Донете су најновије измене правилника за органску производњу

Аутор: Gdjakovic
356 посета

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
,,Службени гласник РСˮ, број 144/22 од 30. децембра 2022. године –

Члан 1.
У Правилнику о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу („Службени гласник РСˮ, брoj 25/20), члан 5. став 1. мења се и гласи:
,,Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради у органској сточарској производњи, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.ˮ.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива”.
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: ,,у пeриoду из става 1. овог члана”, бришу се.
Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 2.
Чл. 8. и 9. мењају се и гласе:
„Члан 8.
Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за краве дојиље, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.
Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве дојиље пoднoси сe Управи, на Обрасцу 7– Захтев за органску производњу – краве дојиље за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 9.
Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.
Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела подноси се Управи, на Обрасцу 8 – Захтев за органску производњу – кошнице пчела за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Подаци из поднетог захтева упоређују се са пријављеним подацима из Централне базе података о обележавању животиња.”.

Члан 3.
Члан 10. став 1. мења се и гласи:
„Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за производњу конзумне рибе у органској сточарској производњи, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.
После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
,,Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Захтев за остваривање права на подстицаје за производњу конзумне рибе у органској сточарској производњи (у даљем тексту: конзумне рибе) подноси се Управи на Обрасцу 9 – Захтев за органску производњу – конзумна риба за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.

Члан 4.
Чл. 11. и 12. мењају се и гласе:
„Члан 11.
Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за краве за узгој телади за тов у органској сточарској производњи, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.
Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Захтев за остваривање права на подстицаје за краве за узгој телади за тов у органској сточарској производњи подноси се Управи, на Обрасцу 10 – Захтев за органску производњу – краве за узгој телади за тов за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.
Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за квалитетна приплодна грла у органској сточарској производњи, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.
Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 11 – Захтев за органску производњу – квалитетна приплодна грла за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се извод из главне матичне евиденције за квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев, оверен од стране oсновне и главне одгајивачке организације.”.

Члан 5.
Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Број: 110-00-247/2022-09
МИНИСТАР

У Београду, 30. децембра 2022. године

 

Јелена Танасковић

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар