Futoški kiseli kupus jeste jedan od najpoznatijih i najuspešnijih brendova srpske poljoprivrede ali primenom nauke i inovativnih rešenja njegovi proizvođači mogu stvoriti dodatu vrednost i povećati konkurentnost. Primer za to je proizvodnja rasola, koji bi mogao da se u značajnijim količinama plasira i na svetsko tržište, rečeno je na konferenciji koju je u petak, 30. marta, organizovao Klaster panonskih prerađivača voća i povrća, povodom završetka projekta “Istraživanje i analiza rasola u kupusu udruženja “Futoški kupus”.

U projektu koji je realizovan uz podršku Razvojne agencije Srbije u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja učestvovali su eksperti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, članice Klastera panosnkih prerađivača voća i povrća i proizvođači kiselog kupusa okupljeni u Udruženju “Futoški kupus”.

Predstavljajući rezultate projekta opisali su eksperiment za postavku fermentacije kupusa poboljšanjem postojeće tehnologije proizvodnje uz razvijanje postupka za iskorišćavanje rasola kao sporednog proizvoda. Projekat je realizovan u cilju održivosti fermentacionog sistema, čime je dobijena standardizacija proizvodnje kiselog kupusa i njegovog nusproizvoda – rasola, kao i dodata vrednost proizvoda kroz finalizaciju proizvodnje.

Time se, naglašeno je, povećava konkurentnost malih i srednjih preduzeća uključenih u projekat.

U okviru projekta, a na osnovu rezultata analiza sprovedenih u laboratoriji Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, definisan je novi proizvod dobijen procesom fermentacije. Da bi se omogućila proizvodnja dva kvalitetna proizvoda, kiselog kupusa i fermentacionog soka kiselog kupusa optimalnih karakteristika analiziran je svaki korak procesa fermentacije.

Urađeno je preko 370 analiza fermentisanog kupusa i blizu 40 analiza svežeg kupusa, na osnovu kojih su definisani standardni parametri kvaliteta proizvoda. Stručni tim Tehnološkog fakulteta uspeo je da dobije „rasol u prahu“ posebnim metodama sušenja, na osnovu čega će se u budućem periodu u saradnji sa Udruženjem „Futoški kupus“ razmatrati i moguća primena u prehrambenoj industriji.

Najvažniji rezultati koje su kroz aktivnosti ovog projekta postigli stručnjaci iz oblasti tehnologije i proizvođači su dobijeni kvalitetni i konkurentni proizvodi – kiseli kupus i rasol, te proširena znanja o procesu fermentacije kupusa, kao i o procesu nastajanja fermentacionog soka i parametrima kvaliteta, inovacijama, savremenim tehnologijama…

Osim toga, učesnici projekta edukovani su o upravljanju menadžmentom, upravljanju sistemima kvaliteta, inovacijama…Jedan od značajnih rezultata je uvođenje inovacione tehnologije proizvodnje u preduzećima članova udruženja, a projektovana je i nabavljena oprema za fermentaciju kupusa i proizvodnju rasola.

U Klasteru panonskih prerađivača voća i povrća očekuju da će ti rezultati da doprinesu unapređenju proizvodnje ali i plasmanu rasola kojeg članovi Udruženja “Futoški kupus” izvoze od pretrprošle godine ali u manjim količinama.

-Karakteristika proizvoda sa dodatom vrednošću kakav je rasol je njegova ekskluzivnost, a to se može postići jedino uz primenu novih tehnoloških dostignuća i inovacija. – naglašavaju u Klasteru.

Konzervisanje kupusa biološkim putem je u stvari mlečna fermentacija. Mlečna kiselina koja nastaje kao glavni produkt fermentacije ima konzervišući efekt, a i osnovni je sastojak koji daje ukus proizvodu. Za prizvodnju kupusa u glavicama neophodno je da glavice budu čvrste, dovoljno zrele i sa što većim sadržajem šećera.

Pogodna sorta za ovaj način proizvodnje je futoški kupus. Iz 100 kilograma svežeg kupusa dobija se, u zavisnosti od količine šećera i suve materije, 50 do 70 kilograma kiselog kupusa.

Kiseli kupus iz Futoga izvozi se širom sveta, od Rumunije, Španije do Kanade i Amerike. Veći ovdašnji proizvođači godišnje ukisele hiljadu tona futoškog kupusa, a trećinu prodaju stranim kupcima.

Obzirom da je rasol odličan izvor vitamina C, K, B6, B3, folne kiseline, kao i vitamina U, jednog od najređih vitamina koji je važan za lečenje čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, kao i da sadržii enzime koji učestvuju u detoksikaciji organizma, ovaj proizvod ima perspektivu na tržištu. Mnoštvo parametara se može meriti, ali se za istraživanje plasiranja proizvoda na tržište mora doći do određenih kvalitativo-kvantitativnih podataka o stanju svesti, ponašanja i namera krajnjih korisnika – potrošača, što bi bilo od suštinske važnosti za koncept budućeg poslovanja članica Klastera panonskih prerađivača voća i povrća, kao i članica Udruženja proizvođača i prerađivača futoškog kupusa i futoškog kiselog kupusa “Futoški kupus”.

 

 

Ukoliko o ovim temama želite da budete redovno informisani, pretplatite se na AgroBiznis magazin. Godišnja pretplata je samo 1800,00 dinara i uključuje 12 izdanja i sve poštanske troškove. Prijavite se putem telefona 011/4052-117, 060/0712-350 ili na imejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U toku je akcija, svaki novi pretplatnik dobija poklon iznenađenja. Za više informacija o našim posebnim izdanjima PČELARSKI PODSETNIK, kao i LEKOVITO BILJE posetite www.agrobiznis.rs 

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);
da su u većinskom privatnom vlasništvu;
da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);
da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu.

 

Sredstva se ne mogu koristiti za:

projektne aktivnosti koje su usmerene ka svim sektorima industrije, osim ka gore navedenim;
projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;
troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;
carinske i administrativne troškove;
troškove prinudne naplate;
projekte koji su povezani sa političkim partijama;
projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u

visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

 

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

 

Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.

 

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;
da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.
Kao opravdani troškovi projekta priznaju se:

Troškovi za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera) i to:
Troškovi pripreme tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određenog međunarodnog standarda;
Troškovi implementacije standarda sa sertifikacijom;
Troškovi sertifikacije;
Troškovi resertifikacije;
Troškovi nadzorne provere.

Troškovi za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda (npr. usaglašavanje proizvoda sa standardima i evropskim direktivama koje zahtevaju CE označavanje, usaglašavanje sa tehničkim propisima koje zahtevaju srpski znak usaglašenosti „A“ i slično) i to:
Troškovi usaglašavanja proizvoda sa zahtevima odgovarajućih standarda za proizvode;
Troškovi provere opreme za prethodno upakovane proizvode;
Troškovi etaloniranja merne opreme u proizvodnom procesu;
Troškovi ispitivanja proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti;
Troškovi ispitivanja proizvoda i sertifikacije u evropskim notifikovanim telima;
Troškovi ispitivanja i kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Troškovi poboljšanja postojećih i razvoj novih proizvoda i to:
Troškovi izrade tehničke dokumentacije za proizvod;
Troškovi izrade prototipa proizvoda;
Troškovi testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda.

Troškovi novog dizajna proizvoda i ambalaže i to:
Troškovi izrade idejnog rešenja sa opisom tehničkih karakteristika;
Troškovi izrade novog dizajna proizvoda;
Troškovi izrade novog dizajna ambalaže.

Troškovi nabavke i implementacije specijalizovanog softvera i to:
Troškovi nabavke, izrade, dorade i implementacije softvera posebne namene usko vezane za funkcionisanje privrednog društva (što isključuje operativni sistem i softver opšte namene nrp. Office paket);
Troškovi obuke zaposlenih za rad na uvedenom specijalizovanom softveru.

Troškovi za izradu studija izvodljivosti automatizacije procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema.
Troškovi izrade studija izvodljivosti;
Troškovi izrade tehničke dokumentacije za implementaciju automatizacije procesa rada.

Troškovi izrade studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu i to:
Troškovi izrade studije uticaja na životnu sredinu;
Troškovi izrade dokumentacije u postupku pribavljanja ekoloških dozvola;
Troškovi pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu;
Troškovi ažuriranja postojeće studije uticaja na životnu sredinu.

Troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta i to:
Troškovi izrade investicionog elaborata;
Troškovi pribavljanja lokacijskih uslova;
Troškovi izrade idejnog projekta;
Troškovi izrade projekta za izvođenje.

Troškovi individualnih nastupa na međunarodnim sajmovima u inostranstvu i to:
Troškovi zakupa izlagačkog prostora;
Troškovi izgradnje štanda;
Troškovi izrade (dizajn i štampa) promo materijala za sajam (do 3% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta);
Administrativni troškovi;
Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);
Obrazac 2 – Izjava Korisnika o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
Obrazac 4 – Budžet projekta;
Dokumentacija o kompetencijama Isporučioca usluge (ova dokumentacija se odnosi na prihvatljive projektne aktivnosti definisane od 1 do 8., izuzev za projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“) i to:
Referentnu listu sa minimum 3 preporuke (ne starije od 3 godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja;
Relevantni sertifikati koji dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;
Spisak zaposlenih ili angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:
Kvalifikacije (dokaz: diploma o stečenom akademskom obrazovanju);
Kompetencije potrebne za pružanje usluga predviđenih projektom na koji se angažuju (dokaz - sertifikati, licence, uverenja, opciono – članstvo u strukovnim organizacijama);
Radno iskustvo u minimalnom trajanju 3 godine (dokaz – potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga MMSP ili rešenje o registraciji delatnosti, ukoliko je u pitanju samostalna delatnost);
Reference (dokaz: 3 preporuke, ne starije od tri godine, na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom posla, vrstom usluge i periodom izvršenja).
Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, mora biti overena i potpisana od strane Isporučioca, kao i da sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.
Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za prethodne dve godine – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.
Ukoliko Podnosilac prijave podnosi prijavu u 2018. godini, a nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2017. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;

Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, Beograd, Kneza Miloša 12, Kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Новембар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30