Одштампајте ову страницу
Ilustracija: Povrce na tezgama Ilustracija: Povrce na tezgama ceca

Novine koje je doneo zakon o inspekcijskom nadzoru Истакнут

Аутор  maj 24, 2017

Uskoro se navršava godinu dana otkako je počeo sa primenom Zakon o inspekcijskom nadzoru ( „Službeni glasnik RS” br. 36/2015). Cilj usvajanja ovog zakona bio je postizanje bolje koordinacije i usklađivanje inspekcijskog nadzora koji vrše različite inspekcije kao i ujednačavanje postupka inspekcijskog nadzora. Do donošenja ovog zakona u Republici Srbiji nije sprovedena suštinska sveobuhvatna reforma inspekcijskog nadzora, što je podsticalo nepredvidivost poslovnog ambijenta, visoke troškove poslovanja, rast sive ekonomije i korupcije. Kako bi se stanje u ovoj oblasti popravilo i uspostavio stabilan i održiv sistem primeren tržišnoj ekonomiji, kroz otvoreni dijalog javnog i privatnog sektora postignuta je saglasnost da je potrebno doneti savremen i efikasan Zakon o inspekcijskom nadzoru. Donošenju zakona prethodile su brojne i detaljne analize stanja u oblasti inspekcijskog nadzora i sive ekonomije i sprovedena je široka javna rasprava. Novine koje je ovaj zakon doneo su značajne i njime se menja odnos između inspekcija, način njihove saradnje, unapređuje se planiranje njihovog rada i koordinacija a unapređuje se kvalitet znanja i informacija na kojima se njihov rad zasniva. Takođe se promenio i odnos između inspekcija i subjekata nadzora a to znači promenu odnosa između države, privrede i građana, čime državna uprava i privreda postaju partneri u izgradnji zdravijeg i naprednijeg društva. Ovim zakonom se naglasak stavlja na preventivne mere ali i na povećanje odgovornosti svih subjekata u tom procesu. Uspostavljanjem sistema procene rizika umanjuje se neujednačenost, koruptivnost i druge moguće negativne pojave u postupku inspekcijskog nadzora, što vodi do eliminacije ili bitnog smanjenja primedbi na učestalost i trajanje inspekcijskog nadzora kod jednih a izostanak kod drugih privrednih subjekata. Stvoreni su uslovi da se inspekcijski nadzor planira i da se usmerava na one subjekte koji su većeg rizika. Novim pristupom bolje se koriste resursi inspekcijskih službi, koji su inače nedovoljni i menja se privredni ambijent u pravcu podsticanja preduzetništva. Značajna novina je obrazovanje Koordinacione komisije koja ima zadatak da usklađuje inspekcijski nadzor i sprečava nepotrebno preklapanje i ponavljanje inspekcijskog nadzora. Ovim zakonom inspekcije su dobile jasna ovlašćenja u kontroli neregistrovanih subjekata, svih onih koji čine „ sivu ekonomiju”, koja do sada nisu bila dovoljno jasna i precizirana te se javljao negativni sukob nadležnosti tj. odricanje nadležnosti. U toku je uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema, uspostavljen je sistem obuka i kontinuiranog unapređenja znanja i veština inspektora kao i obaveza polaganja Ispita za inspektore koji pored provere znanja iz oblasti inspekcijskog nadzora i opšteg upravnog postupka predviđa i poznavanje privrednog i kaznenog prava kao i tehnike i veštine komunikacije inspektora i nadziranog subjekta. Nakon godinu dana primene Zakona o inspekcijskom nadzoru može se reći da su postignuti planirani ciljevi zakona a to su povećanje zakonitosti i bezbednosti, bolja zaštita građana i privrede, bolje poslovno okruženje kao i modernizacija i unapređenje rada inspekcije. - Inspekcija pokreće inspekcijski nadzor po planu koji se zasniva na proceni rizika osim u slučajevima kada se zbog zaštite javnog interesa, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, komunalnog reda i bezbednosti pokreće vanredni inspekcijski nadzor - Inspekcijski nadzor po vrsti može biti: redovan, vanredni, dopunski i kontrolni a po obliku : terenski i kancelarijski - Inspekcijski nadzor se pokreće na osnovu naloga za inspekcijski nadzor, osim u posebnim slučajevima - Uspostavljene su kontrolne liste kojima je osiguran ujednačen pristup inspektora prema subjektima u nadzoru i za koje postoji obaveza objavljivanja na internet stranici - Inspekcijski nadzor se najavljuje najkasnije tri radna dana pre početka nadzora sa obaveznim dostavljanjem informacije o kontrolnim listama koje će biti korišćene u toku inspekcijskog nadzora, osim u posebnim slučajevima - Uviđaj u stambenom prostoru po nalogu suda kao i fotografisanje i snimanje predmeta nadzora - Mogućnost službeno savetodavne posete i izdavanje akta o primeni propisa - Mogućnost davanja pismene primedbe na zapisnik pet radnih dana od njegovog prijema - Okončanje postupka bez donošenja rešenja u slučajevima kada inspektor do isteka roka datog u nalogu ne izda rešenje te se smatra da nisu pronađene nezakonitosti u poslovanju subjekta - Obaveza transparentnog godišnjeg izveštavanja - Osim predviđenih kaznenih odredbi za nadzirani subjekat, predviđene su kaznene mere za rukovodioca inspekcije kao i za inspektore.