Министарство пољопривреде ће давати новац за складишта, сеоске путеве и објекте за снабдевање водом

Аутор: Gdjakovic
476 посета

Министарсто пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови правилник који се односи на инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре. Како се може прочитати у правилнику, могу се добити средства за инвестиције у изградњу и опремање објеката за снабдевање водом, путне инфраструктуре као и за складиштење и прераду пољопривредних производа. Право на ове подстицаје има  јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а која испуњава услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником. Један захтев може да се одобри на максималан износ од 100.000.000 динара. Детаље можете видети у Правилнику испод овг текста. После овог правилника треба да уследи и јавни позив.

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16, 35/23 и 92/23), члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

ПРАВИЛНИК

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

објављено у „Службени гласник РС”, број 97 од 3. новембра 2023. године –

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац захтева за остваривање права на подстицаје, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) изградња јесте грађење, доградња, реконструкција, санација, односно адаптација у смислу закона којим се уређује планирање и изградња;

2) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета инвестиције, и то: закључење уговора о изградњи, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

3) насељено место јесте изграђени, функционално обједињени простор на коме су обезбеђени услови за живот и рад људи и задовољавање заједничких потреба становника, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

  1. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 3.

Подстицаји за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре (у даљем тексту: подстицаји) су подстицаји за инвестиције у изградњу и опремање објеката:

1) за снабдевање водом;

2) путне инфраструктуре;

3) за складиштење и прераду пољопривредних производа.

Инвестиције и прихватљиви трошкови који су предмет подстицаја из става 1. овог члана дати су у Прилогу – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за унапређење и развој руралне инфраструктуре, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Право на подстицаје не може да се оствари за трошкове:

1) банкарске провизије, трошкове јемства и слично;

2) осигурања и регистрације предмета подстицаја;

3) додатне гаранције и одржавања предмета подстицаја;

4) набавке предмета инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или набавке на други начин који представља гашењe обавезе путем пребијања дугова;

5) премера и геодетских снимања;

6) куповине половне опреме, механизације и грађевинских производа;

7) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

8) који не одговарају предрачуну радова из пројекта, нереалне количине грађевинских производа, накнадни и непредвиђени трошкови радова;

9) казне, финансијске пенале и судске трошкове;

10) по основу уговора са надзорним органом;

11) куповине, односно закупа земљишта и објеката;

12) одржавања, амортизације или закупа.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 5.

Право на подстицаје остварује јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, која испуњава услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником.

Члан 6.

Право на подстицаје остварује лице из члана 5. овог правилника ако:

1) није предузета ниједна радња везана за реализацију инвестиције, у складу са овим правилником, пре доношења решења о одобравању права на подстицаје, осим израде техничке документације за изградњу објекта у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

2) се инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје реализује у насељеном месту које има мање од 10 000 становника, према подацима последњег пописа органа надлежног за послове статистике;

3) има пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова, као и грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано издавање грађевинске дозволе, односно није прописано издавање решења за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, као и за инвестиције у набавку нове опреме, машина и уређаја;

4) се инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје не финансира из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;

5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

6) постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником;

7) рачуни корисника подстицаја нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Изузетно од става 1. тачка 2) овог правилника право на подстицаје за инвестиције у изградњу и опремање објекта за складиштење и прераду пољопривредних производа лице из члана 5. овог правилника остварује и ако се инвестиција реализује у индустријској зони у складу са важећим планским документом, у насељеном месту које има 10 000 или више становника.

Члан 7.

Ако је предмет захтева за остваривање права на подстицаје опрема која се уграђује у постојећи објекат, лице које испуњава услове из чл. 5. и 6. овог правилника остварује право на подстицаје ако је објекат у који се уграђује опрема уписан као законито изграђен објекат у катастру непокретности, односно објекат који има правоснажну употребну дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно правоснажно решење о озакоњењу у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

  1. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 8.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, за једну или више врста подстицаја из члана 3. овог правилника.

Члан 9.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје по истом јавном позиву, који може да обухвати једну или више врста подстицаја, односно једну или више инвестиција у складу са овим правилником и јавним позивом.

Члан 10.

Лице које испуњава услове за остваривање права на подстицаје из чл. 5 – 7. овог правилника започиње остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) јединица локалне самоуправе,

(2) име и презиме одговорног лица јединице локалне самоуправе (градоначелник или председник општине),

(3) адреса седишта,

(4) матични број (МБ),

(5) порески идентификациони број,

(6) контакт подаци службеног лица јединице локалне самоуправе одређеног за обављање послова припреме и спровођења инвестиције,

(7) подаци о рачуну јединице локалне самоуправе за намену исплате подстицаја у пољопривреди и руралном развоју;

2) податке о појединачном предмету прихватљиве инвестиције из Табеле, који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) врста подстицаја из члана 3. став 1. овог правилника,

(2) назив и опис инвестиције из Табеле;

3) подаци о месту инвестиције, и то:

(1) насељено место,

(2) катастарска општина,

(3) број катастарске парцеле;

4) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) није преузета ниједна радња везана за реализацију инвестиције која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником пре доношења решења о одобравању права на подстицаје, осим израде техничке документације за изградњу објекта у складу са законом којим се уређује планирање и изградња,

(2) се инвестиција која је предмет захтева за одобравање права на подстицаје реализује у насељеном месту које има мање од 10 000 становника, према подацима последњег пописа органа надлежног за послове статистике, односно за подстицаје за инвестиције у изградњу и опремање објекта за складиштење и прераду пољопривредних производа да се реализује у индустријској зони у складу са важећим планским документом, у насељеном месту које има 10 000 или више становника,

(3) се инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје не финансира из других извора јавног финансирања, односно да није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања,

(4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

Члан 11.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова, односно спецификација техничко-технолошких карактеристика за опрему и радове који чине предмет инвестиције, која садржи нарочито: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену ставке, као и укупну цену, укључујући посебно исказану нето цену и износ пореза на додату вредност, изражене у динарима;

2) грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано издавање грађевинске дозволе, односно није прописано издавање решења за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, као и за инвестиције у набавку нове опреме, машина и уређаја;

3) копија плана и извод из катастра непокретности (препис листа непокретности, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности,  односно правоснажна дозвола за употребу објекта који је предмет инвестиције, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката – ако је предмет захтева за остваривање права на подстицаје опрема која се уграђује у постојећи објекат;

4) доказ да се инвестиција реализује у индустријској зони у складу са важећим планским документом, у насељеном месту које има 10 000 или више становника – ако је предмет захтева остваривање права на подстицаје у изградњу и опремање објекта за складиштење и прераду пољопривредних производа.

Ако се уз електронски образац захтева из става 1. овог члана прилаже документација на страном језику, истовремено се прилаже и превод те документације на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Дигитализацију и оверу техничке документације из става 1. тачка 1) овог члана, поред лица утврђених законом којим се уређује електронски документ, може извршити и лице са лиценцом одговорног пројектанта, уписано у одговарајући струковни регистар.

Члан 12.

Управа прибавља по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак податке о евидентираним доспелим неизмиреним дуговањима према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита.

Члан 13.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку у остваривању права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

Члан 14.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Акта која у вези са поступком за остваривање права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права на подстицаје доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

Члан 15.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за вођење поступка за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1 − 3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

Члан 16.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 10. овог правилника, као и других захтева и поднесака у оквиру остваривања права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Члан 17.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 15. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, или ако уз захтев за остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 15. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) ако је поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 5. овог правилника;

2) ако није поднет у року одређеном јавним позивом;

3) ако није поднет путем софтверског решења еАграр;

4) ако подносилац не уреди свој захтев на начин из става 2. овог члана;

5) у другим случајевима у складу са законом.

Ако се провером података из регистара и евиденција у електронском облику из члана 15. овог правилника утврди да подносилац захтева има доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, Управа о томе обавештава подносиоца захтева и омогућава му да у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, измири дуговања, односно обавезе, односно отклони друге недостатке, уз упозорење на правне последице ако не испуни услове за остваривање права на подстицаје, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак и овим правилником.

Ако је административном провером утврђено да захтев испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје и ако постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје у износу утврђеном у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и налаже исплату.

Решењем из става 5. овог члана кориснику подстицаја се одређује рок у коме је дужан да у потпуности реализује одобрену инвестицију и Управи поднесе документацију којом се доказује реализација одобрене инвестиције.

Решење из става 5. овог члана садржи и податке о обавезама корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Члан 18.

Ако износ расположивих средстава по јавном позиву није довољан за све поднете захтеве за остваривање права на подстицаје, комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: Комисија) оцењује и бодује поднете захтеве.

