Влада Србије усвојила уредбу која регулише подстицаје за произвођаче шећерне репе

Аутор: Gdjakovic
361 посета

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године ради стабилизације производње шећерне репе и шећера. Финнасијска подршка пољопривредним произвођачима шећерне репе ће поправити конкурентност читавог сектора и утицати на боље повезивање свих актера у производном ланцу.

https://agrobiznis.rs/

Право на коришћење финансијске подршке имају правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налазе у активном статусу и да су пријавили површине под шећерном репом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава, као и да не представљају повезана лица у складу са прописом којим се уређује порез на добит правних лица.

Право на финансијску подршку за шећерну репу, остварујe се у износу од 35.000 динара по хектару пријављене и засејане шећерне репе, а највише до 500 хектара за остварени принос од најмање 50 тона по хектару плативе шећерне репе.

https://agrobiznis.rs/

Пољопривредни произвођач има право на коришћење финансијске подршке ако је целокупан остварени принос шећерне репе на уговореним површинама испоручио произвођачима шећера.

Захтев за одобравање финансијске подршке подноси се на основу јавног позива који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Извор: http://uap.gov.rs/

У наставку прошитајте текст уредбе у целости:

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон, 101/16, 67/21 – др. закон и 114/21),

Влада доноси

УРЕДБУ

о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године, висина финансијске подршке и начин остваривања права на финансијску подршку.

Члан 2.

Право на коришћење финансијске подршке за шећерну репу имају правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: пољопривредни произвођачи) под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налазе у активном статусу и да су пријавили површине под шећерном репом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава, као и да не представљају повезана лица у складу са прописом којим се уређује порез на добит правних лица.

Члан 3.

Право на финансијску подршку за шећерну репу, лица из члана 2. ове уредбе остварују у износу од 35.000,00 динара по хектару пријављене и засејане шећерне репе, а највише до 500 хектара за остварени принос од најмање 50 тона по хектару плативе шећерне репе.

Члан 4.

Финансијску подршку из члана 3. ове уредбе пољопривредни произвођач остварује преко произвођача шећера регистрованог за обављање делатности производње шећера.

Исплата средстава из става 1. овог члана произвођачима шећера врши се сразмерно њиховом учешћу у укупној количини шећера произведеног из шећерне репе рода 2023. године у Републици Србији, утврђеној од стране пољопривредне инспекције.

Члан 5.

Пољопривредни произвођач има право на коришћење финансијске подршке ако је целокупан остварени принос шећерне репе на уговореним површинама испоручио произвођачима шећера.

Члан 6.

Захтев за одобравање финансијске подршке подноси се на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи рок за подношење захтева за одобравање финансијске подршке, износ расположивих средстава за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију, и то: оригинални примерак или у складу са законом оверена копија уговора о производњи, откупу и испоруци шећерне репе рода 2023. године, оригинални примерак обрачуна испоручене количине плативе шећерне репе рода 2023. године, потписан од стране произвођача шећера и произвођача шећерне репе и оригинал изјаву произвођача шећера да је испуњен услов за остваривање права на финансијску подршку у складу са овом уредбом, као и друге податке везане за тај јавни позив.

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде и на званичној интернет страници Управе.

Произвођач шећера може поднети само један захтев за одобравање финансијске подршке на основу једног јавног позива.

Члан 7.

Управа, на основу поднетог захтева из члана 6. став 1. ове уредбе, утврђује испуњеност услова прописаних овом уредбом, решењем одобрава исплату и након коначности решења даје налог за пренос средстава на рачун произвођача шећера, отворен код пословне банке.

Исплата се врши до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе, у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије.

Члан 8.

Произвођач шећера је дужан да средства остварена по основу финансијске подршке исплати пољопривредним произвођачима са којима има закључен уговор о производњи, откупу и испоруци шећерне репе рода 2023. године на њихов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава.

Члан 9.

Новчаном казном од 300.000 до 1.500.000 динара казниће се за прекршај произвођач шећера које средства остварена по основу финансијске подршке не исплати пољопривредним произвођачима са којима има закључен уговор о производњи шећерне репе на њихов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава (члан 8).

 

 

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-8848/2022

У Београду, 3. новембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

Srodni tekstovi

Оставите коментар