Министарство пољопривреде почиње улагања у сеоске средине, ево шта све може да се финансира!

Аутор: Gdjakovic
687 посета

Прихватљивe инвестиције и трошкови

Предмет подстицаја у складу са Правилником и овим Јавним позивом за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре и то за инвестиције у изградњу и опремање објеката:

1) за снабдевање водом;

2) путне инфраструктуре,

3) за складиштење и прераду пољопривредних производа.

Инвестиције и прихватљиви трошкови који су предмет подстицаја ирилогу – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре у 2022. години, који је можете преузети уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева у року одређеном овим Јавним позивом, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, који је одштампан уз Правилник и Јавни позив и чини њихов саставни део (у даљем тексту: Захтев за остваривање права на подстицаје).

Читко попуњен и оверен образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се Управи за аграрна плаћања у затвореној коверти са назнаком и адресом јединице локалне самоуправе која подноси захтев и напоменом: „Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре за 2022. годину“, непосредно преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје по овом Јавном позиву, који може да обухвати једну или више врста подстицаја, односно једну или више инвестиција у складу са Правилником и Јавним позивом.

Који је рок за подношење захтева?

Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре за 2022. годину, подноси се у периоду од 11. јануара до 1. фебруара 2022. године, закључно.

Који су неприхватљиви трошкови?

                       Право на подстицаје не може да се оствари за трошкове:

                        1) банкарске провизије, трошкове јемства и слично;

                        2) осигурања и регистрације предмета подстицаја;

                        3) додатне гаранције и одржавања предмета подстицаја;

                        4) набавке предмета инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или набавке на други начин који представља гашењe обавезе путем пребијања дугова;

                        5) премера и геодетских снимања;

                        6) куповине половне опреме, механизације и грађевинских производа;

                        7) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

                        8) који не одговарају предрачуну радова из пројекта, нереалне количине грађевинских производа, накнадни и непредвиђени трошкови радова;

                        9) казне, финансијске пенале и судске трошкове;

                        10) по основу уговора са надзорним органом;

                        11) куповине, односно закупа земљишта и објеката;

                        12) одржавања, амортизације или закупа.

ВАЖНО!

 Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако Правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

 Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на подстицаје.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У 2022. ГОДИНИ:

Srodni tekstovi

1 коментар

vlada 12. јануар 2022. - 18:41

poštovani izvinite ako smetam. Vladan Marković Prokuplje. Hteo bi da vas pitam kome da se javimo Danas iz ministarstva leglo novac 13 milona a osoba nije konkurisala. Kako novac da vrati proizvođač u ministatstvo.

Одговори

Оставите коментар