Елементи за бодовање поднетих захтева дати су у табели:

Елементи Максималан број бодова
1. Циљеви који се постижу реализацијом инвестиције (процена степена унапређења стања у области у којој се реализује инвестиција, обим и значај планиране инвестиције) 30
2. Економски оптималан финансијски план пројекта (однос између приказаних трошкова у буџету (финансијском плану) и очекиваних резултата) 20

У складу са оценом из става 1. овог члана, Комисија даје предлог директору Управе за одобравање права на подстицаје, до износа расположивих средстава по јавном позиву.

Члан 19.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Члан 20.

После доношења решења о одобравању права на подстицаје а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобрене инвестиције и подношење документације којом се доказује реализација одобрене инвестиције, корисник подстицаја може поднети захтев за измену одобрене инвестиције преко портала софтверског решења еАграр ако:

1) су измене одобрене инвестиције такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;

2) се измене односе на продужетак рока за реализацију одобрене инвестиције, односно продужетак рока за подношење документације којом се доказује реализација одобрене инвестиције, из оправданих разлога;

3) реализација одобрене инвестиције није могућа или није економски оправдана услед:

(1) више силе,

(2) немогућности добављача да обезбеди опрему и извођење радова,

(3) промене прописа,

(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.

Уз захтев за измену одобрене инвестиције, корисник подстицаја доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.

О захтеву за измену одобрене инвестиције одлучује директор Управе решењем.

Ако је вредност инвестиције из захтева за измену одобрене инвестиције мања од вредности предмета инвестиције утврђене решењем о одобравању права на подстицаје, Управа решењем из става 3. овог члана налаже подносиоцу захтева да врати вишак исплаћених новчаних средстава.

Ако је вредност инвестиције из захтева за измену одобрене инвестиције, већа од вредности предмета одобрене инвестиције утврђене решењем о одобравању права на подстицаје, решењем из става 3. овог члана не може се одобрити додатни износ подстицаја.

Члан 21.

Ако услед промењених околности корисник подстицаја није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем о одобравању права на подстицаје, односно решењем о измени одобрене инвестиције, може пре истека рока за реализацију инвестиције преко портала софтверског решења еАграр Управи поднети захтев за повраћај исплаћених новчаних средстава.

Уз захтев из става 1. овог члана корисник подстицаја доставља доказе којима се чини вероватним наступање промењених околности услед којих није у могућности да реализује инвестицију у складу решењем о одобравању права на подстицаје, односно решењем о измени одобрене инвестиције.

Захтев из стaва 1. овог члана поднет од стране лица којем није одобрено право на подстицаје, неблаговремен захтев, захтев који није поднет путем софтверског решења еАграр, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем одобрава повраћај исплаћених средстава са инструкцијама за уплату и роком за уплату од 15 дана од дана пријема решења.

Лице којем је одобрено право на подстицаје које врати новчана средства у складу са решењем из става 4. овог члана, не сноси правне последице непридржавања обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Члан 22.

Корисник подстицаја у потпуности реализује инвестицију под условима, на начин и у року одређеним решењем којим је одобрено право на подстицаје, односно решењем о измени одобрене инвестиције, и у том року преко портала софтверског решења еАграр Управи доставља документацију којом се доказује реализација одобрене инвестиције, и то:

1) изјаву корисника подстицаја да је реализовао инвестицију у складу са законом којим се уређују јавне набавке и документацију о извршеној јавној набавци, односно изјаву корисника подстицаја да овим законом за набавку добара, услуга или радова није прописана примена прописа којима се уређују јавне набавке;

2) копију уговора са овлашћеним извођачем радова – за инвестиције у изградњу објекта;

3) копију грађевинске књиге, односно друге прописане документације у складу са прописима којим се уређује планирање и изградња – за инвестиције у изградњу објекта;

4) копију окончане ситуације за изведене радове – за инвестиције у изградњу објекта;

5) употребну дозволу за објекат који је предмет инвестиције, односно пројекат изведеног објекта за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано издавање употребне дозволе, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

6) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод оверен од стране банке.

Ако је предмет инвестиције набавка опреме, корисник подстицаја у року из става 1. овог члана доставља:

1) копију рачуна за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању права на подстицаје, односно решењем о измени одобрене инвестиције;

2) копију отпремнице за набавку предметне инвестиције, односно јединствену царинску исправу и међународни товарни лист ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

3) копију гарантног листа, односно изјаве о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно копију изјаве добављача да опрема не подлеже обавези издавања гарантног листа;

4) копију изјаве добављача да је испоручена опрема нова.

Члан 23.

