Министарство пољопривреде мења Закон, погледајте шта је све ново!

Аутор: Gdjakovic
740 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са одредбом члана 77. став 2. Закона о државној управи („Слжбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 -др. закон и 47/18), којом је прописано да су министарства и посебне организације дужни да обавесте јавност путем своје интернет странице и портала е-управе о отпочињању израде нацрта закона, при чему објављују и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена, обавештава заинтересовану јавност да се отпочело са израдом текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

Почетак рада на изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју иницирало је увођење савременог софтверског решења еАграр. Законодавни оквир за увођење софтверског решења еАграр у области вођења Регистра пољопривредних газдинстава створен је Законом о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 114/21). Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју примена овог система уређује се и у области поступка за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Нови информациони систем еАграр уводи се у циљу модернизације и убрзања процеса уписа података, обнове регистрације и промене података у Регистру пољопривредних газдинстава, као и модернизације и убрзања поступка за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, који обухвата подношење захтева, односно пријава за коришћење подстицаја, административну обраду захтева и пријава, прибављање и размену потребних података, као и одобравање и исплату подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Увођење софтверског решења еАграр ће омогућити:

online регистрацију пољопривредних газдинстава;

приступ и управљање подацима о свом регистрованом пољопривредном газдинству преко портала на дневном нивоу од стране пољопривредника (измене податка, брисање пољопривредног газдинства и др.);

online подношење захтева за упис, обнову регистрације и промену података у Регистру пољопривредних газдинстава;

електронско подношење захтева и пријава за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју;

уштеду времена код обраде захтева услед увођења аутоматске провере формалних услова захтева, као и електронске обраде захтева;

брже одобравање подстицаја и бржу исплату подстицајних средстава;

смањење могућности грешке при подношењу и обради захтева, као и убрзање обраде захтева услед увезивања релевантних база, регистара и других службених евиденција;

укидање потребе за штампањем и архивирањем папирне документације;

ефикасније извештавање, праћење статистике подстицаја и већи степен контроле.

Правила и процедуре везане за одобравање подстицаја формулисане су још 2004. године, те су многа технолошка, софтверска, али и процедурална решења застарела. Процедура је била компликована, због чега су одобравање и исплата подстицаја каснили. Обрађивачи захтева и пријава за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју у Управи за аграрна плаћања били су у обавези да за сваки захтев, односно пријаву, поднете у папирном облику, ручно провере сваки појединачни податак, упоређујући податке из захтева и доказну документацију, међусобно, као и са подацима из службених база и других евиденција, да користе три различите апликације у обради захтева, захтевају и примају потребне исправке, допуне и измене захтева и пријава путем поднесака и дописа у папирном облику, као и да штампају документацију и архивирају велики број папира. Губило се пуно времена у изради, доношењу, уручењу и обезбеђивању доказа о достави папирних захтева, пријава, решења и других аката у поступку.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ближе се уређује електронско поступање Управе за аграрна плаћања у покретању и вођењу поступка за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, сходно прописима о електронској управи, електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању. Подношење захтева и пратеће документације, размена података и достављање електронских докумената између органа јавне власти у поступку за остваривање права на подстицаје обавља се путем елетронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са наведеним прописима. Имајући у виду наведено, пољопривредни произвођачи неће више морати да прибављају папирне исправе са подацима из службених евиденција органа државне управе, нити да захтеве и документацију достављају у папирном облику путем поште или лично на писарници републичких органа управе у Београду, чиме се значајно смањују трошкови поступка за странку, у виду такси и накнада за издавање уверења, потврда, других исправа и пратеће документације, штампања и овере папирне документације, поштанских трошкова, трошкова превоза, итд. Са друге стране, службеници Управе за аграрна плаћања неће више морати да сакупљају, прекуцавају и ручно упоређују и обрађују податке садржане у више папирних докумената, од којих се већина већ налази у електронским базама органа, већ ће све потребне податке имати на јединственом електронском месту, чиме се постиже ефикасан и економичан поступак и отклањање највећег проблема у досадашњем систему подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, који се огледа у великим кадровским и техничким капацитетима Управе за аграрна плаћања потребним за ручну обраду великог броја захтева и пријава, а који су у крајњој линији проузроковали велики временски период потребан за правилну обраду свих захтева и пријава, те самим тим и кашњење у пријему, обради, одобравању и исплати подстицаја.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, такође се прецизира да појмови носиoцa породичног пољопривредног газдинства, пољопривредника, пољопривредног газдинства и породичног пољопривредног газдинства, поред обављања пољопривредне производње, обухватају и обављање прераде пољопривредних производа, односно других непољопривредних активностима (рурални туризам, стари занати и сл.). Тиме се значење наведених израза употребљених у овом закону усаглашава са значењем ових израза прописаним Законом о изменама и допунама закона о пољопривреди и руралном развоју („Службеном гласнику РС”, број 114/21).

Даље, у погледу обавеза корисника подстицаја прописаних одредбама члана 10. основног закона, овим Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју прецизира се да је корисник подстицаја дужан да врати новчана средства и плати затезну камату почев од дана исплате подстицаја сразмерно вредности предмета подстицаја на коју се односи непридржавање обавезе из става 1. тач. 2) – 4) овог члана.

Затим, у циљу повећања економичности поступка за остваривање права на подстицаје, Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју прописује се брисање одредби о подстицајима за краве дојиље, као посебној врсти подстицаја у сточарству, с обзиром да се у складу са прописаним условима за ову категорију крава подстицаји могу остварити у оквиру других прописаних врста подстицаја у сточарству.

Најзад, уместо номиналног износа подстицаја за премију за млеко у износу од седам динара по литру млека, односно максималног износа за основне подстицаје за биљну производњу, у износу до 6.000 динара по хектару, Нацртом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, прописују се минимални износи подстицаја, и то за премију за млеко у минималном износу од 10 динара по литру млека, односно у минималном износу од 6.000 динара по хектару, за основне подстицаје за биљну производњу. Максималне износе наведених подстицаја, као и за друге врсте подстицаја, за сваку буџетску годину Влада прописује посебним актом, у складу са овим законом и законом којим се уређује буџет Републике Србије.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позива представнике државних органа и организација, пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, пољопривредна газдинства, пољопривреднике, као и друге заинтересоване стране да се упознају са текстом радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и да најкасније до 8. марта 2023. године дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Коментари, сугестије и предлози достављају се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде путем електронске поште на e-mail адресу podsticaji@minpolj.gov.rs

Радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју преузети Radna-verzija-Zakona-o-ID-Zakona-o-podsticajima-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-1.3.

Srodni tekstovi

1 коментар

Dudule 2. март 2023. - 12:44

A obavezno penziono i zdravstveno osiguranje kad ce ukinuti_samo dobrovoljno

Одговори

Оставите коментар