Нова Уредба о субвенцијама ступила на снагу, ево шта све пише у њој

Аутор: Gdjakovic
441 посета

Влада доноси У Р Е Д Б У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2023. ГОДИНИ – ,,Службени гласник РСˮ, број 42/23 од 19. маја 2023. године –

Члан 1.

У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години („Службени гласник РС”, бр. 8/23, 21/23 и 27/23), у члану 2. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:

„Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 – Директна плаћања, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 46.933.161.000 динара. Решењем о измени апропријације број: 401-00-295/2023-03 од 12. јануара 2023. године укупна средства умањена су у износу од 2.200.000.000 динара. Решењем о измени апропријације 03 број: 401-00-3098/2023 од 17. маја 2023. године укупна средства умањена су у износу од 594.068.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 44.139.093.000 динара, од чега се средства у износу од 27.054.168.000 динара распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 – Мере руралног развоја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 8.000.000.000 динара. Решењем о измени апропријације 03 број: 401-00-3098/2023 од 17. маја 2023. године укупна средства увећана су у износу од 344.068.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 8.344.068.000 динара која се распоређују у складу са овом уредбом.ˮ

 

 

 

 

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе износ од 50.000.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, за реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе износ од 6.133.800.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, за реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа износ од 13.000.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 6.120.800.000 динара.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе износ од 4.709.163.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, за реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа износ од 15.000.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ 4.694.163.000 динара.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе износ од 5.600.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, за реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа износ од 496.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 5.104.000 динара.

 

Средства из ст. 1 – 4. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама у складу са Табелом која је дата у Прилогу 1 – ТАБЕЛА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ПО РЕШЕЊИМА СУДСКИХ ПРЕСУДА, РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА ПО ДРУГОСТЕПЕНИМ РЕШЕЊИМА, КАО И ПО НОВИМ РЕШЕЊИМА ДОНЕТИМ У ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ НАКОН ПОНИШТАВАЊА ПОБИЈАНОГ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ОД СТРАНЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА, ПО ОСНОВУ ДОНЕТИХ, А НЕИСПЛАЋЕНИХ РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, КАО И ЗАХТЕВА КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕШЕНИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.ˮ

 

Члан 3.

У члану 5. став 1. речи: „21.514.436.000 динараˮ замењују се речима: „20.920.368.000 динараˮ.

У ставу 2. тачка 1) речи: „7.860.000.000 динараˮ замењују се речима: „7.265.930.000 динараˮ.

У тачки 6) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 6) додају се тач. 7) и 8), које гласе:

„7) подстицаје за женску телад од квалитетних приплодних крава првотелки у износу од 1.000 динара;

8) подстицаје за конзумну рибу у износу од 1.000 динара.ˮ

 

Члан 4.

У члану 6. тачка 1) мења се и гласи:

„1) премију за млеко које испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека у износу од десет динара по литру млека за захтеве за премију за четврти квартал 2022. године, односно у износу од 15 динара по литру млека за први квартал 2023. године, као и у износу од 19 динара по литру млека за други и трећи квартал 2023. године;ˮ.

Тачка 3) мења се и гласи:

„3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 40.000 динара по грлу;ˮ.

У тачки 17) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 17) додају се тач. 18) и 19), које гласе:

„18) подстицаје за женску телад од квалитетних приплодних крава првотелки у износу од 25.000 динара по кварталу;

19) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од десет динара по килограму произведене рибе.ˮ

 

Члан 5.

У члану 8. став 1. речи: „2.620.585.000 динараˮ замењују се речима: „3.634.905.000 динараˮ.

У ставу 2. тачка 1) речи: „1.533.635.000 динараˮ замењују се речима: „2.347.955.000 динараˮ.

У подтачки (1) речи: „1.533.634.000 динараˮ замењују се речима: „2.347.954.000 динараˮ.

Алинеја друга мења се и гласи:

„– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 1.647.954.000 динара, од чега за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 613.632.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње у износу од 594.321.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 440.000.000 динара и за дигитализацију сточарске производње у износу од 1.000 динара;ˮ.

У тачки 2) речи: „440.900.000 динараˮ замењују се речима: „620.900.000 динараˮ.

У подтачки (2) речи: „125.900.000 динараˮ замењују се речима: „305.900.000 динараˮ.