Корисник подстицаја објекат за складиштење и прераду пољопривредних производа који је предмет подстицаја користи преко органа јединице локалне самоуправе или правних лица чији је оснивач јединица локалне самоуправе у складу законом.

  1. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА

Члан 24.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руруалном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по јавном позиву je 100.000.000 динара.

  1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Захтеви за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, поднети до дана ступања на снагу овог правилника, решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 26.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре („Службени гласник РСˮ, бр. 67/21, 83/21, 125/21 и 10/22).

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број: 332583 2023 14840 007 001 000 001

У Београду, 3. новембра 2023. године

 

 

Прилог

 

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА
Назив инвестиције Опис
1.1. СНАДБЕВАЊЕ ВОДОМ 1.1.1. Изградња система за снабдевање водом, пратећих објеката и инсталација
1.1.2. Опрема за системе за снадбевање водом и пратеће објекте, електро-ормари за прикључак електричне енергије, надзор и управљање, електрични каблови, оптички каблови, ИТ хардвер и софтвер, опрема за мерење, сонде
1.2. ПУТНА ИНФАСТРУКТУРА 1.2.1. Опрема за системе за снадбевање водом и пратеће објекте, електро-ормари за прикључак електричне енергије, надзор и управљање, електрични каблови, оптички каблови, ИТ хардвер и софтвер, опрема за мерење, сонде
1.3. СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕРАДА 1.3.1. Изградња објеката за складиштење и прераду пољопривредних производа укључујући објекте/простор за: пријем и складиштење сировина; прање/чишћење; сортирање; сечење; конзервирање; сушење; замрзавање; хлађење (укључујући ULO хладњаче); термичку обраду; анализу готових производа итд; складиштење амбалаже, адитива и готових производа; паковање и отпремање; смештај средстава за чишћење, прање и дезинфекцију; инсталацију вентилације, климатизације, грејања и спречавање загађења ваздуха; противпожарне резервоаре и хидрантску мрежу; пратеће енергетске објекте укључујући изградњу система за снабдевање водом и система за третман водом за даље технолошке процесе (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем; Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за репроматеријал, средства за чишћење, прање и дезинфекцију); Изградња фиксних ограда, унутрашње путне мреже и паркинг места.
1.3.2. Опрема за сушење, замрзавање, прање, чишћење и сортирање; опрема и уређаји за пријем, истовар, утовар, прераду, сечење, расецање, паковање, обележавање, мерење и привремено складиштење, укључујући линије за пуњење, машине за паковање, машине за обележавање и друга специјализована опрема; Опрема за термичку обраду (стерилизација/ пастеризација/ бланширање); опрема и уређаји за хлађење и замрзавање (укључујући термоизолационе панеле са пратећим елементима и расхладна вратa); Опрема за производни процес са посебним микроклиматским условима; Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање, противпожарну заштиту објеката за прераду и складиштење, системи за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем; уређаји за превоз у кругу објекта у складу са захтевима пројекта; опрема и уређаји за третман отпада и отпадних вода (физички, хемијски и биолошки третман), управљање отпадом и спречавање загађења ваздуха; опрема за спречавање загађења ваздуха и обнављање растварача; опрема за прање, дезинфекцију и хигијенско сушење руку у објектима за рад и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће; опрема за пријем сировина; лабораторијска опрема, изузев стаклених судова (саставни део пројекта); опрема за детекцију стакла и метала и/или других физичких ризика; опрема за складиштење сировина и готових производа у складу са захтевима пројекта.

 

ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 2.1. Припремни радови
2.2. Рушење и демонтажа
2.3. Земљани радови
2.4. Бетонски радови
2.5. Армирано-бетонски радови
2.6. Инсталатерски радови
2.7. Столарски радови
2.8. Зидарски радови
2.9. Изолациони радови
2.10. Кровнопокривачки радови
2.11. Готове конструкције и елементи
2.12. Противпожарни резервоари и хидрантске мреже
3. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 3.1. Електро-инсталациони радови
3.2. Водоводни и канализациони радови
3.3. Гасне инсталације
3.4. Инсталације централног грејања
3.5. Инсталације противпожарних резервоара и хидрантске мреже
4. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПУТЕВИ 4.1. Уређење екстеријера
4.2. Изградња путева
4.3. Потпорни и заштитни зидови
4.4. Асфалтирање
5. ЗАНАТСКИ РАДОВИ 5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Подополагачки радови
5.10. Молерски и тапетарски радови
5.11. Фасадни радови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар