Министарство пољопривреде објавило Уредбу о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2023. годину

Аутор: Gdjakovic
406 посета

На основу члана 19. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), a у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 39/23

од 15. маја 2023. године)

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Годишњи програм мера за спровођење одгајивачког програма за 2023. годину (у даљем тексту: Програм), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Програмом из члана 1. ове уредбе утврђује се обим и врсте мера код великих преживара, ситних преживара, копитара, у свињарству, живинарству, пчеларству и у аквакултури, обим средстава за спровођење ових мера, као и начин расподеле средстава.

Члан 3.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2023. годину, у износу који је утврђен посебним актом Владе.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-4031/2023

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години обавиће се мере за спровођење одгајивачког програма код великих преживара, ситних преживара, копитара, у свињарству, живинарству, пчеларству и у аквакултури.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) у Разделу 24, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 Посебни подстицаји, Eкономска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 250.000.000 динара, од чега је износ од 155.000.000 динара, на основу Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години („Службени гласник РС”, бр. 8/23, 21/23 и 27/23), обезбеђен ради спровођења одгајивачког програма у сточарству у 2023. години.

 

 1. ОБИМ И ВРСТЕ МЕРА

Мере за спровођење одгајивачког програма обавиће се у обиму и у висини јединичне цене утврђене у табели за сваки вид рада, а према динамици прилива средстава обезбеђених за те намене, и то:

 

 1. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ

ПРОГРАМА КОД ВЕЛИКИХ ПРЕЖИВАРА

Ред.

бр.

Назив мере Планирани обим за 2023. годину Јединица мере Цена по јединици мере/дин Укупно
Племените расе говеда
Сименталска раса
1. Селекцијске смотре 65.200 грло 300 19.560.000
2. Линеарна оцена првотелки 13.000 грло 450 5.850.000
3. Контрола млечности уматичених крава 30.000 грло 2.000 60.000.000
4. Контрола биковских мајки 360 грло 3.000 1.080.000
5. Перформанс тест бикова 1 грло 25.000 25.000
6. Биолошки тест бикова 17 грло 20.000 340.000
7. Прогени тест на товност 1 грло 30.000 30.000
8. Прогени тест на млечност 10 грло 30.000 300.000
9. Прогени тест на телесну грађу 5 грло 30.000 150.000
                         УКУПНО: 87.335.000
Холштајн-фризијска раса
1. Селекцијске смотре 9.000 грло 300 2.700.000
2. Линеарна оцена првотелки 2.000 грло 450 900.000
3. Контрола млечности уматичених крава 4.800 грло 700 3.360.000
4. Контрола биковских мајки 35 грло 3.000 105.000
5. Перформанс тест бикова 1 грло 25.000 25.000
6. Биолошки тест бикова 3 грло 20.000 60.000
7. Прогени тест на млечност 3 грло 30.000 90.000
8. Прогени тест на телесну грађу 1 грло 30.000 30.000
                         УКУПНО: 7.270.000
Товне расе говеда
1. Селекцијске смотре 500 грло 300 150.000
2. Контрола плодности крава 400 грло 600 240.000
3. Контрола биковских мајки 4 грло 2.000 8.000
4. Перформанс тест бикова 1 грло 25.000 25.000
5. Биолошки тест бикова 1 грло 20.000 20.000
6. Прогени тест на меснатост (товне и особине квалитета трупа) грло 30.000
УКУПНО: 443.000
СВЕГА КОД ВЕЛИКИХ ПРЕЖИВАРА: 95.048.000
Од чега:

 90% за рад основне одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

10% за рад регионалне одгајивачке организације

85.543.200

9.504.800

За послове контроле од стране главне одгајивачке организације 4% у односу на реализована средства (до 95.048.000) 3.801.920
УКУПНО 98.849.920
 1. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У СВИЊАРСТВУ
Ред. бр. Назив мере Планирани обим за 2023. годину Јединица мере Цена по јединици мере/дин Укупно
Племените расе свиња
1. Селекцијске смотре 12.000 грло 100 1.200.000
2. Контрола продуктивности уматичених крмача 10.600 грло 300 3.180.000
3. Контрола продуктивности уматичених нерастова 320 грло 900 288.000
4. Одабирање и контрола нерастовских мајки 750 грло 3.000 2.250.000
5. Перформанс тест нерастова 500 грло 3.000 1.500.000
6. Перформанс тест назимица 7.000 грло 300 2.100.000
7. Биолошки тест нерастова 30 грло 5.000 150.000
8. Прогени тест нерастова 1 грло 6.000 6.000
УКУПНО: 10.674.000
СВЕГА У СВИЊАРСТВУ: 10.674.000
Од чега:

 90% за рад основне одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

10% за рад регионалне одгајивачке организације

9.606.600

1.067.400

За послове контроле од стране главне одгајивачке организације 4% у односу на реализована средства (до 10.674.000) 426.960
УКУПНО 11.100.960
 1. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА

КОД СИТНИХ ПРЕЖИВАРА

Ред. бр. Назив мере Планирани обим за 2023. годину Јединица мере Цена по

јединици мере/дин

Укупно
Аутохтоне расе оваца
1. Селекцијске смотре 31.000 грло 100 3.100.000
2. Контрола продуктивности оваца 19.000 грло 300 5.700.000
3. Контрола млечности оваца 6.215 грло 1.300 8.079.500
4. Перформанс тест овнова 1 грло 3.000 3.000
5. Биолошки тест овнова 27 грло 2.000 54.000
6. Прогени тест овнова 4 грло 3.500 14.000
УКУПНО: 16.950.500
Племените расе оваца
1. Селекцијске смотре 30.000 грло 100 3.000.000
2. Контрола продуктивности оваца 20.000 грло 300 6.000.000
3. Перформанс тест овнова 4 грло 3.000 12.000
4. Биолошки тест овнова 22 грло 2.000 44.000
5. Прогени тест овнова 1 грло 3.500 3.500
УКУПНО: 9.059.500
Козе
1. Селекцијске смотре 7.000 грло 100 700.000
2. Контрола продуктивности коза 5.500 грло 300 1.650.000
3. Контрола млечности коза 3.700 грло 1.300 4.810.000
4. Перформанс тест јарчева 3 грло 2.800 8.400
5. Биолошки тест јарчева 5 грло 2.000 10.000
6. Прогени тест јарчева на млечност 2 грло 3.500 7.000
УКУПНО: 7.185.400
СВЕГА КОД СИТНИХ ПРЕЖИВАРА: 33.195.400
Од чега:

 90% за рад основне одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

10% за рад регионалне одгајивачке организације

29.875.860

3.319.540

За послове контроле од стране главне одгајивачке организације 4% у односу на реализована средства (до 33.195.400) 1.327.816
УКУПНО 34.523.216
 1. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА КОД КОПИТАРА
Ред. бр. Назив мере Планирани обим за 2023. годину Јединица мере Цена по

јединици мере/дин

Укупно
Липицанери
1. Селекцијске смотре 225 грло 4.000 900.000
2. Коришћење у репродукцији уматичених кобила са познатим пореклом 30 грло 3.000 90.000
3. Коришћење у репродукцији пастува, које одреди стручна комисија као висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата 10 грло 16.000 160.000
УКУПНО: 1.150.000
Тркачки коњи (енглески пунокрвни коњ и расе касача)
Енглески пунокрвни коњ
1. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 40 грло 3.000 120.000
2. Коришћење у репродукцији пастува које одреди стручна комисија као „пепиниере” на ергелама и висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним газдинствима 4 грло 16.000 64.000
3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на ергелама 5 грло 7.000 35.000
4. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на индивидуалним газдинствима 5 грло 7.000 35.000
5. Лиценцирање пастува 3 грло 7.000 21.000
УКУПНО:  275.000
Расе касача
1. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 5 грло 3.000 15.000
2. Коришћење у репродукцији пастува које одреди стручна комисија као „пепиниере” на ергелама и висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним газдинствима 1 грло 16.000 16.000
3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на индивидуалним газдинствима 1 грло 7.000 7.000
4. Лиценцирање пастува 1 грло 7.000 7.000
УКУПНО:  45.000
Спортски коњи

(енглеска полукрвна раса, холштајн раса, хановеранска раса, тракенер раса, KWPN раса)

1. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 10 грло 3.000 30.000
2. Коришћење у репродукцији пастува, које одреди стручна комисија као „пепиниереˮ на ергелама и висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним газдинствима 2 грло 16.000 32.000
3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на индивидуалним газдинствима 2 грло 7.000 14.000
4. Лиценцирање пастува 1 грло 7.000 7.000
УКУПНО:  83.000
Арапски коњ
1. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 8 грло 3.000 24.000
2. Коришћење у репродукцији пастува, које одреди стручна комисија као „пепиниереˮ на ергелама и висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним газдинствима 1 грло 16.000 16.000
3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на индивидуалним газдинствима 2 грло 7.000 14.000
4. Лиценцирање пастува 2 грло 7.000 14.000
УКУПНО:  68.000
Хладнокрвне расе коња
1. Селекцијске смотре 50 грло 1.000 50.000
2. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 70 грло 3.000 210.000
3. Лиценцирање пастува 8 грло 7.000 56.000
УКУПНО:  316.000
СВЕГА КОД КОПИТАРА: 1.937.000
Од чега:

 90% за рад основне одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

10% за рад регионалне одгајивачке организације

1.743.300

193.700

За послове контроле од стране главне одгајивачке организације 8% у односу на реализована средства (до 1.937.000) 154.960
УКУПНО 2.091.960
 1. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У ЖИВИНАРСТВУ
Ред. бр. Назив мере Планирани обим за 2023. годину Јединица мере Цена по јединици мере/дин Укупно
Племените расе живине
1. Тест родитеља тешког типа 150 грло 150 22.500
2. Тест родитеља лаког типа 148 грло 150 22.200
3. Тест бројлера 2.000 грло 150 300.000
4. Тест носиља конзумних јаја 2.000 грло 150 300.000
5. Тест ћурака у тову 100 грло 200 20.000
УКУПНО: 664.700
СВЕГА У ЖИВИНАРСТВУ: 664.700
Од чега:

 90% за рад основне одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

10% за рад регионалне одгајивачке организације

598.230

66.470

За послове контроле од стране главне одгајивачке организације 8% у односу на реализована средства (до 664.700) 53.176
УКУПНО 717.876
 1. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У ПЧЕЛАРСТВУ
Ред. бр. Назив мере Планирани обим за 2023. годину Јединица мере Цена по јединици мере/дин Укупно
1. Квалитетне приплодне матице из линија 22.950 грло 80 1.836.000
2. Перформанс тест линија 30 линија 30.000 900.000
3. Селекција пчела на продуктивност 40 линија 4.500 180.000
4. Праћење нових екотипова пчела 11 линија 30.000 330.000
5. Тест трутовских мајки 8 линија 25.000 200.000
УКУПНО: 3.446.000
СВЕГА У ПЧЕЛАРСТВУ 3.446.000
Од чега:

 90% за рад основне одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

10% за рад регионалне одгајивачке организације

3.101.400

344.600

За послове контроле од стране главне одгајивачке организације 8% у односу на реализована средства (до 3.446.000) 275.680
УКУПНО 3.721.680

 

 

 

 1. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АКВАКУЛТУРИ
Ред.

бр.

Назив мере Планирани обим за 2023. годину Јединица мере Цена по јединици мере/дин Укупно
Пастрмка
1. Одабирaње приплодних матица риба 250 грло 400 100.000
2. Обележавање матица 250 грло 350 87.500
3. Контролу продуктивности уматичених калифорнијских пастрмки 230 грло 200 46.000
4. Испитивање преношења особина на потомство одабраних квалитетних матица 12 фамилија 18.000 216.000
5. Обележавање јединки кандидата за матице 1.000 грло 300 300.000
6. Гајење подмлатка оба пола 11 фамилија 18.000 198.000
7. Вештачки мрест калифорнијскe пастрмкe 1.500 грло 300 450.000
УКУПНО: 1.397.500
Шаран
1. Одабирaње приплодних матица риба 100 грло 800 80.000
2. Обележавање матица 220 грло 350 77.000
3. Контролу продуктивности уматичених шарана 220 грло 200 44.000
4. Испитивање преношења особина на потомство одабраних квалитетних матица 14 фамилија 40.000 560.000
5. Обележавање јединки кандидата за матице 1.000 грло 300 300.000
6. Гајење подмлатка оба пола 16 фамилија 50.000 800.000
7. Вештачки мрест шарана 200 грло 300 60.000
УКУПНО: 1.921.000
Аутохтоне врсте риба
Поточна пастрмка, липљан, младица, деверика, шаран дивљак, лињак
1. Одабирaње приплодних матица риба 400 грло 600 240.000
2. Обележавање матица 400 грло 350 140.000
УКУПНО: 380.000
СВЕГА У АКВАКУЛТУРИ 3.698.500
Од чега:

 90% за рад основне одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

10% за рад регионалне одгајивачке организације

3.328.650

369.850

За послове контроле од стране главне одгајивачке организације 8% у односу на реализована средства (до 3.698.500) 295.880
УКУПНО 3.994.380

Неопходна средства по групама мера и укупно

1. Мере за спровођење одгајивачког програма код великих преживара 98.849.920
2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству 11.100.960
3. Мере за спровођење одгајивачког програма код ситних преживара 34.523.216
4. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара 2.091.960
5. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству 717.876
6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству 3.721.680
7. Мере за спровођење одгајивачког програма у аквакултури 3.994.380
Укупно 154.999.992
 1. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
 2. Подстицаји за спровођење одгајивачких програма расподељују се на следећи начин:

(1) за финансирање мера за спровођење Програма које врши основна одгајивачка организација и организација са посебним овлашћењима у висини од 90% од износа реализованих средстава, а које врши регионална одгајивачка организација у висини од 10% од износа реализованих средстава. Даљу расподелу средстава и динамику коришћења утврђује министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), у зависности од обезбеђених средстава и времена обављања послова;

(2) за финансирање послова контроле спровођења Програма, које врши главна одгајивачка организација, обезбеђују се у висини од: 4% у односу на реализована средства за спровођење мера одгајивачког програма код великих преживара, ситних преживара и у свињарству, и 8% у односу на реализована средства за спровођење мера одгајивачког програма код копитара; живинарству; пчеларству и аквакултури из подтачке (1) ове тачке.

 1. Расподела средстава на начин утврђен у тачки 1. ове главе врши се по спроведеном поступку за остваривање права на подстицаје, који се покреће подношењем захтева за коришћење подстицаја, и то за:

(1) спровођење Програма код великих преживара, ситних преживара, копитара, у свињарству, живинарству, пчеларству и аквакултури;

(2) обављање послова контроле спровођења Програма.

Право на подношење захтева за коришћење подстицаја за намене из става 1. подтачка (1) ове тачке има основна одгајивачка организација, регионална одгајивачка организација и организација са посебним овлашћењима која има седиште на територији Републике Србије и која спроводи одгајивачки програм на територији Републике Србије, осим такве организације која спроводи одгајивачки програм на територији АП Војводине, које испуњавају услове из чл. 7. 8. и 10. Закона о сточарству, које су уписане у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима који води Министарство и које су доставиле у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима одгајивачки програм за период 2020-2024. године, оверен од стране главне одгајивачке организације, до дана истека рока за подношење захтева по основу ове уредбе.

Право на подношење захтева за коришћење подстицаја за намене из става 1. подтачка (2) ове тачке има главна одгајивачка организација која има седиште на територији Републике Србије и која спроводи одгајивачки програм на територији Републике Србије, осим такве организације која спроводи одгајивачки програм на територији АП Војводине, која испуњава услове из члана 9. Закона о сточарству и која је уписана у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима који води Министарство.

Захтев за коришћење подстицаја из става 1. ове тачке треба да садржи:

–  назив, седиште, ПИБ, матични број, телефон и текући рачун подносиоца захтева;

–  планирани програм мера за спровођење одгајивачког програма у 2023. години;

–  податке о подручју на коме ће се програм спроводити;

– податке о кадровској и техничкој опремљености за спровођење програма са спецификацијом опреме за обављање мера за спровођење одгајивачког програма коју подносилац захтева поседује.

У прилогу захтева подносилац захтева доставља копију уговора о раду или решења о заснивању радног односа на неодређено време стручног лица које је одговорно за спровођење одгајивачког програма код подносиоца захтева.

Подносилац захтева може једним захтевом остварити право на коришћење подстицаја за више намена из става 1. ове тачке.

Захтев за коришћење подстицаја из става 1. ове тачке подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „не отварати”, најкасније до 26. маја 2023. године.

Неблаговремени и непотпуни захтеви, као и захтеви са нетачним подацима се не разматрају. Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подстицаја уређују се уговором који закључују Министарство и корисник подстицаја.

Текст уредбе је испод:

4827023.0157.13-1 за сајт (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар