. речи: „из става 5.” замењују се речима: „из става 6.”.

Досадашњи ст. 7 – 14. постају ст. 8 – 15.

Члан 14.

У члан 28. став 2. речи: „и чл. 11, 16, 21, 31. став 5.” замењују се речима: „и чл. 11, 16, члана 21. став 1, члана 31. став 5.”.

Члан 15.

Члан 29. мења се и гласи:

„Члан 29.

На поступак закључења уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, увођења у посед и измене уговора сходно се примењују одредбе члана 12. ст. 1, 11, 12, 17. и 18. овог правилника.

Инвестициона улагања не могу се вршити на пољопривредном земљишту које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, односно на пољопривредном земљишту које је предмет враћања ранијим власницима.

Одобрење на инвестициона улагања може се дати и лицу којe има закључен уговор о коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини, уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини за јединицу јавног надметања и која у јавном огласу није била означена за инвестиционо улагање, као и уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа.

Закупац, односно корисник којем је дато одобрење за инвестиционо улагање на пољопривредном земљишту у државној својини, доставља извештај о извршеном инвестиционом улагању у року из елабората, а најкасније у року од пет година од давања одобрења за инвестиционо улагање.

Ако у року из елабората наступе околности услед којих закупац, односно корисник није у могућности да реализује инвестиционо улагање за које је дато одобрење, обавештава о томе Министарство без одлагања, на основу чега се на захтев закупца, односно корисника, уговор може раскинути, односно анексом уговора умањити површина која је предмет уговора за површину на којој није могуће реализовати инвестиционо улагање.

Ако се у ванредној контроли утврди да закупац, односно корисник није реализовао инвестиционо улагање за које му је дато одобрење, уговор о закупу, односно коришћењу се раскида, а регистрованом пољопривредном газдинству закупца, односно корисника се утврђује пасиван статус у складу са посебним прописом.

Због промењених околности у поступку реализације инвестиционог улагања након добијања одобрења, закупац може да изврши само једну измену елабората која се односи само на промену врсте воћног засада, уз одобрење Министарства.

Ако закупац има закључен уговор о закупу са Министарством на период закупа од 40 година, а подигао је воћњак, односно заинтересован је за подизање воћњака, на његов захтев закључује се анекс овог уговора на период закупа до 30 година, а пре достављања захтева Министарству за одобрење инвестиционог улагања.”.

Члан 16.

Поступци остваривања права пречег закупа по основу јавног позива који расписује јединица локалне самоуправе у 2023. години спроводе се у складу са Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РСˮ, бр. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 и 63/21).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 1. (члан 2. тачка 4) Правилника), члана 2. (члан 4. тачка 7) Правилника), члана 3. став 1. (члан 5. став 1. тачка 3) Правилника), члана 4. став 3. (члан 6. став 3. Правилника) и члана 5. став 4. (члан 9. став 9. Правилника) овог правилника примењују се од 1. јуна 2024. године.

Цео правилник је на линку: 4827023.0116.42-1 МПШВ 310723

Број: 110-00-103/2023-09 МИНИСТАР
У Београду, 21. јуна 2023. године

4827023.0116.42/1

Srodni tekstovi

Оставите коментар