ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ

Аутор: Gdjakovic
286 посета

 

На основу члана 34. став 7.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 139/22

 од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу („Службени гласник РСˮ, бр. 31/18, 23/19, 20/20, 44/21 и 50/22), у члану 3. тачка 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи:

„4) да по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.ˮ.

Члан 2.

Члан 5. мења се и гласи:

„Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, висини расположивих финансијских средстава по јавном позиву у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу подноси се Министарству финансија – Управи за трезор, у року одређеном јавним позивом из ст. 1. и 2. овог члана, у два примерка, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу у ________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.ˮ.

 

Члан 3.

У члану 8. речи: „560.000 динараˮ замењују се речима: „630.000 динараˮ.

 

Члан 4.

Изузетно у 2022. години, корисници који су остварили право на подстицаје за органску биљну производњу за 2022. годину до дана ступања на снагу овог правилника, остварују право на додатни износ подстицаја, у висини разлике између оствареног износа подстицаја и износа увећаног у складу са Уредбом о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РСˮ, број 126/22), односно, у додатном износу од 3.500 динара по хектару, за исте површине за које су остварили право на ове подстицаје до дана ступања на снагу овог правилника, тако што им се ова средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

Број: 110-00-00228/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 16. децембра 2022. године
Јелена Танасковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар