Екслузивно: Уредба о свим субвенцијама за пољопривреду!

Аутор: Gdjakovic
431 посета

Влада доноси У Р Е Д Б У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2023. ГОДИНИ

Члан 1.

У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години („Службени гласник РС”, број 8/23), у члану 2. став 2. речи: „од чега се овом уредбом расподељују средства у износу од 8.528.800.000 динараˮ замењују се речима: „која се распоређују у складу са овом уредбомˮ.

У ставу 3. речи: „од чега се овом уредбом расподељују средства у износу од 7.600.465.000 динараˮ замењују се речима: „која се распоређују у складу са овом уредбомˮ.

У ставу 4. речи: „од чега се овом уредбом расподељују средства у износу од 2.100.000 динараˮ замењују се речима: „која се распоређују у складу са овом уредбомˮ.

Хоће ли нижа откупна цена малина угасити малињаке?

Члан 2.

У члану 3. став 2. речи: „6.528.800.000 динараˮ замењују се речима: „6.133.800.000 динараˮ, а речи: „6.478.800.000 динараˮ замењују се речима „6.083.800.000 динараˮ.

У ставу 3. речи: „6.954.415.000 динараˮ замењују се речима: „5.379.415.000 динараˮ, а речи: „6.949.415.000 динараˮ замењују се речима: „5.374.415.000 динараˮ.

У ставу 4. речи: „2.100.000 динараˮ замењују се речима: „5.600.000 динараˮ, речи: „500.000 динараˮ замењују се речима: „496.000 динараˮ, а речи „1.600.000 динараˮ замењују се речима: „5.104.000 динараˮ.

Став 5. мења се и гласи:

„Средства из ст. 1–4. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама у складу са Табелом која је дата у Прилогу 1 – ТАБЕЛА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ПО РЕШЕЊИМА СУДСКИХ ПРЕСУДА, ПО ОСНОВУ ДОНЕТИХ, А НЕИСПЛАЋЕНИХ РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, КАО И ЗАХТЕВА КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕШЕНИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.ˮ.

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Обим средстава за директна плаћања износи 38.599.361.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће врсте подстицаја:

1) премију за млеко за четврти квартал 2022. године и први и други квартал 2023. године у износу од 7.860.000.000 динара;

2) основне подстицаје за биљну производњу у износу од 11.389.950.000 динара;

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 8.529.436.000 динара;

4) подстицаје за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња у износу од 3.225.000.000 динара;

5) подстицаје за кошнице пчела у износу од 1.000.000.000 динара;

6) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 900.000.000 динара;

7) регрес за гориво у износу од 5.694.975.000 динара.ˮ.

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за:

1) премију за млеко које испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека у износу од 15 динара по литру млека за први и други квартал 2023. године, односно у износу од десет динара по литру млека за захтеве за премију за четврти квартал 2022. године;

2) основне подстицаје за биљну производњу у износу од 6.000 динара по хектару;

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 30.000 динара по грлу;

4) подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 40.000 динара по грлу;

5) подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу;

6) подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 18.000 динара по грлу;

7) подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу;

8) подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу;

9) подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;

10) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;

11) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу;

12) подстицаје за тов јунади у износу од 15.000 динара по грлу у тову;

13) подстицаје за тов јагњади у износу од 2.000 динара по грлу у тову;

14) подстицаје за тов јаради у износу од 2.000 динара по грлу у тову;

15) подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу у тову;

16) подстицаје за кошнице пчела у износу од 800 динара по кошници;

17) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 20.000 динара по грлу;

18) регрес за гориво у износу од 3.000 динара по хектару.ˮ.

Члан 5.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја износи 2.620.585.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за мере руралног развоја које обухватају подршку програмима који се односе на:

1) унапређење конкурентности у износу од 1.533.635.000 динара, и то за:

(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства у износу од 1.533.634.000 динара, од чега за:

– подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља у износу од 700.000.000 динара, од чега за подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака и хмеља у износу од 200.000.000 динара и за подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада винове лозе у износу од 500.000.000 динара,

– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 833.634.000 динара, од чега за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 613.632.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње у износу од 1.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 220.000.000 динара и за дигитализацију сточарске производње у износу од 1.000 динара;

(2) управљање ризицима (регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње) у износу од 1.000 динара;

2) очување и унапређење животне средине и природних ресурса у износу од 440.900.000 динара, и то за:

(1) органску производњу у износу од 315.000.000 динара, од чега за:

– органску биљну производњу у износу од 100.000.000 динара,

– органску сточарску производњу у износу од 215.000.000 динара;

(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у износу од 125.900.000 динара, од чега за:

– очување биљних генетичких ресурса у износу од 900.000 динара,

– очување животињских генетичких ресурса у износу од 125.000.000 динара;

3) подстицаје за унапређење система креирања и преноса знања у укупном износу од 646.050.000 динара, и то за подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди.ˮ.

Члан 6.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва – подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака и хмеља, алинеја друга – подршка за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 50% од вредности поједине врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 65% од вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва – подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада винове лозе и алинеја друга – дигитализација сточарске производње ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 60% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (2) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% плаћене премије осигурања, односно у максималном износу од 45% плаћене премије осигурања у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја прва ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 250% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја друга ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја прва и тачка 3) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 100% од вредности поједине врсте мере.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја друга ове уредбе исплаћују се по јединици мере, и то:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

7) домаћи – брдски коњ и нониус (сва грла старија од шест месеци) у износу од 30.000 динара по грлу;

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци) у износу од 10.000 динара по грлу;

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне крмаче) у износу од 12.000 динара по грлу;

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови) у износу од 6.000 динара по грлу;

11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци) у износу од 4.000 динара по грлу;

12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска) и чоканска цигаја (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

14) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови) у износу од 400 динара по грлу.ˮ.

Члан 7.

После члана 12. додају се чл. 12а и 12б, који гласе:

„Члан 12а

Обим средстава за посебне подстицаје износи 244.400.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће посебне подстицаје:

1) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству у износу од 155.000.000 динара;

2) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди) у износу од 1.400.000 динара;

3) подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију, у износу од 88.000.000 динара.

Члан 12б

Посебни подстицаји из члана 12а став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе.ˮ.

Члан 8.

У члану 13. став 4. мења се и гласи:

,,Средства из ст. 1–3. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама и према јавним позивима у складу са табелом распореда буџета за ИПАРД програм која је дата у Прилогу 2 – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.”.

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-2258/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

Цео документ погледајте овде:

uredba_poljoprivreda039_cyr

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар