Наводњавање је врло значајно у савременој биљној производњи и има технички, технолошки, социо-економски и еколошки карактер. Основна улога система за наводњавање је повећање производње хране уз што мањи утрошак воде, дакле ефикасније коришћење система уз примену нових технологија, иновација, унапређење знања и праксе везаних за земљиште и воду за наводњавање, минералних материја, хемијских средстава која се користе у процесу производње, као и усклађивање сетвене структуре климатским променама.

Појам одрживог наводњавања подразумева што мање инвестиције у трошкове набавке, постављања и одржавања система и што мањи утицај на спољашну околину. Код одрживог наводњавања битна је, у што већој мери, употреба обновљивих извора енергије (најчешће енергија сунца и енергија ветра) која би се користила за производњу електричне енергије.

Институт за економику пољопривреде, Београд, у сарадњи са партнерским институцијама (Институт Михајло Пупин д.о.о, Центар за роботику, Београд; Институт за земљиште, Београд; Средња пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу; Пољопривредно саветодавна и стручна служба ПССС Београд д.о.о., Младеновац, Београд), реализује пројекат „Унапређење агротехничке мере наводњавања: примена иновативних технологија у функцији одрживог руралног развоја Sрбије“, који је финансиран средствима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у оквиру Програма подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години. Период реализације пројекта је 2020-2021. година. Локација реализације пројекта је Средња пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу, Београд (огледно пољопривредно добро, пластеник у Грабновцу). Слика 1.

Циљ Пројекта јесте ширење знања о потреби примене иновативних технологија и промоција коришћења иновативних технологија (уз подршку обновљивих извора енергије) у области наводњавања, у функцији одрживог развоја Србије у сектору пољоприреде.

Слика 1. Пластеник у Пољопривредно- хемијској школи у Обреновцу

Систем за наводњавање који се примењује у овом пројекту је иновативно подповршинско капиларно наводњавање. Овај систем техничким конструкцијама припада прецизним и паметним технологијама (строго контролише потрошњу воде), док паметним технологијама припада због поседовања механизма саморегулације при давању воде биљкама.

У техничком погледу, иновативност код овог система се огледа у следећем: –рад под екстремно ниским притисцима (0,2 бара), –дугорочност у експлоатацији (могући век експлоатације је до 70 година), –саморегулација при давању воде биљкама, –висока енергетска ефикасност и коришћење зелене енергије (за рад система „кап по кап“ неопходан је улазни притисак од најмање 1 бара, док је за коришћење иновативног подповршинског капиларног наводњавања довољно 0,2 бара. То значи да са истом опремом која производи „зелену енергију“ може да се залива 5 пута већа површина, што подразумева знатно умањење трошкова производње).

Слика 2. Постављање иновативног подповршинског капиларног наводњавања у пластенику у Грабовцу

Добра функционалност овог система се огледа и кроз поједностављен начин руковања и одржавања, кроз ниске трошкове одржавања, поправки и ремонта и кроз несметано функционисање механизације ради обављања агротехничких мера.

Остале карактеристике система су:

–веома је погодан за примену у органској и еколошкој производњи;

–његовом применом се смањује присуство болести код биљака (испаравање је смањено на најмању могућу меру);

–примењив је како на малим парцелама (чак и неправилног облика), тако и на великим земљишним комплексима;

–кроз систем је могуће вршити фертигацију органским или микробиолошким ђубривима.

На пољопривредном огледном добру у Обреновцу су пре постављања система за наводњавање урађене потребне анализе земљишта и воде за наводњавање. Урађена је дренажа земљишта по ширини пластеника на три локције (5-том, 20-том и 35-том метру од почетка пластеника). Након дренаже је урађено ђубрење земљишта прегорелим стајњаком, дрљање, унос креча и култивирање орничног хоризонта.Слика 3. Компензациони суд за снабдевање водом

У потпуности је извршена инсталација потребних елемената који чине саставни део система. Слика 2. На почетку пластеника постављен је компензациони суд запремине 2.000 l, заправо два повезана суда, сваки запремине 1.000 l. Снабдевање водом компензационог суда, врши се из бунара који је опремљен потопном пумпом. Одатле се вода разводи у 9 трансмитера за воду а упуштање воде се врши под изузетно малим притиском (0,1 бар).  Слика 3.


Слика 4. Ветрогенератор на преклопном стубу у радном положају

У пластенику је постављена и дигитална метеостаница за прецизну контролу микроклиме. За покретање и рад иновативног начина подповршинског капиларног наводњавања користе се обновљиви извори енергије, ветротурбина додатно појачана допунским фотонапонским панелима како би се обезбедила довољна количина енергије без обзира на тренутне метеоролошке услове, тзв. хибридни систем. Овај систем на сунце-ветар показао се у много случајава веома ефеикасним с обзиром да се надопуњава а користи исти хардвер јер ради на истоим напону 24 V. Слика 4. и Слика 5.

Слика 5. Дигитална метеостаница и соларни планел

У пластенику је, пре пуштања у рад иновативног подповршинског капиларног наводњавања, постављен систем за наводњавање микрораспскивачима који је причвршћен за носећу конструкцију на 2,5 м висине од површине земљишта. Овај систем има улогу влажења земљишта по површини у припремној фази како би се постигла оптимална влажност за садњу изабраних пољопривредних култура на експерименталном пољу. Културе које се гаје у пластенику огледног добра а које се наводњавају иноватисвним системом за наводњавање су паприка и црни лук (и ротквица). Слика 6

Слика 6. Садња паприке у пластенику

У оквиру пројекта су спроведене бројне активности: потављање дигиталне метеостанице, анализе земљишта и воде, инсталирање иновативног подповршинског капиларног наводњавања, постављање хибридног система за покретање система за наводњавање. Организоване су три радионице на којима су презентоване активности на Пројкту и резултати који су проистекли из Пројекта. Слика 7

Слика 7. Одржавање инфо-радионице у Обреновцу

Кључни резултати пројекта су:

  • Постављање огледног поља са производњом поврћа у пластенику уз иновативно подповршинско капиларно наводњавање и хибридни систем за производњу енергије за рад система на локацији Средње пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, као и попстављање дигиталне метеостанице;
  • Израда брошуре са упутством за коришћење подповршинског капиларног наводњавања у пољопривреди уз потпору обновљивих извора енергије, и израда промотивно-едукативног материјала Пројекта (шро укључује и Монографију).

Употреба нових технологија у пољопривреди Србије до сада није била на завидном нивоу. Разлог лежи у недостатку средстава за модерну, иновативну технологију у процесу пољопривредне производње код произвођача малих пољопривредних газдинстава којих је у Србији  највише.  Са друге стране, партнерство између удружења произвођача и образовних установа није развијено у потребној мери па не постоји еефикасан трансфер знања ка пољопривредницима. Све наведено је потребно интензивирати што је један од циљева и овог пројекта.

Srodni tekstovi

Оставите коментар