Министарство пољопривреде усвојило нови правилник и текст изјаве о закупу земљишта

Аутор: Gdjakovic
436 посета

Како је јуче најављено, Министарство је објавило измене у Правилнику о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 25/23 и 110/23): на крају текста налази се цео правилник као и образац изјаве коју је потребно оверити код нотара.

у члану 6. став 1. тачка 3) речи: „да ти уговори нису закључени са правним лицем, осим ако је закуподавац министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), јединица локалне самоуправе, односно црква и верска заједница, с тим” бришу се.

После става 2. додаје се став 3, који гласи:

„Уговор о закупу или уговор о уступању на коришћење земљишта у приватној или задружној својини, са закуподавцем, односно уступиоцем правним лицем из става 1. тачка 3) овог члана представља правни основ за коришћење земљишта подобан за упис у Регистар у складу са овим правилником само ако закупац, односно корисник није:

1) лице које има посебне дужности према друштву закуподавца, односно уступиоца, у складу са законом којим се уређују привредна друштва и оснивачким актом, односно статутом;

2) повезано лице у односу на правно лице које је закуподавац, односно уступилац, у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

3) лице запослено код закуподавца, односно уступиоца правног лица.”

Члан 2.

У члану 7. став 5. речи: „о томе обавештавају Mинистарство” замењују се речима: „о томе обавештавају министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство)”.

Члан 3.

У члану 18. став 1. после тачке 8) додаје се тачка 8а), која гласи:

„8а) изјава одговорног лица у правном лицу које је власник земљишта и закуподавац, односно уступилац на коришћење земљишта у приватној или задружној својини, да подносилац захтева који је закупац, односно корисник земљишта није лице које има посебне дужности према друштву, није повезано лице у односу на правно лице, нити је запослено лице код закуподавца, односно уступиоца правног лица – у случају коришћења земљишта у приватној или задружној својини по основу уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење са закуподавцем, односно уступиоцем правним лицем, дата у Прилогу 2а – Изјава одговорног лица у правном лицу које је власник земљишта и закуподавац, односно уступилац земљишта на коришћење, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;”.

У тачки 9) после речи: „рурални развој” додају се запета и речи: „као и по основу коришћења мера уређења тржишта у складу са законом којим се уређује тржиште пољопривредних производа”.

У ставу 2. тачка 6) речи: „од закуподавца, односно уступиоца физичког лица, цркве и верске заједнице” замењују се запетом и речима: „осим за земљиште у јавној својини”.

Тачка 8) мења се и гласи:

„8) уговор о закупу или уступању земљишта на коришћење, или копија уговора о закупу или уступању земљишта на коришћење овереног од стране надлежног органа, за катастарске парцеле на којима се обавља пољопривредна производња биљних култура, односно на којима се обављају друге непољопривредне активности у складу са овим правилником, осим за земљиште у јавној својини;”.

После тачке 8) додаје се тачка 8а), која гласи:

„8а) изјава одговорног лица у правном лицу које је власник земљишта и закуподавац, односно уступилац на коришћење земљишта у приватној или задружној својини, да подносилац захтева који је закупац, односно корисник земљишта није лице које има посебне дужности према друштву, није повезано лице у односу на правно лице, нити је запослено лице код закуподавца, односно уступиоца правног лица – у случају коришћења земљишта у приватној или задружној својини по основу уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење са закуподавцем, односно уступиоцем правним лицем, дата у Прилогу 2а – Изјава одговорног лица у правном лицу које је власник земљишта и закуподавац, односно уступилац земљишта на коришћење;”.

У тачки 9) после речи: „рурални развој” додају се запета и речи: „као и по основу коришћења мера уређења тржишта у складу са законом којим се уређује тржиште пољопривредних производа”.

У ставу 3. тачка 6) после речи: „рурални развој” додају се запета и речи: „као и по основу коришћења мера уређења тржишта у складу са законом којим се уређује тржиште пољопривредних производа”.

У ставу 4. тачка 4) речи: „од закуподавца, односно уступиоца физичког лица, цркве и верске заједнице” замењују се запетом и речима: „осим за земљиште у јавној својини”.

Тачка 6) мења се и гласи:

„6) уговор о закупу или уступању земљишта на коришћење, или копија уговора о закупу или уступању земљишта на коришћење овереног од стране надлежног органа, за катастарске парцеле на којима се обавља пољопривредна производња биљних култура, односно на којима се обављају друге непољопривредне активности у складу са овим правилником, осим за земљиште у јавној својини;”.

У тачки 7) после речи: „рурални развој” додају се запета и речи: „као и по основу коришћења мера уређења тржишта у складу са законом којим се уређује тржиште пољопривредних производа”.

Члан 4.

У члану 20. став 6. после тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:

„3а) је подносилац захтева закупац, односно корисник катастарске парцеле земљишта на основу уговора о закупу или уговора о уступању на коришћење земљишта у приватној или задружној својини, а истовремено и:

(1) лице које има посебне дужности према друштву закуподавца, односно уступиоца, у складу са законом којим се уређују привредна друштва и оснивачким актом, односно статутом,

(2) повезано лице у односу на правно лице које је закуподавац, односно уступилац, у складу са законом којим се уређују привредна друштва,

(3) лице запослено код закуподавца, односно уступиоца правног лица;”.

Члан 5.

У члану 24. став 1. речи: „ИПАРД подстицаја” замењују се речима: „ИПАРД подстицаје, као и мерe уређења тржишта пољопривредних производа”.

Члан 6.

У члану 26. став 2. тачка 3) подтачка (3) тачка на крају замењује се запетом.

После подтачке (3) додајe се подтaчка (4), која гласи:

„(4) је пољопривредно газдинство уписало у Регистар катастарске парцеле земљишта на основу уговора о закупу или уговора о уступању на коришћење земљишта у приватној или задружној својини, са закуподавцем, односно уступиоцем правним лицем, иако је закупац, односно корисник:

– лице које има посебне дужности према друштву закуподавца, односно уступиоца, у складу са законом којим се уређују привредна друштва и оснивачким актом, односно статутом, или

– повезано лице у односу на правно лице које је закуподавац, односно уступилац, у складу са законом којим се уређују привредна друштва, или

– лице запослено код закуподавца, односно уступиоца правног лица;”.

У тачки 4) после подтачке (3) додаје се подтачка (3а), која гласи:

„(3а) непридржавања обавеза власника, односно корисника пољопривредног земљишта да обрадиво пољопривредно земљиште редовно обрађује, да примењује мере прописане законом којим се уређује пољопривредно земљиште и другим прописима, као и да поступа као добар домаћин и по правилима кодекса добре пољопривредне праксе,”.

4827024.0116.2-1

 

 

Члан 7.

У члану 28. став 1. тачка 4) речи: „подтач. (2), (3) и” замењују се речима: „подтач. (2), (3), (3а) и”.

 

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Srodni tekstovi

1 коментар

Sava Jovanov 30. јануар 2024. - 22:53

Konačno je krenulo ,kako treba uvodjenje reda i zakona. Ocena 9 odličan…….

Одговори

Оставите коментар