У алинеји другој речи: „125.000.000 динараˮ замењују се речима: „305.000.000 динараˮ.

У тачки 3. речи: „646.050.000 динараˮ замењују се речима: „666.050.000 динараˮ.

 

Члан 6.

У члану 9. став 3. после речи: „отежаним условима рада у пољопривредиˮ додају се запета и речи: „односно у максималном износу од 70% плаћене премије осигурања на подручју Моравичког, Златиборског, Подунавског, Шумадијског, Колубарског, Мачванског и Расинског управног округа и града Београдаˮ.

Став 7. мења се и гласи:

„Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја друга ове уредбе исплаћују се по јединици мере, и то:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

7) домаћи – брдски коњ, нониус и липицанер (сва грла старија од шест месеци) у износу од 30.000 динара по грлу;

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци) у износу од 10.000 динара по грлу;

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне крмаче) у износу од 12.000 динара по грлу;

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови) у износу од 6.000 динара по грлу;

11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци) у износу од 4.000 динара по грлу;

12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, баљуша, бардока, липска, шарпланинска, влашићка, влашко виторога и каракачанска), баура, чоканска цигаја (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

14) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови) у износу од 400 динара по грлу.ˮ

 

Члан 7.

После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи:

„Члан 10а

Максимални износи подстицаја за директна плаћања и мере руралног развоја увећавају се за 10% за Топлички, Јабланички и Пчињски управни округ, осим за подстицаје за мере руралног развоја из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја прва и тачка 3) ове уредбе.ˮ

 

Члан 8.

Прилог 2 – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ, који је одштампан уз Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години („Службени гласник РС”, бр. 8/23, 21/23 и 27/23) и чини њен саставни део замењује се новим Прилогом 2 – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 9.

Изузетно од члана 10а ове уредбе, увећање максималних износа подстицаја за Топлички, Јабланички и Пчињски управни округ не примењује се на премију за млеко за први квартал 2023. године и директна плаћања која се остварују на основу јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје који је расписан пре ступања на снагу ове уредбе.

 

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 Број: 110-4266/2023-2

У Београду,   18. маја 2023. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

 

Ана Брнабић, с.р.

 

 

 

ПРИЛОГ 1.

ТАБЕЛА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ПО РЕШЕЊИМА СУДСКИХ ПРЕСУДА, РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА ПО ДРУГОСТЕПЕНИМ РЕШЕЊИМА, КАО И ПО НОВИМ РЕШЕЊИМА ДОНЕТИМ У ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ НАКОН ПОНИШТАВАЊА ПОБИЈАНОГ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ОД СТРАНЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА ПО ОСНОВУ ДОНЕТИХ, А НЕИСПЛАЋЕНИХ РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, КАО И ЗАХТЕВА КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕШЕНИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ
Редни број Врста подстицаја Средства за захтеве који ће бити решени у текућој години Средства за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа а по основу донетих а неисплаћених решења из претходног периода Укупан износ средстава
I. ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 6.120.800.000 13.000.000 6.133.800.000
1 Премије 219.000
1.1 Премија за млеко 219.000
2 Подстицаји за производњу 6.119.781.000
2.1 Подстицаји за биљну производњу 500.000
2.2 Подстицаји у сточарству 6.119.781.000
2.2.1 Подстицаји за квалитетне приплодне млечне краве 4.500.000.000
2.2.2 Подстицаји за квалитетне приплодне товне краве и бикове
2.2.3 Подстицаји за квалитетне приплодне крмаче и нерастове
2.2.4 Подстицаји за квалитетне приплодне овце, и овнове, козе и јарчеве
2.2.5 Подстицаји за родитељске кокошке тешког типа
2.2.6 Подстицаји за родитељске кокошке лаког типа
2.2.7 Подстицаји за родитељске ћурке
2.2.8 Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба шарана
2.2.9 Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба пастрмке
2.2.10 Подстицаји за тов јунади 1.104.221.000
2.2.11 Подстицаји за тов јагњади
2.2.12 Подстицаји за тов јаради
2.2.13 Подстицаји за тов свиња
2.2.14 Подстицаји за кошнице пчела 8.829.000
2.2.15 Подстицаји за производњу конзумне рибе 48.151.000
2.2.16 Подстицаје за краве за узгој телади за тов 455.300.000
2.2.17 Подстицаје за краве дојиље 3.280.000
3 Регреси 300.000
3.1 Регрес за гориво, семе и ђубриво 300.000
II. ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 4.694.163.000 15.000.000 4.709.163.000
1 Подстицаји за унапређење конкурентности 4.346.325.000
1.1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства 2.646.517.000
1.1.1 Подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља 109.000.000
1.1.1.1 Подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћакa и хмеља 109.000.000
1.1.2 Подршка за унапређење примарне пољопривредне производње 2.537.517.000
1.1.2.1 Подршка за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне пољопривредне производње 1.843.386.000
1.1.2.2 Подршка за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње 240.900.000
1.1.2.3 Подршка за инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње 231.804.000
1.1.2.4 Подршка дигитализацији сточарске производње 221.427.000
1.2 Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства 1.699.808.000
1.2.1 Изградња објеката и набавка опреме у сектору производње вина 1.137.284.000
1.2.2 Изградња и реконструкција објеката и набавка опреме у сектору производње јаких алкохолних пића 562.524.000
1.3 Управљање ризицима (премије осигурања) 0
2 Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса 184.347.000
2.1 Органска производња 184.005.000
2.1.1 Органска биљна производња
2.1.2 Органска сточарска производња 184.005.000
2.2 Очување биљних и животињских генетичких ресурса 342.000
2.2.1 Очување биљних генетичких ресурса 342.000
2.2.2 Очување животињских генетичких ресурса
3 Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима 163.491.000
3.1 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 33.173.000
3.2 Спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима 130.318.000
3.2.1 Диверсификација економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на газдинству 104.000.000
3.2.2 Подстицаји за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима 26.318.000
3.3 Инвестиције у руралну инфраструктуру
III. ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ 5.104.000 496.000 5.600.000
1 Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству – мере селекције 400.000
2 Подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди) 1.200.000
3 Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију 3.504.000
IV. КРЕДИТНА ПОДРШКА 50.000.000 50.000.000

 

 

ПРИЛОГ 2.

 

ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ
Мера/Позив Извор финансирања Одговарајући укупан износ у динарима за 2023. годину Одговарајући укупан износ у динарима за 2024. годину Одговарајући укупан износ у динарима за 2025. годину
Мера 1 Други позив 1 5.000.000 0 0
56 15.000.000 0 0
Мера 1 Трећи позив 1 225.000.000 50.000.000 0
56 675.000.000 150.000.000 0
Мера 1 Четврти позив 1 25.000.000 20.000.000 0
56 75.000.000 60.000.000 0
Мера 1 Пети позив 1 200.000.000 150.000.000 0
56 600.000.000 450.000.000 0
Мера 1 Шести позив 1 400.000.000 350.000.000 0
56 1.200.000.000 1.050.000.000 0
Мера 1 Седми позив 1 50.000.000 60.000.000 0
56 150.000.000 180.000.000 0
Мера 3 Први позив 1 11.378.000 0 0
56 34.134.000 0 0
Мера 3 Други позив 1 125.000.000 25.000.000 0
56 355.000.000 75.000.000 0
Мера 3 Трећи позив 1 275.000.000 175.000.000 0
56 825.000.000 525.000.000 0
Мера 3 Четврти позив 1 95.000.000 100.000.000 0
56 285.000.000 300.000.000 0
Мера 7 Први позив 1 100.000.000 450.000.000 0
56 300.000.000 1.330.000.000 0
Мера 7 Други позив 1 45.000.000 30.000.000 0
56 135.000.000 90.000.000 0
Мера 9 Први позив 1 118.000 18.500.000 0
56 670.000 75.500.000 0
Мера 9 Други позив 1 8.941.000 0 0
56 50.665.000 0 0
ИПАРД III програм 1 8.063.000 145.000.000 1.573.500.000
56 20.031.000 435.000.000 4.720.500.000
УКУПНО 6.294.000.000 6.294.000.000 6.294.000.000

Уредбу можете преузети овде: uredba-IDU-raspodela-podsticaja-poljoprivredi-ruralni-razvoj-2023-0053_cyr

Srodni tekstovi

Оставите коментар