ИЗМЕНA И ДОПУНA ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО, ГОРИВО И СЕМЕ

Аутор: Gdjakovic
623 посета

На основу члана 31. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО, ГОРИВО И СЕМЕ

„Службени гласник РСˮ, број 139/22 од 16. децермбра 2022. године –

 

Члан 1.

У Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе („Службени гласник РСˮ, број 30/22), после члана 2. додаје се нови члан 2а, који гласи:

„Члан 2а

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа за аграрна плаћања) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.ˮ

 

Члан 2.

У члану 3. став 1. мења се и гласи:

„Захтев за остваривање права на регрес подноси се у два примерка, Министарству финансија – Управи за трезор (у даљем тексту: Управа), у року одређеном јавним позивом из члана 2а овог правилника, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес у _______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.ˮ

 

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

 

 

Број: 110-00-210/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 9. децембра 2022. године
Јелена Танасковић

 

 

4827022.0116.47/1

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар